Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
67Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENULISAN KARANGAN SPM-ISU WARGA EMAS

PENULISAN KARANGAN SPM-ISU WARGA EMAS

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 7,509 |Likes:
Published by sszma

More info:

Published by: sszma on May 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
WARGA EMAS
ISU PENJAGAAN WARGA TUA
Ramai yang telah memperkatakan peningkatan kualiti hidup diserata dunia, danini termasuklah bagi negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia.Peningkatan pada perkhidmatan kesihatan telah banyak mempengaruhipeningkatan umur dan dalam masa dua dekat banyak pengaruh daripadaperkhidmatan kesihatan telah menjamin akan hayat yang lebih daripadadahulunya.
Kajian terdahulu menunjukkan bahawa trend warga tua telah meningkat darisatu masa ke satu masa, contohnya di Malaysia sendiri, peratus warga tuakepada keseluruhan populasi yang melebihi tahap umur 65 semakin meningkatdari masa ke masa. United Nation (1987) telah membuat perjangkaan bahawaperatusan warga tua di Malaysia akan meningkat daripada 3.3 peratus padatahun 1980 sehingga 7.4 peratus pada tahun 2020. Peningkatan ini adalah lebihdaripada sekali ganda dalam masa 40 tahun.
Peningatan ini boleh dikatakan agak signifikan walaupun agak rendah jikaberbanding dengan negara-negara yang lain, seperti Singapura dan Jepun.Warga tua adalah satu golongan yang istimewa yang pernah menjanakan tenagamereka dalam membimbing generasi kini dengan jayanya. Maka tidak perludinafikan lagi bahawa pertolongan kepada golongan tersebut perlu digiatkan.
Dengan jangkaan peningkatan populasi warga tua nanti, sudah tentu akanmemberi sedikit tekanan kepada masyarakat secara umumnya bagimenyediakan kemudahan, seperti penjagaan, rawatan dan sebagainya.Penyediaan kemudahan kepada warga tua nanti sudah semestinya akanmengunakan sumber kewangan yang dijanakan daripada kutipan kerajaan atasmasyarakat dan juga daripada sumber kewangan peribadi atau persendirian.Masyarakat sekarang harus menanam semangat bertanggungjawab kepadasemua warga tua. Perancangan yang sempurna perlu diadakan untuk menanganimasalah yang akan dihadapi oleh warga tua.
Ramai telah memperkatakan usaha-usaha ke arah penjagaan warga tua dalammasyarakat sekarang. Konsep penjagaan warga tua masih lagi dianggap tidakmempunyai ketentuan yang tetap iaitu masyarakat dan pihak berkuasa seolah-olah beraggapan bahawa penjagaan warga tua hanya perlu dilakukan kepadaaspek fizikal sahaja tanpa menitikberatkan aspek emosi mereka. Masyarakatdan pihak berkuasa seharusnya perlu lebih peka terhadap konsep penjagaanwarga tua dengan menyediakan program penjagaan yang lebih sempurna dalamsemua aspek baik fizikal mahupun spiritual kerana hakikat bahawa manusiatercipta daripada dua unsur tersebut tidak dapat diketepikan sama sekali. Danini bermakna program penjagaan yang komprehensif dan menyeluruh sifatnyaperlu disediakan untuk mereka.
Masyarakat di kawasan Asia masih lagi mengamalkan keutuhan konsepkekeluargaan di kalangan ahlinya.Walaupun begitu, didapati bahawa konsepkekeluargaan ini semakin pudar ditelan zaman. Ramai di kalangan anak yangtidak sanggup untuk memelihara ibu-bapa yang telah tua. Ada kala warga tuaitu sendiri yang tidak mahu tinggal bersama keluarga dan anak-anak merekadengan alasan akan menyusahkan keluarga dan anak-anak mereka sendiri.
 
Sebaliknya mereka lebih rela tinggal di rumah-rumah penjagaan warga tua.Satu kajian dan tinjauan telah dilakukan oleh
ASEAN Ageing Survey
pada tahun1986 mendapati bahawa kebanyakan (91.6 peratus) warga tua di Malaysia masihtinggal sama ada bersama pasangan atau ahli keluarga mereka. Inimenunjukkan anak-anak dan saudara- mara masih lagi menjadi tempatpergantungan utama warga tua di Malaysia buat masa sekarang. Persoalannya,adakah konsep pergantungan kepada keluarga akan terus menjadi teras utamadi dalam isu 'penjagaan warga tua' pada masa akan datang? Telah diperkatakanterdahulu tadi diaggarkan bahawa Malaysia mempunyai tigapuluh hinggaempatpuluh tahun lagi untuk melakukan perancangan untuk menyediakanprogram-program yang terbaik di dalam aspek penjagaan warga tua. Anggaranini dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) berdasarkanpeningkatan tahap mutu kesihatan yang baik di Malaysia dengan mengambilkira faktor-faktor kadar kelahiran yang meningkat dan kadar kematian yangsemakin menurun.
Berdasarkan faktor-faktor ini, sudah sampai masanya masyarakat dan pihakberkuasa di Malaysia menyusun program-program dan dasar-dasar yang lebihrealistik untuk berhadapan dan seterusnya menangani situasi ini dengan carayang terbaik. Daripada pengalaman negara-negara yang telah menjalankanprogram ini, berbagai cara yang baik dapat dilaksanakan. Contoh programdaripada pihak kerajaan yang berjalan lancar di negara membangun adalahseperti keterlibatan oleh pihak kerajaan di dalam perkhidmat kesihatan danperuntukan pendapatan saraan yang munasabah untuk warga tua. Manakalamasyarakat pula boleh memberikan sumbangan mereka menerusi kerja-kerjaamal yang dilakukan tanpa memikirkan sebarang bentuk balasan. Amalan-amalan yang berbentuk altruistik ini perlu dititikberatkan agar berbudaya didalam masyarakt Malaysia. Ini bersesuaian dengan seruan kerajaan ke arahmewujudkan masyarakat penyayang. Dengan lain perkataan, sumbangan yangdiberikan bukan kerana kebimbangan suatu hari nanti kita akan memerlukanprogram penjagaan kepada kita akan tetapi kita melaksanakan programtersebut kerana nerupakan budaya dan tanggungjawab masyarakat kita untukmembela mereka yang pernah berjasa kepada nusa dan bangsa.
Didalam melaksanakan perancangan program penjagaan warga tua, aktiviti-aktiviti tertentu perlulah digarapkan sekali agar warga tua dapat menghabiskanumur tua dalam keadaan yang boleh dianggap berjaya, setidak-tidaknya padadiri sendiri. Aktiviti-aktiviti seperti pendedahan dan pengamalan penjagaankesihatan yang dapat menjauhkan diri daripada penyakit perlu sekali diberikeutamaan. Selain daripada itu aktiviti-aktiviti yang dapat menjayakan dirisendiri seperti memupuk semangat warga tua untuk terus hidup sertakesedaran mengenai kemampuan kapasiti fungsi fizikal mereka membolehkanwarga tua terus bergiat aktif menyertai pelbagai kegiatan luar yangbersangkutan dengan 'moral boosting' (Rowe and Kahn, 1987).
Bercakap mengenai penjagaan warga tua sudah sememangnya penjagaanterhadap kesihatan mereka merupakan agenda utama dalam perlaksanaannya.Gregg (1987) menyarankan bahawa penjagaan kesihatan terhadapt warga tuaadalah elemen utama dalam segala program untuk warga tua. Tetapi, padamasa kini teknologi yang digunakan dalam aspek kesihatan telah terkedepandan kos yang mahal perlu ditanggung untuk mendapatkan perkhimatankesihatan. Beliau mencadangkan agar pihak kerajaan perlulah mengambilinsiatif dengan memberi bantuan pada peringkat awal perlaksanaan sistem
 
penjagaan warga tua. Satu sistem yang lebih sempurna perlulah diperincikanselepas itu bagi membolehkan warga tua atau mana-mana agensi menanggungkos kesihatan mereka sendiri.
Malaysia boleh mengikut jejak langkah yang telah dijalankan oleh negaramembangun dalam penjagaan warga tua. Amerika Syarikat misalnya, adalahsebuah negara yang menyediakan bantuan sepenuhnya terhadap kepentingandan keselesaan warga tua. Dengan kekayaan yang ada Amerika mampu untukmenyara warga tua mereka yang berumur lebih dari 65 tahun keatas, bantuanyang diberi adalah d ibawah peruntukan 'Social Security Act'. Berbagai akta lagitelah diperuntukan bagi warga tua, antaranya seperti 1) Akta Warga TuaAmerika 1965; di bawah akta ini berbagai agensi dilantik bagi memastikankeberkesanaan program saraan warga tua Amerika berjalan dengan baik, 2)Akta Penjagaan Kesihatan 1965; yang menyara semua pembelanjaan kesihatanwarga tua Amerika and 3) Diskreminasi Umur dalam Akta Pekerjaan 1967; aktaini menamatkan umur pesaraan bagi semua rakyat Amerika dan mengharamkanpemberian kerja berasaskan umur. Walau bagaimana pun Amerika Syarikatbukanlah antara negara yang mula-mula melaksanakan program bagi warga tua.Antara negara yang telah terdahulu dan berjaya dalam perlaksanaan programpenjagaan warga tua adalah Great Britain (Cockerham, 1997). Malaysia mampumenjayakan program penjagaan warga tua ini dengan melihat akan program-program yang telah dijalankan oleh negara yang telah berjaya dalamperlaksanaannya tetapi mestilah mengikut acuan kita sendiri.
Great Britain mempunyai sejarah yang banyak dalam perlaksanaan programpenjagaan warga tua. Pada mulanya penumpuan cuma diberikan dari segikewangan dimana pada 1908 Akta Pencen diadakan bagi pembuat penyedianpenyaraan pada masa tua. Pada tahun 1995, lelaki yang berumur 65 danperempuan yang berumur 60 boleh mendapatkan sumbangan pencen sebanyak$355 sebulan dengan syarat mereka tidak mempuyai pergantungan lain(Cockerham, 1987). Elemen kesihatan mula timbul dalam penjagaan warga tuadalam Akta Perkhidmatan Kebangsaan 1948 dimana pihak kerajaan menjadipemilik kepada semua hospital. Dari situ semua perkhidmatan kesihatan yangdiperuntukan kepada warga tua diberi percuma.
Banyak lagi negara yang telah menjalankan pelbagai program penjagaan wargatua yang telah berjaya menghasilkan keselesaan dan kepuasan kepada wargatua. Berdasarkan sejarah, kebanyakan daripada negara ini juga melakukankesilapan dalam pelaksanaan program-program tersebut tetapi dapatdimantapkan dari masa ke masa. Contohnya negara Sweden yang padamulanya memberi bantuan kepada semua lapisan masyarakat dengan harapandapat menolong mereka yang miskin dan juga warga tua. Tetapi selepasdidapati tidak berkesan selepas beberapa lama dan program bantuan itu diubahsuai dengan peruntukan kepada mereka yang betul-betul memerlukannyaseperti warga tua dilebihkan. Dan warga tua telah menjadi penerima utamadalam program bantuan rakyat.
Kebanyakan negara juga mengadakan institusi bagi warga tua yang tidakmempunyai tempat untuk tinggal. Malaysia juga telah mempunyai beberapainstitusi untuk warga tua. Memang telah diakui bahawa dalam perancanganuntuk menubuhkan institusi warga tua sangat rumit. Pelbagai perkhidmatanterpaksa di adakan bagi membolehkan mereka tinggal dengan selesa, walaubagaimana terancangnya penubuhan institusi warga tua sudah pasti tidak akan

Activity (67)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Amila Sksbc liked this
Arshad Yaakub liked this
Brigitte Sweetdummdumm added this note
ada maklumat lebih lanjut tentang bt karangan bm
JazakAllah Khair liked this
Fazatul Ain liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->