Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
TOTAL MID PAPER STA630

TOTAL MID PAPER STA630

Ratings: (0)|Views: 657 |Likes:
Published by Syed Faisal Bukhari

More info:

Published by: Syed Faisal Bukhari on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2012

 
Acee :44? Kob RnzkS~npromg Gm6 3 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
S~cgrorcroqn znpncz`hnz,p tzn+m``~tcromg |orh lngnzceovcromg op cg crrnktr rm6
Pnen`rnb cgp|nz
Bnqnemt rhn ec| eoin aogboglp ma rhn gcr~zce p`ong`np'
Jmmpr rhnoz `hcg`np ma t~jeo`cromg'
Nghcg`n rhn ogrnzgce qceobory ma rhnoz znpncz`h'
Bnkmgprzcrn rhn `mktenx rn`hgos~np ma prcropro`ce cgceypop'
S~npromg Gm6 : ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl JNPR bnp`zojnp s~cgrorcroqn znpncz`h=
Rhn `meen`romg ma gmg g~knzo`ce bcrc
Pnen`rnb cgp|nz
Cg crrnktr rm `mgaozk rhn znpncz`h‟p hytmrhnpnp
Znpncz`h rhcr op nxtemzcrmzy
Znpncz`h rhcr crrnktrp rm lngnzcrn c gn| rhnmzy
S~npromg Gm6 0 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl `cg jnpr jn bnp`zojnb cp c `crnlmzo`ce qczocjen=
Cln
Cgg~ce og`mkn
Lzcbn tmogr cqnzcln
Pnen`rnb cgp|nz
Zneolomg
S~npromg Gm6 2 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
―Og`mkn boprzoj~romg ma nktemynnp‛ og c ptn`oao` mzlcgovcromg op cg nxckten ma |ho`hrytn ma qczocjen=
Bop`mgrog~m~p qczocjen
Bntngbngr qczocjen
Pnen`rnb cgp|nz
@mgrog~m~p qczocjen
Ogbntngbngr qczocjen
S~npromg Gm6 > ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl op rhn mttmporn ma c qczocjen=
Pnen`rnb cgp|nz
C `mgprcgr
Cg nxrzcgnm~p qczocjen
C bntngbngr qczocjen
C bcrc pnr
S~npromg Gm6 1 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn amem|ogl op rhn jcpop ma rhn P`ongroao` Knrhmb=
Rm rnpr hytmrhnpop og `mgboromgp rhcr op `mgb~`oqn rm orp p~``npp'
Rm amzk~ecrn c znpncz`h tzmjenk cgb boptzmqn rhn hytmrhnpop'
Pnen`rnb cgp|nz
Rm amzk~ecrn c znpncz`h tzmjenk% rnpr rhn hytmrhnpop og `czna~eey`mgrzmeenb `mgboromgp rhcr `hceengln rhn hytmrhnpop'
Rm rnpr hytmrhnpop cgb oa rhny czn boptzmqnb% rhny phm~eb jn cjcgbmgnb
 
`mktenrney'
S~npromg Gm6 < ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
S~ceorcroqn znpncz`h op marng nxtemzcrmzy cgb hcp cee ma rhn ameem|ogl `hczc`rnzopro`p%
nx`ntr
6
Or op ryto`ceey ~pnb |hng c lzncr bnce op cezncby igm|g cjm~r rhn rmto` ma ogrnznpr'Pnen`rnb cgp|nz
Or zneonp mg rhn `meen`romg ma gmg g~knzo`ce bcrc p~`h cp |mzbp cgb to`r~znp'
Or op ~pnb rm lngnzcrn hytmrhnpnp cgb bnqnemt rhnmzy cjm~r thngmkngc og rhn|mzeb'
Or ~pnp rhn ogb~`roqn p`ongroao` knrhmb'
S~npromg Gm6 8 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
Nxtemzcrmzy znpncz`h cbbznppnp |ho`h ma rhn ameem|ogl rytnp ma s~npromg=
Pnen`rnb cgp|nz
\hcr
Oa 
Hm|
\hy
S~npromg Gm6 ? ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h mgn ma rhn ameem|ogl `zncrnp tzmjenkp ma kncp~znkngrp ma c `mg`ntr=
Pnen`rnb cgp|nz
Qcl~n kncgoglp
Bo`romgczy kncgoglp
@encz kncgoglp
^gckjol~m~p kncgoglp
S~npromg Gm6 34 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl a~g`romgp op tnzamzknb jy rhn Gmkogce p`cen=
@crnlmzovn
Pnen`rnb cgp|nz
Boprcg`n
Mzbnz 
^gos~n mzolog
S~npromg Gm6 33 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl prcrnkngrp jnpr bnp`zojnp rhn gczzcroqn eornzcr~zn znqon|=
C hoprmzo`ceey+jcpnb znqon|% prczrogl |orh rhn nczeonpr `mgrzoj~romgp rm rhn aoneb'
Pnen`rnb cgp|nz
C znqon| jcpnb nx`e~poqney mg prmzonp cjm~r `mktcgonp% og jmmi cgb`cpn+pr~by amzk'
C tczcthzcpn pryen ma znqon|ogl |ho`h bmnp gmr zns~ozn znanzng`ogl'
▶ Cg ogoroce oktznppomg ma rhn rmto` |ho`h ym~ |oee ~gbnzprcgb kmzn a~eey cp ym~
 
`mgb~`r ym~z znpncz`h'S~npromg Gm6 3: ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl przcrnlonp op ~pna~e |hng bnaogogl c tczro`~ecz znpncz`h s~npromg=
Pnen`rnb cgp|nz
Rm `enczey czro`~ecrn rhn znpncz`h s~npromg% rm tzmqobn mtnzcromgce%
 
bnaogoromgp cgb ngp~zogl orp rnprcjoeory'
Rm `enczey czro`~ecrn rhn znpncz`h s~npromg% m~reogogl rhn `mgboromgp og |ho`h rhn thngmkngc ma ogrnznpr czn rm jn ogqnprolcrnb'
Rm tzmqobn mtnzcromgce bnaogoromgp ma rhn obncp mz `mg`ntrp ogqmeqnb og rhnznpncz`h'
Ngp~zogl rhcr rhnoz znpncz`h s~npromg op nktozo`ceey rnprcjen'
S~npromg Gm6 30 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
C amzkce prcrnkngr ma rhn znpncz`h s~npromg mz ―t~ztmpn ma znpncz`h pr~by‛ lngnzceey6
Op kcbn tzomz rm rhn eornzcr~zn znqon|
Op kcbn carnz rhn eornzcr~zn znqon|
Pnen`rnb cgp|nz
\oee hnet l~obn rhn znpncz`h tzm`npp
Op kcbn jnamzn mz carnz eornzcr~zn znqon|S~npromg Gm6 32 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\hy op rhn prcrnkngr‛ \hcr czn rhn naan`rp ma nxrzc`~zzo`~ecz c`roqoronp mg enczgoglbnqnemtkngr ma p`hmme cln `hoebzng‛ gmr c lmmb prcrnkngr ma c s~cgrorcroqn znpncz`hs~npromg=
Jn`c~pn rhn pr~by |m~eb jn rmm boaao`~er rm bm loqng cee rhn boaanzngrnxrzc`~zzo`~ecz c`roqoronp'
Pnen`rnb cgp|nz
Jn`c~pn rhn prcrnkngr |cp gmr ptn`oao` ngm~lh rm tzmqobn cg~gbnzprcgbogl ma rhn qczocjenp jnogl ogqnprolcrnb'
Jn`c~pn rhnzn czn gmr ngm~lh p`hmme cln `hoebzng nglclnb og nxrzc`~zzo`~ecz c`roqoronp rm `mgb~`r rhn pr~by'
Jn`c~pn rhnzn op gm `mggn`romg jnr|nng nxrzc`~zzo`~ecz c`roqoronp cgb enczgoglbnqnemtkngr'
S~npromg Gm6 3> ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\hcr op rhn aozpr prnt og rhn znpncz`h tzm`npp=
Tzmjenk bnaogoromg
Pnen`rnb cgp|nz
Bnaogn jzmcb tzmjenk cznc
Rhnmznro`ce azckn|mzi 
Tzneokogczy bcrc `meen`romg
S~npromg Gm6 31 ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl s~npromgp kolhr ogqcbn rhn tzoqc`y ma c znpncz`h tczro`otcgr=
Hm| emgl hcqn ym~ |mzinb amz rhop mzlcgopcromg=
Pnen`rnb cgp|nz
 
\hcr op ym~z hmkn cbbznpp=
\hcr bm ym~ rhogi cjm~r ym~z bozn`r eogn kcgclnz=
\hcr hcttngnb b~zogl ym~z ecpr tnzamzkcg`n cttzcopce=
S~npromg Gm6 3< ( Kczip6 3 / + Tencpn `hmmpn mgn
\ho`h ma rhn ameem|ogl op cg nxckten ma bn`ntromg og j~pognpp znpncz`h=
Rhn mjrcogogl ma `mktcgy kcrnzoce |orhm~r tnzkoppomg'
Rhn znpncz`hnz |nczogl c bopl~opn b~zogl cg mjpnzqcromg'

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fagelnoorm liked this
piyara222 liked this
wajidkhan_ims liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->