Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
21Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai 4_Ma hoa kenh

Bai 4_Ma hoa kenh

Ratings: (0)|Views: 595|Likes:
Published by Duc Vu
KHTN HCM DTVT
KHTN HCM DTVT

More info:

Published by: Duc Vu on Apr 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
3/22/20101
CH
ƯƠ
NG4:MÃ HÓA KÊNH
ð
ng Lê KhoaEmail: dlkhoa@fetel.hcmuns.edu.vn
Facuty of Electronics & Telecommunications, HCMUS
1
N
i dung trình bày:
Mã hóa kênh ( Channel coding )
Mã hóa kh
i (Block codes)+ Mã l
p (Repetition Code)+ Hamming codes+ Cyclic codes* Reed-Solomon codes
Mã hóa ch
p (Convolutional codes)+ Encode+ Decode
ð
i
u ch
mã l
ư
i (Trellis Coded Modulation)
2
S
ơ
 
ñ
kh
i DCS
FormatSourceencodeFormatSourcedecodeChannelencodePulsemodulateBandpassmodulateChanneldecodeDemod.SampleDetect
 C h   ann el     
Digital modulationDigital demodulation
3
Channel coding là gì?
Tín hi
u truy
n qua kênh truy
n s
b
 
nh h
ư
ng b
inhi
u, can nhi
u, fading… là tín hi
u
ñ
u thu b
sai.Mã hóa kênh: dùng
ñ
b
o v
d
li
u không b
saib
ng cách thêm vào các bit d
ư
th
a (redundancy).Ý t
ư
ng mã hóa kênh là g
i m
t chu
i bit có kh
 n
ă
ng s
a l
iMã hóa kênh không làm gi
m l
i bit truy
n mà ch
 
làmgi
m l
i bit d
li
u (b
ng tin)Có hai lo
i mã hóa kênh c
ơ
b
n là: Block codes vàConvolutional codes
4
Các lo
i mã hóa s
a sai
Mã l
p (Repetition Code)
Mã kh
i tuy
n tính (Linear Block Code), e.g.Hamming
Mã vòng (Cyclic Code), e.g. CRC
BCH và RS Code
Mã ch
p (Convolutional Code)
Truy
n th
ng, gi
i mã Viterbi
Mã Turbo
Mã LDPC
Coded Modulation
TCM
BICM
5
Mã l
p
Recovered state 
6
 
3/22/20102
Ki
m tra ch
n l
(Parity Check)
Thêm 1 bit
ñ
xor các bit có k
t qu
là 0
D
li
u truy
n, s
a l
i, không th
s
a l
i
Ki
m tra hàng và c
t
ng d
ng: ASCII, truy
n d
li
u qua c
ng n
iti
p
7
Mã kh
i tuy
n tính (Linear block codes)
Chu
i bit thông tin
ñư
c chia thành t
ng kh
i k bit.
M
i kh
i
ñư
c encode thành t
ng kh
i l
n h
ơ
n cón bit.
Các bit
ñư
c mã hóa và g
i trên kênh truy
n.
Quá trình gi
i mã
ñư
c th
c hi
n
phía thu.
Data block
Channelencoder
Codeword
k bitsn bits
rateCode bits Redundant
n Rn-k 
c
=
8
Linear block codes –cont’d
Kho
ng cách Hamming gi
a hai vector
U
V
, làs
các ph
n t
khác nhau.
Kho
ng các t
i thi
u c
a mã hóa kh
i là
Ví d
: Tính kho
ng cách Hamming c
a C
1:
101101và C
2
:001100Gi
i: =>d
12
=W(1000001)=2
=>Ta có th
gi
i mã
ñ
s
a sai b
ng cách ch
ncodewords có dmin
)()(
VUVU,
=
w
)(min),(min
min
ii ji ji
w
UUU
==
100001001100101101
=
9
Linear block codes –cont’d
Kh
n
ă
ng phát hi
n l
i
ñư
c cho b
i:
Kh
n
ă
ng s
a l
i
t
c
a mã hóa
ñư
c
ñ
nhngh
 ĩ 
a là s
l
i t
i
ñ
a có th
s
a
ñư
c trên 1 t
 mã (codeword)
=
21
min
1
min
=
e
10
Linear block codes –cont’d
Encoding trong b
mã hóa kh
i (n,k)
Các hàng c
a G thì
ñ
c l
p tuy
n tính.
mGU
=
nn
mmmuuu mmmuuu
VVVVVV
+++=
=
2221121 212121
),,,( ),,,(),,,(
11
Linear block codes –cont’d
Example: Block code (6,3)
=
=
100010001110011101
321
VVVG
111110000101 111110110001101111100011 110001101 000100010100110010 000100010
Message vectorCodeword
12
 
3/22/20103
Linear block codes –cont’d
Mã hóa kh
i (n,k)
k ph
n t
 
ñ
u tiên (ho
c cu
i cùng) trong t
mã là cácbit thông tin.
matrix )( matrixidentity][
n
×=×==
PIIPG
),...,,,,...,,(),...,,(
bitsmessage21bitsparity2121
     
nn
mmm p p puuu
==
U
13
Linear block codes –cont’d
ð
i v
i b
t k
mã hóa kh
i tuy
n tính, chúngta có m
t ma tr
n . Các hàng c
ama tr
n này tr
c giao v
i ma tr
n :
H
ñư
c g
i là ma tr
n ki
m tra parity và cáchàng c
a chúng
ñ
c l
p tuy
n tính.
ð
i v
i mã hóa kh
i truy
n tính:
nn
×
)(
H
G
0GH
=
][
n
PIH
=
14
Linear block codes –cont’d
Ki
m tra
ñ
c tr
ư
ng:
S
ñ
c tr
ư
ng c
a
r
, t
ư
ng
ng v
i error pattern
e
.
FormatChannelencodingModulationChanneldecodingFormatDemodulationDetectionData sourceData sink
U
rmm
ˆ
channel
or vectorpatternerror),....,,( or vectorcodewordreceived ),....,,(
2121
nn
eee
==
er
eUr
+=
eHrHS
==
15
Linear block codes –cont’d
M
ng tiêu chu
n
Hàng
ñư
c t
o thành b
ng cách c
ng Uv
i pattern
nnn
2222222222 221
UeUee UeUee UUU
zerocodewordcosetcoset leaders
n
i
=
2,...,3,2
i
e
16
Linear block codes –cont’d
M
ng tiêu chu
n và
ñ
c tr
ư
ng b
ng gi
i mã
1.Tính2.Tìm coset chính , t
ư
ng
ng v
i .3.Tính t
ư
ng
ng v
i .
Chú ý:
N
u , error
ñư
c s
a.N
u , b
gi
i mã không th
phát hi
n l
i.
rHS
=
i
ee
=
ˆ
S
erU
ˆˆ
+=
m
ˆ
)ˆˆ(ˆˆ
e(eUee)UerU
++=++=+=
ee
=
ˆ
ee
ˆ
17
Linear block codes –cont’d
Ví d
: M
ng chu
n cho (6,3)
010110100101010001010100100000100100010000111100001000000110110111011010101101101010011100110011000100 000101110001011111101011101100011000110111000010 000110110010011100101000101111011011110101000001 000111110011011101101001101110011010110100000000
Coset leaders
coset
codewords
18

Activity (21)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyen Hoang Anh liked this
Nghia Hoang liked this
Than Beo liked this
Xuan Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->