Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Constitutiunea Din 1866

Constitutiunea Din 1866

Ratings: (0)|Views: 505|Likes:
Published by Sorin

More info:

Published by: Sorin on Apr 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

 
J`lzsestsetldb cel 21>>
 
25;:
JB[@I ECel f{bseb ite Ctgldcdt ze }{el ~`elsb l`se`lbib C`gl bi [`gblei`{8Ib s`se cd nbjeb ze ~ees`{e zbldsbsd?Bctlb{db fdld{bib b [`gelee b bc`}sbs el tlblegesbsd ze L`e zbljse`lbg jd t{gdbb?J@LZSESTSETLDSESITI ECdz}{d sd{es`{eti {`gbl
 
B{s, 2,
 ]{elje}bsdid'Tlesd'[`gbld j`lzsestd tl zelft{ Zsbs elce~ezekei) ztk cdltge{d cd [`gbleb,
B{s, ;,
 Sd{es`{eti [`gblede dzsd ldbiedlbkei, Iegesdid Zsbststite lt }`s ne zjaegkbsd zbt {djsenejbsd) cd jbs el~e{stsdb tlde idfe,
B{s, :,
 Sd{es`{eti [`gblede lt zd }`sd j`i`lezb jt }`}tibsetle cd felsb zs{delb,
B{s, 3,
 Sd{es`{eti dzsd eg}b{ses el otcdsd) otcdsdid el }ibze) }ibzeid el j`gtld, Bjdzsd ce~ezetle ze ztk ce~ezetle)lt }`s ne zjaekgbsd) zbt {djsenejbsd cd jbs }{el ` idfd,
SESITI EECdz}{d c{d}st{eid [`gblei`{
 
B{s, 4,
 [`gblee zd ktjt{b cd iekd{sbsdb j`lzjeelsde) cd iekd{sbsdb el~dsbgdlstite) cd iekd{sbsdb }{dzde) cdiekd{sbsdb els{tle{ei`{,
B{s, >,
 J`lzsestsetldb cd nbjeb ze jdid'bisd idfe {dibse~d ib c{d}st{eid }`iesejd) cdsd{gel) jb{e ztls) `zdkes) cdjbiesbsdb cd [`gbl) j`lcesetleid ldjdzb{ee }dls{t dzd{jesb{db bjdzs`{ c{d}st{e,
B{s, 6,
 Elztze{db cd [`gbl zd c`kblcdzjd) zd j`lzd{~b ze zd }d{cd }`s{e~es {dftiei`{ zsbs`{lejesd }{el idfeidje~eid, Ltgbe zs{delee cd {est{e j{dzseld }`s c`kelce eg}bgdlsdle{db,
B{s, 1,
 Eg}bgdlsdle{db zd cb cd }tsd{dbiddfezibse~b, Ltgbe eg}bgdlsdle{db bzdgdlb }d zs{del jt [`gblti}dls{t dzd{jesb{db c{d}st{ei`{ }`iesejd,
B{s, 5,
 [`gblti cel `{e'jd Zsbs) nb{b }{e~e{d jbs{d i`jti lbzjd{de zdid) c`~dcelc id}bcb{db zb cd }{`sdjsetldb
 
zs{delb) }`sd c`kelce cd elcbsb dzd{jesb{db c{d}st{ei`{ }`iesejd }{el tl ~`s bi J`{}t{ei`{ Idfetes`{d,
B{s, 2=,
 Lt dqezsb el Zsbs leje ` cd`zdke{d cdd jibzb, S`se [`gblee ztls dfbie elbelsdb idfde ze cbs`{e b j`ls{ektenb{b `zdke{d ib cb{eid ze zb{jeleid }tkiejd, De zelft{e ztls bcgezekeie el ntljsetleid }tkiejd) je~eid zegeiesb{d, Idfe z}djebid ~`{ cdsd{gelb j`lcesetleid cd bcgezekeiesbsd ze cd elbelsb{d el ntljsetleidZsbstite, Zs{delee) lt }`s ne bcgeze el ntljsetle }tkiejd) cd jbs el jbzt{e dzjd}se`lbid ze bltgdzsbs`{lejesd cd idfe,
B{s, 22,
 S`se zs{delee bnibs`{e }d }bgdlsti [`gblede) zd ktjt{b cd }{`sdjsetldb cbsb cd idfe }d{z`ldi`{ ze b~d{ei`{el fdld{d,
B{s, 2;,
 S`sd }{e~eidfeid) zjtse{eid ze g`l`}`it{eid cd jibzb) ztls `}{esd }dls{t s`s'c&btlb) el Zsbsti [`gbl,Sesit{eid cd l`kidsb zs{delb) }{djtg }{elje}e f{bne) kb{`le) ze bisd bzdgdldb) jb j`ls{b{ee ~djaetitebzdcdgels bi sd{de) ztls ze {dgbl ldbcgezd el Zsbsti [`gbl, Cdj`{bsetleid zs{deld) zd ~`{ }t{sb cd[`gble ltgbe jt bts`{ezb{db C`gltite,
B{s, 2:,
 Iekd{sbsdb elce~ectbib dzsd fb{blsbsb, Legdle lt }`bsd ne t{gb{es cd jbs el jbzt{eid }{d~dctsd cd idfe zect}b n`{gdid }{d~dctsd cd db, Legdle lt }`bsd ne `}{es zbt b{dzsbs bnb{b cd jbzti cd ~elb ~dfaebsb) cdjbs el }tsd{db tlte gblcbs otcdjbs`{dzj g`se~bs ze jb{d s{dktd zb e neb j`gtlejbs ib g`gdlsti b{dzsb{eezbt jdi gtis el ;3 `{d ct}b b{dzsbsetld,
B{s, 23,
 Legdle lt }`sd ne ztzs{bz el j`ls{b ~`elsde zdid cd ib otcdjbs`{ee jd e cb idfdb,
B{s, 24,
 C`gejeieti dzsd ld~e`ibkei, Leje ` ~ezesb{d b c`gejeietite lt zd }`sd nbjd cd jbs el jbzt{eid bltgd}{d~dctsd cd idfe ze }`s{e~es n`{gdi`{ cd db }{dzj{ezd,
B{s, 2>,
 Leje ` }dcd}zb lt }`sd ne elneelsbsb) leje b}iejbsb cd jbs el }tsd{db tlde idfe,
B{s, 26,
 Leje ` idfd lt }`sd elneelsb }dcd}zb j`lnezjb{ee b~d{ei`{,
B{s, 21,
 ]dcd}zb g`{see lt zd ~b }tsdb {delneelsb) bnb{b cd jbzt{eid }{d~dctsd el J`cti }dlbi geiesb{ el seg} cd{dzkdi,
B{s, 25,
 ]{`}{edsbsdb cd `{e'jd lbst{b) }{djtg ze s`sd j{dblsdid bzt}{b Zsbstite) ztls zbj{d ze ld~e`ibkeid, Legdlelt }`sd ne dz}{`}{ebs cd jbs }dls{t jbtzb cd tseiesbsd }tkiejb idfbigdlsbsd) j`lzsbsbsb) ze ct}b ` c{db}sbze }{dbibkeib cdz}bftke{d, ]{el jbtzb cd tseiesbsd }tkiejb t{gdbb b zd elsdidfd ltgbe j`gtlejbsetldb zezbitk{esbsdb }tkiejb) }{djtg ze itj{b{eid cd b}d{b{db sd{de, Idfeid dzezsdlsd }{e~es`{d ib bieleb{db zeib{fe{db zs{bcdi`{ cd }{el j`gtld) }{djtg ze ib gbit{eid b}di`{ jd jt{f }{el zbt }d idlfb did {dgdl el
 
~ef`{d, Idfe z}djebid ~`{ {dftib }{`jdct{b ze g`cti dq}{`}{ebsetlde, Iekd{b ze ldeg}dcejbsbels{dktelsb{d b {et{ei`{ lb~efbkeid ze ni`sbkeid) b z`zdidi`{ ze bis`{ jbe cd j`gtlejb{d dzsd cd c`gdleti}tkiej,
B{s, ;=,
 ]{`}{edsbsdb cbsb sd{blei`{ }{el idfdb {t{bib ze cdz}bftke{db fb{blsbsb }{`}{edsb{ei`{ }{el bjdb idfd lt~`{ }tsdb ne leje `cbsb bselzd,
B{s, ;2,
 Iekd{sbsdb j`lzjeelsde dzsd bkz`itsb, Iekd{sbsdb ststi`{ jtisdi`{ dzsd fb{blsbsb els{t jbs elzb jdidk{bsetldbi`{ lt bctjd ` bselfd{d `{celde }tkiejd zbt ktldi`{ g`{b~t{e, [diefetldb `{s`c`qb b {dzb{estite dzsd{diefetldb c`gelblsb b Zsbstite {`gbl, Kezd{ejb `{s`c`qb {`gblb dzsd ze {dgbld ldbsd{lbsb cd `{e'jdjae{eb{aed zs{delb) }bzs{blctze elzb tlesbsdb jt kezd{ejb djtgdlejb b {dzb{estite el }{e~elsb c`fgdi`{,Bnbjd{eid z}e{estbid) jbl`lejd ze cezje}ielb{d bid kezd{ejde `{s`c`qd [`gbld) zd ~`{ {dftib cd ` zelft{bbts`{esbsd zel`cbib jdls{bib) j`ln`{g tlde idfe z}djebid, Ges{`}`iesee ze d}ezj`}ee d}b{ae`se be kezd{ejde`{s`c`qd {`gbld ztls bidze ct}b g`cti jd zd cdsd{gelb }{el ` idfd z}djebib,
B{s, ;;,
 Bjsdid Zsbstite je~ei ztls cd bs{ektsetldb bts`{esbsde je~eid, Els`jge{db bjdzs`{ bjsd ~b s{dkte zb }{`jdcbel s`s'c&btlb kdldcejsetldb {diefe`zb jb{d }dls{t jbzbs`{ee ~b ne `kiefbs`{d) bnb{b cd jbzt{eid jd zd ~`{}{d~dcdb }{el bltgd idfd,
B{s, ;:,
 El~dsbgdlsti dzsd iekd{, Iekd{sbsdb el~dsbgdlstite dzsd fb{blsbsb els{t jbs dzd{jeseti de lt b{ bselfdktldid g`{b~t{e zbt `{celdb }tkiejb, [d}{dzetldb cdiejsdi`{ dzsd {dftibsb ltgbe }{el idfd, Zd ~`{elneelsb s{d}sbs) zj`ie }{egb{d el s`sd j`gtldid [`gblede, El~dsbst{b el zj`idid Zsbstite zd cb nb{b }ibsb,El~dsbst{b }{egb{b ~b ne `kiefbs`{ed }dls{t seld{ee [`gble) }{dstselcdle tlcd zd ~`{ bnib elzsestesd zj`ie}{egb{d, Tb idfd z}djebib ~b {dftib s`s jd }{e~dzsd el~dsbgblsti }tkiej,
B{s, ;3,
 J`lzsestsetldb fb{blsdb ststi`{ iekd{sbsdb cd b j`gtlejb ze }tkiejb ecdeid ze `}etleid i`{ }{el f{bet) }{elzj{ez ze }{el }{dzb) ned'jb{d neelc {dz}tlcds`{ cd bktzti bjdzs`{ iekd{sbse el jbzt{eid cdsd{gelbsd }{elJ`cejdid }dlbi) jb{d el bjdzsb }{e~elsb zd ~b {d~ezte ze j`g}idjsb) nb{b elzb b zd }tsdb {dzs{elfd c{d}sticd zeld) zbt b zd elneelsb ` idfd dzjd}se`lbib, Cdiejsdid cd }{dzb ztls otcdjbsd cd ot{et, Leje jdlzt{b) leje` bisb gbzt{b }{d~dlse~b }dls{t b}b{esetldb) ~elcd{db zbt cezs{ektsetldb `{e'jb{de }tkiejbsetle lt zd ~b}tsdb {delneelsb, ]dls{t }tkiejbsetle cd ot{lbid lt dzsd ld~`d cd bts`{ezbsetldb }{dbibkeib b bts`{esbsde,Leje ` jbtsetld lt zd ~b jd{d cd ib ceb{ezse) zj{ees`{e) dces`{e) se}`f{bne ze ies`f{bne, ]{dzb lt ~b ne zt}tzbleje ` cbsb ztk {dfegti b~d{sezgdlstite, Leje tl ot{lbi zbt }tkiejbsetld lt ~b }tsdb ne ztz}dlcbsd zbtzt}{egbsd, Bts`{ti dzsd {dz}tlcds`{ }dls{t zj{ed{eid zdid) d{b el ie}zb bts`{tite ztls {dz}tlcds`{e zbtfe{blsti zbt dces`{ti, ^d{e jd ot{lbi s{dktd zb bekb tl fe{bls {dz}`lzbkei jb{d zb zd ktjt{d cd c{d}st{eidje~eid ze }`iesejd,
B{s, ;4,
 Zdj{dsti zj{ez`{ei`{ ze bi cd}dzdi`{ sdidf{bnejd dzsd ld~e`ibkei, Tb idfd ~b cdsd{gelb {dz}`lzbkeiesbsdbbfdlsei`{ ft~d{ltite }dls{t ~e`ib{db zdj{dstite zj{ez`{ei`{ ze cd}dzdi`{ elj{dcelsbsd }`zsde ze sdidf{bntite,
B{s, ;>,
 [`gblee bt c{d}sti c&b cd bctlb }bjeleje ze nb{b b{gd) j`ln`{gblct'zd idfei`{ jb{e {dftidbb dzd{jesb{db

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Rebe Rox liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->