Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TS 10088 EN 932-3

TS 10088 EN 932-3

Ratings: (0)|Views: 566 |Likes:
Published by plenusss

More info:

Published by: plenusss on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
 TÜRK STANDARDI
B
İ
R
İ
N C
İ
 B A S K ITS 10088EN 932-3/Nisan 1997ICS 91.100.1573.080AGREGALARIN GENEL ÖZELL
İ
KLER
İ
 
İ
Ç
İ
N DENEYLERKISIM-3: BAS
İ
TLE
Ş
T
İ
R
İ
LM
İŞ
PETROGRAF
İ
K TANIMLAMA
İ
Ç
İ
N
İŞ
LEM VE TERM
İ
NOLOJ
İ
 TESTS FOR GENERAL PROPERTIES OF AGGREGATES -PART-3 : PROCEDURE AND TERMINOLOGY FOR SIMPLIFIED PETROGRAPHICDESCRIPTION
TÜRK STANDARDLARI ENST
İ
TÜSÜNecatibey Caddesi, 112 Bakanl
ı
klar/ANKARA
 
Bugünkü teknik ve uygulamaya dayan
ı
larak haz
ı
rlanm
ı
ş
olan bu standard
ı
n, zamanla ortaya ç
ı
kacakgeli
ş
me ve de
ğ
i
ş
ikliklere uydurulmas
ı
mümkün oldu
ğ
undan ilgililerin yay
ı
nlar 
ı
izlemelerini ve standard
ı
nuygulanmas
ı
nda kar 
ş
ı
la
ş
t
ı
klar 
ı
aksakl
ı
klar 
ı
Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.
Bu standard
ı
olu
ş
turan Haz
ı
rl
ı
k Grubu üyesi de
ğ
erli uzmanlar 
ı
n emeklerini; tasar 
ı
lar üzerinde görü
ş
lerinibildirmek suretiyle yard
ı
mc
ı
olan bilim, kamu ve özel sektör kurulu
ş
lar 
ı
ile ki
ş
ilerin de
ğ
erli katk
ı
lar 
ı
n
ı
 
ş
ükranla anar 
ı
z.
Kalite Sistem Belgesi
İ
malat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kurulu
ş
lar 
ı
n sistemlerini TSE-ISO 9000 Kalite Standardlar 
ı
nauygun olarak kurmalar 
ı
durumunda TSE taraf 
ı
ndan verilen belgedir.
Türk Standardlar 
ı
na Uygunluk Markas
ı
(TSE Markas
ı
)
TSE Markas
ı
, üzerine veya ambalaj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin ilgili Türk Standard
ı
na uygunoldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü’nüngarantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
TSEK
 
Kalite Uygunluk Markas
ı
(TSEK Markas
ı
)
TSEK Markas
ı
, üzerine veya ambalaj
ı
na konuldu
ğ
u mallar 
ı
n veya hizmetin henüz Türk Standard
ı
 olmad
ı
ğ
ı
ndan ilgili milletleraras
ı
veya di
ğ
er ülkelerin standardlar 
ı
na veya Enstitü taraf 
ı
ndan kabul edilenteknik özelliklere uygun oldu
ğ
unu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya ç
ı
kt
ı
ğ
ı
nda TürkStandardlar 
ı
Enstitüsü’nün garantisi alt
ı
nda oldu
ğ
unu ifade eder.
D
İ
KKAT!
TS i
ş
areti ve yan
ı
nda yer alan say
ı
tek ba
ş
ı
na iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standard
ı
na uygunüretildi
ğ
ine dair üreticinin beyan
ı
n
ı
ifade eder.
Türk Standardlar 
ı
Enstitüsü taraf 
ı
ndan herhangi bir garanti söz konusu de
ğ
ildir.
Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geni 
ş
bilgi Enstitümüzden sa
ğ 
lanabilir.
TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.
 
ICS 91.100.15 TÜRK STANDARDI TS 1008801.040.73:73.080 EN 932-3/Nisan 1997
ÖN SÖZ
Bu standard, CEN taraf 
ı
ndan kabul edilen EN 932-3 standard
ı
esas al
ı
narak, TSE Maden Haz
ı
rl
ı
kGrubu’nca revizyonu olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
ve TSE Teknik Kurulu’nun 9/4/1997 tarihli toplant
ı
s
ı
nda TürkStandard
ı
olarak kabul edilerek yay
ı
m
ı
na karar verilmi
ş
tir.

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
mehmetozer1905 liked this
me128 liked this
warlock76 liked this
sananeyaaa liked this
Selcuk Koltka liked this
engineerh liked this
Serkan özdek liked this
oserangi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->