Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kumpulan Soal PAI

Kumpulan Soal PAI

Ratings:

1.0

(1)
|Views: 2,382|Likes:
Published by ywka

More info:

Published by: ywka on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
e
KUMPULAN SOAL-SOALMENJELANG UJIAN AKHIR SEKOLAHKELAS IX SMP YWKA BANDUNGTAHUN PELAJARAN 2006/2007A.PILIHLAH JAWABAN YANG PALING TEPAT!1.
ىحض ّ لاَ
 
termasuk …a.laam taklilc.laam qamariyah b.laam juhudd.laam syamsiyah2.Bacaan idgham harus dibaca …a.membalikc.mendengung b.samar-samard.jelas3.Firman Allah
 َ فَم َ ي ْ ت ِ ي َ لْاأ َ فَ  ر ْ ه َ قْَ
 
artinya..a.terhadap anak yatim janganlah Kamusemena-mena b.adapun terhadap anak yatim, maka janganlah Kamu berlaku sewenang-wenangc.terhadap anak yatim berlaku sewenang-wenangd.adapun terhadap anak yatim berlakusewenang-wenang4.Ayat al-Quran yang mempunyai arti “lalu diamemberikan petunjuk” dalam kata …a.
 ً ئِعَ
c.
وأ َ فَ
 b.
ىنغْأ َ فَ
d.
ده َ فَ
5.Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan,dan dipraktekkan (diamalkan) dalamkehidupan sehari-hari, disebut …a.imanc.ikhsan b.islamd.imtaq6.Sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki olehAllah disebut sifat …a.mutlakc.jaiz b.wajibd.mustahil7.Allah memiliki kebebasan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu, disebut sifat …a.mutlakc.jaiz b.wajibd.mustahil8.
 ر ُ خِ  ا وَُ وَ ا  َ ُ
 
artinyaadalah …a.Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa b.Dia Maha Mengetahui Segala Sesuatuc.Tiada Tuhan Selain Diad.Dialah yang Awal dan yang Akhir 9.
د ٌ َاَ ُ لا  َ ُ ْ ُ
 
ayat tersebutmerupakan dalil bahwa Allah bersifat …a.qiyamuhu binafsihi b.qadratc.mukhalafatu lilhawaditsid.wahdaniyah10.Salah satu Asma’ul-Husna adalah al-Wahhabyang artinya …a.Maha Pemberi b.Maha Penyayangc.Maha Pemurahd.Maha Perkasa11.Rasulullah SAW mengajarkan kepada kitauntuk …a.pendendamc.pemalas b.bekerja kerasd.Pengecut12.Orang yang lemah lembut terlihat dari …a.perkataan dan perbuatannya b.fisiknyac.berjalannyad.harta kekayaannya13.Firman Allah SWT
م ْ ك ُ    َ لَ َ  ْ  ُ َ ر ْ ُ
 
ayat tersebut artinya …a.agar Kamu dapat petunjuk  b.agar Kamu pandaic.agar Kamu mendapat rahmatd.agar Kamu damaiSIAP UAS PAI 2006/2007SMP YWKA BANDUNGHalaman1
 
14.
 َ لاا ْ قُاوَ
 
arti ayat tersebut adalah …a.dan takutlah kalian kepada Allah b.dan langgarlah perintah Allahc.dan musuhilah Allahd.dan dampingilah Allah15.Orang yang mempunyai sikap setia adalah …a.orang yang tidak dapat dipercaya b.orang yang memegang kepercayaandengan baik c.orang yang giat bekerjad.orang yang menjaga amanah16.Sabda Rasul SAW
َي َ ْد ُ لِ ْ  َ عْإِ 
sabda Rasul tersebut artinya …a.bekerjalah untuk duniamu b.bekerjalah untuk akhiratmuc.bekerjalah untuk masa depand.bekerjalah untu17.
ٍ  ْ قَبِَر ُ ي   َ ُَ ُ لا اِ 
arti ayat tersebut adalah …a.sesungguhnya Allah meninggikan derajatKamu b.sesungguhnya Allah memuliakan Kamuc.sesungguhnya Allah tidak akanmengubah suatu kaumd.sesungguhnya Allah mengubah nasibseseorang18.Sabda Rasulullah SAW di bawah ini
 َ ِ ر َ َ َ  ْ ـ  َ بَ َ شَ
 
artinya …a.masa hidupmu sebelum masa matimu b.masa sehatmu sebelum dating masasakitmuc.masa lapangmu sebelum datang masasibukmud.masa mudamu sebelum datang masatuamu19.Thaharah menurut istilah adalah …a.suci kakinya b.suci badan, pakaian, dan tempat darinajis dan hadatsc.suci badannyad.suci pakaiannya20.Membasuh kedua tangan sampai sikutermasuk …a.syarat tayammum b.rukun tayammumc.syarat wudhud.rukun wudhu21.Cara menghilangkan najis mugholladhahadalah …a.dibasuh sampai tujuh kali b.dibasah dengan air yang mengalir c.dibasuh tujuh kali, salah satunya dengantanahd.dibasuh tujuh kali dengan tanah22.Cara tayammum yang benar adalah …a.niat, mengusap muka dan tangan dengandebu yang suci b.niat, mengusap muka, tangan dansebagian kepalac.niat, mengusap muka, tangan, dan telingad.niat, mengusap muka, tangan, dan kaki23.
م ْ ك ُ َ  ْ جُ وُا ْ  َ س ِ غْفَ
 
artinya …a.maka basuhlah kedua tanganmu b.maka basuhlah kepalamuc.maka basuhlah muKamud.maka basuhlah kedua kakimu24.Shalat Jumat wajib dikerjakan oleh …a.laki-laki dewasa b.orang sakitc.anak-anad.perempuan25.
ةِ ص  لِَِ  ْ ُاذَإِ
 
Firman AllahSWT. Artinya jika telah datang …a.panggilan khutbah b.panggilan iqamahc.panggilan adzand.panggilan shalat26.
 َ لااقُـاان ُ َ  َ ْ ِ لاه َ ّَ آ
ayat tersebut merupakan …a.wasiat untuk bersaba b.wasiat untuk bertaqwac.wasiat berbuat baid.wasiat membagi hartaSIAP UAS PAI 2006/2007SMP YWKA BANDUNGHalaman2
 
27.
  َ ُ  َ  ُ  ُ لْاَ   ُىعَ ٌ جِاوَ 
...
Lanjutan hadits di atas adalah …a.
 ٍ س ِ ح ْ ُ
 b.
 ٍ  ِ  ْ ُ
 b.
م ٍ  ِ س ْ ُ
d.
 َ ي ْ ق ِ ت  ُ
28.Orang yang berbicara pada waktu khatib berkhutbah, maka …a.ibadah Jumat-nya tidak sah b.ibadah Jumat-nya makruhc.ibadah Jumat-nya harus diulangd.ibadah Jumatnya sia-sia29.Firman Allah yang menyatakan Shalat Jumatdisebutkan pada …a.Q.S. al-Jumuah ayat 7 b.Q.S. al-Jumu’ah ayat 8c.Q.S. al-Jumuah ayat 9d.Q.S. al-Jumu’ah ayat 1030.Pengertian shalat jama’ yang benar adalah …a.meringkas shalat wajib lima kali b.mengumpulkan dua shalat wajibdikerjakan dalam satu waktuc.meringkas shalat yang empat rakaatmenjadi dua rakaatd.mengerjakan dua waktu shalat wajibdikerjakan pada waktu yang berbeda31.Tujuan Allah SWT memberikan keringanan berupa shalat jama’, shalat qashar, dan jama’qashar adalah agar manusia …a.selalu bersyuku b.merasa senangc.mau melaksanakan shalatd.tidak meninggalkan shalat32.Diantara makhluk Allah yang senantiasa bertasbih siang dan malam adalah …a.manusiac.Rasul b.malaikatd.Nabi33.Diantara hikmah iman kepada malaikatadalah …a.dapat berbuat menurut yang dikehendaki b.berhati-hati dalam bertindac.merasa dekat dengan Allahd.karena malaikat makhluk Allah34.Yang termasuk sunah Jumat ialah …a.berpakaian bersih dan rapih b.mendengarkan khutbahc.menirukan bacaan muadzind.mengobrol dengan teman35.
 ِ لا ر ِ ْذِىلإِا ْ  َ ْفَ 
Maksud firman Allah tersebut adalah …a.duduk di shaf depan b.supaya segera mengingat Allahc.memperhatikan khutbahd.merapatkan dan meluruskan sha36.Berikut ini yang merupakan persamaan daridefinisi Nabi dan Rasul adalah …a.orang kaya b.mendapat wahyu dari Allahc.diutus untuk menyampaikan risalahd.orang terhormat37.Wujud dari iman kepada rasul adalah …a.setiap keinginan dipenuhi b.membeda-bedakan rasulc.taat menjalankan perintah agamad.tidak malu berbuat jahat38.
 ً  َ ْ َإِ َ ن ْ َ ْَآَ وَ  َ ي ْ  ِ  َ  ْ لِ 
Arti dari ayat di atas adalaha.Engkau diutus sebagai rahmat b.tidaklah Kami mengutusmu(Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi semesta alamc.Allah mengutus para rasul kepada ummatmanusia di seluruh alamd.katakanlah Tuhan itu Esa39.Hukum melaksanakan puasa Senin-Kamisadalah …a.makruhc.wajib b.mubahd.sunat40.Ummat Islam diperbolehkan melakukan puasa kapan saja menghendakinya, kecuali pada hari-hari yang diharamkan puasa. Yangtermasuk hari-hari yang diharamkan puasaadalah …a.hari Sabtu b.tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjahc.tanggal 13, 14, dan 15 Qamariyahd.tanggal 10 Asyura41.Manfaat membiasakan Shalat Sunat Tahajjudadalah …a.terhindar dari penyakit b.akan mendapat tempat dan kedudukanyang mulia dan terpujic.mudah mencari rizkid.mudah mendapat pertolongan42.Shalat sunat yang dikerjakan sebelum dansesudah shalat fardhu disebut shalat sunat …a.witirc.rawatib b.tarawihd.dhuhaSIAP UAS PAI 2006/2007SMP YWKA BANDUNGHalaman3

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Cahaya Hadijah added this note
waw luar biasah
Sahrul Kamal liked this
Tamara Salamah added this note
hoh
Dzikrul Filin added this note
like thissss...
Riez Kie Wan liked this
Muhammad Edi Santoso liked this
rahmatsyahroni liked this
Muhammad Haikal M liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->