Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
61Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Managementul Resurselor Umane Din Educate

Managementul Resurselor Umane Din Educate

Ratings: (0)|Views: 2,833 |Likes:
Published by siminiceanuelena

More info:

Published by: siminiceanuelena on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

 
 
Managementul resurselor umane din educaţie – între principii si realitate 
“Învăţat e omul care nu mântuie niciodată de învăţat.” Nicolae IorgaPornind de la premisa că performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţaresurselor umane pe care le integrează, managerii sunt chemaţi să-şi asume responsabilităţi specificeîn raport cu aceste resurse. Elaborarea şi aplicarea strategiilor în domeniul resurselor umanereprezintă un act specific activităţii manageriale atât în raport cu organizaţia, cât şi în raport curesursele umane, care pot deveni agenţi ai schimbării în mediul extra-organizaţional.Indiferent de domeniul în care managerul îşi desfăşoara activitatea în această perioadă cu uncadru normativ foarte fluid şi dinamic, cunoaşterea generală a principiilor managementuluiresurselor umane este obligatorie, urmărind ca aplicarea concretă a principiilor si derularea efectivăa activităţilor specifice să fie realizate de fiecare manager în funcţie de situaţia concretă şi de cadrulnormativ existent la momentul respectiv. Organizaţiiler care îşi permit, pot apela la serviciul unuimanager în resurse umane care, având parghiile necesare, pot oferi cadrul optimizării acestuidomeniu.Pentru societatea românească este momentul în care managementul resurselor umanetrebuie să-şi centreze interesul asupra
utilizării optime
a potenţialului uman existent,
investiţii
îndezvoltarea resurselor umane si
estimarea
 
necesarului de competenţe
 pentru intervalul următor.Dacă în domeniul privat managementul resurselor umane este o activitate căreia i se acordăo atenţie deosebită, având la bază profesionalismul si performanţa, pentru sistemul bugetar (educaţie,sănătate, cultură, s.a.) această activitate este nouă deoarece toate operaţiunile specifice (recrutare,selecţie, dezvoltare, disponibilizare) nu s-au realizat până acum la nivelul organizaţiei, ci la niveluriierarhice superioare din cadrul acestui domeniu. Descentralizarea unor astfel de organizaţii facenecesară însuşirea nu numai de către manageri, cât şi de către personalul din subordine, a acelor  principii ale managementului resurselor umane astfel încât să fie create condiţiile unei mai largiimplicări şi participări la viaţa organizaţiei, mai ales în condiţiile în care ne-am manifestat dorinţa dea trăi într-o societate în care creativitatea, libertatea, pluralismul si toleraa sunt valorifundamentale.În această perspectivă dinamică, profitând de cursurile de perfecţonare din domeniuleducaţiei, de experienţa dobândită în ultimii 12 ani de activitate şi de cunoaşterea realităţii din acestsistem, ne-am propus să identificăm câteva principii de bază ce trebuie respectate referitor lagestionarea resursele umane. Acest fapt este cu atât mai necesar cu cât organizaţiile din sistem (şcoli,licee, grupuri şcolare) nu beneficiază de manager propriu de resurse umane. În acelaşi timp, vom prezenta punctele slabe identificate în sistemul educaţiei ca rezultat al gestionării centralizate aresurselor umane, cu propuneri de îmbunătăţiri.Managementul resurselor umane, care se defineşte prin
aplicarea atribuţiilor/funcţiilor manageriale la domeniul specific al resurselor umane
are un rol decisiv în funcţionarea şidezvoltarea unei organizaţii şcolare deoarece:-deciziile adoptate în acest domeniu au variate
efecte
manifeste si latente atât asupraorganizaţiei, cât şi asupra resurselor sale umane ca indivizi şi/sau grupuri;-orice
dezechilibru
în acest domeniu poate genera disfuncţii serioase la nivel organizaţional,având în vedere rolul cadrului didactic în procesul instructiv-educativ;-prin intermediul
 strategiilor 
adresate resurselor sale umane, organizaţia poate genera
 schimbări
individuale, pe care personalul le poate transfera şi in mediul extins.Având în vedere specificul domeniului luat în studiu, managerul organizaţiei este chematsă îşi asume responsabilităţi în raport cu aceste resurse. În acest context, pentru a răspunde în mod
 
adecvat finalităţilor unei organizii şcolare care se confruncu schimbarea permanentă,managementul resurselor umane trebuie să îşi concentreze atenţia asupra:-utilizării optime a potenţialului uman existent;-investii în dezvoltarea resurselor umane:-estimării necesarului de competenţe pentru intervalul următor.în această perspectivă, managementul resurselor umane se concentrează la nivelul fiecăreiorganizaţii care îşi propune eficienţa, schimbarea, dezvoltarea asupra următoarelor domeniiesenţiale:-atragerea resurselor umane de care organizaţia are nevoie;-dezvoltarea resurselor umane care funcţionează în organizaţie;-motivarea resurselor umane angajate;-menţinerea resurselor umane care corespund cerinţelor organizaţionale.Activităţile generale ale managementului resurselor umane sunt la nivel organizaţionalaplicate parţial personalului propriu:-planificare;-recrutarea şi selecţia (doar pentru personalul auxiliar şi de serviciu, nu pentru cel didactic şide instruire practică);-integrarea, orientarea si utilizarea;-evaluarea, promovarea si recompensarea;-transferul si disponibilizarea (prin pensionare, demitere sau concediere – parţial I.S.J., parţialorganizaţie).Pentru a adopta decizii corecte în domeniul resurselor umane, managerii organizaţieişcolare trebuie să ia în considerare un set complex de
 factori
care ţin de:-obiectivele urmărite de organizaţie;-caracteristicile şi nevoile individuale ale angajaţilor;-trăsăturile mediului extern în care organizaţia evoluează.Uneori, deciziile de la nivelul organizaţiei sunt alterate de intervenţiile I.S.J., iar de curândşi a autorităţilor locale, care nu ţin seama de factorii precizaţi mai sus.Din perspectiva factorilor amintiţi, resursele umane ale organizaţiei nu trebuie privite ca unsimplu instrument sau ca o componentă a costului, ci mai degrabă ca un element crucial, ca uncapital autentic, ca o investiţie rentabilă în cadrul unei organizaţii date, nu doar al “costurilor de producţie”, ci principalul “agent al promovării educaţiei şi performanţei”.Realizarea obiectivelor organizaţiei, în condiţiile asigurării simultane a satisfacţieiangajaţilor săi, face necesară respectarea unor principii referitoare la:-asigurarea
oportunităţilor 
egale pentru toţi angajaţii organizatţiei, fără discriminare de sex,religie, rasă, vârstă, statut marital etc.;-respectarea
dreptului la informare
a fiecărui angajat;-asigurarea
recompenselor 
cuvenite;-susţinerea
dezvoltării profesionale
pentru fiecare membru al organizaţiei.In funcţie de contextul organizaţional specific, de particularităţile angajaţilor săi (niveleducaţional, vârstă, ş.a.), de factorii externi de influenţa (I.S.J., comunitatea locală, parteneri, ş.a.), pot fi elaborate şi aplicate diferite tipuri de
 strategii
în domeniul resurselor umane. Diferenţiate dupăelementul cheie pe care se centrează, aceste strategii pot fi orientate, după caz, către; investiţia înresursele umane, seturi axiologice, resursele de care dispune organizaţa în cauză.a)Strategii orientate catre investiţia în resurse umane pune accentul pe elemente de natură săfaciliteze:-miorarea rezistenţei la schimbare,-diminuarea fondurilor alocate pentru angajarea personalului,-sensibilizarea angajaţilor în raport cu strategia de dezvoltare a organizaţiei.
 
 b)Strategiile orientate tre seturi axiologice pun accentul pe anumite valori asumate cafundamentale: echitate, dreptate, performanţă, relaţii sociale, comunicare, informare,transparenţă.c)Strategiile orientate către resursele existente la nivelul organizaţiei pun accentul pedezvoltarea personalului de care organizaţia dispune în prezent.Indiferent de elementul cheie pe care se centrează, strategiile particulare elaborate îndomeniul resurselor umane se constituie ca parte integrantă a strategiei de ansamblu a organizaţiei,fiind orientate către realizarea aceloraşi obiective generale. În acest sens, gândirea strategică îndomeniul resurselor umane presupune asumarea unor principii si scopuri clare privind; situaţia prezendin organizaţie, orizontul pe care organizaţia doreşte să îl atingă, soluţiile care pot asigura parcurgerea drumului de la momentul prezent la orizontul viitor dat.Din păcate, în învăţământul preuniversitar românesc, chiar şi după douăzeci de ani dereformă, principiile prezentate mai sus sunt la faza de dezbatere.Gestionarea centralizată a resurselor umane la nivelul I.S.J., lipsa de comunicare întreorganizaţia şcolară şi I.S.J., lipsa unei politici clare în domeniul resurselor umane (la nivel I.S.J., deşiexistă un compartiment numit
Managementul resurselor umane
, cei mai mulţi dintre cei carelucreaîn acest compartiment nu au pregatirea necesară, fiind cadre didactice selectate pe criteriialeatorii), slaba implicare a comuniţii locale în via organizaţiei şcolare, interveianeprofesionistă a autorităţilor locale, ş.a., toţi aceştia sunt factori perturbatori în ceea ce priveşte bunul mers al procesului instructiv – educativ.Dintre consecinţele acestor factori perturbatori la nivelul organizaţiei şcolare ( în cazulnostru, grup şcolar cuprinzând toate nivelurile învăţământului preuniversitar; preşcolar, primar,gimnazial, liceal – zi, seral si fără frecvenţă, SAM) am identificat urmatoarele:1.Procesul de asigurare cu resurse umane, deşi determinant în cadrul managementuluiresurselor umane, se realizează încă centralizat, la nivelul I.S.J., pe criterii anacronice, fără oselecţie riguroasă a resursei umane, evaluându-se doar parţial prin proba scrisă informaţiileştiinţifice, metodice şi cele psiho-pedagogice. În acelaşi timp, cel selectat astfel, esterepartizat intr-o organizaţie şcolară fără să cunoască specificul locului de munca, elemente decultură ale organizaţiei respective, fişa postului, specificul comunităţii locale.2.Formarea si dezvoltarea resursei umane este necesară într-o societate in continuă schimbare.Cu toate că posibilităţile de informare, formare si perfecţionare sunt mari ; fond de carte,reviste de specialitate, INTERNET, cursuri organizate de CCD, masterate si cursuri postuniversitare organizate în centre universitare, s.a.), accesul la ele este limitat de; salariilemici, domiciliul în mediul rural, distanţe mari de centrele universitare şi CCD. În prezent,formarea şi dezvoltarea resurselor umane se realizează mai ales prin gradele didactice,devenite o formalitate, existând si pericolul ca după promovarea lor preocuparea pentruformare să scadă.3.Instabilitatea resursei umane, prin menţinerea unui mare număr de posturi pentru suplinire.4.Acceptarea în sistem, mai ales în cadrul grupurilor şcolare, a unor “specialişti” ră o pregătire adecvată, metodică si psihopedagogică, şi care ajung să compromită organizaţiaşcolară în faţa comunităţii.5.Evaluarea resurselor umane, care de puţin timp are la bază
 Legea calităţii
în învăţământul preuniversitar, nu este ajutată de o nouă metodologie de recrutare, selecţie şi formare (ceaveche ţinând seama doar de cantitatea de informaţii deţinută de cel evaluat) si nici de ometodologie clară de aplicare a ei. Comisia de Evaluare şi de Asigurare a Calităţii la nivelulorganizaţiei şcolare, formată din cadre didactice care mai acceptă o “sarcină” în plus, nu suntinstruiţi în vederea aplicării
 Legii
, care a mai suferit, între timp, numeroase modificări. Deremarcat că aceşti “evaluatori”, cadre didactice de diferite specialităţi, îşi arogă un rol demanager în resurse umane, fiind aleşi pe criterii îndoielnice şi datorită faptului că la unmoment dat li s-a promis anumite avantaje financire ( fără aplicare în prezent). Experienţa de

Activity (61)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
madalinstroescu liked this
Pintilie Ana liked this
Ioana Nitu liked this
Ioana Nitu liked this
Danutza Mogosan liked this
Zechner Robert liked this
elina72 liked this
Tatiana Mogorean liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->