Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Chapter Five

Chapter Five

Ratings: (0)|Views: 64 |Likes:
Published by Maddy Marie
All rites reserved to Stephany Meyer
All rites reserved to Stephany Meyer

More info:

Published by: Maddy Marie on Apr 21, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2010

 
_emg I wanm }p zahm{eigo wlz kiffmsmg{" zahm{eigo wlz wly aff' Mkwlsk wlzg/{ ig{em saah wi{e hm" c}{ i ja}bk emls eih ymbbigo aff ig {em kiz{lgjm' _el{ wlz eizpsacbmh1I olzpmk" z}jnigo ig l cio lha}g{ af lis' Fas l hahmg{" i{ za}gkmk binm I wlz jeanigo" c}{ i{ wlz ksawgmk a}{ cy {em pligmk jsy {el{ jlhm lf{ms i{'I wlz zi{{igo }psioe{" olzpigo lgk jsyigo wemg Mkwlsk lgk {em a{emsz lppmlsmk ig{em saah' I gmmkmk lis" c}{ i{ wlzg/{ jahigo flz{ mga}oe' _el{ wlz elppmgigo {ahm1 I wlz flbbigo lpls{" I ngmw i{'Mkwlsk wlz z}kkmgby l{ hy zikm' Em zea{ l wassimk oblsm l{ Jlsbizbm" #Jlsbizbm"wel{ iz {el{ {eigo kaigo {a ems1# I wa}bk elvm zhljnmk eiz lsh" c}{ I wlz {a kiz{slj{mk cy {em plig {el{ wlz jahigo fsah hy sicz'#Jlsy ems {a hy affijm" I wibb {lnm l baan l{ ems {emsm' Fsah {em wly zem za}gkz" {em Fm{}z elz hasm {elg binmby csanmg l sic'#Mkwlsk osawbmk' _el{ oaak wlz i{ oaigo {a ka hm {a {lnm hm {a eiz affijm1 I smlbby kag/{ {eign i{/z oaigo {a embp vmsy h}je if I bly ag emz kmzn weibm em baanzl{ hm' I{ izg/{ oaigo {a cm {el{ jahfas{lcbm mi{ems'Mkwlsk baanmk l{ hm lz if em wmsm ig plig {aa' I baanmk cljn l{ eih" wassimk' Iwagkmsmk if em wlz oaigo {a cm anly' I fmb{ lga{ems nijn {a {em sicz" lgk jsimka}{ ig plig' _i{e l baan af lgoms lgk el{m" Mkwlsk osawbmk lz em {aan hm ig{a eiz lshz" jlsmf}b" lz ga{ {a e}s{ hm'[em saah em {aan hm {a wlz ga{ Jlsbizbm/z asioiglb affijm' I{ baanmk mulj{by binm l eazpi{lb saah' Zhmbbmk binm agm {aa' [em saah z}kkmgby z{ls{mk {a zpig' Mkwlsk blik hm z{mlkiby kawg ag {em {lcbm' Em nizzmk hm agjm ag {em bipz lgk embk hyelgk lz em zl{ kawg cmzikm hm'#I{/z oaigo {a cm anly" Cmbbl eagmy' Ya}/sm oaigo {a cm figm'# I ja}bk {mbb em wlz {syigo {a jahfas{ hm" c}{ i{ za}gkmk hasm binm em wlz {syigo {a jagvmgjm eihzmbf' I d}z{ z{lsmk l{ eih l{ eih" {syigo {a }gkmsz{lgk eiz mupsmzziag'Eiz fljm wlz wei{ms {elg mvms' Eiz mymz baanmk lz if {emy hioe{ jsy" if z}je l {eigo wmsm mvms pazzicbm'Jlsbzibm jlhm {awlskz hm" gmmkbm ig elgk" lgmz{em{ij' Agjm lolig hy wasbk cmjlhmkitty' I ngmw wel{ wlz oaigo {a elppmg gmu{" lgk I wa}bkg/{ smby cm gmmkigo {emlgmz{em{ij' Hy mymz fb}{{msmk" lgk I emlsk Mkwlskz wassimk vaijm zly hy glhm' C}{ I ja}bkg/{ smpby" hy wasbk {}sgmk cbljn'$$#Lgy zmjagk gaw"# I emlsk Lbijm/z wigk jeihmy vaijm fisz{'#Psmjizm {ihigo Lbijm" psmjizm {ihigo'##Oaze" Mkwlsk jeibb,# [em saah wlz zibmg{" lgk {emg I emlsk eiz smbimvmk zioe'#Embba1# Sazlbim/z vaijm wlz loi{l{mk' #_m wa}bk binm {a ngaw {aa'##:6 zmjagkz"# Lbijm zlik {a ems" lczab}{mby ga mha{iag ig ems vaijm'Mkwlsk wlz z{sanigo hy fljm" wmbb" I o}mzzmk i{ wlz Mkwlsk' Em zlik ga{eigo" emd}z{ z|}mmtmk hy elgk' I z|}mmtmk eiz ig sm{}sg lgk apmgmk hy mymz'#Ae" Cmbbl,# Smbimf javmsmk eiz fljm' I d}z{ zhibmk wmlnby l{ eih" I kikg/{ fmmbbinm {lbnigo' [em saah jbmlsmk zbawby }g{ib i{ wlz d}z{ hm lgk Mkwlsk' I zioemklgk zb}go hy bmoz avms {em {lcbm' I wlz fmmbigo zas{l g}hc" za I o}mzz Jlsbzibmz{ibb }zmk {em lgmz{em{ij'#_msm lsm ya} oaigo1##Cljn {a a}s saah'#$$I z{lsmk l{ hyzmbf ig {em hissas' I slizmk hy bmf{ elgk {a {a}je hy jemmn" jlsmf
 
}bby {ea}oe" cmjl}zm i{ baanmk lz if I wlz ga{ {a cm jlsmf}b" hy znig wa}bk sip'I baanmk binm l hagz{ms'Mkwlsk wl{jemk hm wi{e l pligmk mupsmzziag' I{ nibbmk hm igzikm {a wl{je eih {eiz wly' [emsm wlz gmvms lgy mupsmzziag ig eiz mymz a{ems {elg fmls as plig'I {}sgmk {emg" pbljigo {em elgk {el{ wlz ag hy jemmn {a eiz'#[emsm iz ga gmmk {a cm lfslik' I/h figm smby' I baan eikma}z c}{ I fmmb figm eagmz{,# Agby {em blz{ pls{ wlz l bim' Em wa}gk ca{e eiz lshz lsa}gk hm lgk blik eiz emlk ag {em {ap af higm' Em zioemk'#Cmbbl" bavm" wm gmmk {a {lbn"# Em bif{mk eiz emlk aff higm {a baan l{ hm' I d}z{ sm{}sgmk {em z{lsm" jagf}zmk'#AN1 Lgy{eigo ya} wlg{'##Lgy{eigo1##Ymz"##Cmbbl" I wlg{ {el{ {eigo a}{ af ya} gaw'# I d}z{ z{aak {emsm" hy ha}{e apmgigowi{e l bi{{bm pappigo gaizm'#Jlsbzibm wibb ka i{ sioe{ gaw" lgk {emg ya} wibb cm figm' I{ wibb ga{ {lnm bagoI psahizm'##Ya} elvm oa{ {a cm nikkigo hm, Lsm ya} igzlgm,1 Ya} lsm ga{ {lnigo hy clcy lwlyfsah hm, I kag/{ jlsm eaw h}je ya} wlg{ hm {a, [eiz iz a}s jeibk ya} lsm {lbnigo lca}{, Elvm ya} baz{ ya}/sm higk1,# Eiz fljm mjeamk hy oblsm'Em zpanm elsk lgklgosy' I ja}bk {mbb em wlz kmfigi{mby hlk' C}{ i kikg/{ jlsm" em z{ls{mk i{'#Cmbbl" I wlg{ ya} zlfm' I kag/{ wlg{ ya} ig plig lgk I wlg{ ya} higm fasmvms kaya} }gkmsz{lgk1# Eiz pi{je cbljn mymz wmsm fsioe{mgigo'#I lh ya}sz fasmvms'# Hy vaijm wlz zaf{ms gaw" jagf}zmk'#[el{ {eigo iz nibbigo ya}' Ka ya} ga{ zmm eaw i{ z}jnigo {em bifm a}{ af ya} {afmmk i{z awg1##I wibb hlnm i{ {esa}oe {eiz'##Ya} lsm {em haz{ z{}ccasg agm pmszag lbivm'#I zhibmk l{ eih" blyigo hy emlk ag eiz jemz{'[el{ wlzg/{ {em blz{ {ihm wm elk kizj}zzmk {em {apij' Sazlbim lgk Mzhhm wmsm aghy zikm' Lgk af ja}szm Jlsbzibm wa}bkg/{ ka lgy{eigo Mzhhm wlz loligz{' Za gl{}slbby" I wlz pbmlzmk'Hy klyz kikg/{ jagziz{ h}je hasm {elg vahi{igo lgk pmmigo" lgk af jalszm Sazm embpmk hm wi{e mvmsy{eigo' [eiz zmmhmk {a ca{ems Mkwlsk' Em {simk {a embp hm wi{elz h}je lz pazzicbm" c}{ em wlz lj{igo za z{slgom' I wlz lfslik em wlz oaigo igzlgm" if vlhpismz ja}bk ka {el{'I baanmk l{ Mkwlsk" {emg Sazlbim avms hy zea}bkms' Em wlz z{lsigo l{ {em wlbb wi{e l cblgn mupsmzziag' Em e}g{mk" c}{ ga hl{{ms wel{" eiz mymz z{lymk {el{ fsioe{igo jabas af cbljn' I z}kkmgby oa{ jabk' I jeibb slg kawg hy zpigm'#Sazm" jlg ya} elgk hm {el{ cblgnm{ avms {emsm1#Mhhm{{ baanmk }p l{ hm fsah {em jlz{bm af jlskz em wlz c}ibkigo' #Dmmt Cmbbl" ya} jlg/{ eagmz{by cm jabk1# Sazm d}z{ eizzmk l{ eih avms ems zea}bkms' Em olvm hmlgk lpabaom{ij baan lgk {}sgmk cljn {a eiz jlskz' Sazlbim wlz cljn wi{e hy cblgnm{ lgk I wlz za oblk I ja}bk om{ wlsh' I wizemk Dljac wmsm emsm" {emg I wa}bk cm wlsh lbb {em {ihm' I{ hlkm hm fmmb o}ib{y {el{ I bagomk fas eiz wlsh {a}je' Hyz{ahlje z}kkmgby osawbmk'#Ag i{"# Sazm zlik" om{{igo cljn }p aff {em ja}je'#I kag/{ wlg{ lgy{eigo'##Cmbbl" ya} gmmk {a ml{ zahm{eigo' Ya} elvm {a om{ g}{simg{z fsah zahmwemsm'##_el{z {em }zm1 I{/z ga{ oaigo {a oa kawg lgywly'#Mkwlsk {}sgmk {a baan l{ hm" eiz mymz lgk vaijm jlbh' #Cmbbl" {sy'#I d}z{ z{lsmk l{ eih lgk zioemk ig kmfml{' [emsm wlz ga smlzag {a lso}m'#Figm'#Sazm fbi{{mk aff {a {em ni{jemg lolig'Mkwlsk nizzmk hy fasmemlk lgk p}{ elgk ag hy ngmm' Eiz zwmm{ csml{e wlzemk avmshm'#[elgnz"##Lgy{ihm'# Eiz zhmbb lbwlyz hlkm hm kizasimg{mk' I kikg/{ zmm wel{ {em cio kmlbwlz lgywly' I/h z}sm I wa}bk cm figm if I znippmk agm hmlb'Sazm wlbnmk cljn ig {em saah jlssyigo {em faak' [em zhmbb {}sgmk hy z{ahlje" c}{

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->