Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1

1

Ratings: (0)|Views: 38|Likes:
Published by Naida Brkić

More info:

Published by: Naida Brkić on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2010

pdf

text

original

 
1.1. MARKETING KAO POSLOVNA FILOZOFIJA
1.1.1.Opšte značenje poslovne filozofije marketinga
1
Poslovno-filozofska komponenta marketinga upućuje nas na poseban načinkreacije postavljanje i realizovanje poslovne aktivnosti privrednih i ne priivrednihsubjekata.Posebnost misaonog i operativnog pristupa ogleda se u tome štomarketing označavaaktivan pristup svim oblicima života, a posebno u poslovnoj aktivnosti privrednogsubjekta,Aktivan pristup označava takav oblik misaonog i operativnog pristupa kojitreba da obezbijedi efikasno prilagođavanje okruženju u kome se relizuje poslovnaaktivnost.Odluke koje utiču na budući tok događaja donose se na različitim nivoima. Poredtoga određene tendencije razvoja okruženja u kome privredni ili ne privrednisubjekt realizuje poslovnu aktivnost imaju autonoman razvoj, kome može da sedoprinosi i pojedinačni privredni ili ne privredni subjekt.Svaka odluka u sadašnjosti bilo da je donesena u okviru subjekta aktivnosti ili navišem nivou može da djeluje na sadašnju aktivnost i po pravilu njezino dejstvo seispoljava i u budućoj aktivnosti privrednog ili ne privrednog subjekta.Poslovna filozofija marketinga nas upućuje na jedan integralan pristup u kreiranju postavljanju i relizovanju aktivnosti u privrednom životu.Kada kažemo integralan onda to znači da svi učesnici u procesu reprodukcije kao ioni koji sa svojim mjerama djeluju ili usmjeravaju reprodukciju.U suštini ovako formulirana poslovna filozofijamarketinga upućuje nas nazaključak da određene vidove marketing-filozofije moraju primjenjivati i sve ne privredne institucije.Proizvodni i uslužniprivredni subjekti rješavaju probleme materijalnih potreba pojedinca društva.Ne privredni subjekti također rješavaju određene probleme.Opštinski,republički i savezni organi rješavaju određene probleme,odnosno pružajuusluge širim iužim zajednicama.Poslovna filozofija marketinga upućuje na opšte društvene značaj marketinga,kojise ne iscrpljuje samo u oblastima materijalne proizvodnje već moglo bi se reći ucijelom sistemu života.Stoga smtram da su upravu konstatcije koje ukazuju da jemarketing više nego poslovna tehnika,više nego ekonomska funkcija,više negodruštvena institucija jer sam način razmišljanja o marketingu reflektuje na načinrazmišljanja o životu.Potreba aktivnog pristupa u rješavanju individualnih i društvenih problema na sviminstancama društva dovela je do ideje tzv. Društvenog marketinga.Međutim trebareći da društveni marketing ako ga tako možemo nazvati upućuje više nameđuzavisnot pojedinca,privrednog subjekta sredine u kome živi i radi pojednica,odnosno realizuje poslovnu aktivnost privredni subjekt. 
1
 
1.1.2. Značaj poslovne filozofije marketinga za privredni subjekt 
Aktivan prsitup u privrednom životu znači da proces razmišljanja ne počinje od privrednog subjekta ka potrošačkoj jedinki već se prvo počinje razmišljati o tomekojisuproblemi potrošača ikakomožemo da ihuspješno riješimo proizvodomiliuslugom.Ovakav pristup upućuje na rješavanje ne samo sadašnjih veći budućih problema,odnosno potrebu sa kojima će se suočavati potrošačke jedinke ili društvo.Aktivan pristup ukome ćepolazna osnova biti što racionalnije usmjeravanje resursasa stanovišta privrednog subjekta i potrošačke jedinke dovodi nas u situaciju dacjelokupnu poslovnu aktivnost moramo podrediti sredini.
2
Uspješno prilagođavanje sredini moguće je sprovoditi i sprovesti samo akoimamoefikasnu viziju sadašnjih ibudućih faktora koji determinišu obim i kvalitet potreba.Poslovna filozofija marketinga ovako shvaćena upućuje nas na plansku akciju alitakvu plansku akciju koja se bazira na izboru optimalnih alternativa sa stanovišta privrednog subjekta i potrošačke jedinice.Otuda planiranje postaje jedna vrste strategije,a ne samo pasivno predviđanjeočekivanih događaja ili nerealnih ambicija.Ako za primarni cilj imamo racionalnokorištenje resursa uz efikasno zadovoljenje potreba nosilaca tih potreba , jasno je dato ne možemo ostvariti samo na bazi sadašnjih stanja sredine ukojoj realizujemo poslovnu aktivnost.;potrebno je predvidjeti tok događaja i na strani potrošnje potreba i na strani izvora resursa.
1.1.3. RAZVOJ MARKETINGA KAO POSLOVNE FILOZOFIJE 
Aktivan pristup privrednog sbujekta tržišnoj problematici nije oduvijek postojao.Iznaprijed navedenih definicija naročito prve skupine uočljivo je da je marketing posmatran kaooperativni,ekonomski i pravniproces.Aktivan pristup idanase nenalazimo na svim privrednim subjktima, čak i u najrazvijenijim zemljama.U uslovima naturalne ili pretežno naturalne proizvodnje i robne proizvodnje kojaima pretežno lokalni i regionalni karakter nije postojala potreba za poslovnofilozofskim pristupom u marketingu.Robna proizvodnja u većini slučajeva bila jeoskudna po obimu i asortimanu.Bila je česta pojava proizvodnje ponarudžbi,odnosno za potpuno poznatog kupca i potrošača.Prostorne distanceizmeđu potrošača i proizvođača bile se male.Društvo se nalazilo na niskom stepenu razvoja proizvodnih snaga.Osnovnidruštveni problem bio je kako proizvesti? Proizvođači su okupirani proizvcdnim problemima. Ulaskom u višestadije razvoja proizvodnih snaga širenjem tržišta ivećom podjelom rada i specijalizacije unutar proizvodne sfere stvaraju se šanse zaveću ponudu i potrošnju. Ponuda izlazi iz lokalnih i regionalnih okvira i sve više poprima nacionalna obilježja i uznačajnoj mjeri uvodi se i međunarodna razmjena.Pored proizvodnih problema koji su još uvijek prisutni u značajnoj mjeri se javljaju problemi distribucije odnosno savlađivanje prostornih i vremenskih distanci.
2
 
 Nivo tehnoloških znanja,skale proizvodnje,obim potrošnje i apsolutna i relativnaveličina nacionalnog dohotka su na relativno niskom nivou.Pojedinačni privredni subjekat preoukpiran je i tehnloško-prizvodnom problematikom.Tržišna problematika se svodi pretežno na problem distribucije i djelimično na problem prodaje.Problemi prodaje više su pristuni zbog odsustva odgovarajućetržišne infrastrukture,a manje zbog odsustva efektivne tražnje.Prema navedenim nalazima proizvodna faza je prestala 30-tih godina prošlogvijeka.Prema navodima pojedinih autora proizvodna orijentacija je trajala u BivšojJugoslaviji do 1960, a u Europi do 1947 godine.Zadržavajući u osnovi poslovnu filozofiju internog pristupa tj. Od sebe ka tržištu itražeći načina da se što bolje iskoriste kapaciteti, proizvođači se suočavaju sa problemima prodaje.Problemi prodaje se javljaju zbog sve veće diverzifikacije proizvoda , pojave suptituta i neprilagođenog proizvoda potrebama potrošača.Javljase potreba za primjenom agresivnijih metoda uprodaji kojima će se potrošač pridobiti.Pojedini autori ovaj period nazivaju komercijalno-prodajnom orjentacijom.Prema tome osnovna karakteristika prodajne ili komercijalne orjentacije jestemaksimalizacija dohotka.Proces prilagođavanja treba da obavipotrošač.Uspijeh je postignut ako je prodanosve što se može proizvesti.Veza između potrošača i proizvođača relativno je slaba.U prodajno-komercijalnoj orijentaciji vezu između proizvođača i potrošača obavljatrgovina.Dobar trgovac se smatra ukoliko može da proda i one proizvode koji nisuuskladu sa potrebama ili nemaju ona obilježja koja binajbolje odgovarala potrošačkim potrebama.
 PROIZVODJAC TRGOVINAPOTROSAC
 
PRIZVODNA I PRODAJNA ORIJENTACIJA
 Sl. 1 / 1U cjelini to je period kada trgovina i trgovci vode glavnu riječ. Oni imaju većumobilnost,fleksibilnost i značajnu prednost zbog posjedovanja informacija o tržištu.Potrošač relativno malo ima uticaja na programiranje proizvodnje.Proizvođač tražinajbolje metode putem kojih će objezbjediti efikasno korištenje resursa i efikasnozadovoljavanje potreba.Proces razmišljanja o poslovnoj aktivnosti postaje višedimenzionalan,dinamičan, ukoji se ugrađuje misaona i kreativna aktivnost.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->