Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Direito Penal

Direito Penal

Ratings: (0)|Views: 141|Likes:

More info:

Published by: Otavio De Oliveira Ribeiro on Apr 22, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
@kxakpj Vaidl  Dvlkcdåãj `d Lak vaidl4 |Väekid 
 D DVVLLKKCC D DÅŠàÃJJ@@ D DLLAAKKVVAAII D DLL 
KK
IITTQQËËXXKKPPJJ 
VV
JJLLKKCCKK D DLL
 
JJJJ
 
Vxjca`knaipj D`nkikspxdpkwj
Vxalknkidx
 IjxndsVxask`k`j vald Dqpjxk`d`a Vjlkckdl 
@
alaed`j
 
C
jipxkhqk id gjxndåãj `a
jvkikãj `alkpkwd
"cjiwaicknaipj+ `j pkpqldx `d Dåãj "an xaexd j Nkikspëxkj Vÿhlkcj+)Idpqxazd oqxî`kcd "assïickd `j kispkpqpj+? Vxjca`knaipj D`nkikspxdpkwj, vjxpdipj saxä xaek`j vjx?
{
 
Ijxnds `j @kxakpj D`nkikspxdpkwj
{
 
Ijxnds `j @kxakpj Vaidl
 D DXX D DXXΠΠ S  S  D D S  S @@JJ 
TTË Ë XXJJ
 
Kitqkskpjxka`d`a@kscxkckjidxka`d`aSkekljsk`d`aVxjca`knaipj AscxkpjKi`ksvjiîwal @ksvaisäwal 
TT S  S JJXX@@ D D@@
 
Ij Kitqëxkpj iãj bä `kxakpj dj cjipxd`kpóxkj, ian dnvld `agasd=Vjx tqï: X? Vjxtqa ij kitqëxkpj iãj bä lk`a)
Iãj arkspa Lkpîekj, iãj arkspan vdxpas)
 Ã ÃJJTT S  Ã ÃJJJJ S  S  S  O  O JJ S  S  
JJXX D D S  S 
 
d+
 
Dqpjxk`d`a Kiwaspkedipa=h+
 
Sqsvakpj "Ki`kckd`j+)
@@
 S  S XXJJ D DXX@@ D D@@
 
C
jiwaikïickd a Jvjxpqik`d`a,
Lkhax`d`a `aipxj `d lak,
lkhax`d`a wkekd`d)Kssj skeikgkcd tqa j `alaed`j wdk cji`qzkx ds kiwaspkedåñas `d gjxnd tqa nalbjx lba dvxjqwax, d`atqdi`j jkitqëxkpj æ xadlk`d`a `j cdsj cjicxapj)
JHS)?
Ë vlaidnaipa vjssîwal tqa j `alaed`j waibd d ki`agaxkx js xatqaxknaipjs sjlkckpd`js vald wîpknd jq valjsqsvakpj) D ÿikcd arcaåãj an tqa qn xatqaxknaipj
iãj vj`a sax iaed`j
ë d
vaxîckd `a ardna `a cjxvj `a `alkpj
 tqa ë xadlkzd`d ijs waspîekjs `j cxkna "jhoapj `a vaxîckd `j cjxvj+)
JHS)?
Js vxjnjpjxas a oqîzas gdzan
xatqkskåãj
dj @alaed`j)
Xatqkskåãj >
J
x`an
)
 
Iãj arkspa bkaxdxtqkd aipxa j vxjnjpjx, j oqkz a j `alaed`j, nds d lak jhxked j `alaed`j dj cqnvxknaipj `dsxatqkskåñas dvxasaipd`ds valj Nkikspëxkj Vÿhlkcj jq valj Oqkz) "
Knvjskåãj Laedl
+)
 S  S 
LLJJ S  S @@ D D@@
 
Dgdspd`j j Vxkicîvkj `d Vqhlkck`d`a vdxd Agkckïickd `d Kiwaspkedåãj=Saisj
C
jnqn?
C
dha dj @alaed`j d`nkikspxdx j skeklj `j kitqëxkpj
 
@kxakpj Vaidl  Dvlkcdåãj `d Lak vaidl8 |Väekid 
LL D DSSSS D DÅ Å  Ã ÃJJ@@JJ 
SS
EELLJJ
 
SS
KKEEKKLLJJ 
AA
RRPPAAXXIIJJ 
 
 D D
VVLLKKCC D D@@JJ
SS
D DJJ
SS
 
33
¿¿
SS
 
@@
AA
SS
KKIIPPAAXXAA
SSSS
 D D@@JJ
SS
))
 
SS
 Ã ÃJJ 
AA
LLAA
SS
??
 
Knvxaisd=
C
qxkjsjs=Vassjds
C
jnqis)
SS
KKEEKKLLJJ 
KK
IIPPAAXXIIJJ 
 
 D D
VVLLKKCC D D@@JJD DJJ
SS
 
KK
IIPPAAXXAA
SSSS
 D D@@JJ
SS
??
 
Aspa skeklj ë qn skeklj
gxäekl vjxtqa
iãj
dgapd j dcassj djs
dqpjs `j vxjcassj
)
TT
QQAANNTTQQAAXXD DCCAA
SSSS
 D DXXJJ
SS
D DQQPPJJ
SS
::
 
Nkikspëxkj VÿhlkcjOqkzD`wjed`j `j Sqsvakpj
SS
PPGG
??
 
CC
JJII
SS
JJLLKK@@ D D@@JJII D D 
SS
ßß
NNQQLL D DWWKKIICCQQLL D DIIPPAAII¿¿
4400
??
 
Ë 
`kxakpj `j `agaisjx, ij kipaxassa `j xavxasaipd`j, pax dcassj dnvlj djs alanaipjs`a vxjwd tqa, oä `jcqnaipd`js an vxjca`knaipj kiwaspkedpóxkj xadlkzd`j vjx óxeãjcjn cjnvapïickd `a vjlîckd oq`kckäxkd, `kedn xasvakpj dj araxcîckj `j `kxakpj `a`agasd) 
JHS)?
C
dsj j @alaed`j cxka jhspäcqlj vdxd j D`wjed`j `j Sqsvakpj dcassdx js dqpjs, cdhan?Ndi`d`j `a Saeqxdiåd=Xacldndåãj
C
jispkpqckjidl "Vjks aspä an sÿnqld wkicqldipa+Dnhjs pqpaldn j `kxakpj `j d`wjed`j `j sqsvakpj, cjisatqaipanaipa j `kxakpj `j sqsvakpj)SPO?
Pdnhën cdha bdhads cjxvqs vdxd pqpaldx js `kxakpjs `j sqsvakpj$
JJHH
SS))??
 
SS
KKEEKKLLJJAANNVVXXJJLL@@ D D 
WW
ÎÎPPKKNN D D
??
 
J
O
qkz
aspä dqpjxkzd`j d
`acxapdx
j
skeklj
 `j tqa oä ë skekljsj vdxd
vxjpaeax
?D bjixdD gdnîlkdD wîpkndD wk`d vxkwd`dAsvackdlnaipa vdxd awkpdx j wdzdnaipj vdxd knvxaisd) Vjks ds cjisatqïickds sãj ndks laskwds)
XXJJ@@JJ 
 S  S XXJJ
 
Vxawdlaca d
jxnd `jcqnaipdl
 Js dpjs vxj`qzk`js `a gjxnd jxdl saxãj
xa`qzk`js d paxnj
"ascxkpj+)
JHS)?
Id`d Knva`a j qsj `a
nakjs pacijlóekcjs
) Vj`a j `alaed`j wdlax.sa `ds gjxnds `a `jcqnaipdåãj kiclqskwacjn d cdvpdåãj `a sjn a kndean)
JHS)?
Ë vjssîwal j `alaed`j dxtqkwdx j kitqëxkpj:
@
askspkx: X
?
 
J$
 
@@ S  S JJΠΠLL
 
J @alaed`j iãj vj`a `askspkx `d kiwaspkedåãj kikckd`d)
C
VV, Dxp)45?
D
xp) 45)
 D
dqpjxk`d`a vjlkckdl iãj vj`axä ndi`dx dxtqkwdx dqpjs `a kitqëxkpj) 
 
@kxakpj Vaidl  Dvlkcdåãj `d Lak vaidl3 |Väekid 
@@
 S  S  S  S  Ä ÄLL
 
J Kitqëxkpj iãj ë assaickdl vdxd j kiîckj `j VxjcassjArkspa vxjcassj san vxëwkd xadlkzdåãj `j Kitqëxkpj
KK
IITTQQËËXXKKPPJJ
SS
 
II
 Ã ÃJJVVJJLLKKCCKK D DKK
SS
 
JJJJ
 
Sãj kitqëxkpjs vxask`k`js vjx jqpxds dqpjxk`d`as tqa iãj j @alaed`j `a vjlîckd)
TT
 D DË Ë JJ@@ S  S  D DXXD DLLË Ë @@JJ 
@@
LL D D@@JJ
 
C
VKs  Kitqëxkpj Vdxldnaipdx
{
 
Vxask`k`j valj Vj`ax Laeksldpkwj)
C
xknas Nklkpdxas
{
 
Sãj vdssîwaks `a Kitqëxkpj Nklkpdx, tqa saxä Vxask`k`j vjx qn Jgkckdl `a
C
dxxakxd)
Kitqëxkpj Nkikspaxkdl
{
 
C
jn d xacaipa `acksãj `j SPG, cjisjlk`jq.sa ij Hxdskl j aipai`knaipj `a tqa j Nkikspëxkj Vÿhlkcj vj`avxask`kx kiwaspkedåãj
C
xknkidl, cjiwkwai`j bdxnjikcdnaipa cjn kitqëxkpj vjlkckdl)
{
 
J Vxjnjpjx tqa kiwaspked iãj aspä knva`k`j `a dpqdl id gdsa vxjcassqdl) "SPO? Sÿnqld 830+SPO? Sÿnqld 830
?
 
 
 
 D
vdxpkckvdåãj `a nanhxj `j Nkikspëxkj Vÿhlkcj id gdsakiwaspkedpóxkd cxknkidl iãj dcdxxapd j saq knva`knaipj jq sqsvakåãj vdxd jjgaxacknaipj `d `aiÿickd)
WW
 D DLLJJXXVVXXJJHH D DPPÓÓXXKKJJ@@JJ 
KK
IITTQQËËXXKKPPJJ
 
JJJJ
 
J kitqëxkpj pan wdljx vxjhdpóxkj xaldpkwj, vjks ala saxwa vdxd anhdsdx j kiîckj `j vxjcassj, nds iãj sa vxaspdsjzkibj vdxd sqspaipdx qnd saipaiåd cji`aidpóxkd) Jq saod, j kitqëxkpj ë kitqkskpkwj)
LLJJ S  S @@ 
XX D DÅ Å  Ã ÃJJ
 
C
jicakpj
? Sãj alanaipjs tqa nkexdxãj `j kitqëxkpj `kxapdnaipa vdxd j vxjcassj a, lä skn, saxãj sqhnapk`jsdj cjipxd`kpóxkj a æ dnvld `agasd)
XXJJ D D S  S  
XXXXΠΠ S  S 
??
 
Sãj dtqalds tqa iãj pïn cjnj sax xagakpds id gdsa vxjcassqdl an xdzãj `j knkiaipa*gäckl vaxacknaipj) Ar?Vaxîckd `a qnd ndicbd `a sdieqa) Vaxîckd sarqdl)
XXJJ D D S  S  
 D DLL D DXX S  S 
??
 
Sãj dtqalds oqspkgkcd`ds vald iacassk`d`a `a qxeïickd)
@@@@ 
XXJJ@@Å Å  Ã ÃJJ 
 D D
 D D@@ D D@@ 
XXJJ D D
??
 
Kikckd.sa vaxdipa j oqkz a oä cjipd cjn d cjldhjxdåãj `ds gqpqxds vdxpas a cjn j cjipxd`kpóxkj a d dnvld `agasd)Ar? Jqwkx vassjds `jaipas, vassjds tqa wãj wkdodx jq tqa cjxxan j xkscj `a saxan njxpds)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ilmarbeiruth liked this
ilmarbeiruth liked this
paulatg24 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->