Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Samayal - Pachadi 30 Varities

Tamil Samayal - Pachadi 30 Varities

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 6,823|Likes:
Published by Sakthivel
Tamil Samayal - Pachadi 30 Varities
Tamil Samayal - Pachadi 30 Varities

More info:

Published by: Sakthivel on May 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2012

pdf

text

original

 
â™ô£ àí¾‚°‹ ð‚è£ «ü£®... 30 õ¬è ð„ê®!
«è£
¬ì è£ô‹ õ‰¶M†ì£™, Þ™ôˆîóCèÀ‚° Þ󆮊¹ «õ¬ô.M´º¬øJ™ Þ¼‚°‹ °ö‰¬îè¬÷ è‡è£EŠð¶ å¼¹ø‹ â¡ø£™,ªè£Àˆ¶‹ ªõJ½‚° Þîñ£è õJŸÁ‚° ªè´î™ ªêŒò£î àí¾õ¬èè¬÷ îò£KŠð¶ Þ¡ªù£¼ êõ£™. àƒèÀ‚° àîõˆî£¡ Þ‰îÞ¬íŠH™ 30 õ¬è ð„ê®è¬÷ õöƒAJ¼‚Aø£˜ ‘ê¬ñò™ Fôè‹’«óõF ꇺè‹. îJ˜ èô‰î ð„ê®èÀ‹ 𼊹 «ê˜ˆ¶ ªêŒ»‹ð„ê®èÀ‹ àí¾‚° ²¬õ Æ´õ«î£´ àƒèœ °´‹ðˆî£K¡àì™ïô‚°‹ õ½ Æ´‹. ð„ê® ªêŒ¶, ðCò£ŸÁƒèœ! ð£ó£†´ŠªðÁƒèœ!
î‚è£O & «îƒè£Œ ð„ê®
«î¬õò£ù¬õ:
¹O‚è£î îJ˜ & 1 èŠ, «îƒè£Œ ¶¼õ™ & ܬó èŠ, î‚è£O (ï™ô C芹Gø‹) & 2, ð„¬ê I÷裌 & 2, Þ…C & å¼ CÁ ¶‡´, àŠ¹ & «î¬õ‚°. î£O‚è: è´° &裙 ¯vÌ¡, â‡ªíŒ & å¡ø¬ó ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:
Þ…C, ð„¬ê I÷裌, î‚è£O¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A‚ªè£œÀƒèœ. ÞõŸÁì¡«îƒè£Œ ¶¼õ™, àŠ¹ «ê˜ˆ¶ îJ¼ì¡ å¡ø£è‚ èô‰¶, ⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°î£Oˆ¶ «ê¼ƒèœ. M¼Šðºœ÷õ˜èœ, ñ™Lˆî¬ö¬ò ªð£®ò£è ïÁ‚A «ê˜‚èô£‹.«è£¬ì‚° ãŸø °À°À îJ˜ð„ê® Þ¶. («îƒè£¬ò I‚RJ™ å¼ ²ŸÁ ²ŸP â´ˆ¶‹«ê˜‚èô£‹).
ªõ‡¬ì‚裌 ð„ê®
 
 
«î¬õò£ù¬õ:
¹O‚è£î ¹¶ îJ˜ & 1 èŠ, ªõ‡¬ì‚裌 & 100 Aó£‹, «îƒè£Œ ¶¼õ™& 1 «ìHœvÌ¡, ð„¬ê I÷裌 & 2, àŠ¹ & «î¬õ‚°. î£O‚è: è´° & ܬó ¯vÌ¡,â‡ªíŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾.
ªêŒº¬ø:
ªõ‡¬ì‚裬ò è¿Mˆ ¶¬ìˆ¶, CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ⇪í¬ò‚è£ò¬õˆ¶, ïÁ‚Aò ªõ‡¬ì‚裬ò ÜF™ «ð£†´, ï¡° ªð£Kˆªî´ƒèœ. «îƒè£Œ,ð„¬ê I÷裬ò Ü¬óˆ¶ îJK™ «ê¼ƒèœ. 贬軋 ªð£Kˆ¶ «ê¼ƒèœ. ܈¶ì¡àŠ¬ð»‹ «ê˜ˆ¶ èô‰¶ ¬õ»ƒèœ. ðKñ£Áõ êŸÁ º¡¹, ªð£Kˆî ªõ‡¬ì‚裬òˆîJ˜‚ èô¬õJ™ «ê˜ˆ¶ ðKñ£Áƒèœ. Iè ¼Cò£ù îJ˜ð„ê® Þ¶.
èˆîK‚裌 îJ˜ð„ê®
«î¬õò£ù¬õ:
¹O‚è£î ¹¶ îJ˜ & 1 èŠ, CPò èˆîK‚裌 & 4, «îƒè£Œ ¶¼õ™ & 2«ìHœvÌ¡, ð„¬ê I÷裌 & 2, ̇´ & 2 ð™, àŠ¹ & «î¬õ‚°. î£O‚è: è´° & ܬó¯vÌ¡, â‡ªíŒ & «î¬õò£ù Ü÷¾.
 
ªêŒº¬ø:
èˆîK‚裬ò c÷õ£‚A™ Iè ªñ™Lòî£è ïÁ‚A‚ ªè£œÀƒèœ. «îƒè£Œ,ð„¬ê I÷裬ò ܬ󈶂ªè£œÀƒèœ. ̇¬ì «î£½Kˆ¶ ﲂA ¬õ»ƒèœ.⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ ïÁ‚Aò èˆîK‚裌 ¶‡´è¬÷ CP¶ CPî£èŠ «ð£†´, ï¡°«õèM†ªì´ƒèœ. å¼ ®wÎ «ðŠðK™ «ð£†´ ⇪í¬ò â´ˆ¶M´ƒèœ.ðKñ£Á‹ªð£¿¶ ªð£Kˆî èˆîK‚裌, ܬóˆî M¿¶, ﲂAò ̇´, àŠ¹ ÝAòõŸ¬øîJ¼ì¡ «ê˜ˆ¶ ï¡° èô‰¶, è´¬è î£Oˆ¶‚ ªè£†´ƒèœ. MˆFò£êñ£ù ¼C»ì¡Þ¼‚°‹ Þ‰î îJ˜ð„ê®.
ñ£‹ðö îJ˜ð„ê®
«î¬õò£ù¬õ:
¹O‚è£î ¹¶ îJ˜ & 1 èŠ, ï¡° ð¿ˆî ñ£‹ðö‹ & 1, ð„¬ê I÷裌 &1, ñ™Lˆî¬ö (M¼ŠðŠð†ì£™) & CP¶, «îƒè£Œ ¶¼õ™ & 1 «ìHœvÌ¡, àŠ¹ &«î¬õ‚°. î£O‚è: è´° & ܬó ¯vÌ¡, â‡ªíŒ & 1 ¯vÌ¡.
ªêŒº¬ø:
ñ£‹ðöˆ¬î è¿M, «î£™ YM, CÁ CÁ ¶‡´è÷£è ïÁ‚°ƒèœ. ð„¬ê I÷裌,«îƒè£¬ò èóèóŠð£è ܬó»ƒèœ. ÞîÂì¡ ñ£‹ðöˆ ¶‡´è¬÷ «ê˜ˆ¶, «î¬õò£ùàŠ¹ «ê˜ˆ¶ ¬èò£™ ï¡° H¬ê‰¶ ªè£œÀƒèœ. ܈¶ì¡ îJ˜ «ê˜ˆ¶ ï¡° èô‰¶,⇪í¬ò‚ è£ò¬õˆ¶ è´°, èP«õŠH¬ô î£Oˆ¶ «ê¼ƒèœ. ÞQŠ¹‹ ¹OŠ¹‹ èô‰îÞîñ£ù îJ˜ð„ê® Þ¶.
ñ£ƒè£Œ ÞQŠ¹ ð„ê®

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mujipur Rahman added this note
pachadi verities
pokiri liked this
sujisaran2010 liked this
sujisaran2010 liked this
shyamdutta liked this
jaijayakumar1 liked this
anu1785 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->