Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
01 - Bu Kek Sian Su

01 - Bu Kek Sian Su

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 612|Likes:
Published by Lukman El Hakim
serial Bu Kek Sian Su
serial Bu Kek Sian Su

More info:

Published by: Lukman El Hakim on May 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2010

pdf

text

original

 
I:\E-Books\AsmaramanKhoPingHoo\bukeksiansu\01-BuKekSianSu.pdbPDBName:
BuKekSianSu
CreatorID:
REAd
PDBType:
TEXt
 Version:
0
UniqueIDSeed:
0
CreationDate:
16-Aug-73
 ModificationDate:
16-Aug-73
LastBackupDate:
01-Jan-70
 ModificationNumber:
0PagiitubukanmainindahnyadidalamhutandilerengPegununganJengHoaSan(GunungSeribuBunga).Mataharimudamemuntahkancahayanyayangkuningkeemasankepermukaanbumi,menghidupkankembalirumput-rumputyanghampirlumpuholehembun,pohon-pohonyanglenyapditelankegelapanmalam,bunga-bungayangmenderitasemalamanolehhawadinginmenusuk.Cahayakuningemasmembawakehangatan,keindahan,penghidupanitumengusirhalimuntebal,danhalimunlaripergidaricahayarajakehidupanitu,meninggalkanbutiran-butiranembunyangkinimenjadipenghiasujung-ujungdaundanrumputmembuatbunga-bungayangberanekawarnaitusepertidara-daramudajelitasehabismandi,segardanberseri-seri.Cahayamatahariyanglembutitutertangkisolehdaundanrantingpepohonanhutanyangrimbun,namunkelembutannyamembuatcahayaitudapatjugamenerobosdiantaracelah-celahdaundanrantingsehinggasinarkecilmemanjangyangtampakjelasdiantarabayang-bayangpohonmeluncurkebawah,disanasinibertemudenganpantulanairmembentukwarnapelangiyangamatindahnya,warnayangdibentukolehsegalamacamwarnaterutamaolehwarnadasarmerah,kuningdanbiru.Indah!Bagimatayangbebasdarisegalaikatan,keindahanitumakinterasa,keindahanyangbarudanyangsenantiasaakannampakbarubiarpunandaikatadilihatnyasetiaphari.Sebelumcahayapertamayangkemerahandarimataharipagitampak,keadaansunyisenyap.Yangmula-mulamembangunkanhutanituadalahkokokayamhutanyangpendekdannyaringsekali,kokokyangtiba-tibadanmengejutkan,susulmenyusuldaribeberapapenjuru.Kokokayamjantaninilahyangmenggugahparaburungyangtadinyadiselimutikegelapanmalam,menyembunyikanmukakebawahselimuttebaldanhangatdarisayapmereka,kiniterjadilahgerakan-gerakanhidupdisetiappohonbesardanterdengarkicauburungyangsahut-menyahut,bermacam-macamsuaranya,bersaingindahdanramainamunkesemuanyamemilikikemerduanyangkhas.Sukarbagitelingauntukmenentukanmanayanglebihindah,karenasuarayangbersahut-sahutanitumerupakankesatuanseperangkatalatmusikyangdibunyikanbersama.Yangadapadatelingahanyaindah!Sukardikatakanmanayanglebihindah,suaraburung-burungitusendiriataukankeheningankosongyangterdapatdiantarajaraksuara-suaraitu.Anaklaki-lakiitumasihamatkecil.Tidakakanlebihdaritujuhtahunusianya.Diaberdirisepertisebuahpatung,berdiriditempatdataryangagaktinggidihutanGunungSeribuBungaitu,menghadapketimurdansudahadasetengahjamlebihdiaberdirisepertiitu,hanyamatanyasajayangbergerak-gerak,matayanglebaryangpenuhsinarketajamandankelembutan,sepertibiasamatakanak-kanakyanghidupnyamasihbebasdanbersih,namundiantarakeduamatanya,kulitdiantaraalisituagaktergangguolehgaris-garislurus.Anehmelihatseoranganakkecilsepertiitusudahadakeriputdiantarakeduaalisnya!Anakitupakaiannyasederhanasekali,biarpunamatbersihsepertibersihnyatubuhnya,darirambutsampaikekukujaritangannyayangterpeliharadanbersih,wajahnyabiasasaja,sepertianak-anaklaindenganbentukmukayangtampan,hanyamatanyadankeriputdiantaramatanyaitulahyangjarangterdapatpadaanak-anakdanmembuatdiamenjadiseoranganakyangmudahmendatangkankesanpadahatipemandangnyasebagaiseoranganakyanganehdantentumemilikisesuatuyangluarbiasa.
 ABCAmberPalmConverter,http://www.processtext.com/abcpalm.html
Page1
 
Sepasangmataanakitubersinar-sinarpenuhserikehidupanketikadiatadimelihatmunculnyabolamerahbesardibalikpuncakgunungsebelahtimur,bolamerahyangamatbesardanyangmula-mulamerupakanpemandanganyangamatmenarikhati,akantetapilambatlaunmerupakanbendayangtakkuatlagimatamemandangnyakarenacahayayangmakinmenguningdanberkilauan.Makadiamengalihkanpandangannya,kinimenikmatibetapacahayayangtiadaterbatasluasnyaitumenghidupkansegalasesuatu,daripuncakpegunungansampaijauhdisana,dibawahkakigunung.Anakitulalumenanggalkanpakaiannya,satusemisatudengangerakansabardantidaktergesa-gesa,tanpamenengokkekanankirikarenaselamainidiatahubahwadipagiharisepertiitutidakakanadaseorangpunmanusiakecualidirinyasendiriberadadisitu.Dengantelanjangbulatdialalumenghampirisebuahbatudandudukbersila,menghadapmatahari.Duduknyategaklurus,keduakakinyabersilangdannapasnyamasukkeluardenganhalustanpadiatur,tanpapaksaansepertipernapasanseorangbayisedangtidurnyenyak.Sudahbeberapatahundiamelakukaninisetiaphariduduksambilmandicahayamatahariselamaduatigajamsampaisemuatubuhnyabermandipeluhdanterasapanasbarulahdiaberhenti.Jugadiwaktumalamterangbulan,diadudukpuladibatuitu,telanjangbulat,mandicahayabulanpurnamaselamatujuhmalam,kadang-kadangsampailupadiridandudukbersilasampaisetengahtidur,danbarulahdiaberhentikalautubuhsudahhampirmembekudanbulansudahlenyapbersembunyidibalikpumcakbarat.Anakyangluarbiasa!Memang.DemikianpulapendudukdisekitarPegununganJengHoaSanmenyebutnyaSinTong(AnakAjaib),demikianlahnamaanakiniyangdiketahuiorang.Anakajaib,anaksaktidanlain-lainsebutanlagi.KarenasemuaorangmenyebutnyaSinTongdanmemangdiasendiritidakpernahmaumenyatakansiapanamanya,makaanakitusudahmenjaditerbiasadengansebutaninidanmenganggapnamanyaSinTong!Mengapakahorang-orangdusun,penghunisemuadusundisekitarlerengdankakiPegununganJengHoaSanmenyebutnyaanakajaib?Haliniadasebabnya,yaitukarenaanakberusiatujuhtahunitupandaisekalimengobatipenyakitdenganmemberidaun-daun,buah-buah,danakar-akarobatyangbenar-benarmanjursekali!HampirsemuapendudukyangterkenapenyakitdatangkelerengHutanSeribuBunga,yaitunamahutandimanaanakitutinggalkarenadiantarasekalianhutandiPegununganSeribuBunga,hutaninilahyangbenar-benartepatdisebutHutanSeribuBungadengatetumbuhanberanekawarna,penuhdenganbunga-bungaindah,terutamasekalipadamusimsemi.Dananakinimemberidaunatauakarobatdenganhatiterbuka,denganhatiterbuka,dengantulusikhlas,sukareladanselalumenolakkalaudiberiuang!Makaberduyun-duyunorangdusundatangkepadanyadandiam-diammemujanyasebagaiseoranganakajaib,sebagaidewayangmenjelmamenjadiseoranganak-anakyangmenolongdusun-dusunitudarimalapetaka.Bahkanketikaterjangkitpenyakitmenular,penyakitdemamhebatyangmenimbulkanbanyakkorbantahunlalu,bocahajaibinilahyangmembasminyadenganmemberiakar-akartertentuyangharusdiminumairnyasetelahdimasak.Denganakaritu,yangsakitbanyaktertolongdanyangbelumterkenapenyakittidakakanketularan.Ketikaorang-orangdusunitu,terutamayangwanita,datangmembawapakaianbaruyangsudahdijahitrapi,anakitutakdapatmenolak,danmenyatakanterimakasihnyadenganbutiranairmatamenetesdikeduapipinyaakantetapitidakadakata-katayangkeluardarimulutnya.Karenajasaorang-orangdusunini,makaanakituselaluberpakaiansederhanasekali,potongan"dusun".SiapakahsebetulnyaanakkecilajaibyangmenjadipenghuniHutanSeribuBungaseorangdirisajaitu?Benarkahdiaseorangdewayangturundarikahyanganmenjadiseoranganak-anakuntukmenolongseorangmanusia,sepertikepercayaanparapendudukdiPegununganTibetsehinggabanyakterdapatLamayangdianggapsebagaiSangBudhasendiriyang"menjelma"menjadianak-anakdanmenjadicalonLama.Sebetulnyatentusajatidaksepertiketahyulanyangdipercayaolehorang-orangyangmemangsukaakanketahyulandansukaakanyangajaib-ajaibitu.Anakitu
 ABCAmberPalmConverter,http://www.processtext.com/abcpalm.html
Page2
 
dahulunyaadalahanaktunggaldariKeluargaKwadikotaKun-Leng,sebuahkotakecildisebelahtimurPegununganJeng-hoa-san.DiabernamaKwaSinLiong,dannamaSinLiong(NagaSakti)inidiberikankepadanyakarenaketikamengandungnya,ibunyamimpimelihatseekornamabeterbangandiangkasadiantaraawan-awan.AdapunayahSinLiongadalahseorangpedagangobatyangcukupkayadikotaKun-leng.Akantetapimalapetakamenimpakeluargainiketikamalamharitigaorangpencurimemasukirumahmereka.Tadinyatigaorangpenjahatinihendakmelakukanpencurianterhadapkeluargakayaini,akantetapiketikamerekamemasukikamarayahdanibuSinLiongmempergokimereka.Karenakhawatirdikenal,tigaorangitulalumembunuhayah-bundaSinLiongdenganbacokan-bacokangolok.KetikaituSinLiongbaruberusialimatahundanditempatremang-remangitumelihatbetapaayah-bundanyadihujanibacokangolokdanrobohmandidarah,tewastanpasempatberteriak.Sakingngeridantakutnya,SinLiongsepertiberubahmenjadigagu,matanyamelototdandiatidakbisamengeluarkansuara.Karenaini,tigaorangpencuriitutidakmelihatanakkecildikamaryanggelapitu.Merekaterutamasibukmengumpulkanbarang-barangberhargadanmerekaitujugapanik,inginlekas-lekaspergikarenamerekatelahterpaksamembunuhtuandannyonyarumah.Setelahparapenjahatitukeluardarikamar,barulahSinLiongdapatmenjerit,menjeritsekuattenaganyasehinggamalamhariituterkoyakolehjeritananakini.Paratetanggamerekaterkejutdansemuapintudibuka,semualaki-lakiberlarikeluardanmelihattigaorangyangtidakdikenalkeluardarirumahkeluargaKwamembawabuntalan-buntalanbesar,segeraterdengarteriakan"maling.maling!"danorang-orangitumengurungtigapenjahatini.BeberapaoranglarimemasukirumahkeluargaKwayangdapatdibayangkanbetapakagethatimerekamelihatsuami-isteriitutewasdalamkeadaanmandidarah,sedangkanSinLiongmenangisikeduaorangtuanya,memelukimerekasehinggamuka,tangandanpakaiananakitupenuhdengandarahayah-bundanya."Pembunuh!MerekamembunuhkeluargaKwa!"Orangyangmenyaksikanmayatkeduaorangitusegeralarikeluardanberteriak-teriak"Manusiakejam!Tangkapmereka!""Tidak!Bunuhsajamereka!""Tubuhsuami-istriKwahancurmerekacincang!""Bunuh!""Serbu...!"Danterjadilahpergumulanataupertandinganyangberatsebelah.Tigaorangituterpaksamelakukanperlawananuntukmembeladiri,akntetapimanamerekaitu,maling-malingbiassa,mampumenahanserbuanpuluhanbahkanratusanorangyangmarahdanhausdarah?.Anaklaki-lakiitu,ketikapengeroyokandiluarrumahnyasedangterjadi,keluardaridalam,mukanyapenuhdarah,keduatangannyadanpakaiannyajuga.Diamelangkahkeluarsepertidalammimpi,mukanyapucatsekalidanmatanyayanglebarituterbelalakmemandangpenuhkengerian.Diaberdirididepanpinturumahnya,matanyamakinterbelalakmemandangapayangterjadididepanrumahnya.Jelastampakolehnyabetapaparatetangganyaitu,sepertisekumpulanserigalabuas,menyerangdanmemukulitigaorangpencuritadi,parapembunuhayah-bundanya.Terdengarolehnyabetapapencuri-pencuriitumengaduh-aduhmerintih-rintih,minta-mintaampundanterdengarpulasuarabak-bik-bukketikakakitangandansenjatamenghantamimereka.Merekabertigaituroboh,danterusdigebuki,dibacok,dihantamdandarahmuncrat-muncrat.,tubuhtigaorangituberkelojotan,suarayanganehkeluardaritenggorokanmereka.Akantetapiorang-orangyangmarahdanhausdarahitu,yangmenganggapbahwaapayangmerekalakukaninisudahbaikdanadil,terussajamenghantamitigaorangmanusiasialitusampaitubuhmerekaremukdantidaktampaksepertitubuhmanusialagi,patutnyahanyaonggokan-onggokandaginghancurdantulang-tulangpatah!.Ketikasemuaorangsudahmerasapuas,jugamulaingerimelihathasilperbuatanmereka,menghentikanpengeroyokanterhadaptigamayatitudanmerekamemasukirumahkeluargaKwa,SinLiongtidakberadadisitu!Kiranyabocahini,yang
 ABCAmberPalmConverter,http://www.processtext.com/abcpalm.html
Page3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Edwin Langi liked this
yon_samelly liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->