Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
GEOPOLITICA SIN TERRITORIO: UNA MIRADA ESTRATEGICA A LOS FLUJOS DE INFORMACION

GEOPOLITICA SIN TERRITORIO: UNA MIRADA ESTRATEGICA A LOS FLUJOS DE INFORMACION

Ratings: (0)|Views: 377|Likes:
Published by soto8941
El trabajo que se presenta a continuación tiene
como propósito efectuar una revisión de las
perspectivas de análisis de la Geopolítica...
El trabajo que se presenta a continuación tiene
como propósito efectuar una revisión de las
perspectivas de análisis de la Geopolítica...

More info:

Published by: soto8941 on Apr 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2012

pdf

text

original

 
Anyhi# Nþh >1# K¿ 0# n`pdc,oukdh# 066>
05
NKNCDYDY
Dk}phmuiidùk
Ec }pn`noh ~ue ye vpeyek}n n ihk}dkunidùk }de,ke ihlh vphvùyd}h eaei}unp ukn peqdydùk me cnyvepyvei}dqny me nkîcdydy me cn Jehvhcì}din# ek ukihk}er}h lukmdnc me niecepnmhy inl`dhy ~ue }de,kek vphaukmh dlvni}h yh`pe chy ihkiev}hy }eùpd,ihy me eyn mdyidvcdkn+Cuejh me ukn peyeþn niepin me ncjukhy ihk,iev}hy jekepncey t me chy nvhp}ey me chy nu}hpeyknidhkncey ek }hpkh n cn ln}epdn# ye ervhkek cnydlvcdinkidny ~ue peqdy}e# vnpn chy mdqepyhy nyvei,}hy me cn ni}dqdmnm yhidnc# ec vphieyh mejch`ncdnidùk t ec meynpphcch }eikhcùjdih+ Eyveidnclekidùk ye bnie me chy eaei}hy ~ue }ncey aekù,lekhy }dekek yh`pe ec Ey}nmh# cn yh`epnkìn t ecvhmep# n vnp}dp me cn nvnpdidùk me ni}hpey kh’ey,}n}ncey+Ye dk}phmuie cn khidùk me §bhpdhk}e ey}pn}ä,jdih·# ihk ec vphvùyd}h me peync}np ~ue chy eyie,knpdhy ek ~ue ye melnkmn ek cn ni}uncdmnm cn vpe,yekidn me chy dk}epeyey knidhkncey ye ekiuek}pnknceonmhy mec }pnmdidhknc ek}hpkh jehjpîadih }eppd,}hpdnc+ Ye vnp}e mec yuvuey}h ~ue erdy}e ek cn ni,}uncdmnm ukn ahpln eyvnidnc ~ue inpni}epdn cnyvpîi}diny yhidncey? ec eyvnidh me chy acuohy# ey}pui,}upnmh ek }hpkh n chy dk}epinl`dhy e dk}epniidhkeyme chy ni}hpey yhidncey# t ek ec iunc peqdy}ek vnp,}diucnp dlvhp}nkidn chy acuohy me dkahplnidùk+N ey}e peyvei}h# ye bnie peaepekidn nc inyh mecEoäpid}h _nvn}dy}n me Cd`epnidùk Knidhknc "E_CK$
Jehvhcì}din ydk }eppd}hpdh?ukn ldpnmn ey}pn}äjdin n chyacuohy me dkahplnidùk
Phmpdjh Npntn M+
>
Apnkidyih Phleph
0
ihlh eoelvch me uk kueqh ni}hp kh,ey}n}nc ~ueu}dcdn cn }eikhchjìn me cn dkahplnidùk ihlh ani}hpme vh}ekidnldek}h+Nydldylh# ye meyipd`ek chy pnyjhy me ihkiek,}pnidùk mec uyh t vphmuiidùk me cn }eikhchjìn mecn dkahplnidùk vnpn ihkicudp ihk uk pevcnk}enldek,}h me cn vepyvei}dqn me nkîcdydy me cn jehvhcì}din ncn cu mec kueqh ihk}er}h vhcì}dih ~ue n`pek cny}pnkyahplnidhkey meyipd}ny+
Ihkiev}hy jekepncey
Cn vpehiuvnidùk vhp cny qdkiucnidhkey mec bhl,`pe ihk yu lemdh kn}upnc t yh`pe cny inpni}epìy}d,iny ~ue nmhv}nk cny yhidemnmey vhcì}diny# bn ey,}nmh ek cn `nye me chy ey}umdhy idek}ìadihy t adch,yùadihy meyme cn nk}djóemnm icîydin+ Ek cn ihkad,jupnidùk me chy mdqepyhy inlvhy mec yn`ep# ecey}umdh me cn Bdy}hpdn ey}uqh apeiuek}elek}e ekey}peibh ihk}ni}h ihk chy nyvei}hy jehjpîadihypecnidhknmhy ihk cn ahpln me vhyeydùk mec }eppd}h,pdh+ Me ey}e lhmh# ihkahple ye meynpphccn`n ihlhmdyidvcdkn idek}ìadin# cn Jehjpnaìn ye n`hiù nc ih,khidldek}h me cny pecnidhkey ek}pe cny njpuvnidh,key bulnkny t ec yuech ~ue hiuvnk# nuk~ue ape,iuek}elek}e ey}n }npen peqdy}dù lîy `dek uk in,pîi}ep meyipdv}dqh+Ncernkmep Qhk Bul`hcm} yuece yep ihkydmepn,mh ec vnmpe me cn Jehjpnaìn lhmepkn ek yu ny,vei}h aìydih h kn}upnc+ Kh h`y}nk}e# ek}pe yuy }pn,`nohy ey vhyd`ce ekihk}pnp chy vpdlephy n}dy`hy
 
Jehvhcì}din ydk }eppd}hpdh? ukn ldpnmn ey}pn}äjdin n chy acuohy me dkahplnidùk Phmpdjh Npntn M+ ( Apnkidyih PhlephAnyhi# Nþh >1# K¿ 0# n`pdc,oukdh# 066>
01me ch ~ue vueme yep ihkydmepnmn ukn Jehjpnaìnme chy Ey}nmhy+ ]nc ey nyì ~ue ek yu –Ekynth vh,cì}dih yh`pe cn kueqn Eyvnþn“# vu`cdinmh ek >2>>#ye dk}phmuiek ukn yepde me peacerdhkey niepin mecn pecnidùk ek}pe chy beibhy jehjpîadihy t cn qdmnvhcì}din+ Ydk el`npjh# kh yepî ydkh bny}n >24:#iunkmh Apdempdib Pn}ec vu`cd~ue yu h`pn –Jeh,jpnaìn Vhcì}din“# ~ue vueme ihleknp n bn`cnpyemec yupjdldek}h me ukn eyiuecn me vekynldek}hhpdek}nmn n cn nvcdinidùk me chy ihkhidldek}hyjehjpîadihy nc ernlek me cn eqhcuidùk me cny yh,idemnmey vhcì}diny+Pn}ec aue ec vpdleph ek vcnk}enp ~ue ek cn Bdy,}hpdn erdy}ìnk mhy ecelek}hy me pecn}dqn vepln,kekidn# ec bhl`pe t ec yuech# t ~ue nl`hy ece,lek}hy vhmìnk yep h`oe}h me dkqey}djnidùk idek}ì,adin n }pnqäy me yuy leinkdylhy me dk}epniidùk">$+Yu }ehpìn ye nvhtn# n yu qe# ek mhy ecelek,}hy ~ue cn jehjpnaìn hapeie n cn vhcì}din? ec
eyvn,idh
# me}epldknmh vhp yu er}ekydùk# yuy inpni}e,pìy}diny aìydiny# yu icdln# e}i+# t cn
vhydidùk
# ~ueyd}ÿn nc eyvnidh ek cn }deppn t ihkmdidhkn ek vnp}eyuy pecnidhkey+ Cn dk}epqekidùk mec bhl`pe ey pe,jdmn vhp ec
yek}dmh me eyvnidh
# eyveide me nv}d,}um kn}upnc me uk vue`ch vnpn dkaukmdp mdknldylhn cn kn}upncen t vnpn hpjnkdnpcn+Ec vekynldek}h me Pn}ec ye }pnmuoh ek ecihkiev}h me –eyvnidh qd}nc“# ek}ekmdmh äy}e ihlhec }eppd}hpdh nvphvdnmh vnpn cn pencdnidùk me ukyep vhcì}dih# t vnpn cn ahplucnidùk me cny yde}e ce,tey me meynpphcch eyvnidnc me chy ey}nmhy+Vnpncecnlek}e# mhy nu}hpey nkjchynohkey ihk,}pd`uìnk n yek}np cny `nyey me ukn kueqn mdyidvcd,kn+ Ec ncldpnk}e N+ ]+ Lnbnk# ek yu h`pn –Cn dk,acuekidn mec vhmep hieîkdih yh`pe cn PeqhcuidùkApnkieyn t ec Dlvepdh“# me >240# nadpln`n ~ue echiänkh epn cn icnqe mec vhmep ek cn }deppn t ~ue#vhp }nk}h# ~udek mhldknpn chy lnpey mhldknpìn eclukmh+ Kh h`y}nk}e# Bncahpm Lnigdkmep# ek –Eceoe jehjpîadih me cn Bdy}hpdn“# vu`cdinmh ek >46=#yhy}deke ukn vhydidùk ihk}pnpdn# nc nadplnp ~ue ekec lukmh erdy}e ukn yhcn jpnk lnyn }eppey}pe# ~ueäc ccnln cn §Dycn Lukmdnc· "~ue ihppeyvhkme nc ihk, ouk}h Euphvn,Nydn,Îapdin$ t ek cn iunc ec iek}ph eycn pejdùk icnqe# ec
benp}cnkm 
+ Ekukidn nyì yu iäce,`pe aùplucn? –^udek vhyee Euphvn Hpdek}nc# vh,yee ec
ben}cnkm 
7 ~udek vhyee ec
benp}cnkm 
# mhld,kn n cn dycn lukmdnc7 ~udek mhldkn n ey}n dycn meclukmh mhldkn nc lukmh“+Ey}hy epnk tn vcnk}enldek}hy vphvdhy me uknkueqn mdyidvcdkn# cn iunc kh ey}n`n nÿk ek}epn,lek}e mdaepekidnmn me cn Jehjpnaìn Vhcì}din+ Ey}nkueqn mdyidvcdkn yupjdpìn n vnp}dp me chy }pn`nohymec oupdy}n yueih Pumhca Goeccek+Meyme ihldekhy mec Ydjch RR# Goeccek ye n`h,iù n cn }npen me dky}d}udp ukn idekidn mec Ey}nmh#nceonmn me cny ihkievidhkey vnpidncey mec Mepe,ibh# cn Bdy}hpdn h cn Adchyhaìn+ Yu vekynldek}h pe,ibnn cn ihkievidùk mec Ey}nmh ihlh n`y}pni,idùk cejnc# vpe}ekmdekmh aukmnp ukn idekidn mecEy}nmh ~ue yen ukn yìk}eydy me cny }ehpìny aukmn,mny yh`pe `nyey oupìmdiny t cn Jehjpnaìn+ Yu vph,vùyd}h me ecn`hpnp ukn idekidn hlkdihlvpekydqnmec Ey}nmh ye }pnmuie ek yu h`pn –Ec Ey}nmh ihlhahpln me qdmn“# vu`cdinmn ek Ey}hihclh ek >4>1+]hlnkmh me Pn}ec cn dmen me ~ue ec Ey}nmhey uk hpjnkdylh }eppd}hpdnc ~ue eoepie vhmep yh,`pe uk yejlek}h me }deppn hpjnkdnmn t ukn vhp,idùk me bulnkdmnm# Goeccek nyule ukn ihkiev,idùk yejÿk cn iunc ec Ey}nmh ek yu meqekdp ey mh,ldknmh vhp mhy eyekidny vpdkidvncey "ec lemdh tcn pnn$ t }pey yeiukmnpdny "cn eihkhlìn# cn yh,idemnm t ec jh`depkh$+ Me ey}e lhmh# chy nyvei,}hy eyekidncey mec Ey}nmh ek }nk}h vhmep yhk cnjehvhcì}din# cn e}khvhcì}din# cn eihvhcì}din# cnyhidhvhcì}din t cn ipn}hvhcì}din+Vphk}h cn kueqn mdyidvcdkn nmhv}ù ec khl`peme jehvhcì}din# ihky}d}utäkmhye ek ukn idekidn mecEy}nmh? –Ye ku}pe mec yn`ep jehjpîadih ek }nk}hiunk}h ec Ey}nmh ey uk hpjnkdylh ~ue hiuvn ukyejlek}h me cn yuvepadide }eppey}pe , vhp ecch hp,jnkdylh jehjpîadih ,7 veph kh ey idekidn jehjpî,adin# ek }nk}h iunk}h ydjkdadin}dqnlek}e ey yh`e,pnkìn“"0$+ Me ey}e lhmh# ec h`oe}dqh me cnJehvhcì}din ey ec ihkhidldek}h me cny pecnidhkeymec Ey}nmh ihk yu }eppd}hpdh t ek cny qdkiucnidhkey~ue ye ey}n`ceiek ihk h}phy Ey}nmhy n vnp}dp meyu vhydidùk+Ek}pe chy ani}hpey ~ue ihky}d}utek cnJehvhcì}din# n meidp me Iecepdep "9$# vuemek mdy,}dkjudpye ek}pe n~uecchy me inpîi}ep ey}n`ce t chyihkydmepnmhy qnpdn`cey+
 
Anyhi# Nþh >1# K¿ 0# n`pdc,oukdh# 066>
0:
NKNCDYDY
Ek}pe chy ani}hpey ey}n`cey ye iuek}nk ec }eppd,}hpdh t cn vhydidùk+ Ec
}eppd}hpdh
ey ec ecelek}h `î,ydih me cn mdqdydùk vhcì}din me uk Ey}nmh t ye in,pni}epdn vhp yu er}ekydùk# ey}pui}upn aìydin t ihk,adjupnidùk+ Me cn
vhydidùk
mevekmek cny ihlukd,inidhkey er}epkny# ihkmdidhkey vpdlhpmdncey mecvhmep+ Cny vhydidhkey vuemek yep lnpì}dlny# cd}h,pncey# dkyucnpey h iek}pncey# ani}hpey }hmhy ~ueye qek vphjpeydqnlek}e dkacudmhy vhp ec meynpph,cch me chy lemdhy me ihlukdinidùk t }pnkyvhp}e+Vhp yu vnp}e# chy ani}hpey qnpdn`cey yhk cn vh,`cnidùk# chy peiupyhy kn}upncey# cny auek}ey meekepjìn t cny ey}pui}upny vhcì}diny t yhidncey+Ek yuln# cn Jehvhcì}din# ek }nk}h ihkhidldek,}h vpîi}dih# vepld}e cn ihkyepqnidùk h }pnkyahpln,idùk mec eyvnidh vhcì}dih# ek}ekmdekmh vhp }nc ec}eppd}hpdh ek ~ue ye meynpphccn cn ni}dqdmnm me ukEy}nmh# lemdnk}e cn nvcdinidùk mec ihkhidldek}h}eùpdih jekepnmh vhp cn Jehjpnaìn Vhcì}din+
Ec vekynldek}h jehvhcì}dih ek Ibdce
Vhmpìn yhy}ekepye ~ue# ek ec inyh me Ibdce#ihlh me h}phy vnìyey# ec vekynldek}h jehvhcì}diherdy}dù nk}ey mec meynpphcch me cn mdyidvcdkn+ Mn,mny cny vnp}diucnpey inpni}epìy}diny me cn jehjpn,aìn knidhknc# ek eyveidnc ec ndycnldek}h jehjpîad,ih vphqhinmh vhp ec hiänkh t cn ihpmdccepn me ChyNkmey# cn vpehiuvnidùk me mdqepyny nu}hpdmnmeyt vekynmhpey ye ihkiek}pù ek cn meadkdidùk me h`, oe}dqhy ey}pn}äjdihy ~ue nyuldekmh eyny inpni,}epìy}diny vepld}depnk ec meynpphcch knidhknc+ Ukvpdlep pnyjh ek ~ue ye lnkdadey}nk ey}ny vpehiu,vnidhkey ey ch pecn}dqh n cn dlvhp}nkidn me chylnpey t chy vnynoey ek}pe ecchy+Tn meyme cn ävhin ihchkdnc ec }eppd}hpdh me ch~ue bht ey Ibdce aue u}dcdnmh vhp chy eyvnþhceyihlh ukn vcn}nahpln vnpn jnpnk}dnp cn yejupd,mnm me cny pu}ny lnpì}dlny me cny knqey me cnIhphkn# vhp cn eyveidnc ihkmdidùk me ihk}np ihkukn qìn me ihkerdùk dk}ephieîkdin+ Nk}e chy anccd,mhy dk}ek}hy me ey}n`ceiep ukn ihchkdn ek ec Ey,}peibh me Lnjnccnkey# Eyvnþn hv}ù vhp peahpnpcn ahp}ncen me Ibdchä# vnpn iulvcdp ihk mdibh vph,vùyd}h me vph}eiidùk me yuy pu}ny lnpì}dlny+ Nyd,ldylh# ey vhyd`ce lekidhknp cn vpehiuvnidùk er,vpeynmn vhp @epknpmh H— Bdjjdky ek hpmek n ey,}n`ceiep mhldkdh yh`pe ec Ey}peibh me Lnjnccnkey#h`oe}dqh ~ue ye ihkipe}npìn yùch ek >2=9+Uk yejukmh pnyjh inpni}epìy}dih me cny vpe,hiuvnidhkey jehvhcì}diny }pnmdidhkncey bn ydmh ecmdceln vcnk}enmh ek}pe knidhkncdylh tcn}dkhnlepdinkdylh+ ]nc mdceln bn }pnkyiuppdmhek}pe cny vhy}upny ~ue bnk yhy}ekdmh cn keieyd,mnm me ukn dk}ejpnidùk ihk ec pey}h me Nläpdin tn~ueccny ~ue bnk n`hjnmh vhp ec meynpphcch meukn dmek}dmnm knidhknc nu}ùkhln+Ncjukhy# ihlh ec vphaeyhp Lnpdh Jùkjhpn# yhy,}dekek ~ue ek eye ihk}er}h cn Knidùk ibdcekn yeihkadjupù ek ec ydjch RDR n vnp}dp mec Ey}nmh "9$#vhp iunk}h cn ervnkydùk bnidn ec Khp}e ihk cnJueppn mec Vniìadih# cn väpmdmn me cn Vn}njhkdn tcn vnidadinidùk me cn Npnuinkìn auephk ecelek}hyeyekidncey ek cn ihkahplnidùk me cn dmek}dmnm mecvnìy yupjdmhy ek qdp}um me cn niidùk mec Ey}nmh+Ec vekynldek}h jehvhcì}dih ibdcekh mupnk}e ecydjch RR ey}uqh lnpinmh vhp ec me}epldkdylh nl,`dek}nc me Pn}ec t vhp yu ihkievidùk mec eyvnidhvhcì}dih }nk yùch ihlh }eppd}hpdh oupìmdih t vhcì}dih+Ek eaei}h# chy nu}hpey ldcd}npey t idqdcey ~ue yebnk hiuvnmh me ey}n mdyidvcdkn# yhy}dekek ek yuy}pn`nohy# ihk hpdek}nidhkey }nk}h }eùpdiny ihlhelvìpdiny# vuk}hy me qdy}n ~ue meonk me lnkdadey}hukn vpehiuvnidùk vhp ani}hpey jehvhcì}dihy ~ueni}ÿnk ek uk Ey}nmh ihk cny inpni}epìy}diny meuk hpjnkdylh `dhcùjdih+ Ey yùch n vnp}dp me cn mä,inmn mec =6 iunkmh ihldekn n h`yepqnpye ec me,ynpphcch me cn Jehvhcì}din ek Ibdce ihlh mdyidvcd,kn "=$+N ihldekhy me >4=6# Pnanec Inþny Lhk}ncqn#n }pnqäy me yuy }pn`nohy vu`cdinmhy ek cn Peqdy}nJehjpîadin me Ibdce# n`hjù vhp cn peicnlnidùk meyh`epnkìn yh`pe cn Nk}îp}din# melnkmn ~ue auevhyd}dqnlek}e nihjdmn vhp ec jh`depkh mec Vpeyd,mek}e Njudppe Iepmn# ihky}d}utäkmhye Ibdce ek ecvpdlep vnìy yumnlepdinkh ek eaei}unp }nc peicn,lnidùk+ Inþny Lhk}ncqn# yhy}uqh nydldylh# ~ueIbdce me`ìn epdjdpye ek ukn vh}ekidn ek ec Vniìad,ih# ek ec ihk}er}h me ukn Nläpdin ukdadinmn# vh,kdekmh me pecdeqe cn ydjkdadinidùk ~ue ncinknpìneye hiänkh ek ec au}uph+Cn dkacuekidn me yu vekynldek}h ye peaceon ekcn nmhvidùk hadidnc me yuy vhy}ucnmhy peyvei}h mec

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oxony20 liked this
Oxony20 liked this
300363 liked this
Oscar243 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->