Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
El Filibusterismo:Deciphered-kab01

El Filibusterismo:Deciphered-kab01

Ratings: (0)|Views: 11,993 |Likes:

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

 
UNCORRECTED PROOF
KABANATA 1SA ITAAS NG KUBYERTA
Sic itur ad astra 
.
i
 
Isang umaga ng Disyembre
,
1
ang bapor Tabo
2
ay nahihirapan na sumasalunga sa paliko-likong agos ng Pasig
,
3
 lulan nito ang malaking bilang ng mga pasahero
patungo salalawigan ng Laguna
.
4
Siya ay isang malaking bapor
,
halos bilog
,
 
M
GA PALIWANAG
i
 
Sa ganyan ka lalandas sa mga bituin 
,
Sa ibang salin ay 
Lumalandas sa kawalang hanggan.
Salitang ginamit ni Virgil na sa ibangpagpapakahulugan ay isang mabigat na gawain na patungo sakadakilaan o katanyagan na walang kamatayan. Isang palaisipan kungbakit ni Rizal ang pariralang ito
,
ito kaya ay upang maging inspirasyonniya upang maging determinado na tapusin ang ikalawang nobela.
1
Sa anotasyon ng nagsasaliksik sa
Noli Me Tangere 
ay binigyan nito ngpansin na ang naganap ang pagdiriwang sa (Kabanata
1)
sa bahay niKapitan Tiyago sa huling araw ng
Ok
tubre
ay nilagyan ng taong
188
2.Ibinibigay muli sa inyong pansin na nagsimula naman ang Kabanata
1
 ng
l Filibustersm
sa buwan ng
Disyembre
. Mahalaga na malaman ito
,
 dahil sa magiging susi sa pagkaunawa sa isang hindi napapansin nakronolohikang nagawa ni Rizal para sa dalawang nobela namagkakaroon ng propetikal na kaganapan sa kasaysayan ng Pilipinas. Tingnan sa mga susunod na kabanata ng ating pag-aaral.2 Ang malakaking sasakyang dagat ay tinatawag sa Pilipinas na barkoat bapor. Ang barko ay pangkalahatang tawag sa malalaking sasakyangdagat na nakapaglululan ng maraming bilang ng pasahero at magagamitsa malayuang paglalakbay. Ang
bapor 
ay isang uri ng barko napinatatakbo ng makina na pinapaandaw ng singaw (
vapor 
)
. Ang Bapor Tabo ay iwinangis ni Rizal sa mga bapor na pampasahero na naglalakbay ng Maynila at Laguna sa kaniyang kapanahunan. Ginamit ni Rizal angBapor Tabo upang gamiting isang simbolismo ng Lipunang Pilipino sapanahon ng pananakop ng Espanya.
3
Mga suliranin na tinatahak ng pamahalaan sa araw-araw. Kungmakakabasa ka ng isang serye ng pahayagan sa buong dekada na nasasinupan ng iyong paaralan ay makikita mo ang dinadaanan ng atingbayan sa araw-araw sa loob ng dekada. Halos paulit-ulit lamang.4 Pinabibigay alam sa mga nag-aaral ng nobelang na sa bahaging ito ay masisimulang mapansin ang pagkakadugtong ng
l Filibusterism
sa
Noli Me Tangere.
Maala-ala sana
,
na halos nagtapos ang
climax 
ng
Noli 
sapag-uusap nina Ibarra at Elias sa bangka na dumadaan sa Ilog Pasig atnagtapos sa paghahabulan sa Lawa ng Laguna. Sa pagkakataong ito ay binuksan ni Rizal ang
l Filibusterismo 
sa lugar na malapit kung saan
 
UNCORRECTED PROOF
na katulad ng tabo na pinagkuhanan ng kaniyang pangalan
,
 marumi sa
k
abila ng
k
aniyang pagnanais na maging malinis
,
5
 tila nagmamalaki sa kaniyang mabagal na pag-usad.
6
Sa kabilangdako
,
siya ay kinagigiliwan sa lugar na iyon
,
maaring dahilan sakaniyang Tagalog na pangalan
,
o dahilan
sa tinataglay niya angmga li
k
as na ugali u
k
ol sa bayan
,
 
na
k
uma
k
atawan sa
k
aniyangtila pagtatagumpay laban sa progreso
,
7
 
isang bapor na hindinaman bapor ang
k
abuuan
,
8
 
isang organismo na walangpa
k
iramdam
,
9
 
walang
k
aayusan
,
subalit hindi pag-aalinlanganan
,
 at
k
ung nais niyang mag-anyong progresibo ay nasisiyahan nalamang sa pagpahid ng bagong pintura
.
10
 Masasabing ang bapor na ito ay tunay na Pilipino! Kungpagpapaumanhinan sa paggamit nito
,
 
siya ang bapor ng estado
,
 na ginawa sa ilalim ng pagmamasid ng mga Reverendo atIllustrisimo!
11
 
misteryosong nawala ang dalawang mahalagang tauhan ng
Noli Me Tangere.
 
5
Ito ang trahedya ng isang pamahalaan ² marumi sa kabila ng kaniyangpagnanais na maging malinis at upang magmukhang malinis ay kailangan lamang ang paimbabaw na remedyo..6 Nagmamalaki sa kaniyang mabagal na pag-usad. Kahit na naiiwantayo sa karera ng progreso ay nagmamalaki pa rin ang Pilipinas naumuunlad o nakakahabol sa pagsulong ng mundo (kahit paano
)
.
7
Isang bahagi nang pasaring ni Rizal para sa pangkat ng mga tao nagustong manatiling nasa hulihan ng progreso ang Pilipinas.
8
Isang paglalarawan ni Rizal sa Pilipinas na halos isang bansa sa pang-estadong istrakturang ² subalit hindi naman tunay na estado dahilan sanasa ilalim ng kolonyalismo.
9
Ang Pilipinas ay isang organismong walang pakiramdam ² hindikumikibo at nagsasalita sa mga pang-aabuso at pagsasamantala naginagawa sa kaniya.
10
Makikita rito na ang mga ´pagbabagoµ sa Pilipinas ay higit nakosmetiko. Maaring mayroong mga ilang tagumpay na ´programa opakuloµ ngunit hindi naman ito nagtatagal at lumalabas muli angkalawang ng kahinaan na minsan nating tinakpan ng pansamantalangsolusyon.
11
Ipinakikita niya ang isang estado na pinagtutulungan na itaguyod ngkolonyal na gobyeno at mga kaparian ng kolonyal na simbahan. Mula sapaliwanag ni Ongoco
,
sa bapor na ito ng estado ang makina anggobyerno at ang timon/
rudder
ay ang mga taong simbahan.
 
UNCORRECTED PROOF
Napapalibutan ng liwanag ng umaga
,
ang
k
aniyangmaputing
k
atawan
(na nagbubuga ng maitim na usok
),
1
2
nanagpapagalaw sa alon ng ilog at nagpapasipol sa hangin
,
sa mgamalagong kawayanan na bumabaluktot sa magkabilang pampang;may mga pabirong nagsasabing umuusok ang bapor ngpamahalaan
13
Tumitigil sa bawat sandali ang kaniyang paos napagpito
1
4
at nagbabanta na parang isang hari-harian na nag-uutossa pamamagitan ng sigaw
,
kaya ang nasa loob ng ng bapor ay hindi marinig maging angkaniyang isipan.
15
Kaniyangpinagbabantaan ang lahat ngkaniyang makakasalubong;minsan ay parang nais niyangdurugin ang mga salambawna mga payat na kagamitansa pangingsida
,
na parang yumuyukong mga kalansay sanagdadaang higanteng pagongna nabuhay sa panahon hindipa nagaganap ang pag-apaw ng tubig sa buong mundo;
 
1
6
kungminsan ay nagtutungo sa sa mga kawayanan o kaya ay sa mgakarihan na nagagayakan ng mga gumamela at iba pang mgabulaklak
,
na katulad sa mga naliligong na ang mga paa ay nakalubog sa tubig
,
na ayaw pang lumublob.
Kung minsan sapagsunod sa daanan na itinuturo ng ilang mga na
k
atuso
k
na
1
2 Mula sa malayo ay napapalibutan na nang makabagong panahon anglipunang Pilipino
,
maputi ang kulay dahil nais ipakitang ´bagoµ
,
subalitnagbubuga pa rin ng maitim na usok na simbolismo ng makalumangkaisipan at mga katiwalian na hindi maitago.
13
Umuusok ang bapor ng pamahalaan dahil ang paninigarilyo ay isa samga pangunahing bisyo ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan.
1
4 Hindi
consistent 
ang gobyerno sa kaniyang mga utos oipinangangalandakang mga programang panlipunan.
15
Ang malakas na panakot ng isang naghahari-hariang pamahalaan ay nagbibigay ng panganib sa mga mamamayan na magpahayag ngkanilang mga kaisipan. Ang nakakatakot na pamahalaan ay nagtatagong tunay na tinig ng mga taong bayan.
1
6 Larawan ng salambaw na gamit sa pangingisda ay mula sa guhit niFernando Amorsolo at mula sa url na:http://galeriestephanie.blogspot.com/ 

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ezekiel David liked this
kidd_iii liked this
angang liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->