Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
E-Lingua Franca 12 April 2010

E-Lingua Franca 12 April 2010

Ratings: (0)|Views: 28|Likes:
e-Lingua Franca by Floras Bookshops Athens Greece
e-Lingua Franca by Floras Bookshops Athens Greece

More info:

Published by: Βιβλιοπωλεία Φλωράς on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2010

pdf

 
ŒÎ‰ÔÛË “BÈ‚ÏÈÔˆÏ›· ºÏˆÚ¿˜”M·Ú›· ºÏˆÚ¿ E¶E¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ 59, Aı‹Ó·TËÏ.: 210 5232621 Y‡ı˘ÓË ¤Î‰ÔÛ˘:™Ù¤ÏÏ· ºÏˆÚ¿stella.floras@floras.gr
>T‡¯Ô˜ 12> AÚ›ÏÈÔ˜ 2010
MËÓÈ·›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙË Ì¿¯Ëηٿ ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï Î·È Ù˘·ÎÚ›‚ÂÈ·˜
_™ÂÏ. 2
Bringing you ideas from theTeacher/Blogger world
_™ÂÏ. 4
EȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó¤ÚÁˆÓÁ˘Ó·ÈÎÒÓ ËÏÈΛ·˜ 22-64H ‰È΋ Û·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋Âȯ›ÚËÛË
_™ÂÏ. 5
ELT NEWS
_™ÂÏ. 6
 AÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓÂÈıÂÙÈÎfi Ì·ıËÙ‹ ÛÙËÓ Ù¿ÍË
_™ÂÏ. 10
Have you ever wonderedabout... group-work?
_™ÂÏ. 12
Réussir les examenspanhelléniques de français
Atrahji Agnès - B¿Ûˆ §Ô‡ÎÔ˘
_™ÂÏ. 14
 A·ÁfiÚ¢ÛË ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Í¤ÓˆÓÊÔÚ¤ˆÓ ̤۷ ÛÙ· K¤ÓÙÚ·•¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ
_™ÂÏ. 18
Ha p p yS pring!!
 
2
OÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ÍÂÓfiÁψÛÛ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘
™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÛÙË Ì¿¯Ëηٿ ÙˆÓ Î·ÚÙ¤Ï Î·È Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜
MÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÂÂÙ‡¯ıË Ì ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î. ™. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˘, Û ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÂÓÓ¤· ÌËÓÒÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹,ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ (‚Ï. ÂÈÛ˘Ó·ÙfiÌÂÓÔ ·Ú¯Â›Ô).
H ·fiÊ·ÛË Â͉fiıË ÙËÓ 30Ë M·ÚÙ›Ô˘ 2010 ·fi ÙÔ TÚÈ-ÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô AıËÓÒÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·-Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢Ú›ÙÛ· °ÂÒÚÁÈÔ˘. O Î. ¢Ú›ÙÛ·˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÙËÓEÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â› 8 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â-› Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ηٿ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÂÙ·È-Ú›·˜, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÙÂÏÈο Â͉fiıË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009(Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¤ÁÈÓ ÙÔ 2002).H ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˘ Û˘Ó›-ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Î·Ù·¯ÒÓÈ·ÛÌ· Ù˘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ¢Ú›ÙÛ· Â› Û¯Â-‰fiÓ 2,5 ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó· Û˘ÚÙ¿ÚÈ Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ AÓÙ·ÁˆÓÈ-ÛÌÔ‡.H ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ Î·-ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ EÈÙÚÔ‹˜ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË Â›¯Â Ô Î. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÂˆÊÂÏ‹ıËΠÛË-Ì·ÓÙÈο Ë ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ηı˘ÛÙÂÚË̤Ó˘ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Ô˘ ÙÂÏÈο Ù˘ Â‚ϋıË (30 ÂÎ.¢ÚÒ) Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ fiÏÔ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·˘ÙfiÓ. T·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ô Î·Ù·ÁÁ¤ÏˆÓ η- Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓıË-Î·Ó ·fi ÙȘ ·ÎÚÈ‚¤˜ ÙÈ̤˜.H ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÈ̈Ú› ¤-Ó·Ó «·Ú¿ÁÔÓÙ·» Ù˘ ·ÚÁÔÔÚË̤Ó˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‰ÈηÈÔ-Û‡Ó˘ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. E› ıËÙ›-·˜ ÙÔ˘ Î. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÔÏϤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó¿Óˆ ÙˆÓ 7 ÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙȘ ·Ú·ÓÔ-ÌÔ‡Û˜ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. B¤‚·È· Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹ ˆ-ʤÏËÛ ÛÙ· ̤ÁÈÛÙ· ÙȘ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Î·È ˙ËÌ›ˆÛ ÛË-Ì·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ηٷӷ-ψ٤˜.E› Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ô Î. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˜¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË.N· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ·Ó¿ÏÔÁ˘ «Ù‡¯Ë˜» (‰ËÏ·‰‹ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË) ¤Ù˘¯Â Î·È Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓº§øPA™ ÛÙËÓ EÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. H ηٷÁÁÂÏ›· ¤ÁÈ-Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2003 Î·È Î·Ù¤ÏËÍ ÙÔÓ IÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010,‡ÛÙÂÚ· ·fi ÛÂÈÚ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ «ÂÌÔ‰›ˆÓ» Ô˘ ÂÙ¤ıËηӷfi ÙËÓ EÈÙÚÔ‹ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹- Ù·Ó ·fi ÙÔ 2003 ¤ˆ˜ ÙÔ 2009 Ô Î. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˜).°È· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·˘Ù‹ ·Û΋ıËΠ‹‰Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍËηٿ ÙÔ˘ Î. ZËÛÈÌfiÔ˘ÏÔ˘. H ‰›ÎË ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ 15 AÚÈÏ›-Ô˘, ·ÏÏ¿ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÏfiÁˆ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ.
ñ KA£H°HTPIA AÁÁÏÈÎÒÓ Ì ›ڷ ˙ËÙ› ÂÚÁ·Û›· Û K•°. TËÏ.: 210-9835261,6977-826466.ñ ZHTOYNTAI ηıËÁËÙ¤˜/ÙÚȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, Á·ÏÏÈÎÒÓ, ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, ÈÙ·ÏÈÎÒÓ,ÈÛ·ÓÈÎÒÓ ·fi ÙÔÓ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ °Ú¿„·. AÓ ¤¯ÂÙ ٷϤÓÙÔ ÛÙË ‰È‰·-Ûηϛ· ÂÏ¿Ù ÙÒÚ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡ÌÂ! TËÏ.: 210-7564573, 5-9 Ì.Ì.ñ ¶ø§EITAI Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ºÚÔÓÈÛÙ‹ÚÈÔ •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ÛÙÔ ÿÏÈÔÓ,Û‡ÓÔÚ· Ì MÔ˘ÚÓ¿˙È. AÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÏ·Ù›·, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ‰›Ï· ÛÂÛ¯ÔÏ›· ¢ËÌÔÙÈÎfi, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ. TËÏ.: 210-5727689, 6937-117884.
M
IKPE™
A
°°E§IE™

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
abuzoianu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->