Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Laura Ashley

Laura Ashley

Ratings: (0)|Views: 369|Likes:
Published by k_iribar

More info:

Published by: k_iribar on Apr 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

Sjafhav Pjmvgiiq
Gb`g Nitin
Sh`i 8

Qgbv vqyaieq pjmvgiiq bv dii qj ajpenjha hea sbeq dj yvi be qgi fnhvvjjl j dj vind,vqyar% Bq bv liheq qj oi yvia be fjekyefqbje pbqg qgi nbvqiebe` dbni pgbfg bv hthbnhoni be ls6 djlhq% Gjpiti. qgi qhevfbsq fhe oi yvia ejq jenr qj fgifm hevpiv oyq hnvj dj ihabe` fjlsigievbje hea tjfhoynhr

¢ivnsjafhav%fjl ?334,?330
Liqgr Qradbn
Hfqbtbqr 8
Hi qgivi vieqiefiv qyi j dhnvi:
8% 19333 sijsni nbti be Liqgr Qradbn
ZZ
?% Qradbn phv h njfhn `bn pgj phv lyaiia or Fgbvqbhev
ZZ
6% Nhyh Hvgnir phv iayfhqia be Njeaje
ZZ
1% Vgi liq gi gyvohea pgbni be Njeaje
ZZ
9% Qgi njfhn pjlie jd Fhej fhli qj pjm be gi eip dhfqjr
ZZ
4% Gi Shbv vqji vjna 9333 aivviv be kyvq jei piim
ZZ
0% Qgi fjlsher phv lhai syonbf be 8274
ZZ
7% Qgi fjlsher ajive'q lhmi fnjqgiv her lji
ZZ
Hfqbtbqr ?
Hevpi qgivi xyivqbjev;
8% Pghq phv Oieha'v kjo pgie gi liq Nhyh:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
?% Pgie aba qgir `iq lhbia:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
6% Pgr aba qgir ljti qj Phniv:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
1% Pgie hea pgii aba qgi dbvq vgjs jsie:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
9% Gjp aba Nhyh Hvgnir finiohqi ?9 rihv be oyvbeivv:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
4% Je iwhfqnr pgbfg ahqi aba Nhyh abi:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
0% Gjp aba vgi abi:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
7% Gjp lyfg phv qgi fjlsher pjqg pgie bq dnjhqia je qgi vqjfm lhmiq:
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Sjafhav Pjmvgiiq
Gb`g Nitin
Sh`i ?

Qgbv vqyaieq pjmvgiiq bv dii qj ajpenjha hea sbeq dj yvi be qgi fnhvvjjl j dj vind,vqyar% Bq bv liheq qj oi yvia be fjekyefqbje pbqg qgi nbvqiebe` dbni pgbfg bv hthbnhoni be ls6 djlhq% Gjpiti. qgi qhevfbsq fhe oi yvia ejq jenr qj fgifm hevpiv oyq hnvj dj ihabe` fjlsigievbje hea tjfhoynhr

¢ivnsjafhav%fjl ?334,?330
Hfqbtbqr 6
Nbvqie hea fjlsniqi qgi `hsv

Liqgr Qradbn bv h qjpe be lba Phniv pbqg h sjsynhqbje jd 99333%Z Z Z Z Z Z Z Z vhrv qghq qgi ehli aibtiv djl qgi Pinvg dj lhqr. Liqgr. hea Qradbn. h rjye` `bn pgj gha fjetiqia qj Fgbvqbhebqr hjyea 933 HA hea phvZ Z Z Z Z Z Z Z or qgi Vhwjev be qgi qjpe%

Vyinr qgi qjpe'v ljvq dhljyv sivje ghv qj oi qgi fnjqgiv heaZ Z Z Z Z Z Z Z aivb`ei Nhyh Hvgnir% Vgi phv oje gii ohfm be 82?9 je qgi 0qg Visqiloi hea vsieq gi ihnr rihv be qgi qjpe. oidjiZ Z Z Z Z Z Z Z vieq qj Njeaje qj dbebvg gi iayfhqbje% Bq phv be Njeaje qghq vgi liq Oieha Hvgnir. h pjmi be qgi Fbqr , qgiZ Z Z Z Z Z Z Z abvqbfq jd Njeaje. hea be 8217 qgir `jq lhbia% Nhyh qjjm gi gyvohea'v vyehli. hv bv ajei be qgi YM. hea oifhli Hvgnir bevqiha jd Ljyeqeir%

Nhyh vqhqia lhmbe`Z Z Z Z Z Z Z Z hea qhoni ehsmbev hea

vjna qgil qj h nh`i aishqlieq vqji fhnnia Kjge Nipbv. vqbnn qjahr jei jd qgi ob``ivq be Obqhbe% Gi aivb`ev pii he blliabhqi vyffivv. vj lyfg vj qghq Oieha `hti ys gbv kjo be qgi fbqr qj pjm pbqg Nhyh hea viq ys h vlhnnZ Z Z Z Z Z Z Z qj qgi vjyqg ihvq jd Njeaje% Gjpiti. Nhyh phv diinbe`

ZZZZZZZZ hea vj qgir ljtia qgi oyvbeivv qj
Phniv be 8248. itieqyhnnr viqqnbe` be Fhej% Njfhn
pjlie pjmia je Nhyh'v aivb`ev be qgib gjliv.
pbqg h abti qhmbe` hea sbfmbe` ys qgi aivviv be

fjeqbeyhqbje% Oieha gha oiie pjmbe` je h eip sbeqbe` sjfivv hea pgie gi sidifqia bq qgi dhfqjr fjyna sjayfi 9333 liqiv jdZ Z Z Z Z Z Z Z si piim%

Qgbe`v pii `jbe` tir ebfinr hea be 8247 qgi dbvq Nhyh Hvgnir vgjs jsieia.

ZZZZZZZZ qghe vinnbe` gi aivb`ev jenr be jqgi vqjiv% Qgbv Vjyqg Mievbe`qje vgjs phv vjje djnnjpia or jqgiv be qgi pivq jd Ie`nhea hea h`hbe be Njeaje% Gi aivb`ev gha oifjli vj sjsynh qghq be jei jd gi Njeaje vgjsv vgi vjna 1333Z Z Z Z Z Z Z Z be kyvq jei piim% Be ej qbli hq hnn vgi gha vgjsv be Shbv. Vhe Dhefbvfj. Khshe. Hyvqhnbh , hnn jti qgi pjna% Or qgi 8273v qgii pii 9333 vgjsv be qjqhn%

Be 8200 qgi fjlsher phvZ Z Z Z Z Z Z Z qgi Xyiiev Hpha dj Iwsjq. hea qpj rihv
nhqi bq finiohqia bqv ?9qg heebtivhr or nhyefgbe` h he`i jd sidyliv , h`hbe pbqg

ZZZZZZZZ vyffivv% Qgi dhlbnr pii nbtbe` h fjldjqhoni nbdi , qgir gha gjliv hnn jti qgi pjna. h pjeaidyn rhfgq. h sbthqi snhei pgbfg Oieha dnip" hea h ghssr dhlbnr nbdi% Nhyh hea Oieha gha djy fgbnaie be hnn. pgj hnvj pjmia dj qgi fjlsher be vjli phr% Gjpiti. be 8279 pgbni vgi phv tbvbqbe` gi fgbnaie kyvq 83 ahrv hdqi gi 43qg obqgahr. Nhyh dinn ajpe qgi vqhbv be gi ahy`gqi'v gjli hea abia hdqi 83 ahrv be h fjlh% Vgi bv oybia be qgiZ Z Z Z Z Z Z Z jd Fhej%

Hdqi gi aihqg qgi fjlsher phvZ Z Z Z Z Z Z Z je qgi Njeaje vqjfm lhmiq be 8274 hea phv thnyia hq ¦?33 lbnnbje% Gjpiti. gi aivb`ev vjje vqhqia qj oifjli nivv dhvgbjehoni hea gb`g sjayfqbje fjvqv liheq qghq qgi fjlsher lhai vjli vibjyv njvviv be qgi nhqi 8223v% Vj gihtr pii qgir qghq bq phv qhmie jti or he Hvbhe fjlsher hea lher fghe`iv pii lhai% Qgi djfyv bv lji ejp je gjliZ Z Z Z Z Z Z Z hqgi qghe fnjqgiv. qgi jenr shq jd qgi oyvbeivv qghq lhmiv h sjdbq%

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->