Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Peace Corps Domestic Programs CBJ 2009

Peace Corps Domestic Programs CBJ 2009

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
pccbj2009
pccbj2009

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/21/2013

 
enfastbd prncrmfs
 
Uha Wamda dnrWs ?772 dnjcrassbnjmi OuecaU KusUbbdmUbnj
55
Enfastbd Wrncrmfs; ’Orbjcbjc tha SnriE hnfa‖
Injc rajnwjae nr bts bjtarjmtbnjmi sarvbda mje btspnsbtbva raprasajtmtbnj n tha Qjbtae Ttmtas nvarsams)tha Wamda Dnrps bs misn dhmrcae wbth m thbre cnmi; tnhaip Mfarbdmjs eavainp m oattar ujearstmjebjc n nthar panpias* Ms Wrasbeajt Knhj @* Lajjaey ebs&pmtdhae tha rst crnup n Wamda Dnrps Pniujtaars tnChmjm bj =20=) ha fmea m praebdtbnj; ’Uha incbd n thaWamda Dnrps bs thmt snfaemy wa mra cnbjc tn orbjc bthnfa tn Mfarbdm*‖Uha Nda n Enfastbd Wrncrmfs dhbay raadtstha thbre cnmi n tha mcajdy mje mdbibtmtas tha vbsbnjthmt Wrasbeajt Lajjaey jntae thrnuch tha niinwbjcprncrmf mrams;
Dnvareaii Snrie Sbsa Tdhnnis Wrncrmf
Uhbs prncrmf prneudas stmjemres&omsae dimssrnnfrasnurdas thmt prnfnta drnss&duiturmi ujearstmjebjcmje dnffujbty sarvbda* Uamdhars dmj enwjinme vbsu&miiy rbdh mje bjtaiiadtumiiy stbfuimtbjc durrbduiuf nrdimssrnnf usa) mje prnspadtbva mppibdmjts dmj ibstajtn tha Wamda Dnrps axparbajda bj tha vnbdas n dur&rajt nr nrfar Pniujtaars nj&ibja* M ujbqua mspadt n tha prncrmf bs stueajt bjtarmdtbnj wbth durrajt mjeraturjae Pniujtaars*
Qjbvarsbty Wrncrmfs
Uha Fmstar‒s Bjtarjmtbnjmi prncrmf bs nr stueajts whn sarva ms Wamda Dnrps Pniujtaars ms pmrt n fms&tar‒s eacraa prncrmfs mje bjtacrmta thabr mdmeafbdiamrjbjc wbth bjtarjmtbnjmi crmssrnnts eavainpfajt<@aiinws.QTM bs nr raturjae Pniujtaars whn prnvbeasarvbda tn ujearsarvae Q*T* dnffujbtbas whbia pur&subjc crmeumta eacraas* Uwn pbint prncrmfs mra misnujearwmy tn mssbst ujearcrmeumta stueajts bj amrj&bjc mdmeafbd draebts mje mdqubrbjc axparbajda thmtdnfpiafajts Wamda Dnrps sarvbda*
Wamda Dnrps Saal 
Uhbs mjjumi avajt orbjcs durrajt mje raturjae Pniujtaars ms waii ms thabr mfbiy fafoars tncathar wbth thabr dnffujbtbas tn daiaormta tha Wamda Dnrps‒iacmdy n ujearstmjebjc oatwaaj tha Qjbtae Ttmtasmje nthar jmtbnjs*
_aturjae Pniujtaar Tarvbdas
Uhbs nda prnvbeas dmraar) aeudmtbnjmi) mje trmj&sbtbnjmi mssbstmjda tn fnra thmj 4)177 Pniujtaarsraturjbjc tn tha Qjbtae Ttmtas amdh yamr*
dve Se S s W
Astmoibshae bj =282 oy thaj Wamda Dnrps EbradtnrWmui E* Dnvareaii) thbs prncrmf prnvbeas m vmrbaty n sarvbdas mje fmtarbmis tn haip Mfarbdmj sdhnnidhbi&eraj iamrj monut tha wnrie‒s ebvarsa panpias) duituras)mje cancrmphy* Mpprnxbfmtaiy 577)777 stueajts―bjmii 17 stmtas―oajat rnf snfa mspadt n tha prn&crmf* Bj @R ?773) tha Dnvareaii Snrie Sbsa Tdhnnis(DSST" waosbta radabvae mifnst ? fbiibnj vbsbts*DSST sarvbdas bjdiuea prncrmfs thmt ibjl  Pniujtaars mje raturjae Pniujtaars wbth Mfarbdmjdimssrnnfs* Uhrnuch tha Dnrraspnjeajda Fmtdhprncrmf) durrajt Pniujtaars dnffujbdmta wbthQ*T* tamdhars mje stueajts* Uha prncrmf mdbibtmtasmj axdhmjca n iattars) phntncrmphs) mrtbmdts) taia&phnja dmiis) mje a&fmbis* Pniujtaars ntaj vbsbt thasdhnnis eurbjc thabr vmdmtbnjs tn tha Qjbtae Ttmtasmje mtar dnfpiatbjc thabr sarvbda* Tbjda bts bjdap&tbnj) tha Dnrraspnjeajda Fmtdh prncrmf hms haipaejamriy 4 fbiibnj stueajts dnffujbdmta ebradtiy wbth Pniujtaars thrnuchnut tha wnrie* Durrajtiy) monut5)177 Pniujtaars m yamr raimta thabr axparbajdasthrnuch dnrraspnjeajda axdhmjcas* Meebtbnjmiiy)tha Tpamlars Fmtdh prncrmf dnjjadts raturjae Pniujtaars wbth sdhnnis mje dnffujbty crnupsthmt raquast bjnrfmtbnj monut tha Wamda Dnrpsaxparbajda*DSST fmtarbmis mje fuitbfaebm puoibdmtbnjsprneudae nr Q*T* dimssrnnfs prnfnta drnss&duiturmiujearstmjebjc mje tha athbd n dnffujbty sarvbda*Uhay bjdiuea mj mwmre&wbjjbjc sarbas n dnujtry&spadbbd vbeans mje EPEs wbth mddnfpmjybjctamdhars‒ cubeas) mje Pniujtaar&wrbttaj ibtarmtura
 
bfWmdUbjc Uha wnrie Uhrnuch sarvbda mje rbajeshbW
51
suppnrtae oy stmjemres&omsae iassnj pimjs) pne&dmsts) jmrrmtae sibea shnws) m fnjthiy a&jawsiattar)mje mj njibja pnstar cmiiary* Mii fmtarbmis mra mvmbi&moia njibja nr enwjinmebjc mt jn dhmrca (www*pamdadnrps*cnv.wws"* Wuoibdmtbnjs bjdiuea;
 Bjsbchts @rnf tha @baie; Qjearstmjebjc Cancrmphy) Duitura)mje Tarvbda< Pnbdas @rnf tha @baie; _amebjc mje Srbtbjc Monut tha Snrie) Nursaivas) mje Nthars< Oubiebjc Orbecas; M Wamda Dnrps Dimssrnnf Cubeatn Drnss&Duiturmi Qjearstmjebjc<
mje
Qjdnffnj Knurjays; Wamda Dnrps Mevajturas Mdrnss Duituras
*Aeudmtnrs raquastae jamriy 47)777 dnpbas n DSSTpuoibdmtbnjs mje EPEs nr dimssrnnf usa eurbjc@R ?773*
Qvy W
Uha Wamda Dnrps‒ twn crmeumta ujbvarsbty prn&crmfs nar nppnrtujbtbas nr crmeumta aeudmtbnjmje enfastbd mje bjtarjmtbnjmi nffujbty sarvbdatn prnspadtbva) durrajt) mje raturjae Wamda Dnrps Pniujtaars* Uwn jaw pbint ujearcrmeumta prncrmfsmra misn ujearwmy* Uha rst prncrmf) dmiiae tha WamdaDnrps Omddmimuramta) n`ars stueajts wbth mj mssndb&mta‒s eacraa tha nppnrtujbty tn amrj draebts tnwmrem omdhainr‒s eacraa mt Fbjjasntm‒s FatrnpnibtmjTtmta Qjbvarsbty whbia sarvbjc bj tha Wamda Dnrps*Uha sadnje) Wamda Dnrps Wrap bs m pmrtjarshbp wbthLjnx Dniiaca bj Biibjnbs easbcjae tn miinw stueajtstn dnfpiata m tmbinrae) bjtarjmtbnjmiiy ndusae dur&rbduiuf mje ajcmca bj dnffujbty sarvbda mdtbvbtbastn bjdramsa thabr dnfpatbtbvajass nr Wamda Dnrpssarvbda* Uncathar) thasa nur prncrmfs sarva tha thraacnmis n tha mcajdy‒s fbssbnj*
p d @iiw.Qsm
Wamda Dnrps @aiinws.QTM eavainps mje fmbj&tmbjs aeudmtbnjmi pmrtjarshbps thmt pimda raturjae Pniujtaars bj bjtarjshbps bj ujearsarvae Q*T* dnf&fujbtbas ms thay pursua crmeumta eacraas* Amdh yamr)mpprnxbfmtaiy 577 raturjae Pniujtaars pursuacrmeumta eacraas mt fnra thmj 57 pmrtjar ujbvarsb&tbas* @bjmjdbmi mbe bs prnvbeae oy pmrtbdbpmtbjc ujb& varsbtbas) dnffujbty mje cnvarjfajt mcajdbas) mjeprbvmta ujebjc ajtbtbas*Bjtarjshbps thmt haip ujearsarvae pnpuimtbnjsmra mt tha dnra n tha Wamda Dnrps‒ @aiinws.QTM prn&crmf) ms raturjae Pniujtaars ajcmca bj ujbvarsbty dnffujbtbas mje mt tha crmssrnnts iavai n uromj mjerurmi Mfarbdm* @aiinws wnrl ms bjtarjs nj prnkadts n drbtbdmi bfpnrtmjda tn indmi dnffujbtbas) typbdmiiy bj jnjprnt nrcmjbzmtbnjs) nr thay prnvbea sarvbda mspuoibd sdhnni tamdhars* Eacraa nppnrtujbtbas spmjm wbea rmjca n prnassbnjmi aies) bjdiuebjc dnf&fujbty mje adnjnfbd eavainpfajt) jursbjc) mjeajvbrnjfajtmi aeudmtbnj* @aiinws usa tha ljnwi&aeca) slbiis) mje dnfpatajdbas thay eavainpae ms Pniujtaars tn oajat tha Mfarbdmj panpia*Uhara mra durrajtiy Wamda Dnrps @aiinws.QTM prncrmfs bj ?0 stmtas mje tha Ebstrbdt n Dniufobm*Tbjda tha prncrmf‒s bjdaptbnj bj =281) fnra thmj?)777 Wamda Dnrps @aiinws hmva wnrlae tn bfprnvatha ibvas n thnusmjes n Mfarbdmjs mje tn rmbsabjtarjmtbnjmi mwmrajass bj tha prndass*
f‒ bjjji p
Uhrnuch pmrtjarshbps wbth fnra thmj 17 dniiacasmje ujbvarsbtbas) tha Fmstar‒s Bjtarjmtbnjmi (FB"prncrmf mjjumiiy prnvbeas mpprnxbfmtaiy 077stueajts wbth nppnrtujbtbas tn bjdnrpnrmta WamdaDnrps sarvbda bjtn m fmstar‒s eacraa bj fnra thmj27 ebarajt prncrmfs* Durrajtiy) thara mra FBpmrtjar ujbvarsbtbas bj ?8 stmtas mje tha Ebstrbdt n Dniufobm* Ttueajts mppiy tn onth tha Wamda Dnrpsmje tn m pmrtbdbpmtbjc crmeumta sdhnni* (Uhay fust oamddaptae oy onth) mje raqubrafajts vmry oy sdhnni*"Wmrtbdbpmtbjc crmeumta sdhnnis astmoibsh mje fnjbtnrmdmeafbd raqubrafajts) mje tha Wamda Dnrps pimdasFB stueajts nvarsams ms Pniujtaars* FB stueajtsdnfpiata nja nr) bj m aw dmsas) twn yamrs n dnursa wnrl oanra stmrtbjc thabr Wamda Dnrps mssbcjfajt*Uhrnuch tha prncrmf) FB stueajts crmeumta wbththa vmiumoia dnfobjmtbnj n mj mevmjdae eacraa mjetwn yamrs n suostmjtbva prnassbnjmi axparbajda bjmj bjtarjmtbnjmi sattbjc*Uha lbjes n crmeumta stuey mje mssbcjfajts mrams vmrbae ms tha Pniujtaars* Tnfa axmfpias n hnw FB Pniujtaars bjdnrpnrmtae crmeumta stuebas bjtnWamda Dnrps mssbcjfajts niinw;
• Nja FB stueajt easbcjae m pntmoia wmtar sup
&piy systaf bj rurmi Hnjeurms) puttbjc ajcbjaarbjcbjtn prmdtbda whbia dnjsbearbjc tha sndbmi) adnjnfbd)mje ajvbrnjfajtmi ibfbtmtbnjs n tha eavainpbjc wnrie*

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->