Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
134Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pendekatan Kaedah, Teknik Dan Strategi

Pendekatan Kaedah, Teknik Dan Strategi

Ratings:
(0)
|Views: 3,150|Likes:
Published by hazel eye

More info:

Published by: hazel eye on Apr 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
SSP 4223 Methodologi Pengajaran dan Pembelajaran PendidikanSeni Visual 
1.0KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN1.1Konsep Pengajaran
Pengajaran merupakan aktiviti atau proses yang berkaitan dengan penyebaran ilmu pengetahuanatau kemahiran yang tertentu. Ia meliputi perkara-perkara seperti aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, bimbingan dan penilaian, yang bertujuan menyebar ilmu pengetahuan atau kemahiran kepada pelajar-pelajar dengan cara yang berkesan.
1.2Pengertian Pengajaran
Perkembangan pendidikan dari semasa ke semasa telah membawa banyak perubahan dalamaktiviti pengajaran di bilik darjah. Corak pengajaran masa kini telah mengalami banyak  perubahan serta bertambah canggih. Demikian juga konsep dan erti pengajaran dahulu dansekarang telah banyak berubah.Pada masa dahulu, ramai ahli falsafah di negara barat telah berusaha menganalisis erti pengajaran kepada konsepnya. Mereka berpendapat tujuan pengajaran ialah mewujudkan pembelalajaran, sungguhpun, kadang kala, objektif pembelajaran tidak dapat dicapai. Maka,sekiranya seorang pengajar tidak mempunyai hasrat untuk mewujudkan pembelajaran langsung,aktivitinya yang diusahakan tidak boleh dikira sebagai aktiviti pengajaran. Aktiviti yang bertujuan mewujudkan pembelajaran, sungguhpun gagal akhirnya, masih boleh disebut sebagai
perkataan pencapaian
(
an achivement word)
ataupun
perkataan tugasan
(
a task word 
).Ertinya, pengajaran ialah sesuatu aktiviti yang meliputi pengajaran guru dan pembelajaran,ataupun pengajaran merupakan tugasan.
1.3Definisi Pengajaran
Pengajaran boleh ditakrifkan sebagai sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh pengajar dan pelajarnya. Pengajaran ini adalah dirancangkan oleh pengajar secara sistematik danteliti untuk melaksanakannya dengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai, membimbing,menggalak dan memotivasikan pelajar supaya mengambil inisiatif untuk belajar, demimemperoleh ilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran yang diperlukan.
1.4Ciri-Ciri Pengajaran
1.Pengajaran mempunyai dua unsur utama, iaitu pengajar dan pelajar.2.Di dalam aktiviti pengajaran, guru memainkan peranan sebagai pengajar dan muridmemainkan peranan sebagai pelajar.3.Pengajaran hanya bermakna apabila wujudnya pembelajaran.4.Aktiviti yang paling rapat dengan pengajaran ialah intruksi (mengajar), diikuti denganlatihan, indoktrinasi dan akhirnya pelaziman.5.Ia melibatkan proses pemikiran dan penggunaan bahasa ataupun simbol.6.Pengajaran mempunyai erti perkataan pencapaian atau tugasan.7.Aktiviti pengajaran boleh dijalankan dengan pelbagai bentuk, iaitu aktiviti berpusatkan pengajar, aktiviti berpusatkan pelajar ataupun aktiviti berpusatkanaktiviti pengajar dan pelajar.1
 
SSP 4223 Methodologi Pengajaran dan Pembelajaran PendidikanSeni Visual 
8.Pengajaran, selain daripada pengajar dan pelajar, meliputi rancangan mengajar,obejektif pelajaran, tempat belajar, alat bantu mengajar serta strategi, kaedah danteknik mengajar.9.Pengajaran ialah sesuatu proses yang melibatkan interaksi dua hala di antara pengajadan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.10.Strategi dan teknik pengajaran mengandungi
unsur sains dan unsur seni
serta
bakatmengajar guru.1.5Pengertian Pembelajaran
Mengikut
 Kamus Inggeris- Melayu Dewan
(
1992
) perkataan
belajar 
diertikan sebagaimemperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran. Maka pembelajaran boleh diertikan sebagai
proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran
.Perlu ditegaskan bahawa pembelajaran bermula apabila wujudnya
tindak balasterhadap
sesuatu ransangan yang ada. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapatmotivasi yang sesuai iaitu sesuatu penggerak yang dapat mendorongnya berusaha memikirkanerti ransangan itu. Roses pembelajaran ini akan berakhir apabila perubahan tungkah laku dapatdibentuk atau dikekalkan.(
 Parlov, Thondike dan Skinner 
)
1.6Definisi Pembelajaran
Robert M. Gange (1970) dalam bukunya The Condition of Learning mendefinisikan pembelajaran sebagai
perubahan tingkah laku
atau kebolehan seseorang yang dapatdikekalkan, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh proses pertumbuhan.Ringkas kata, ramai ahli psikologi, pada umumnya mentafsirkan pembelajaran sebagai proses, melalui latihan atau pengalaman organisma, menghasilkan perubahan tingkah laku yangagak kekal.Pembelajaran ini membawa implikasi-implikasi yang dihuraikan seperti berikut :1.Pembelajaran yang berlaku ialah hasil daripada latihan atau pengalaman. Ini bermaknasebarang perubahan tingkah laku yang tidak pernah melalui latihan atau pengalamantidak boleh disebut sebagai pembelajaran. Berdasarkan implikasi ini perubahan tingkahlaku kerana pertumbuhan, kematangan atau kelukaan misalnya, tidak boleh disebutsebagai pembelajaran.2.Perubahan tingkah laku yang melalui pembelajaran mempunyai ciri kekalan. Berdasarkankonsep ini, perubahan tingkah laku buat sementara sahaja misalnya, tindakan perlahan-lahan kerana letih, mabuk kerana minuman keras, halusinasi kerana makan ubat, tidak ada kaitan dengan pembelajaranRumusannya, berdasarkan konsep, pengertian dan definisi-definisi pembelajaran yangdihuraikan, kita boleh rumuskan bahawa :1.Pembelajaran merupakan proses memperolehi ilmu pengetahuan atau kemahiran.2.Pembelajaran, melalui stimulasi-tindak balas, menghasilkan perubahan tingkah lakuseseorang yang berkenaan.3.Pembelajaran adalah suatu perubahan tingkah laku manusia.4.Perubahan tingkah laku agak kekal dan stabil.2
 
SSP 4223 Methodologi Pengajaran dan Pembelajaran PendidikanSeni Visual 
5.Perubahan tingkah laku dihasilkan daripada pengalaman atau latihan dan bukandisebabkan oleh proses pertumbuhan semula jadi atau disebabkan oleh pengaruh dadahatau penyakitnya.6.Di samping itu, perubahan tingkah laku melalui pembelajaran dalam erti kata sebenar adalah perubahan yang lebih maju, lebih tinggi dan lebih baik daripada tingkah laku yangsedia ada sebelum aktiviti pembelajaran. Perubahan tingkah laku, selepas aktiviti pembelajaran, hendaklah dapat
dinaikkan
dari satu tahap yang rendah kepada tahap yanglebih tinggi.7.Pembelajaran yang bermakna pula merangkumi proses kognitif yang mementingkan pengalaman sedia ada, kefahaman, motif dan inisiatif belajar.8.Pembelajaran melalui tindak balas terhadap rangsangan luar menghasilkan adaptasiorganisma terhadap persekitarannya. Maka, pembelajaran boleh disifatkan sebagai prosesadaptasi organisma.
1.7Ciri-Ciri Pembelajaran
1.Pembelajaran merupakan suatu proses. Ia mempunyai beberapa peringkat yang diperolehisecara sistematik, bermula dari penerimaan rangsangan melalui organ deria, diikuti oleh pembentukan konsep dalam fikiran, dan diakhiri dengan perubahan tingkah laku.2.Hasil pembelajaran ialah pembentukan tingkah laku dari satu tahap yang rendah kepadatahap yang lebih tinggi.3.Perubahan tingkah laku selepas aktiviti pembelajaran agak stabil dan kekal.4.Pembelajaran merupakan suatu proses yang berterusan. Proses pembelajaran akan berhenti apabila kehilangan motivasi atau motif pembelajaran yang sesuai.5.Hasil pembelajaran adalah akibat perolehan pengalaman atau latihan.6.Pembelajaran berlaku ke atas aktiviti sendiri, iaitu ke atas usaha mengikut motif danmotivasi tertentu
1.8Prinsip-Prinsip Pembelajaran
Pemahaman terhadap proses pembelajaran ini akan dapat membantu guru meningkatkan lagikecekapan mengajar mereka, yang penting sekali, untuk mendapat hasil yang berkesan daripada pembelajaran, kita harus memahami prinsip-prinsip pembelajaran yang berlandaskan kajian danteorinya seperti berikut :1.Pembelajaran yang berkesan bergantung kepada motivasi yang sesuai.
Motivasi
ini bolehdiwujudkan secara
ekstrinsik 
(ganjaran luar) atau secara
intrinsik 
(dorongan dalamansendiri).2.Pembelajaran
pelaziman
boleh menghasilkan perubahan tingkah laku yang lebih kekal.Oleh itu latihan berulang-ulang dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran.3.Pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya seseorang mempunyai
minat
ataupunkebolehan terhadap perkara yang dipelajarinya.4.
Persepsi
yang tepat terhadap perhubungan di antara elemen-elemen yang dikaji dalamsesuatu situasi akan membantu proses pembelajaran.5.
Aktiviti pengukuhan
dapat mengekalkan perubahan tingkah laku yang dihasilkandaripada pembelajaran.3

Activity (134)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ZiEn Lim liked this
Cikgu Nor Ummu Iman liked this
Ting Ting Fiona liked this
Aruna Madasamy liked this
Thilaka Letchumy liked this
liesalia liked this
M'ZulAdam liked this
Asanizan Tasim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->