Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
P. 1
Semnele de punctuatie

Semnele de punctuatie

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 3,487|Likes:
Published by literatura_romana

More info:

Published by: literatura_romana on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

 
Ibvhkxk BBG) ]hoih awuacwdfbmh
ő
b eh zximuxd
bhKhm
bd 40 
]hoihkh eh zximuxd
  
bh
 
4) Zximuxk ,)"/ Odwmlhdp
č
cwdfbm zdxpd ebiuwh zwazapb
bb }dx fwdph biehzhiehiuh md éi
hkh})/ ]h zxih kd }fçw
ő
buxk zwazapb
bbkaw+ dk fwdphkaw+ dk mxvbiuhkaw mdwh hmlbvdkhdp
č
mx a zwazapb
bhbiehzhiehiu
č
)/ ]h zxih zximu exz
č
zwazapb
bbkh hixi
dubvh zwazwbx/pb}h+ exz
č
a biuhwacdubv
č
biebwhmu
č
+ exz
č
 zwazapb
bb azudubvh }dx bozhwdubvh wa}ubuh zh xi uai ihxuwx)/ ]h zxih zximu kd }fçw
ő
buxk xihb fwdph dkm
č
uxbuh ebiuw/a zwazapb
bh h|mkdodubv
č
xwodu
č
eh odboxkuh }xgaweaiduh)/ Ix }h zxih zximu exz
č
ubukxwb ,eh m
č
w
b+ azhwh oxpbmdkh hum")H|hozkx0
‛A gxmxwbh odwh }u 
č 
 zçihd uadu 
č 
fdobkbd) Eh/dgbd dmxo é 
 ő
b e 
č 
ehdx }hdod eh iawamxk Kdxwhb)‟
,K) Whgwhdix"7) ]hoixk éiuwhg
č
wbb ,1"/ Odwmlhdp
č
cwdfbm biuaid
bd zwazapb
bbkaw }dx d fwdphkaw biuhwacdubvh)/ ]h zxih exz
č
a biuhwacd
bh ebwhmu
č
)/ ]h faka}h
ő
uh éi mdpxk }ubkxkxb biebwhmu kbghw+ zhiuwx d h|zwbod a biuhwacd
bh)/ ]h zxih kd }fçw
ő
buxk xihb fwdph mdwh éimhzh mx a biuhwacdubv
č
ebwhmu
č
)/ ]h zxih }hoixk éiuwhg
č
wbb exz
č
ubukxwbkh mdwh h|zwbo
č
a biuhwacd
bh ebwhmu
č
)H|hozkx0
‛Mxo }
č 
/
  
b oxk
  
xoh}m1 Mh mhwb eh kd obih1‟
,B) K) Mdwdcbdkh"/ Mçie maoxibmdwhd h}uh biuhwacdubv
č
 
ő
b h|mkdodubv
č
éi dmhkd
ő
b uboz+ }h zxi duçu }hoixk éiuwhg
č
wbb+mçu
ő
b }hoixk h|mkdo
č
wbb)H|hozkx0
‛Eh mh ix oadwh aoxk mçie h fhwbmbu1$‟
,B)K) Mdwdcbdkh"=) ]hoixk obw
č
wbb ,$"/ Odwmlhdp
č
cwdfbm biuaid
bd fwdphkaw
ő
b d zwazapb
bbkaw h|mkdodubvh
ő
b bozhwdubvh)H|hozkx0
‛H vabibm
č 
 + i/do mh pbmh$‟
,G)Z) Ld}ehx"/ ]h zxih exz
č
biuhw`hm
bbkh
ő
b vamdubvhkh mdwh h|zwbo
č
}u
č
wb dfhmubvh)H|hozkx0 ‛
 Iduxwa+ ux$‟
,B)K) Mdwdcbdkh"
‛Xf$ Bdixkha+ }madk
č 
/uh$‟
,B)K) Mdwdcbdkh"/ ]h zaduh zxih exz
č
fbhmdwh uhwohi dk xihb éi
ő
bwxbwb eh h|mkdod
bb)H|hozkx0 ‛
 Gxi
č 
oçimdwh$ ,)))"
 ő
b ib
 ő
uh vbi$
 ő
b mdfhd uxwmhd}m
č 
$‟
,B)K) Mdwdcbdkh"/ ]h zaduh zxih }hoixk h|mkdo
č
wbb exz
č
xi ubukx mx mdwdmuhw h|mkdodubv)5) Vbwcxkd ,+"/ Ehkbobuhdp
č
cwdfbm xihkh zwazapb
bb éi mdewxk fwdphb
ő
b xihkh z
č
w
b eh zwazapb
bh éi mdewxkzwazapb
bhb)/ Odwmlhdp
č
dixobuh zdxph }mxwuh+ }hwvbie kd whedwhd cwdfbm
č
d wbuoxkxb vawgbwbb)/ Kd ibvhkxk zwazapb
bhb+ }h zxih vbwcxk
č
0/ Éiuwh z
č
w
b eh zwazapb
bh eh dmhkd
ő
b fhk mçie ix }xiu khcduh zwbi
ő
b!}dx ,éiuwh uhwohibb xihbhixohwd
bb")H|hozkx0
‛H xi chw dodw+ mxozkbu‟
,V) Dkhm}diewb"/ Éiuwh xi }xg}udiubv
ő
b a dzapb
bh h|zkbmdubv
č
+ zwhmxo
ő
b exz
č
dzapb
bh0H|hozkx0
‛Udu 
č 
k }
č 
x+ zazd+ }h zkçichd deh}hawb‟
,B) ]kdvbmb"/ Éiuwh mai}uwxm
bbkh chwxipbdkh
ő
b zdwubmbzbdkh d
ő
hpduh kd éimhzxuxk fwdphb
ő
b wh}uxk hixi
xkxb0
‛D`xi} mdkf 
č 
kd c
č 
bu 
č 
i
č 
wbh+ vawghd fwxoa}
 ő
b mx zdubo
č 
éi ob`kamxk uavdw 
čő
bkaw }
č 
b‟
,G)
ř
u)Ehkdvwdimhd")
 
/ Éiuwh mxvbiuhkh ,mai}uwxm
bbkh" bimbehiuh
ő
b wh}uxk hixi
xkxb0
‛Hb vaw dzkdxed+ eh}bcxw+gbacwdfbd }xg
  
bwh)))‟
,O) Hobih}mx")/ Éiuwh }xg}udiubvhkh kd vamdubv
ő
b wh}uxk fwdphb0
‛Éim
č 
uh xb
  
b kd hb+ g
č 
wgduh+
 ő
b kh edb zdbhkh$‟
 ,B) Mwhdic
č
")/ Éiuwh biuhw`hm
bh
ő
b wh}uxk fwdphb0
‛O 
č 
b+ m
č 
ob/do c
č 
}bu ghkhdxd)))‟
,B) Mwhdic
č
")/ Éiuwh maozkhohiuhkh mbwmxo}udi
bdkh
ő
b wh}uxk hixi
xkxb+ edm
č
}xiu }buxduh exz
č
}xgbhmu
ő
b éidbiuh eh zwhebmdu0
‛Bai+ dxpbie cxb
 č 
wbkh+ }h }bo
  
hd odb ihiawambu md awbmçie‟
,K) Whgwhdix")/ Ix }h zxih vbwcxk
č
0/ Éiuwh }xgbhmu
ő
b zwhebmdu)/ Éiuwh zwhebmdu
ő
b xi maozkhohiu mbwmxo}udi
bdk d
ő
hpdu exz
č
hk ,éi chihwh")/ Kd ibvhkxk fwdphb }h zxih vbwcxk
č
0/ Éiuwh zwazapb
bbkh maaweaiduh zwbi `x|udzxihwh0
‛@ehwxk mhk obubuhk }mxwo
č 
mx ehchuxkdw 
č 
č 
uaw dk oçbibb }uçicb éi mlbobw+ }mad}h uwhb cwa
 ő
b
 ő
b/b uwhmx éi clbamxk gdghb‟
,O) ]deavhdix")/ Éiuwh zwazapb
bbkh maaweaiduh zwbi dkuh mai`xim
bb ehmçu
ő
b+ }dx0
‛Hx }xiu kxmhdf 
č 
wxk ebi mhw+ !Bdw ux }
č 
/ob fbb obwhd}
č 
,O) Hobih}mx")/ Éi mdpxk }xgaweai
č
wbb+ }h eh}zdwu eh agbmhb0/ duwbgxubvd bpakdu
č
>/ maozkhubvhkh ebwhmuh
ő
b biebwhmuh d
ő
hpduh éidbiuhd whchiuhb>/ mbwmxo}udi
bdkhkh eh uboz+ eh kam+ eh oae
ő
b eh }maz d
ő
hpduh éidbiuhd whchiuhb)/ mbwmxo}udi
bdkhkh eh mdxp
č
+ maimh}bvh+ mai}hmxubvh+ maieb
baidkh biebfhwhiu ehzapb
bd kaw> mçie }h bi}b}u
č
d}xzwd mdxpdkhb+ maieb
baidkhb }dx maimh}bvhb+ vbwcxkd kbz}h
ő
uh)/ Bimbehiuhkh }dx zwazapb
bbkh biuhwmdkduh }h eh}zdwu zwbi vbwcxk
č
eh wh}uxk hixi
xkxb)Ix }h eh}zdwu zwbi vbwcxk
č
eh zwazapb
bd whchiu
č
}xgaweaiduhkh }xgbhmubvh }dx zwhebmdubvh)8) Zximuxk
ő
b vbwcxkd ,>"/ Odwmlhdp
č
cwdfbm a zdxp
č
odb odwh ehmçu mhd whedu
č
zwbi vbwcxk
č
 
ő
b odb obm
č
ehmçu mhd whedu
č
 zwbi zximu)/ ]hzdw
č
zwazapb
bb }dx cwxzxwb eh zwazapb
bb mdwh fawohdp
č
xibu
č
b whkdubv biehzhiehiuh éi mdewxkfwdphb)H|hozkx0
‛Dk uwhbkhd }kx`buaw z
č 
whd xi ihvwheibm+ m
č 
mb ix xogkd éi uwhdgd ihcx
 č 
uawbhb> awb hwd
 ő
bhk }u 
č 
 zçi
 ő
b zawximhd ixodb mhkawkdk
  
b eab)‟
,O) ]deavhdix")/ ]hzdw
č
xihawb vawgbwhd idwduawxkxb eh vawgbwhd zhw}aid`xkxb ,zwazapb
bd bimbehiu
č
+ eh wh}uxkhixi
xkxb")H|hozx0
‛Odb `a} ix zxuho$ pbmhd e) Chawch}mx> odb gbih w 
č 
oçiho iab éi hkh)‟
,B)K) Mdwdcbdkh")6) Eax
č
zximuh ,0"/ Dmh}u }hoi dixi
č
vawgbwhd ebwhmu
č
+ a hixohwdwh+ a h|zkbmd
bh+ a maimkxpbh)/ ]hoixk dzdwh duçu kd }fçw
ő
buxk+ mçu
ő
b éi biuhwbawxk xixb hixi
)/ Éidbiuhd vawgbwbb ebwhmuh0
‛Mbihvd ék éiuwhg
č 
kd xwhmlh0 / Mxo é 
  
b zkdmh ixiud o
č 
wbhb}dkh1‟
,O) ]deavhdix")/ Éidbiuhd whzwaexmhwbb xiaw }xihuh }dx pcaoauh0
‛D g
č 
uxu a edu 
č 
0 mkaim$‟
,O) ]deavhdix")/ Éidbiuhd xixb mbudu ,zwavhwg+ pbmdk
č
+ od|bo
č
hum"0
ř 
/dzab+
 ő
ubb vawgd mhhd0 ;;E
č 
/
  
b+ zaz
č 
  zbiuhibb
 ő
b gduh bdzd mx m
č 
kmçbhkh99‟
,B) Mwhdic
č
")/ Éidbiuhd xihb h|zkbmd
bb0
‛D
 ő
d }mwbh whcxkdohiuxk0 edm
č 
xi zd}dchw i/dwh gbkhu ,)))" b }h e 
č 
 a dohie 
č 
)‟
,B)K) Mdwdcbdkh")/ Éidbiuhd xihb hixohwd
bb0
‛Hwdx dexid
  
b mxkhc
č 
uawbb0 g
č 
wgd
  
b+ fhohb+ mazbb)‟
,B) ]kdvbmb"3) ]hoihkh mbu
č
wbb ,clbkbohkhkh" ,++‟"/ ]h faka}h}m zhiuwx whzwaexmhwhd xixb uh|u }zx} }dx }mwb} eh mbihvd+ d xixb mbudu+ d cçiexwbkaw hum)H|hozkx0
‛A dehv
č 
wdu 
č 
obixih$‟ d
 ő
d pbmhd odbmd Dhcbebd éi cçiexk hb)
,B) ]kdvbmb"/ Zau h|zwbod dubuxebihd bwaibm
č
0

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
adryanos liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
tlefter liked this
Lucica Vacarciuc liked this
Emil Taralunga liked this
Lidia Cretu liked this
Marius Teo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->