Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kpmlno_mai2010

kpmlno_mai2010

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 28|Likes:
Published by kpml

More info:

Published by: kpml on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2010

pdf

text

original

 
Nr. 1 mai 2010 4. årgang 
Et kvinne- og likelønnsløft betyr atramma må sprenges – 50 øre er et svik
 fortsetter på baksida 
Lønnsoppgjøret er i storedeler av den tradisjonelleprivate sektor nå ferdig.De sentrale oppgjørene bleikke uventa ei ussel kroneog ei femtiøring i en lav-lønnspott. Dermed var altsnakk om likelønn og kvin-nelønn, som det skulle gjø-res innsats for, avblåst ogoppgjøret ble som «vanlig»et svik fra fagbyråkratenei toppen av Fellesforbun-det, som ofte omtales somfrontfaget.
Frontfagene
ga dermedfasiten for store deler av privat sektor, for eksempelinnen hotell og restaurantog deler av HK, sektorersom organiserer store un-derbetalte grupper av kvin-ner. Forbundsledelsen iFellesforbundet med ArveBakke i spissen kommerikke nærmere uttrykket«opp som en løve, og nedsom en skinnfell» etter athan på Trondheimskon-feransen lovet kamp forlikelønna.
Bygningsarbeiderne
 gikk ut i en kort streik forminstelønn. Streiken varriktig og rettferdig, men fradag én bar streiken preg av å være dårlig forberedt oghadde ingen ledelse somkunne føre streiken til seierog sprenge rammene frafrontfaget. Bygningsarbei-derne var villige til å kjem-pe, men med forbundetshåndtering kom det lite utav streiken, sjøl om minste-lønnssatsene er blitt opp- justert og det dermed blesatt en stopper for NHOsoffensiv for sosial dumpingpå dette området.
Transportarbeiderne,
 og da spesielt bussjåførene,kjemper for å komme opppå industriarbeidernivå, ogkampviljen er stor blantsjåførene. Sentrale avtalerer inngått, men mye kantyde på at det ulmer pågrunnplanet, noe som kan
Enhet i kampenmot krise og krig!La de rike betale!
 
20 år etter Murens fall kas-tar framleis den kalde kri-gen ein lang skugge overminnet om nokre av deimest offerviljuge og patri-otiske motstandsmennenefrå andre verdskrigen. Metenkjer på Osvald-gruppa.
 Osvald, eller Asbjørn Sundesom han heitte i det sivile,stod i brodden for sabotasje-aksjonar i tidbolken 1941-44 mot den tyske okkupa-sjonsmakta i Noreg. Mangeav medlemene i gruppa re-kna seg for kommunistar.Sunde var sjølv med i NKPog utsending på landsmøtet i1934. Han organiserte arbei-daridrotten på Horten i Vest-fold, skreiv i arbeidarpressaog stridde mot den usosialefatiglova som tok rettar frådei arbeidslause. Ekta inter-nasjonalist som han var, fórSunde til Spania og slæst tilforsvar for den demokratiskerepublikken der. Etter hankom heim, vart han med igruppa til Ernst Wollweber
Vår støtte til palestinerne er viktigere enn noen gang!  
HeidraOsvald-gruppa!
En tredjeintifada?
 Vi kan alle med våre egneøyne se hvor brutal og gru-som undertrykkinga av palestinerne er – gjennomaviser, internett, øyenvitne-skildringer m.m.
Vi ser, og vi vet, om ulovligeutkastelser av palestinere fraderes hjem, husraid om natta,familier som bruker fire timerpå å komme seg til jobb ellerskole på grunn av apartheid-muren, og palestinere sombor i flyktningeleirene i denytterste fattigdom med rike,israelske bosetninger som na-boer.Obama har også vist, til al-les «overraskelse», at USA ver-ken kan eller ønsker å tvingeIsrael til fred. BenyaminNetanyahu nekter å frysebosetninger i Øst-Jerusalemmed argumentet om at deter Israels hovedstad og der-med en legitim handling, ogVesten står og ser på. Flereog flere palestinere bor nåpå gata, som i Sheik Jarrah,og muren fortsetter å annek-tere mer og mer palestinsk land. Snakket om en såkalttostatsløsning er en avspo-ring, for ikke å si en umulig-het. Mange snakker om densionistiske lobbyen som er forsterk, uten at det er direktefeil, men viktigere enn alt erinteressene til imperialistene.USA støtter Israel fordi deter i deres interesser at Israelfortsetter som et sterkt vest-lig protektorat mot anti-im-
 
PALESTINA
som organiserte sabotasjemot tyske nazistiske båtar,alt etter upptak frå Sovjet ogkam. Stalin. Osvald-gruppavar i krigsåra ein av dei fårle-gaste motstandarane til Ges-tapo. Osvald sjølv var ein råd-snar og handlekraftig mann,ein framifrå militær leidarty-pe. Aksjonane var sers viktigei krigsmotstanden. 21. august1942 sprengde Osvald-grup-pa hovudkvarteret til Statspo-litiet i Oslo, og 20. april 1943gjekk Oslo arbeidskontor ivêret, ein lekk i striden motarbeidstenesta som alle godenordmenner hata. I 1942sprengde dei òg Vestbana og Austbana då Quisling vart ut-nemnd til ministerpresident.Menn i mørket heiter bokider Osvald sjølv fortel sogaom dei dramatiske hendin-gane. Osvald hadde ikkje eig-ne politiske ambisjonar, menhadde kontaktar til sumesovjetiske privatpersonarog tenestemenner i Oslo. I1954 vart han dømd til 8 årsfengsel for sovjetisk spiona-sje. Osvald ottast ny storkrigmillom Sovjet og USA og vil-le førebu seg på nye sabotasje-aksjonar i tilfelle amerikansokkupasjon. Nokon ukritisk sovjet-tilhengjar var han li-kevel ikkje. I 1970-åra varhan med på solidaritetsarbeidmot fascismen i Spania.Det er grunn til å tru atnorske styremakter planleggå gjeva Krigskrossen til nor-ske soldatar i Afganistan,ein urettferdig krig. Leif Kjemperud, veteran fråOsvald-gruppa, sa på TV athan ikkje vil ha den medal- jen so lenge Noreg er med påein slik okkupasjon. KPmler samd med Leif: Me er ògsterkt imot norsk støtte tilkrigen i Afghanistan og for-står godt innvendingane hansmot å taka imot ein medaljefrå eit land i urettferdig krig.Likevel fortener dei attle-vande veteranane i Osvald-gruppa fullt ut Krigskrossenfor innsatsen sin i stridenmot nazismen og for Noregsfridom. Heider til Osvald-veteranane, ned med krigenmot fattigfolk i den 3. verda!perialistiske krefter som f.eks.Hizbollah.Etter anneksjonen av  Abrahammoskeen i Hebron,en av de største helligdom-mene til muslimene, ser viat det brygger opptil en tredje intifada.Palestinerne selv sier atdet kommer til å skje, viser den israelske rasist-regjeringa som forbere-der seg på den, og aldrihar det vært mer spentpå Vestbredden. Denkommer til å bli lang,blodig og voldelig. Da er detviktigere enn noen gang atden norske arbeiderklassenviser solidaritet med det pa-lestinske folkets motstands-kamp. For den eneste somkommer til å tjene på en in-tifada, er israelerne som gjen-nom sin enorme propaganda-maskin kommer til å stemplepalestinerne som barbarisketerrorister som ikke har noenintensjoner om å skape fred.
Det er på tide å si at nok er nok!
Vi godtar ikke atStoltenberg-regjeringa opp-trer som USAs lydige bikkjerog legitimerer okkupasjo-nen ved å ikke gjøre noe, atIsrael bedriver en etnisk ren-sing. Det kan ikke bli fred førPalestina er fritt!

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->