Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Church Readings -INTRO&PRAYERS OF THE FAITHFUL-

Church Readings -INTRO&PRAYERS OF THE FAITHFUL-

Ratings: (0)|Views: 272 |Likes:
Published by Cristine_Juyo__7058

More info:

Published by: Cristine_Juyo__7058 on Apr 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

 
 IKA-UPAT NGA DOMINGO SA PASKO SA PAGKABANHAW SA GINOOANG DOMINGO SA MAAYONG MAGBALANTAY
ABRIL 25, 2010
MAAYONG BUNTAG/HAPON MGA IGSUON KO DIHA NI KRISTO:NAKAILA AKO KANIMO UG IKAW NAKAILA KANAKO.INGON BANIINI ANG ATONG PAGKASUOD KANG KRISTO? ANG PAG-ANGKON NIHESUS NIADTONG IYANG MGA KARNERO, NAGPASABOT SA IYANGPAG-AMOMA KANATO UG SA INGON, DILI SIYA MOTUGOT NGA KITAPAGAAGAKON GIKAN KANIYA. KITA ANG MGA KARNERO NGA IYANGNASU-OD UG IYANG GIHIGUGMA. KINI NAHIMONG KAMATUORANUG HINGPIT DIHA SA IYANG PAGKAMATAY UG PAGKABANHAW, DIINSIYA NAGMAHIMAYAON UG NAGAHARI SA LANGIT HANGTUDKARON.WALAY TUPONG KINING PAGKA-MAGBALANTAY NI KRISTOKANATO.KITA KANUNAY GITAWAG USAB SA PAGKAMAGBALANTAYSA ATONG ISIGKATAWO--- SA ATONG MGA ANAK,MGA MASAKITON,O ISIGKA-TRABAHANTE. DILI KINI NAGPASABOT OG PAGBANTAY SAILANG MGA SAYOP O MGA HIWI NGA BINUHATAN, APAN,PAGBANTAY KANILA NGA SILA MAGPAHILAYO SA SALA, DILIMAHISALAAG SA ILANG PAGTUO UG SA PAGPUYO SUBAY SA BALAODUG KABUBUT-ON SA DIOS.NIINING IKA-UPAT NGA DOMINGO SA IYANG PAGKABANHAW,PADAYON KITANG MANINGKAMOT NGA MAMAHIMONG MATINUD-ANONG MAGBALANTAY SA ATONG ISIGKATAWO SAMA NI KRISTONGA MITAGANA SA IYANG KINABUHI TUNGOD UG ALANG KANATO.
h
PALIHOG MANINDOG OG ATONG AWITON ANG PASIUNANG AWIT.KATILINGBANONG PAG-AMPO:
$
R: GINOO, IKAW ANG AMONG KALUWASAN.
 
 KATILINGBANONG PAG-AMPO
IKA-UPAT NGA DOMINGO SA PASKO SA PAGKABANHAW SA GINOOANG DOMINGO SA MAAYONG MAGBALANTAY
APRIL 25, 2010
P: MGA IGSUON KO, SI CRISTO MAO ANG ATONG KINABUHI UGKALUWASAN. DIHA SA IYANG NGALAN KITA NAHIMONG TAKOS, UGANGAYAN DIHA SA MATA SA AMAHAN. PINAAGI SA ATONGDAKUNG PAGTOO, MANGALIYUPO KITA SA AMAHAN UG MOINGONKITA:R: GINOO, IKAW ANG AMONG KALUWASAN.
K: ALANG SA MGA OBISPO, MGA KAPARIAN MGA RELIHIYOSO, MGA SEMINARISTA,MGA KAMADREHAN UG MGA LAYKO NGA MAKATUMAN UNTA SILA SA ILANGBOKASYON NGA ILANG GIPILI ARON MAMAHIMO SILANG TINUOD MGAMAGBALANTAY SA PANON SA GINOO.
MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R)
K: ALANG SA TANANG NASUD SA TIBUOK KALIBUTAN, NGA UNTA ANGPANAGHIUSA UG GUGMA MOKAYLAP SA TANANG DAPIT NIINI, ILABINA KADTONGMGA NASUD NGA NAGKABINGKIL-BINGKIL.
MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R)
K: ALANG NIADTONG GIKAPUYAN NA SA KINABUHI, MGA NAGKALUYA, NAGLISUDSA TUMANG KAKABOS UG KASAKITAN, NGA UNTA PINAAGI SA PAGTOO NILA SANABANHAWNG JESUS, MAKABATON UNTA SILA OG KALIG-ON UG PAGLAUM.
MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R)
K: ALANG KANATO NGA ANIA DINHI, NGA UNTA ANG ATONG PAGTOO KANGCRISTO MOLAMBO UG ANG PAGSALIG NATO KANIYA LIG-ON UG WALAYMAKAPUKAN BISAN UNSA KA DAGKU SA MGA PAGSULAY.
MAG-AMPO KITA SAGINOO:(R)
K: ALANG NIADTONG MGA KAIGSUONAN NATO, MGA KAPARYENTEHAN UG MGAKAHIGALAAN NGA MIHALIN NA SA LAING KALIBUTAN NGA ANG PAGTOO SANGALAN NI JESUKRISTOMAGDALA KANILA SA KINABUHING WALAY KATAPUSAN.
MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R)
K: ALANG SA UMAABOT NGA PINILIAY KARONG
MAYO10
, NGA ANG GINOO UNTAMAOY ATONG GIYA DIHA SA PAGPILI SA MGA TAWONG MODUMALA SA ATONGKATILINGBAN.
MAG-AMPO KITA SA GINOO:(R)
K: OG ALANG SA ATONG TAGSA-TAGSA NGA KATUYUAN(PAUSE)..
MAG-AMPOKITA SA GINOO:(R)
P: LANIGTNONG AMAHAN, NAGLAUM KAMI SA AMONGKALUWASAN PINAAGI NI JESUKRISTO. DAKU ANG AMONGPAGSALIG SA IYANG NGALAN UG NAGPASALAMAT KAMI SA IMONGGUGMA. KINING TANAN AMONG GIPANGAYO PINAAGI NI CRISTONGA AMONG GINOO.
 AMEN.
 
 
V
.D.L.R.INTRODUCTION
APRIL 24-25, 2010
GOOD MORNING/AFTERNOON MY DEARBROTHERS&SISTERS IN CHRIST:THE FOURTH SUNDAY OF EASTER IS CALLED GOODSHEPHERD SUNDAY. IN THE GOSPEL, JESUS SAYS THATHE PROTECTS THE SHEEP THE FATHER HAS GIVEN HIM.HE ALSO GIVES THE SHEEP---HIS DISCIPLES---ETERNALLIFE.IT IS FITTING THAT TODAY, IN THIS YEAR FORPRIESTS, WE ALSO CELEBRATE THE WORLD DAY OFPRAYER FOR VOCATIONS. WE PRAY TO THE LORD TOSEND SHEPHERDS OF SOULS WHO CAN LEAD US TOGIVE THEMSELVES FOR THE GOOD OF THE FLOCK.
h
PLEASE ALL STAND AND LET SING THE ENTRANCEHYMN.PRAYERS OF THE FAITHFUL:
$
R:
LORD, BE GRACIOUS TO YOUR PEOPLE.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->