Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rovshen Ibrahimov u.i

Rovshen Ibrahimov u.i

Ratings: (0)|Views: 125 |Likes:
Published by barist61

More info:

Published by: barist61 on Apr 17, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2010

pdf

text

original

 
 1
 ULUSLARARASI
İ
L
İŞ
İ
LERDE REAL
İ
STLER VE REAL
İ
ZMPARAD
İ
GMASIRöv
ş
en
İ
brahimov
Qafqaz Üniversitesi
İ
ktisadi ve
İ
dari Bilimler FakültesiBaku/AzerbaycanRovsen@azerimail.net
ABSTRACT
Being one of the essential paradigma of the international relations science realizm playthe role of the basis for important theories and concepts. Moreover this paradigma have takenhegemonic place for decades in practical means and have used as a tool for creating new paradigma by the way of critique and review.The aims of this article is to expose principles of paradigma and concepts of theessential thinkers.This article is recommendated for the students of the international relations and allwho interested in this branch.
Key words:
International relations, realism, power.
ÖZET
Uluslararas
ı
ili
ş
kilerin esas paradigmas
ı
olarak kabul edilen realizm, bu bilimin esasteorilerin ve yakla
ş
ı
mlar 
ı
n temelini olu
ş
turmaktad
ı
r. Ayn
ı
zamanda bu paradigma on y
ı
llarcauluslararas
ı
politikada hegemon bir yer alm
ı
ş
ve ele
ş
tirel yakla
ş
ı
mla di
ğ
er paradigmalar 
ı
nolu
ş
mas
ı
nda esas bir araç gibi kabul edilmi
ş
tir.Makalenin amac
ı
realizm paradigmas
ı
n
ı
n temel ilkelerini ve önemli dü
ş
ünürleriningörü
ş
lerini ortaya koymakt
ı
r.Bu makale uluslararas
ı
ili
ş
kiler ö
ğ
rencileri ve bu alanla ilgilenenlere tavsiye olunur.
Anahtar kelimeler:
Uluslararas
ı
ili
ş
kiler, realizm, güç.
 
 2
G
İ
İŞ
 
Realizm görü
ş
ü uzun tarihsel geçmi
ş
e sahiptir. Bu görü
ş
daha M.Ö. 5 bin y
ı
l
ı
nda Yunantarihçi Thucydidesin eserinde de görmek mümkündür. Ayn
ı
yakla
ş
ı
mla 16. yüzy
ı
lda Machiavvelikendi ünlü prens eserini yazm
ı
ş
t
ı
r. 17. yy. dü
ş
ünürlerinden Hobbes’de güç dengesi konusundakifikirleriyle, realist kabul edebiliriz.Realizmin bir paradigma olarak uluslararas
ı
ili
ş
kilerde esasen 20. yüzy
ı
lda ortaya ç
ı
kmaktad
ı
r.Uluslararas
ı
ili
ş
kiler bir bilim dal
ı
olarak ilk defa I Dünya Sava
ş
ı
sonras
ı
ortaya ç
ı
ı
yor. Realizmgörü
ş
ü ise, temelinde ütopist dü
ş
ünceye bir protesto olarak ortaya ç
ı
ı
yor. Bu yakla
ş
ı
m uluslararas
ı
 ili
ş
kiler biliminde II Dünya Sava
ş
ı
hemen önce ve özellikle sava
ş
tan sonra geli
ş
meye ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
r. E.Carr ve H. Morgenthau’nun katk 
ı
lar 
ı
yla ortaya ç
ı
kan bu teorik yakla
ş
ı
m, daha sonra G. Kennan veHenry Kissinger gibi uygulay
ı
c
ı
lar taraf 
ı
ndan d
ı
ş
politikada uygulama yerini bulmu
ş
tur ve uzun zaman ba
ş
at bir yakla
ş
ı
m olarak kalm
ı
ş
t
ı
r.Realizm II D.S. sonras
ı
Anglo-Amerikan ekolünde ba
ş
at bir paradigma olarak yerini alm
ı
ş
t
ı
r.Realizmin alt
ı
n ça
ğ
ı
olarak adland
ı
rabilece
ğ
imiz bu y
ı
llarda, realizm görü
ş
ünün her hangi bir ba
ş
ka paradigma taraf 
ı
ndan ele
ş
tirilebilece
ğ
i kimsenin akl
ı
na gelemezdi.Realizm bir paradigma olarak uluslararas
ı
ili
ş
kiler biliminde kendi görü
ş
ünü insan
ı
n tabiat
ı
nave uluslararas
ı
ortamda bir üst otoritenin yoklu
ğ
u üzerinde olu
ş
turmaktad
ı
r.
İ
nsan tabiat
ı
yarat
ı
l
ı
ş
tan beri hiç de
ğ
i
ş
memi
ş
tir ve bugüne dek ayn
ı
 
ş
ekilde kalm
ı
ş
t
ı
r. Realist dü
ş
ünürler farkl
ı
yakla
ş
ı
mlar olu
ş
tursalar bile, esasen bu görü
ş
üzerinde hem fikirler.
İ
nsan varl
ı
ğ
ı
bencil bir temele dayan
ı
r,insanlar 
ı
n karakterinin bu temel özelli
ğ
i, realizm paradigman
ı
n ortaya koydu
ğ
u teorilerin ve politikalar 
ı
n çekirde
ğ
ini olu
ş
turmaktad
ı
r. Realistlere göre devlet yöneticilerin en önemli vazifesi,insan
ı
n karakterinin bu temel özelli
ğ
ini sürekli olarak kendi kontrolü alt
ı
nda tutmakt
ı
r.Realistlere göre siyasi gereksinimler, uluslararas
ı
ortam
ı
n kaos içinde olmas
ı
ndangelmektedirler. Devletler içi sitemde, insanlar genellikle hiyerar 
ş
ik bir siyasi otorite ve kurallar sistemiyoluyla yönetilmektedirler ve bu düzene itaat etmek zorundad
ı
rlar. Oysa ki, uluslararas
ı
kaotik ortamda böyle bir otoritenin olmamas
ı
ve kurallar 
ı
n belirlenmemesi neticesinde, insan tabiat
ı
nda var olan tüm kötü duygular ortaya ç
ı
kmaktad
ı
r. Bu durumda, Schwarzenberger’a göre, insan
ı
n egoisttabiat
ı
ve uluslararas
ı
ortam
ı
ndaki anar 
ş
i ile kar 
ş
ı
l
ı
kl
ı
etkile
ş
imini dizginlemek için, uluslararas
ı
 ili
ş
kilerde güç unsurunun önemi artmaktad
ı
r.
I. TAR 
İ
HSEL SÜREÇ
İ
Ç
İ
NDE REAL
İ
ZM GÖRÜ
Ş
ÜNÜN OLU
Ş
UMUNA KATKILARIBULUNAN DÜ
Ş
ÜNÜRLER A.
 
Thucydides
 
 3
Realizm’in tutabilecek en eski kayna
ğ
ı
Thucydides’in “Tarih’inde”
1
Melos Diyalogudur. Bukitapta M. Ö. 5. yüzy
ı
lda Atina ile Sparta aras
ı
ndaki sava
ş
tan söz edilir. Atina, Melos adalar 
ı
n
ı
 kendine birle
ş
tirmek istiyor. Bu nedenle bu adalara bir elçi gönderir. Elçi vas
ı
tas
ı
yla buradameskunla
ş
an halka
onomata kala,
yani yalan ve yapmac
ı
kla kulland
ı
klar 
ı
baz
ı
güzel sözler, edebi veasil isimleri söylemeyi bile yasaklam
ı
ş
lard
ı
r.Atina yönetimi bu yasa
ğ
ı
n me
ş
ruiyetini Thucydidis’in kitab
ı
ndaki a
ş
a
ğ
ı
daki sözlerleifade ediyor: Güçlü, her zaman güçsüz olana ne yapmas
ı
gerekti
ğ
ini söyler, güçsüz ise buna boyune
ğ
er. Bunun üzerine Meloslular sava
ş
ma
ğ
a karar verirler, fakat daha güçlü olan Atinal
ı
lara yenilirler.
2
 Bu kitapta, Thucydides’a, göre, sava
ş
ı
kaç
ı
n
ı
lmaz k 
ı
lan Atina’n
ı
n giderek artan gücü veSpartay
ı
, bürüyen korkudur.
3
 
B.
 
Nicolo Machiavelli
16. yüzy
ı
lda Florensiya’da ya
ş
ayan ve bir diplomat, tarihçi, teoriysen ve sahne yazar 
ı
olanMachiavelli’nin en ünlü yap
ı
t
ı
“Prens”dir. Bu kitapta Machiavelli hükümdara baz
ı
ö
ğ
ütler vermektedir. Ona göre,
İ
nsan
ı
bir 
ş
ey zorunlu k 
ı
lmad
ı
ğ
ı
m
ı
z sürece iyilik yapmaz. Prensin kendigüvenli
ğ
i için ö
ğ
renmesi gereken en önemli sanat ise, sava
ş
sanat
ı
d
ı
r.
İ
yi örgütlenmi
ş
devletin mutlakaiyi kanunlar 
ı
ve iyi ordusu olur.
İ
yi ordu olmadan iyi kanunlar olamaz, iyi ordunun oldu
ğ
u yerde iseiyi kanunlar olmal
ı
d
ı
r. Dinde bile, Machiavelli’ye göre, bütün silahl
ı
peygamberler muvaffak olmu
ş
lar, silahs
ı
z peygamberler ise yenilmi
ş
tir.
İ
nsanlar ki
ş
ilerin elde ettikleri sonuçlara görede
ğ
erlendirilirler, ve bu sonuca getiren vas
ı
talarla ilgilenmezler. Ba
ş
ar 
ı
için tüm vas
ı
talardanyararlanmak gerekiyor.
4
 Machiavelli’nin realizm teorisine katk 
ı
s
ı
, 16. yüzy
ı
l
İ
talyan sisteminde devletler aras
ı
ndakiili
ş
kileri inceledi
ğ
i zaman, hükümdara moral de
ğ
erlerin devlet ili
ş
kilerinde yer almad
ı
ğ
ı
n
ı
 söylemektedir, her devlet kendi varl
ı
ğ
ı
n
ı
sürdürmek için çabalamaktad
ı
r, bunun için güce sahip olmak gerekir.
5
 
C.
 
Thomas Hobbes
Thomas Hobbes, 17 yüzy
ı
lda ya
ş
am
ı
ş
bir 
İ
ngiliz ayd
ı
n
ı
d
ı
r. Annesi
İ
spanya’n
ı
n YenilmezArmadas
ı
n
ı
n
İ
ngiliz Filosunu yenmesi haberi üzerine korkuya kap
ı
larak erken do
ğ
um yapm
ı
ş
t
ı
r ve böylece Thomas gözlerini dünyaya açm
ı
ş
t
ı
r.
1
Kitab
ı
n
İ
ngiliz Dilinde Tam Ad
ı
:” History of the Peloponnesian War”.
2
DONNELLY, Jack,
Realism and International Relations
,Cambridge University, 2000, s. 23.
3
DOUGHERTY, James,.E. ve PFALTZGRAFF, Jr. Robert, L.,
Contending Theories of InternationalRelations,
Harper Collins Publishers, United Kingtom, 1990, s.90.
4
DONNELLY, Jack,
a. g. e.,
ss. 24-25.
5
DOUGHERTY, James,.E. ve PFALTZGRAFF, Jr. Robert, L.,
a. g. e.
, s. 91.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->