Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Samayal - Bonda, Vadai 30 Varities

Tamil Samayal - Bonda, Vadai 30 Varities

Ratings:

4.33

(1)
|Views: 13,914|Likes:
Published by Sakthivel
Tamil Samayal - Bonda, Vadai 30 Varities
Tamil Samayal - Bonda, Vadai 30 Varities

More info:

Published by: Sakthivel on May 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
èó èó... ªñ£Á ªñ£Á... 30 õ¬è «ð£‡ì£ õ¬ì!
õóŠ«ð£°¶ «è£¬ì M´º¬ø!õ£‡´èÀ‚ ªè™ô£‹ Fù‹ å¼ vv ªêŒ¶ îóÜ‹ñ£‚èœ ÞŠ«ð£«î ªó®ò£è «õ‡ì£ñ£?ÝJó‹î£¡ Ë´™ú§‹ ꣇†M„²‹ õ‰î£½‹ï‹ñ ð£ó‹ðKò àíõ£ù õ¬ì‚°‹ «ð£‡ì£¾‚°‹ ß죰ñ£?àÀ‰¶ «ê˜Šðîù£™ à콂° ñ¬ò»‹ î¼‹Þ‰îŠ ðô è£óˆ¬î 30 õ¬èèO™ ¹¶¬ñò£è ªêŒ¶àƒèœ °´‹ðˆ¬î Üêˆî èŸÁˆ î¼Aø£˜,‘ê¬ñò™ Fôè‹’
«óõF ꇺè‹
.ªêŒ¶ 𣼃èœ... °´‹ðˆ«î£´ ²¬õ»ƒèœ!
ªõTìHœ «ð£‡ì£
«î¬õò£ù¬õ:
(«ñ™ ñ£¾‚°) èì¬ô ñ£¾ & 1 èŠ, ÝŠð «ê£ì£ & C†®¬è, àŠ¹ & ¼C‚«èŸð,èô˜ (M¼ŠðŠð†ì£™) & å¼ C†®¬è, â‡ªíŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾. (Ìó툶‚°) ༬÷‚
 
Aöƒ° & 1, «èó† & 1, d¡v & 4, ð†ì£E & å¼ ¬èŠH®, ªðKò ªõƒè£ò‹ & 1, ð„¬ê I÷裌 &1, I÷裌ɜ & 1 ¯vÌ¡, èó‹ ñê£ô£ Éœ & ܬó ¯vÌ¡, â½I„ê‹ðö„ ê£Á & 1 «ìHœvÌ¡,Yóè‹ & ܬó ¯vÌ¡, ñ™Lˆî¬ö & CP¶, â‡ªíŒ & 2 «ìHœvÌ¡.
ªêŒº¬ø:
裌èPè¬÷ I辋 ªð£®ò£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ Yóè‹ î£Oˆ¶,ªõƒè£ò‹ «ê˜ˆ¶ õî‚°ƒèœ. ܈¶ì¡ 裌èPè¬÷»‹ ñ…êœÉœ, àŠ¹‹ «ê˜ˆ¶ °¬ø‰î bJ™ï¡° õî‚°ƒèœ. 裌èPèœ ð£Fò÷¾ ªõ‰î¶‹ ÜîÂì¡ I÷裌ɜ «ê˜ˆ¶ ï¡° A÷Pªõ‰î¶‹ èó‹ ñê£ô£ Éœ, â½I„ê‹ðö„ ê£Á, ñ™Lˆî¬ö «ê˜ˆ¶ ï¡° ²¼÷‚ A÷P Þø‚°ƒèœ.ÝPò¶‹ ༇¬ì H®ˆ¶ ¬õ»ƒèœ. Hø°, èì¬ô ñ£¾ì¡ CP¶ àŠ¹, ÝŠð «ê£ì£,(M¼ŠðŠð†ì£™) èô˜ ð¾ì˜, «î¬õò£ù£™ î‡a˜ «ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¾ ðîˆF™ è¬óˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, 裌èP ༇¬ìè¬÷ ñ£M™ «î£Œˆ¶, 裻‹ ⇪íJ™«ð£†´, ªð£¡Qøñ£è ªõ‰î¶‹ â´ƒèœ.
îõ¬ô õ¬ì
«î¬õò£ù¬õ:
ð„êKC & ܬó èŠ, èì¬ôŠð¼Š¹ & ܬó èŠ, ð£CŠð¼Š¹ & ܬó èŠ, ¶õó‹ð¼Š¹& ܬó èŠ, àÀˆî‹ð¼Š¹ & ܬó èŠ, üšõKC & å¼ ¬èŠH®, «îƒè£Œ ð™ ð™ô£è‚ WPò¶ &裙 èŠ, 裌‰î I÷裌 & 6, ¶¼Mò Þ…C & 1 «ìHœvÌ¡, ð„¬ê I÷裌 & 1 «ìHœvÌ¡,ªð£®ò£è ïÁ‚Aò ñ™Lˆî¬ö & å¼ ¬èŠH®, èP«õŠH¬ô & CPî÷¾, ªð¼ƒè£ò‹ & 1 ¯vÌ¡,è´° & 1 ¯vÌ¡, àŠ¹ & ¼C‚°, â‡ªíŒ & «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø:
ÜKC, èì¬ôŠð¼Š¹, ¶õó‹ð¼Š¹ ÝAò Í¡¬ø»‹ å¡ø£è áø¬õ»ƒèœ.àÀˆî‹ð¼Š¬ð»‹ ð£CŠð¼Š¬ð»‹ îQò£è áø¬õ»ƒèœ. üšõKC¬ò îQ«ò áø¬õ»ƒèœ. å¼ñE «ïó‹ áPòHø°, ÜKC»ì¡ 裌‰î I÷裌 «ê˜ˆ¶ êŸÁ èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ. Hø°, áPò𼊹è¬÷ «ê˜ˆ¶, èóèóŠð£è ܬóˆªî´ƒèœ.ܬóˆî ñ£M™ ªð¼ƒè£ò‹, «îƒè£Œ, Þ…C, ð„¬ê I÷裌, èP«õŠH¬ô, «î¬õò£ù àŠ¹«ê˜ˆ¶ Þ†L ñ£¬õ Mì êŸÁ‚ ªè†®ò£è ¬õˆ¶‚ªè£œÀƒèœ. è´¬èŠ ªð£Kˆ¶ ÜF™ «ê¼ƒèœ.⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶, ñ£¬õ å¼ °Nõ£ù èó‡®J™ â´ˆ¶ ⇪íJ™ áŸÁƒèœ. CÁ bJ™ï¡° «õèM†´ â´ƒèœ. ñ£¬ô «ï󈶂° ãŸø ªñ£Áªñ£ÁŠð£ù vv Þ¶.
¬ñŘ «ð£‡ì£
 
 
«î¬õò£ù¬õ:
àÀˆî‹ð¼Š¹ & 1 èŠ, ð„êKC & 1 «ìHœvÌ¡, Þ…C & 1 ¶‡´, ð„¬ê I÷裌 &2, I÷° & 2 ¯vÌ¡, Yóè‹ & 2 ¯vÌ¡, º‰FKŠð¼Š¹ & 10, ªð¼ƒè£ò‹ & ܬó ¯vÌ¡,èP«õŠH¬ô & CP¶, «îƒè£Œ (𙽠ð™ô£è ïÁ‚Aò¶) & 2 «ìHœvÌ¡, àŠ¹ & ¼C‚«èŸð,â‡ªíŒ & «î¬õ‚°.
ªêŒº¬ø:
àÀˆî‹ð¼Š¬ð»‹, ÜKC¬ò»‹ å¡ø£è áø ¬õ»ƒèœ. å¼ ñE«ïó‹ áPò¶‹ ï¡°ªñˆªî¡Á ܬóˆªî´ƒèœ. ÜšõŠªð£¿¶ CP¶ î‡a˜ ªîOˆ¶, ܬó»ƒèœ. Þ…C, I÷裌,ªð¼ƒè£ò‹ I‚RJ™ Ü¬óˆ¶ ñ£M™ «ê¼ƒèœ. ܈¶ì¡ ªð£®ò£è ïÁ‚Aò º‰FKŠð¼Š¹,«îƒè£Œ, I÷°, Yóè‹, àŠ¹, èP«õŠH¬ô «ê˜ˆ¶ ï¡° H¬ê‰¶ ªè£œÀƒèœ. ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ CÁ CÁ «ð£‡ì£‚è÷£è ༆® «ð£†´ ï¡° «õè M†´ â´ƒèœ. I辋 𣊹ôó£ù Þ‰î¬ñŘ «ð£‡ì£, ñ£¬ô„ CŸÁ‡®‚°‹ M¼‰¶èÀ‚°‹ ãŸø¶.
ñ꣙ õ¬ì 

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Kannaki Anbu liked this
Anantharaman Ramasamy liked this
johnsontilak liked this
vijayang liked this
johnsontilak liked this
johnsontilak liked this
spris656820 liked this
kani786 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->