Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DEVIZNI KURS-1

DEVIZNI KURS-1

Ratings: (0)|Views: 1,819 |Likes:
Published by ponovolibero

More info:

Published by: ponovolibero on Apr 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
1
2.
 
DEVIZNI KURS2.1. Pojam deviznog kursa
U savremenim uslovima problematika platnog bilansa je neizostavno povezana sa politikomdeviznog kursa. Razlog tome je njihova uzro
č
no-posledi
č
na veza, jer je stabilnost nadeviznom tržištu usko povezana sa ravnotežom u platnom bilansu. U sistemu fleksibilnihdeviznih kurseva više nije mogu
ć
e napraviti ozbiljnu distinkciju izme
đ
u politike deviznog kursai platnobilansne politike. Stoga možemo re
ć
i da devizni kurs pored platnog bilansa drugi bitanelement na osnovu koga se sagledava veza izme
đ
u nacionalne privrede i inostranstva.
Devizni kurs
predstavlja cenu jedne valute izraženu u jedinicama neke druge valute.Osnovna funkcija deviznog kursa je da obezbedi pore
đ
enje cena u zemlji i inostranstvu,odnosno da vrši prera
č
unavanje inostranih cena u nacionalnu valutu i obrnuto. Razlike ucenama su osnovni faktor me
đ
unarodne razmene i podele rada. U tom smislu, devizni kursuti
č
e na me
đ
unarodnu alokaciju resursa. Ako devizni kurs pokazuje koliko jedinica doma
ć
e valute treba izdvojiti za jedinicu stranevalute radi se o
direktnom notiranju
(tzv. evropska konvencija). Npr. 1 EUR vredi 96 RSD.Obrnuto, ukoliko se posmatra recipro
č
an odnos – koliko strane valute treba izdvojiti za jedinicu nacionalne valute radi se o
indirektnom notiranju.
Indirektno notiranje jekarakteristi
č
no za Veliku Britaniju (tzv. britanska konvencija). Npr. umesto 0,5 GBP (
)
za 1USD, na menja
č
kim listama u Velikoj Britaniji je istaknuto 2 USD ($) za 1 GBP (
).
Od deviznog kursa treba razlikovati
devizni (valutni) paritet
koji predstavlja zvani
č
noutvr
đ
enu vrednost nacionalnog novca izraženu u nekom šire prihva
ć
enom denominatoru kaošto je npr. zlato, specijalna prava vu
č
enja (
special drafts rights, SDR 
), neka stabilna stranavaluta i dr. Uobi
č
ajno je da se devizni kurs kre
ć
e oko deviznog pariteta.
Konvertibilna
je svaka valuta koja se relativno lako može zameniti za drugu valutu ili zlato.U vreme
č
istog zlatnog standarda kada je novac imao pokri
ć
e u zlatu, devizni kurs je bioodre
đ
en kovni
č
kom stopom koja je pokazivala koliko je zlata sadržano u jedinici nacionalnognovca. Devizni kurs se odre
đ
ivao pore
đ
enjem sadržaja zlata u valutama. Devizni kurs jemogao sa se kre
ć
e samo u uskim okvirima oko deviznog pariteta u granicama izme
đ
u donje igornje zlatne ta
č
ke koje su predstavljale ta
č
ke uvoza i izvoza zlata. Ako bi kurs neke valuteporastao iznad gornje zlatne ta
č
ke koja ta
č
ka predstavlja troškove prenosa zlata, isplativije jeda se pla
ć
anje inostranstvu vrši izvozom zlata nego da se po tom kursu pla
ć
a ta valuta.U savremenom dinami
č
nom okruženju, promene u odnosima valuta su veoma
č
este.
Rastdeviznog kursa
zna
č
i da je na tržištu došlo do ja
č
anja vrednosti strane valute jer nakonpromene deviznog kursa treba izdvojiti više jedinica doma
ć
e valute za jednu jedinicu stranevalute.Prema tome da li se istovremeno primenjuje samo jedan ili više deviznih kurseva razlikuju se:
-
 
 jedinstveni devizni kursevi i
-
 
višestruki (diferencijalni) devizni kursevi.
Jedinstveni devizni kurs
podrazumeva da se za sve ekonomske transakcije primenjuje jedan jedinstveni devizni kurs. Drugim re
č
ima, to zna
č
i da je cena deviza jednaka kako zauvoznike tako i za izvoznike, odnosno da se svi privredni subjekti nalaze u istoj poziciji.
 Višestruki devizni kurs
podrazumeva istovremenu primenu više deviznih kurseva sarazli
č
itim rasponima me
đ
u njima. Poltika diferenciranih kurseva mora biti podržana deviznomkontrolom, a cilj je da se definisanjem razli
č
itih deviznih kurseva za razli
č
ite transakcijepodsti
č
e ostvarenje odre
đ
enih ekonomskih ciljeva. Svakako da dugoro
č
na primena višestrukih
 
2
deviznih kurseva ima višestruke negativne posledice koje dovode do pogrešne alokacijeresursa.Pošto se na deviznom tržištu nalazi jako veliki broj valuta neophodno je poštovanje pravila pokome svaka valuta ima istu vrednost na svim inostranim tržištima. Za prera
č
unavanje kursa jedne valute u drugu tako da se ne naruši odnos me
đ
u valutama koji postoji na razli
č
itimdeviznim tržištima uvodi se
pravilo ukrštenih deviznih kurseva
.Pravilo ukrštenih deviznih kurseva treba da obezbedi da odnos izme
đ
u dve valute bude isti nasvim deviznim tržištima. Drugim re
č
ima, kurs EUR u SAD treba da bude recipro
č
na vrednostkursa USD u Evropi, kurs GBP u SAD je recipro
č
na vrednost kursa USD u Velikoj Britaniji. Iztoga sledi da se odnos izme
đ
u EUR i GBP dobija na osnovu njihovog odnosa prema dolaru.Ilustracija 13: Devizni kurs za USD, EUR i GBPUSD EUR GBPSAD 1 1,25 1,6Evrozona 0,80 1 1,28 Velika Britanija 0,625 0,78125 1Pravilo ukrštenih deviznih kurseva treba da obezbedi da je potpuno svejedno da li se EUR kupuje u SAD-u ili Velikoj Britaniji i da li ih pla
ć
amo u dolarima ili funtama. Posmatrajmociklus. Ako 1 USD zamenimo u Evrozoni za 1 EUR, zatim dobijenu vrednost u evrima u VelikojBritaniji zamenimo za funte i na kraju u SAD-u funte ponovo zamenimo za dolare, na kraju
ć
emo opet dobiti 1 USD.Da bi bilo jednostavnije, posmatrajte prvu kolonu iz gornje tabele (vrednst USD-a pozonama):
 
za 1 USD dobija se 0,80 EUR;
 
za 0,80 EUR dobija se 0,625 GBP i
 
za 0,625 GBP se dobija 1 USD.Do istog rezultata se dolazi množenjem sva tri devizna kursa, pri
č
emu je:
 
K EUR/USD, kurs dolara u Evrozoni;
 
K GBP/EUR, kurs evra u Velikoj Britaniji i
 
K USD/GBP, kurs funte u SAD-u.K EUR/USD x K GBP/EUR x K USD/GBP = 1odnosno0.80 x 0,78125 x 1,6 = 1Za odnose me
đ
u deviznim kursevima bitne su slede
ć
e
č
etiri relacije.Prva relacija – kurs evra u dolarima jednak je recipro
č
noj vrednosti kursa dolara u evrima.K USD/EUR= 1 / K EUR/USD1,25=1 / 0,80Druga relacija – kurs dolara u evrima jednak je kursu funte u evrima puta kurs dolara ufuntama.K EUR/USD = K EUR/GBP x K GBP/USD0,80 = 1,28 x 0,625Tre
ć
a relacija - kurs dolara u evrima jednak je kursu dolara u funtama podeljeno sa kursomevra u funtama.
 
3
K EUR/USD = (K GBP/USD) : (K GBP/EUR)0,80 = 0,625 / 0,78125
Č
etvrta relacija - kurs dolara u evrima jednak je kursu funte u evrima podeljeno sa kursomfunte u dolarima.K EUR/USD = (K EUR/GBP) : (K USD/GBP)0,80 = 1,28 / 1,6Na osnovu poznatih deviznih kurseva mogu se izra
č
unati i neki drugi kursevi. Na primer, naosnovu poznatih relacija može se izra
č
unati koliki je kurs USD u RSD. Za te svrhe se koristitzv.
verižni ra
č
un
. Postupak izra
č
unavanja putem verižnog ra
č
una je slede
ć
i:
 
Prvo se ispiše verižni niz, tako što po
č
injemo sa kursom koji tražimo, a zatim seupisuju svi ostali poznati kursevi;
 
Drugo, pravilo je da se valuta sa kojom završavamo prethodni red upisuje na po
č
etkunarednog reda;
 
Tre
ć
e, valuta sa kojom smo po
č
eli niz se nalazi i na kraju tog niza.X RSD 1 USD1,6 USD 1 GBP1 GBP 1,28 EUR 1 EUR 70 RSDKurs USD u RSD se dobija tako što se proizvod sa desne strane verižnog niza podeli saproizvodom leve strane, odnosno:X = (1,28 x 70) : 1,60 = 56Primera radi, pretpostavimo kursu funte 1 GBP = 1,6 USD (0,625 USD = 1 GBP) i kurs evra 1EUR = 1,25 USD (0,80 EUR = 1 USD). Po pravilu ukrštenih kurseva, kurs evra vredi 1 EUR =0,78125 GBP, odnosno 1 GBP = 1,28 EUR. Na taj na
č
in svaka valuta ima istu vrednost na obainostrana tržišta. Ukoliko ovo pravilo ne bi bilo ispoštovano, npr. kada bi funta u Evropskojuniji vredela 1,20 EUR, tada bi bilo koja kompanija mogla da u Evropskoj uniji da kupi za1.000.000 evra 833 hiljada funti i proda ih u Velikoj Britaniji po kursu 1,28 EUR = 1 GBP. Kaorezultat toga, dobila bi 1.066.000 evra, odnosno zaradila bi 66.000 evra. Da nije pravilaukrštenih deviznih kurseva, špekulativni motivi bi došli do izražaja.U praksi postoje izvesna odstupanja od pravila ukrštenih kurseva pre svega jer svakoobavljanje devizne tranasakcije podrazumeva i odre
đ
ene troškove. Pored toga, postoje irazlike izme
đ
u kupovnih i prodajnih kurseva. Iz tog razloga se svakodnevno putem
deviznearbitraže
vrše konverzije
č
ija se vrednost meri milijardama dolara. Da bi do arbitražnihposlova došlo, neophodno je da dobitak bude ve
ć
i od troškova koji nastaju konvertovanjemfondova iz jedne u drugu valutu.
Pojmovi:
devizni kursdirektno notiranjeindirektno notiranjepravilo ukrštenih deviznih kursevadevizni (valutni) paritetkonvertibilna valutarast deviznog kursa jedinstveni devizni kursvišestruki devizni kursverižni ra
č
un

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duska Jeftenic liked this
urbanlegende liked this
urbanlegende liked this
Ivan Brkovic liked this
aco_dragusic liked this
Lepa Plavic liked this
Ena Kaljanac liked this
goran_nbs liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->