Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TS 500

TS 500

Ratings: (0)|Views: 306|Likes:
Published by plenusss

More info:

Published by: plenusss on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2012

pdf

text

original

 
 
TÜRK STANDARDI
TURKISH STANDARD
 
TS 500
Ş
ubat 2000
ICS
91.080.40
 
1. Bask
ı
 
BETONARME YAPILARIN TASARIM VE YAPIMKURALLARI
Requirements for design and construction of reinforcedconcrete structures
 TÜRK STANDARDLARI ENST
İ
TÜSÜNecatibey Caddesi No.112 Bakanl
ı
klar/ANKARA
 
 
Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
olan bu standard
ı
n, zamanla ortayaç
ı
kacak geli
ş
me ve de
ğ
i
ş
ikliklere uydurulmas
ı
mümkün oldu
ğ
undan ilgililerin yay
ı
nlar 
ı
izlemelerinive standard
ı
n uygulanmas
ı
nda kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
klar 
ı
aksakl
ı
klar 
ı
Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
Bu standard
ı
olu
ş
turan Haz
ı
rl
ı
k Grubu üyesi de
ğ
erli uzmanlar 
ı
n emeklerini; tasar 
ı
lar üzerindegörü
ş
lerini bildirmek suretiyle yard
ı
mc
ı
olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu
ş
lar 
ı
ile ki
ş
ilerinde
ğ
erli katk
ı
lar 
ı
n
ı
 
ş
ükranla anar 
ı
z.
Kalite Sistem Belgesi
İ
malât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu
ş
lar 
ı
n sistemlerini TS EN ISO 9000 KaliteStandardlar 
ı
na uygun olarak kurmalar 
ı
durumunda TSE taraf 
ı
ndan verilen belgedir.
Türk Standardlar 
ı
na Uygunluk Markas
ı
(TSE Markas
ı
)
TSE Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin ilgili Türk Standard
ı
na uygunoldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nüngarantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
TSEK
 
Kalite Uygunluk Markas
ı
(TSEK Markas
ı
)
TSEK Markas
ı
, üzerine veya ambalâj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin henüz Türk Standard
ı
 olmad
ı
ğ
ı
ndan ilgili milletleraras
ı
veya di
ğ
er ülkelerin standardlar 
ı
na veya Enstitü taraf 
ı
ndan kabuledilen teknik özelliklere uygun oldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
ndaTürk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nün garantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
D
İ
KKAT!
TS i
ş
areti ve yan
ı
nda yer alan say
ı
tek ba
ş
ı
na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard
ı
na uygunüretildi
ğ
ine dair üreticinin beyan
ı
n
ı
ifade eder.
Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndan herhangi bir garanti söz konusu de
ğ
ildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni 
ş
bilgi Enstitümüzden sa
ğ 
lanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
 
ICS 91.080.40 TÜRK STANDARDI TS 500/
Ş
ubat 2000
ÖNSÖZ
Bu standard, Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nün
İ
n
ş
aat Haz
ı
rl
ı
k Grubu’nca TS 500 (1984)’ünrevizyonu olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
ve TSE Teknik Kurulunun 22
Ş
ubat 2000 tarihli toplant
ı
s
ı
nda kabuledilerek yay
ı
m
ı
na karar verilmi
ş
tir.
Teknik kurul, ayr 
ı
ca bu standard
ı
n mecburi yürürlü
ğ
e konulmas
ı
n
ı
uygun bularak ilgili Bakanl
ı
ğ
aönerilmesini kabul etmi
ş
tir.
Bu standard, 21/03/1986 gün ve 19054 say
ı
l
ı
Resmi Gazete’de yay
ı
mlanan ilgili Bakanl
ı
k Tebli
ğ
iile mecburi yürürlükte bulundu
ğ
undan, bu yeni metne ili
ş
kin Bakanl
ı
k Tebli
ğ
i Resmi Gazete’deyay
ı
mland
ı
ktan ve bu kararda verilen geçi
ş
süresi son bulduktan sonra eski bask
ı
lar 
ı
geçersizdir.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
me128 liked this
derinsu liked this
kkoylu liked this
engineerh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->