Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Thuc Vat Ly- On Thi Dai Hoc Va Cao Dang 5331 25767938

Cong Thuc Vat Ly- On Thi Dai Hoc Va Cao Dang 5331 25767938

Ratings:
(0)
|Views: 94|Likes:
Published by phamvanhai44

More info:

Published by: phamvanhai44 on Apr 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

 
 
Chöông I vaø II:Dao ñoäng cô hoïc vaøsoùng cô hoïc 
1/
Dao ñoäng ñieàu hoaø 
 
- Li ñoä: x = Asin(
ω
t +
ϕ
)-Vaän toác: v = x’ =
ω
Acos(
ω
t +
ϕ
) =
ω
A sin(
ω
t +
ϕ
+
2
π  
).*
Vaän toác v sôùm pha hôn li ñoä x moät goùc
2
π  
.
Vaän toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi v
max
=
ω
A khi x = 0.Vaän toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu v
min
= 0khi x = ± A-Gia toác: a = v’ = x’’ = -
ω
2
Asin(
ω
t +
ϕ
) = -
ω
2
x.*
Gia toác a ngöôïc pha vôùi li ñoä x (aluoân traùi daáu vôùi x)
.- Gia toác cuûa vaät dao ñoäng ñieàu hoaø luoânhöôùng veà vò trí caân baèng vaø coù ñoä lôùn tæ leävôùi li ñoä.-Gia toác coù ñoä lôùn ñaït giaù trò cöïc ñaïi a
max
=
ω
2
Akhi x = ± A.-Gia toác coù ñoä lôùn coù giaù trò cöïc tieåu a
min
= 0khi x = 0.-Lieân heä taàn soá goùc, chu kì vaø taàn soá:
ω
=
π  
2
 = 2
π
f.-Taàn soá goùc coù theå tính theo coâng thöùc:
ω
=
22
 x Av
;-Löïc toång hôïp taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàuhoaø (goïi laø löïc hoài phuïc): F = - m
ω
2
x ; F
max
=m
ω
2
A.-Dao ñoäng ñieàu hoaø ñoåi chieàu khi löïc hoài phuïcñaït giaù trò cöïc ñaïi.-
Trong moät chu kyø vaät dao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A
,trong
41
chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coùchieàu daøi L = 2A.
2. Con laéc loø xo
-Phöông trình dao ñoäng: x Trong moät chu kyø vaätdao ñoäng ñieàu hoaø ñi ñöôïc quaõng ñöôøng 4A,trong
41
chu kyø vaät ñi ñöôïc quaõng ñöôøng baèng A.Vaät dao ñoäng ñieàu hoaø trong khoaûng coù chieàudaøi 2A.
2. Con laéc loø xo
x= Asin(
ω
t +
ϕ
).- Vôùi:
ω
=
m
; A =
22
     +
ω 
v x
; sin
ϕ
=
 A x
o
(laáynghieäm goùc nhoïn neáu v
o
> 0; goùc tuø neáu v
o
< 0) ;(vôùi x
o
vaø v
o
laø li ñoä vaø vaän toác taïi thôøi ñieåmban ñaàu t = 0).-Choïn goáùc thôøi gian luùc x = A(taïi vò trí bieân ñoäDöông) thì
ϕ
=
2
π  
-Choïn goác thôøi gian luùc x = - A(taïi vò trí bieân ñoäAÂm) thì
ϕ
= -
2
π  
-Choïn goác thôøi gian luùc vaät ñi qua vò trí caânbaèng theo chieàu döông thì
ϕ
= 0, luùc vaät ñi qua vòtrí caân baèng theo chieàu ngöôïc chieàu vôùi chieàudöông thì
ϕ
=
π
.-Choïn goác thôøi gian luùc x =
2
 A
: ñang chuyeånñoäng theo chieàu döông thì
ϕ
=
6
π  
, ñang chuyeånñoäng ngöôïc chieàu döông thì
ϕ
=
65
π  
.Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008
 
-Choïn goác thôøi gian luùc x = -
2
 A
: ñang chuyeånñoäng theo chieàu döông thì
ϕ
= -
6
π  
, ñang chuyeånñoäng ngöôïc chieàu döông thì
ϕ
=
67
π  
.-Choïn goác thôøi gian luùc x =
22
 A
: ñang chuyeånñoäng theo chieàu döông thì
ϕ
=
4
π  
, ñang chuyeånñoäng ngöôïc chieàu döông thì
ϕ
=
43
π  
.-Theá naêng: E
t
=
21
kx
2
. Ñoäng naêng: E
ñ
=
21
mv
2
.
 
-Cô naêng: E = E
t
+ E
ñ
=
21
kx
2
+
21
mv
2
=
21
kA
2
=
21
m
ω
2
A
2
-Löïc ñaøn hoài cuûa loø xo: F = k(
l
l
o
) = k
l-
Loø xo gheùp noái tieáp
:
...111
21
++=
. Ñoä cöùnggiaûm, taàn soá giaûm.-
Loø xo gheùp song song
: k = k
1
+ k
2
+ ... . Ñoäcöùng taêng, taàn soá taêng.-Con laéc loø xo treo thaúng ñöùng:
l
o
=
m
;
ω
=
o
 g 
.Chieàu daøi cöïc ñaïi cuûa loø xo: l
max
= l
o
+
l
o
+ A.Chieàu daøi cöïc tieåu cuûa loø xo: l
min
= l
o
+
l
o
– A.Löïc ñaøn hoài cöïc ñaïi: F
max
= k(A +
l
o
).Löïc ñaøn hoài cöïc tieåu:F
min
= 0 neáu A >
l
o
; F
min
= k(
l
o
– A) neáu A <
l
o
.Löïc ñaøn hoài ôû vò trí coù li ñoä x (goác O taïi vò trí caân baèng ):F = k(
l
o
+ x) neáu choïn chieàu döông höôùngxuoáng.F = k(
l
o
- x) neáu choïn chieàu döông höôùngleân.
3. Con laéc ñôn
- Phöông trình dao ñoäng : s = S
o
sin(
ω
t +
ϕ
) hay
α
=
α
o
sin(
ω
t +
ϕ
).Vôùi s =
α
.l ; S
o
=
α
o
.l (
α
 
vaø
α
o
tính ra rad)-Taàn soá goùc vaø chu kyø :
ω
=
 g 
; T = 2
π
 g 
.- Ñoäng naêng : E
ñ
=
21
mv
2
.-Theá naêng : E
t
= = mgl(1 - cos
α
) =
21
mgl
α
2
.- Cô naêng : E = E
ñ
+ E
t
= mgl(1 - cos
α
o
) =
21
mgl
2
o
α 
.-Gia toác rôi töï do treân maët ñaát, ôû ñoä cao (h > 0),ñoä saâu (h < 0)g =
2
 RG
; g
h
=
2
)(
h RG
+
.-Chieàu daøi bieán ñoåi theo nhieät ñoä : l = l
o
(1 +
α
t).-Chu kì T
h
ôû ñoä cao h theo chu kì T ôû maët ñaát: T
h
= T
 Rh R
+
.-Chu kì T’ ôû nhieät ñoä t’ theo chu kì T ôû nhieät ñoä t: T’ = T
.1'.1
α α 
++
.-Thôøi gian nhanh chaäm cuûa ñoàng hoà quaû laéctrong t giaây :
t = t
''
-Neáu T’ > T : ñoàng hoà chaïy chaäm ; T’ < T : Chaïynhanh.
4.Toång hôïp dao ñoäng
-Toång hôïp 2 dao ñoäng ñieàu hoaø cuøng phöôngcuøng taàn soáOân thi Toát Nghieäp 2007-2008
 
Neáu : x
1
= A
1
sin(
ω
t +
ϕ
1
) vaø x
2
= A
2
sin(
ω
t +
ϕ
2
)thì dao ñoäng toång hôïp laø: x = x
1
+ x
2
= Asin(
ω
t +
ϕ
) vôùi A vaø
ϕ
ñöôïc xaùc ñònh bôûiA
2
= A
12
+ A
22
+ 2 A
1
A
2
cos (
ϕ
2
-
ϕ
1
)tg
ϕ
=
2211 2211
coscossinsin
ϕ ϕ ϕ ϕ 
 A A A A
++
+ Khi
ϕ
2
-
ϕ
1
= 2k
π
(hai dao ñoäng thaønh phaàncuøng pha): A = A
1
+ A
2
+ Khi
ϕ
2
-
ϕ
1
= (2k + 1)
π
: A = |A
1
- A
2
|+ Neáu ñoä leäch pha baát kyø thì: | A
1
- A
2
|
A
A
1
+ A
2
.
5.Soùng cô hoïc
-Lieân heä giöõa böôùc soùng, vaän toác, chu kyø vaøtaàn soá soùng:
λ
= vT =
  f  v
-Khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treânphöông truyeàn soùng dao ñoäng cuøng pha laø
λ
,khoaûng caùch giöõa hai ñieåm gaàn nhau nhaát treânphöông truyeàn soùng dao ñoäng ngöôïc pha laø
2
λ 
-Neáu phöông trình soùng taïi A laø u
A
= asin(
ω
t +
ϕ
)thì phöông trình soùng taïi M treân phöông truyeànsoùng caùch A moät ñoaïn x laø :
u
M
= a
M
sin
ω
(t -
 xv
) = a
M
sin
(2. . . 2 . )
 f t x
π π λ 
= a
M
sin
2 . 2( . )
 x
π π λ 
-Dao ñoäng taïi hai ñim A vaø B trn phöôngtruyeàn soùng leäch pha nhau moät goùc
ϕ
=
2 .
 f xv
π 
=
2 .
 x
π λ 
.-Neáu taïi A vaø B coù hai nguoàn phaùt ra hai soùngkeát hôïp u
A
= u
B
= asin
ω
t thì dao ñoäng toång hôïp taïiñieåm M (AM = d
1
; BM = d
2
) laø:u
M
= 2acos
( )
λ π 
12
sin(
ω
t -
( )
λ π 
21
+
) Taïi M coù cöïc ñaïi khi d
1
- d
2
= k
λ
. Taïi M coù cöïc tieåu khi d
1
- d
2
= (2k + 1)
2
λ 
.-Khoaûng caùch giöõa 2 nuùt hoaëc 2 buïng lieàn keàcuûa soùng döøng laø
2
λ 
.-Khoaûng caùch giöõa nuùt vaø buïng lieàn keà cuûasoùng döøng laø
4
λ 
.-Khoaûng caùch giöõa n nuùt soùng lieân tieáp laø (n –1)
2
λ 
.-Ñeå coù soùng döøng treân daây vôùi moät ñaàu laønuùt, moät ñaàu laø buïng thì chieàu daøi cuûa sôïidaây: l = (2k + 1)
4
λ 
á ;vôùi k laø soá buïng soùng(nuùtsoùng) vaø (k -1) laø soá boù soùng-Ñeå coù soùng döøng treân sôïi daây vôùi hai ñieåmnuùt ôû hai ñaàu daây thì chieàu daøi cuûa sôïi daây : l= k
2
λ 
. vôùi k laø soá buïng soùng(boù soùng) vaø(k +1) laø soá nuùt soùng
II.Chöông III : Doøng ñieän Xoay chieàu,daoñoäng ñieän töø:
1/Doøng ñieän xoay chieàu
-Caûm khaùng cuûa cuoän daây: Z
L
=
ω
L.-Dung khaùng cuûa tuï ñieän: Z
C
=
ω  
1
.-Toång trôû cuûa ñoaïn maïch RLC: Z =
2CL2
)Z-(Z
+
.
Oân thi Toát Nghieäp 2007-2008

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Tâm Đại Tú liked this
Tam Duong Tran liked this
mystery_angle692711 liked this
Truong_chelsea_189 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->