Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
10.Managementul+Institutiilor+de+Invatamant+Superior

10.Managementul+Institutiilor+de+Invatamant+Superior

Ratings: (0)|Views: 1,437|Likes:
Published by dorinamihai

More info:

Published by: dorinamihai on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2015

pdf

text

original

 
 
MANAGEMENTUL INSTITU
Ţ
IILOR DE ÎNV
ĂŢĂ
MÂNT SUPERIOR 
10.1 Sistemul na
ţ
ional de înv
ăţă
mântProcesul instructiv – educativ
poate fi definit ca
un ansamblu deactivit
ăţ
i educative
ş
i de experien
ţ
e de înv
ăţ
are prin care trece subiectul înv
ăţă
rii pe întreaga durat
ă
a traseului profesional.
Se
ş
tie c
ă
omul nu este
ş
i nu poate fi produsul unei singure institu
ţ
ii de înv
ăţă
mânt. El se formeaz
ă
, în timp, subinfluen
ţ
a familiei, a
ş
colii
ş
i a mediului social. Acestea trebuie s
ă
-
ş
i coreleze
ş
i s
ă
-
ş
i poten
ţ
eze eforturile
ş
i ac
ţ
iunile, orientându-se constant, prin forme
ş
i metode deeduca
ţ
ie specifice, pentru atingerea obiectivelor propuse.Înv
ăţă
mântul are ca
finalitate formarea personalit
ăţ
ii umane
prin:a) însu
ş
irea cuno
ş
tin
ţ
elor 
ş
tiin
ţ
ifice, a valorilor culturii na
ţ
ionale
ş
iuniversale; b) formarea capacit
ăţ
ilor intelectuale, a disponibilit
ăţ
ilor afective
ş
i aabilit
ăţ
ilor practice prin asimilarea de cuno
ş
tin
ţ
e umaniste,
ş
tiin
ţ
ifice, tehnice
ş
iestetice;c) asimilarea tehnicilor de munc
ă
intelectual
ă
, necesare instruirii
ş
iautoinstruirii pe durata întregii vie
ţ
i;d) educarea în spiritul respect
ă
rii drepturilor 
ş
i libert
ăţ
ilor fundamentaleale omului, al demnit
ăţ
ii
ş
i al toleran
ţ
ei, al schimbului liber de opinii;e) cultivarea sensibilit
ăţ
ii fa
ţă
de problematica uman
ă
, fa
ţă
de valorilemoral-civice, a respectului pentru natura
ş
i mediul înconjur 
ă
tor;f) dezvoltarea armonioas
ă
a individului prin educa
ţ
ie fizic
ă
, educa
ţ
ieigienico-sanitar 
ă
 
ş
i practicarea sportului;
Capitolul 10
 
 Managementul serviciilor publice
 
g) profesionalizarea tinerei genera
ţ
ii pentru desf 
ăş
urarea unor activit
ăţ
iutile, produc
ă
toare de bunuri materiale
ş
i spirituale.
Sistemul na
ţ
ional de înv
ăţă
mânt
este constituit din
ansamblul unit
ăţ
ilor
ş
i institu
ţ
iilor de înv
ăţă
mânt de stat
ş
i particulare de diferite tipuri, niveluri
ş
iforme de organizare a activit
ăţ
ii de instruire
ş
i educare
.Înv
ăţă
mântul este organizat pe niveluri, asigurând coeren
ţ
a
ş
i continuitateainstruirii
ş
i educa
ţ
iei, în concordan
ţă
cu particularit
ăţ
ile de vârst
ă
 
ş
i individuale.Sistemul na
ţ
ional de înv
ăţă
mânt are urm
ă
toarea
structur
ă
:
a) înv
ăţă
mânt pre
ş
colar:
grupele mic
ă
, mijlocie, mare
ş
i de preg
ă
tire pentru
ş
coal
ă
;
b) înv
ăţă
mânt primar:
clasele I–IV;
c) înv
ăţă
mânt secundar:
 
 
înv
ăţă
mânt gimnazial:
clasele V–VIII;
 
înv
ăţă
mânt profesional;
 
înv
ăţă
mânt liceal:
clasele IX–XII (XIII);
d) înv
ăţă
mânt postliceal;e) înv
ăţă
mânt superior:
 
înv
ăţă
mânt universitar;
 
înv
ăţă
mânt postuniversitar;
f) educa
ţ
ie permanent
ă
.
Înv
ăţă
mântul pre
ş
colar, primar, gimnazial, profesional, liceal
ş
i postlicealformeaz
ă
 
 înv
ăţă
mântul preuniversitar
.
10.2 Sistemul înv
ăţă
mântului superior
 
Obiectivul general al sistemului înv
ăţă
mântului superior
îl constituie
dezvoltarea competen
ţ
ei
atât prin asigurarea cuno
ş
tin
ţ
elor 
ş
i aptitudinilor opera
ţ
ionale, cât
ş
i prin dezvoltarea permanent
ă
a capacit
ăţ
ii de adaptare la noilecerin
ţ
e din lumea profesilor.
Obiectivul general al înv
ăţă
mântului superior
are
dou
ă
mari componente
:
 
componenta direct productiv
ă
, legat
ă
de dobândirea de noi cuno
ş
tin
ţ
e
ş
i abilit
ăţ
i, în concordan
ţă
cu ultimele evolu
ţ
ii ale
ş
tiin
ţ
ei
ş
i tehnicii contemporane,de men
ţ
inerea
ş
i dezvoltare a capabilit
ăţ
ilor deja manifestate pe pia
ţ
a muncii, prin programe speciale de perfec
ţ
ionare profesional
ă
sau de reconversie, atunci cândapar probleme mai deosebite pe un anumit traseu profesional;
 
componenta social-cultural 
ă
, menit
ă
s
ă
asigure manifestarea
 
 Managementul institu
 ţ 
iilor de înv
ăţă
mânt superior 
unor comportamente
ş
i atitudini favorabile adapt
ă
rii la schimbare a for 
ţ
ei demunc
ă
, comportamente
ş
i atitudini cunoscute sub denumirea de
adaptiv-flexibile
ş
i anticipativ-prospective
, deschise infuziei de inovare
ş
i creativitate
ş
i care suntcapabile, în acela
ş
i timp, s
ă
se autoregleze.Conform Legii înv
ăţă
mântului
ş
i Legii privind acreditarea institu
ţ
iilor deînv
ăţă
mânt superior 
ş
i recunoa
ş
terea diplomelor,
elementul de referin
ţă
din înv
ăţă
mântul superior îl constituie unitatea de înv
ăţă
mânt.
 În înv
ăţă
mântul superior deosebim urm
ă
toarele
tipuri de unit
ăţ
i de înv
ăţă
mânt
:
Π  
 
institu
 ţ 
ia de înv
ăţă
mânt superior 
, care conform art. 55 din Legeaînv
ăţă
mântului, poate avea denumiri diferite:
universit 
ăţ 
i, institute, academii
 ş
iconservatoare
;
Π  
 
unit 
ăţ 
i structurate ale institu
 ţ 
iilor de înv
ăţă
mânt superior 
:
 facult 
ăţ 
i
 ş
icolegii universitare
;
Π  
 
specializ 
ă
ri în cadrul unei unit 
ăţ 
i structurale.
 Misiunea institu
ţ
iilor de înv
ăţă
mânt superior
este
activitatea didactic
ă
 ,sus
 ţ 
inut 
ă
de cercetare
, iar prin
obiective se urm
ă
re
ş
te sus
ţ
inerea
ş
iconcretizarea la nivelurile cele mai înalte ale misiunii
, ceea ce presupune:
1. În domeniul activit
ăţ
ilor didactice:
 
s
ă
faciliteze ob
ţ
inerea de cuno
ş
tin
ţ
e specifice, tehnice, culturale
ş
ispirituale care s
ă
asigure competen
ţ
a profesional
ă
 
ş
i social
ă
;
 
s
ă
formeze speciali
ş
ti cu preg
ă
tire superioar 
ă
în diferite domeniiconform exigen
ţ
elor na
ţ
ionale
ş
i mondiale;
 
s
ă
-
ş
i dezvolte
ş
i s
ă
-
ş
i diversifice ac
ţ
iunile de compatibilizare aînv
ăţă
mântului autohton cu cel din
ţă
rile avansate.
2. În domeniul cercet
ă
rii
ş
tiin
ţ
ifice:
 
s
ă
participe la programele de cercetare
ş
tiin
ţ
ific
ă
ale universit
ăţ
ii
ş
i alealtor institu
ţ
ii din
ţ
ar 
ă
 
ş
i str 
ă
in
ă
tate;
 
s
ă
ă
spândeasc
ă
 
ş
i s
ă
valorifice rezultatele cercet
ă
rii
ş
tiin
ţ
ifice
ş
i s
ă
 încurajeze inovarea;
 
s
ă
-
ş
i dezvolte
ş
i s
ă
-
ş
i modernizeze unit
ăţ
ile de cercetare, bazeledidactice
ş
i experimentale, unit
ăţ
ile de asisten
ţă
 
ş
i microproduc
ţ
ie.
3. În domeniul preg
ă
tirii
ş
i perfec
ţ
ion
ă
rii profesionale a cadrelordidactice:
 
s
ă
ofere programe de preg
ă
tire, perfec
ţ
ionare, specializare a personalului universitar, în
ţ
ar 
ă
 
ş
i în str 
ă
in
ă
tate;

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
NataliaPetrova liked this
NataliaPetrova liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Vera Dolghi liked this
alin2187 liked this
Documents Man liked this
Mariana Poe added this note
despre finantare

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->