Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Quy Hoach Phat Trien Nong Thon

Quy Hoach Phat Trien Nong Thon

Ratings: (0)|Views: 99|Likes:
Published by Lê Thanh Dũng
Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn
Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn

More info:

Published by: Lê Thanh Dũng on Apr 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

 
Tr
− 
êng §¹i häc Thñy lîi
Chñ biªn: ThS.
 
Phan V¨n YªnPGS. TS. NguyÔn Träng Hµ - T
h
S. NguyÔn ThÞ Lan H
− 
¬ngT
h
S. NguyÔn ThÞ H»ng Nga - PGS. TS. Lª ThÞ NguyªnTS. TrÇn ViÕt æn - TS. Ph¹m ThÞ Minh Th
− 
 
Gi¸o tr×nh
Quy ho¹ch ph¸t triÓn N«ng th«n
Nhµ xuÊt b¶n N«ng nghiÖpNéi - 2005
 
http://www.ebook.edu.vn
2
C¸c t¸c gi¶ ®· biªn so¹n gi¸o tr×nh nµy dùa trªn ®Ò c
− 
¬ng m«n häc,c¸c tµi liÖu gi¶ng d¹y víi sù hç trî cña c¸c chuyªn gia t
− 
vÊn quèc tÕ.Gi¸o tr×nh do PGS. TS. Lª Th¸i B¹t vµ PGS. TS. Hµ L
− 
¬ng ThuÇn ph¶nbiÖn. Héi ®ång Khoa häc vµ §µo t¹o Tr 
− 
êng §¹i häc Thñy lîi ®· phªchuÈn cho xuÊt b¶n gi¸o tr×nh nµy theo QuyÕt ®Þnh sè 1457/Q§-§HTL-H§KH&§T ngµy 05/4/2005. TiÓu hîp phÇn "Hç trî t¨ng c
− 
êng n¨nglùc cho Tr 
− 
êng §¹i häc Thñy lîi" thuéc Ch
− 
¬ng tr×nh Hç trî ngµnh n
− 
íccña DANIDA ®· tµi trî kinh phÝ cho t
− 
vÊn quèc tÕ, trong n
− 
íc vµ in Êngi¸o tr×nh.
 
 
http://www.ebook.edu.vn
Môc lôc
3
 
môc lôc
Trang
Lêi nãi ®Çu
9
C¸c tõ viÕt t¾t
11
Ch
− 
¬ng I
§¹i c
− 
¬ng vÒ ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn n«ng th«n
13
1.1. Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ sù ph¸t triÓn
13
1.1.1. §Þnh nghÜa sù ph¸t triÓn
141.1.2. Nh÷ng ph¹m trï cña ph¸t triÓn 14
1.2.
ý
nghÜa, tÇm quan träng cña ph¸t triÓn n«ng th«n
15
1.2.1. Ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng
15
1.2.2. TÇm quan träng cña ph¸t triÓn n«ng th«n
16
1.3. C¬ së ®¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn
17
1.3.1. C¸c chØ sè ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn
18
1.3.2. Quan hÖ gi÷a t¨ng tr
− 
ëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn x· héi
29
1.4. §èi t
− 
îng, ph¹m vi, nhiÖm vô, néi dung vµ ph
− 
¬ng ph¸p nghiªn cøuph¸t triÓn n«ng th«n
31
1.4.1. §èi t
− 
îng, ph¹m vi nghiªn cøu ph¸t triÓn n«ng th«n
31
1.4.2. NhiÖm vô vµ néi dung nghiªn cøu ph¸t triÓn n«ng th«n
32
Tµi liÖu tham kh¶o
38
Ch
− 
¬ng II
 
§Æc tr
− 
ng vïng n«ng th«n vµ sù cÇn thiÕtph¶i ph¸t triÓn n«ng th«n
39
2.1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr
− 
ng vïng n«ng th«n
39
2.1.1. Kh¸i niÖm vïng n«ng th«n
39
2.1.2. §Æc tr
− 
ng vïng n«ng th«n ViÖt Nam
39
2.1.3. Thùc tr¹ng vïng n«ng th«n ViÖt Nam sau ®æi míi
39
2.2. Ng
− 
êi d©n n«ng th«n vµ nh÷ng vÊn ®Ò khã kh¨n cña hä
43
2.2.1. Sù kh¸c biÖt gi÷a cuéc sèng ®« thÞ vµ n«ng th«n t¸c ®éng ®Õn ng
− 
êid©n n«ng th«n
43

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->