Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Qasım Bəy Zakir-ikinci Bölüm

Qasım Bəy Zakir-ikinci Bölüm

Ratings: (0)|Views: 114 |Likes:
Published by Umud Urmulu
Qasım Bəy Zakir-ikinci Bölüm
Qasım Bəy Zakir-ikinci Bölüm

More info:

Published by: Umud Urmulu on Apr 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/20/2012

pdf

text

original

 
 Qasım b
y zakir
(Cild2)
Pdfl

dir
n: kitablar sayti
http://www.kitablar.com
 
KÖVH
R A
AYA
Ey Kövh
ri-pakizeyi-d
ryayi-l
taf 
t, Vey kani-h
qayiq! Övsafüsifatın m
ni-m
ddah
n
hac
t, Al
m sana a
iq.

kk
r l
bin
Kuhk
n
r dursamüqabil,
irini olur t
lx. Ruyin gör
, ha
a ana ta ruzi-qiyam
t,
zrasını Vamiq.
yz
d ki, ç
kib yer üzün
p
rdeyi-
tl
s, Biv
ch deyil bu; Tutmu
sana, ey mehrüm
hi-bürci-s
ad
t, G
rduni süradiq, L
li-l
bin
badeyi-gülgun des
h
r k
s, Vurboynunu d
rd
m, Qan eyl
y
nin q
tlin
 
hkami-

ri
t, Yeksanü müvafiq. F
rqetm
y
sübhün ki
i ta sidq il
kizbin, Vacib dögi s
cd
, Vacibdir
yilsin sanah
r d
m s
ri-ta
t, N
kizb, n
sadiq? Ol günb
di-d
vvar
yetir k
ll
mi, ey mah!Sal say
ni ba

. Y
ni el
bu b
nd
y
inamü inay
t, Bir türf 
yaxalıq. B
sdir biri
ar
, d
xi küstaxlıq etm
, Ey Zakiri-t
mma; Bir kims
y
bir kims
ed
n v
qt

qq
t Öz adına layiq.
CAR MÜQ
DD
M
S
(Babab
y
akir
)
Ey Baba b
y, bu humayun
sk
rin Se

nb
d
s
rm
nzili Car oldu. M

riq t
r
find
taz
 q
l
nin Qurulub xeym
l
r b
rq
rar oldu. Söz müxt
s
r, g
l
n günün f 
rdası Qoyuldusübhd
n c
ngin binası, Çul
adı al
mi
urü
ov
ası, Sanasan qiyam
t a
ikar oldu.Miqlaçevski olub pi
c
nk, Canibi-meydan
sürdü bidir
ng, Yeridi topxana, atıldı tüf 
ng,Göy üzü tutuldu, tir
-tar oldu, Görm
yib ömründ
bu ç
rxi-
xz
r Bahadiri-dövran munab
rab
r; H
qiq
t göst
rdi bir növ hün
r, Rüst
mi-dastan
mundan ar oldu. T
hmur
s,Firidun, F
ram
rz, Bürzü C
m oluban yüz il çalalar gürzü, Bel
aça bilm
z kuhi-
lbürzü,Naçalnikin karı özg
kar oldu. Neç
padi

hl
r g
lib getmi
di, Vilay
ti-Cardan k
narötmü
di; Bu f 
thi bir d
Nadir etmi
di, Bir d
sahibimd
n yadigar oldu. Biz g
linc
 olmu
idi qiylü qal, Urus tapmı
idi
ik
stü z
val. Eyl
ki, yeti
di bu badi-
imal, Sanasanki, l
zgi bir
übar oldu. Var idi nifr
tü etirazları,
ürurü s
rk

ü s
r
frazları, Da
ıstanda
ının
ahibazları
rseyi-hümad
bir
ikar oldu. Alıcı qu
kimi özün toxudu, Çünki
m
n müqabild
çox idi; Sarlı
ına ümidimiz yox idi, H
q saxladı, yaradanı yar oldu.
rusi-b
xt oldu
üss
d
n azad, Çıxdı aralıqdan mayeyi-f 
sad;
ta
t
g
ldi
eyx il
 H
mzad,
ükr olsun allaha, tezbazar oldu. H
r kim baxa ir
liy
, dalıya, Öl
n
d
n özünsalmaz balıya; Xain olan bu dövl
ti-aliy
Da
ılıb h
r yerd
tar-mar oldu. Soru
san, kimgetdi meydana
z
l, Getdi Rüst
m b
yl
Mirz
Adgöz
l; Pir babalar etdi bu növi c
d
l,Cahıllar baxıban

rmsar oldu. O ki, bizim atlılardan bir para Vermi
idi özün pü
ti-divara, N
d

d

ç
kdi, n
dü dara, Bir az yolda
ından intizar oldu.
g
r x
b
ralsan K
rim
mini, X
nc
r il
biçir qoçaq z
mini; Xub tapıbdı kasıblı
ın ç
mini, Cars
ri ona s
b
bkar oldu. Çünki görübdül
r dadın, l
zz
tin,
eyri kar onlara görünürç
tin; H
r k
s tapdı ata-baba s
n
tin,
li M
rdan o
lu g
ll
dar oldu.
rz ed
nd
baxaidin
irin
, Yüz ildir babası g
libdir din
; Yanılı
danı
ar dü

nd
yen
, Bir k
s ki,binad
n Vartazar oldu. M

tt
l
m cinli S
r
li b
g H
nd qıssadı,
mma pes
r
k; Buo
lu
smayıl n
d
ndi gör
k, H
mi c
l
b dü
dü, h
m za
ar oldu. Dızaq x
lqind
dirkisibin bolu, Bu i
d
onların uzundu qolu; G
d
-güd
basdı me

ni, kolu, Kimi yoxaçıxdı, kimi var oldu. M
n özüm-d
bir gün çıxdım cövlan
, Görmüyübs
n, yolum dü
 
bu yan
; Bir tüf 
ngli l
zgi, m
rdü m
rdan
Tutulub,
limd
giriftar oldu. Yer-yemi
 babında misali-c
nn
t, E
idibs
n gend
n özün d
 
lb
t; Alma
ahbalıtı yey
n
minn
t,H
r çadıra girs
n bir ta
ar oldu. Dımıq qoyun
ti man
ndi-

k
r, Basdırma, qovurma h
r
amü s
h
r; Bala barmaq batırmayır g
d
l
r
n
k ayranından bimiqdar oldu. S
ras
r
hvalı

rh etdim siz
,

nim
tü y

m
çıxıbdır diz
; Tarının bir lütfü budur ki biz
, N
 bir ya
ı
ya
dı, n
d
qar oldu. Feyz
yetm
k olmaz, olmasa ir
ad, H
mrahi-birahın dad
lind
n, dad. Ümidvar
m ola bu s
r bir zad, Qumuq s
rimiz lap bikar oldu.
L
B
Y FULADOVA
N
d
n azürd
s
n, ruhi-r
vanım, bis
b
b m
nd
n? Bih
mdill
h ki, zahir olmayıb t
rki-
d
b m
nd
n. Süx
nçinl
r sözün
m
rdi-dana etibar etm
z, Sana t
hqit lazımdır, des
birz
n-c
l
b m
nd
n. Qaçar m
nd
n
lil
r, xah o
lum, xah damadım, S
nin h
m qaçma
ın,cana, deyil h
rgiz
c
b m
nd
n! M
n
m d
rvi
i-nik
ndk
kim,
yyami-ömrümd
Xudaagahdır, bir kims
y
d
ym
z t

b m
nd
n. S
ri-karı m
niml
kims
nin yox
hli-al
md
n, M
g
r-r
ncid
dir nah
q iki alin
s
b m
nd
n. Bu ad
tdir-

nil
r mülkü cah
nam ed
r x
lq
, N
kari-bül
c
bdir gör ed
r bunlar t
l
b m
nd
n?
ziza, z
rr
c
yoxetibarım xiy
ü
qvam
,
r
bd
n olmazam ha
a,
g
r olsa
r
b m
nd
n. Görübeybeyl
m
bu
airin n
zmi-p
ri
anın, P
ri
anxatir
m, umma k
lami-münt
x
b m
nd
n.
ik
st
Zakir
m, xovf etm
z
m m
n

rri-
dad
n, N
q
dri zud r
nc olsa, keç
r
hli-

z
b m
nd
n.
BRAH
MB
Y AZ
R
 
Ey kiramit
r olan cismimd
ki candan mana, B
lk
 
qlü hü
ü f 
hmü dinü iymandanmana. Bil, açan rüxsari-alındır tutulmu
könlümü,
adlıq üz verm
z ol gülb
rgi-x
ndandan mana. Babanam axır s
nin, ey tifli-bimehrü v
fa, Gah, gahi
l yetir dövl
tlibabandan mana.
ükr-lillah, vardır bih
dd arpa, bu
damız, Leyk bir q
dri dügi h
r ild
alxandan mana.
idd
ti-s
rmad
bir kürk eyl
s
b
zlü b
rat, Pirlikd
karg
r dü
m
z soyutç
ndai mana. Dövl
tind
n alinin hökmü r
vaci-
srdir, Ayda bir ba
lam h
na yaz g
lsin olyandan mana. Payımı ba
dan çıxıb, aya
a tap
ır, saxlasın, Sibi-
irin,
ahbalud g
r g
ls
 
irvandan, mana. Müxt
s
r, bir neç
d
m gözl
m
ni s
n bi
ü k
m,
nq
rib olmu
köçetm
k mülki-dövrandan mana. N
sli-
brahim xan etmi
s
ni çün s
rbül
nd,
alib olmu
 zövqü
övqün h
r iki yandan mana. Az
rim, xo
dur y
qin
amü s
h
r p
rvan
v

 At

i-mehrinl
yanmaq yüz gülüstandan mana. Biz idik p
rv
rdeyi-nanü n
m
k birdövrd
,
ndi bir
ngü
t verm
zl
r n
m
kdandan mana.*/ 
BRAH
MB
Y AZ
R
  /*Verm
siz, bais n
dir, bu pir
müdd
tdir dügi, Muxlisi-dirin
y
, axır n
 mürv
tdir, dügi, Çak
r
b
x
eyl
r a
a, r
smü ad
tdir, dügi, Cism
asayi
verir,

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Rza Zamanov liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->