Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
parlar

parlar

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by olur61

More info:

Published by: olur61 on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2010

pdf

text

original

 
Türkiye'deki, son süreçteki gelimeleri nasl deerlendiriyorsun?
Suat Parlar:
Öncelikle unu söylemek gerekiyor: Türkiye'deki gelimeler bizim önceki tespitlerimiziveya analizlerimizi dorular nitelikte. Bu analizlerin belki balcas; bundan 15 yl önce sözünüettiimiz, Türkiye'de "polisin ordulamas, ordunun polislemesi" olgusu. Bu konuda "SilahlBürokrasinin Ekonomi Politii"nde yer alan tespitler günümüzde de halen geçerliliini koruyor.Geçerliliini korumann ötesinde, sanki çok yeniymi gibi, bu konu geldi bir anda gündeme oturdu.Konu derken; tabi konuyu, ben kendi analiz koordinatlarmz çerçevesinde deerlendiriyorum. Yanioradaki kavramlatrmalar, oradaki deerlendirmeler... Bu konuya ilikin olarak; bunu getirip birekonomi politik balam noktasnda ele alma, bunlarn hepsi bugün gündemlemi vaziyette ve sankiçok yeniymi gibi ele alnyor, deerlendiriliyor. Halbuki tam da budur; "ordu polisleiyor, polisordulayor".imdi "polisin ordulamas", nicel anlamda zaten artk o dönem de yazlan verilerle açkça ortada. 180bin kiilik bir polis kuvvetleri komutanlndan söz ediyoruz. Hatta benim o dönem bir önerim devard; polis, Milli Güvenlik Kurulu'nun artk doal üyesi konumundadr. "Polisin önde gelenbürokratlar, Milli Güvenlik Kurulu'na üye olmaldrlar" demitim ve polisin de tpk silahl kuvvetlergibi, "silahl kuvvetler partisi" gibi bir parti mantyla hareket ettiini söylemitim. Süreç bunu arlklolarak dorulad. Yani bir yanyla "polisin ordulamasn" sistematize olmasn ve giderek "karayaklanma doktrini" çerçevesi içerisinde yeni ilevler edinmesini, u anda hep birlikte gözlemliyoruz,görüyoruz. Ve toplum da tabi bunun bir parça aknln yayor. Çünkü, bu olgu bütün olancaboyutlaryla; ortaya saçlan baz evraklar, baz hikâyelerle kendini ortaya koyuyor ama, tabi temeldeyeni bir bürokratik yaplanmann, yeni bir devlete geçiin sancs, çekirdeinde de demin deindiimgibi, polisin bu anlamda ordulamas yatyor. Ordunun da polislemesi.: Ordunun polislemesini de engüzel ifade eden Soros oldu; "Türk ordusu sizin en iyi ihraç metanzdr" dedi. Doru. Türk SilahlKuvvetleri, Gambiya Jandarma kuvvetlerini bile eitiyor. Yani öyle, ki onlarca ülkede faaliyette.Onlarca ülkede "kar ayaklanma doktrini" üzerinden faaliyet içerisinde. Ne kadar ilginç; bu orduylailgili her türlü doküman, belge, bilgi ortalara saçlyor, fakat, iin bu yönü kapal. Örnein; ordunun,Afganistan ordusunun kontrgerilla birliklerine eitim vermesi nedense hiç tartlmyor, üzerindedurulmuyor! Sanki ordunun faaliyetleri iki bölüme ayrlm. Global emperyalizm çerçevesi içerisindeordunun yerine getirdii ilevler ve görevler her türlü eletirinin dnda... Her türlü gözlemin,deerlendirmenin dnda. Orada bir dokunulmazlk var. Fakat, "milli güvenlik devleti" kapsamiçerisinde yerine getirilen kontrgerilla ilevleri bir zaman amna uratlm gibi... Bir zaman ametiketi yemi gibi. Bunlar saçlyor, dökülüyor, tartlyor...imdi burada, açkças, "ordunun polislemesi, polisin ordulamas" konusunun bir doktrinel bütünlükiçerisinde bizim tarafmzdan ele alnmas söz konusu. Ama bu meseleye, aslnda, sanki bu konuyu çokgündemletirmi gibi görünenler kysndan bile yaklaamyorlar. Amerika Kara KuvvetleriKomutanl'nn 2008 tarihli bir "kar ayaklanma doktrini" belgesi var. Bildiimiz bu mehur,Türkiye'de de uygulamaya konulan kontrgerilla "sahra talimnamesi"nin çok yenilenmi bir ekli. Bir deBritanya'nn bu konuda bir çalmas var. Bunun arlk merkezi Irak olmakla birlikte dünyann dört biryannda "kar ayaklanma doktrini"ne dayal olarak, nasl bir faaliyet yürütüleceini ortaya koyuyor.Bu çerçeve içerisinde söz konusu dokümanda satr satr "polisin ordulamas, ordununpolislemesi"nden söz ediliyor. Ben bunu gördüüm zaman çok ardm. Çünkü ben bunu bir analizle,
 
bir noktada gündeme getirmitim, yazmtm. Bunun bir dokümanda da yer aldn gördüm. Yani bubir manta oturuyor. Bunu niçin söylüyorum? Bunun üzerinde niye bu kadar duruyorum? undan:öyle saptamalar var; "bat gladyoyu halletti, gladyo batda tasfiye edildi, u anda bat ülkelerindegladyo yok". Bu kadar aptalca bir deerlendirme olamaz. Çünkü, söylenildii gibi hiçbir zaman burjuvadevleti "olaanüstü hal hukuku" dnda bir hukuk tanmaz. Yani bir yerde; bir liberal hukuk, müracaatedilecek, üstün görülecek, daha dorusu hukukun üstünlüü çerçevesinde ele alnacak bir hukuk. Birbaka yerde de ite olaanüstü hal hukuku yok. Olaanüstü gibi görülen, rejimin ta kendisi. Dolaysyla hukukun üstünlüü denilen olgu, iddetin olaanlamas, iddetin hukuk çerçevesiiçerisinde kalplanmas anlamna geliyor. Böyle bakldnda da, Amerikan anayasas dahil olmak üzerebütün metinler, bu basky olaanlatran, normalletiren metinlerdir. Dolaysyla bu hukuk fetiizmiçerçevesinde ele alndnda "kar ayaklanmac doktrin" konusunda da bir takm bocalamalaryaanyor. En muhalif görünenler bile gladyonun, ite "talya'da veya dier bat ülkelerinde tasfiyeedildiini" söyleme cüretini gösteriyorlar, aklszln gösteriyorlar. Bu bir cüret. Yani snfsal ilikilermi deiti? Gladyoyu vareden güç ilikilerinde bir deiiklik mi oldu? "Kar ayaklanmac" doktrinivareden dünya egemenlik ilikilerinde bir deiim mi yaand? Var da benim mi haberim yok? Yanigladyonun en yaygn ve güçlü olduklar dönemde dünyadaki en alttaki ülkelerle, en üstte yer alanlararasndaki fark 1'e 32 idi. imdi 1'e 60'larn üzerine çkt.Çok basit olgusal bir temelden yola çkarak söylüyorum. Yani sistemin ileyiindeki tkanklar amakaçsndan çok gerekli olan "kar ayaklanmac" doktrin niye ortadan kaldrlsn? Bu doktrine dayalideolojik aygtlar, bu doktrin çerçevesinde oluturulan askeri militer yaplar, paramiliter yaplar niyeçözülsün? Bunun sivil ayaklar niye çözülsün? Burada bir deiim yaanyor. Türkiye'de bu deiiminneticelerinden nasiplerini ald. Onun ayrntlarna birazdan girme imkan bulacaz. Ama unun çoknet olarak söylenmesi lazm; talya'da (bu iin zirvesi olarak konuluyor, gladyo tasfiyelerinin en younyaand ülke) 30 binden fazla insan sorguland. Netice itibari ile yarglanp mahkûm olan insan says12 ve
Yii
t Tuncay:
Evet...
Suat Parlar:
 bu sürecin en dorudan üretimi olan Berlisconi u anda talya'da yönetimin banda.Dolaysyla bu çarptmalardan kendimizi kurtarmamz lazm. CIA hiç bu kadar organize, Avrupaülkelerinde hiç bu kadar rahat olmamt. Çünkü Avrupa'da neredeyse bir istihbarat enternasyonalimeydana getirildi. nsanlar terörist damgas vurularak gizli hapishanelere konuldular, ikencedengeçirildiler. Yani insanlar gladyo dendii zaman ne anlyor? Onun yan sra, yeni bir souk savaniçerisindeyiz. Bu yeni souk sava, üzerine terörist etiketi yaptrlm devletlerle, gruplarla, ahslarlayürütülen bir sava. Bugüne kadar ki en acmasz savalardan biri ve bu savan müthi birpropaganda aygt var. Bu çerçeve içerisinde demin sözünü ettiim belgelerde, bir "küresel isyanc"tipinden söz ediliyor. Onlar çok net koyuyorlar. "Terörist" demiyorlar, "küresel isyanc" diyorlar. Kimonlar açsndan küresel isyanc? (Onlarn tabiriyle söylüyorum) Bamszlktan yana olanlar veyahut daküresellemeyi sindiremeyenler, küresellemeye kar çkan muhalif gruplar. Dünyann dört biryannda bunlara kar bir sava yürütülüyor.Bu sava, sistemin olmazsa olmaz. Bu sava olmazsa sistem zaten varln idame ettirecek militerkoullardan vazgeçmi demektir. Bu saçmala varacak bir deerlendirme. Yani u anda dünyada bir
 
liberal enternasyonal var. Bu liberal enternasyonal, hukukun üstünlüü çerçevesi içerisindeekillenmi. O hukukun üstünlüü çerçevesi içerisinde de bize düen, o hukukun üstünlüünümümkün klacak mekanizmalarn ithal etmek, almak. Çünkü bu merkezsiz yürüyen bir sava da deil.Nedir merkezi? Avrupa Birlii'dir. Yani, oradan bunu ithal edeceiz. Avrupa Birlii'nden, biz, elbetbunu da ithal ediyoruz. Bunun ayrntlarna da gireceiz ama, arlkl olarak iddeti, terör rejimini,vahet rejimini de ithal ediyoruz. Oradan ve Atlantik'ten, Atlantikçi yapdan, Amerika'dan ithalediyoruz. Atlantikçilik derken; sadece Amerika'dan tabi söz etmiyorum. Bunun içerisine Kanada'y dadahil ediyorum. Veya o Atlantikçi yap içerisinde Japon emperyalizmini de ben bu iin dndabrakmyorum. Türkiye'de az bilinir ama, 12 Eylül'ün en önemli dayanaklarndan biridir. Müthikrediler vermitir Japonya. Çünkü burada petrol çkarlar vard.Böyle deerlendirildiinde, yani ite bir liberal enternasyonal var, oradan bamza nur yayor,hukukun üstünlüü geliyor. Hayr, deil. Oradan yenilenmi "kar ayaklanma" doktrini geliyor. Buanlamda yeni ideolojiler, yeni akmlar geliyor. Bunlar Türkiye'de özellikle de sivil bir dayanakoluturuyor. Sivil bir araçlar bilekesiyle bunu götürüyor. Eskiden ne vard? Milli Güvenlik Devletivard. O zaman i kolayd, kontrgerillay Mara'ta görebiliyorduk... 16 Mart'ta görebiliyorduk... 1Mays'ta görebiliyorduk... Çorum'da görebiliyorduk. Çok kolayd. Benim kitaplarmda sayfalar dolusuvar. imdiki daha farkl bir devlet yaps. Adn koyalm: Türkiye Milli Güvenlik Devleti'nden kentdevletine, bölge çerçevesinde kent devletine geçi içerisindedir. Geçi de tamamlanmak üzeredir. Buçerçeveden bakldnda, "kar ayaklanmac" doktrin, gene devletin çelik çekirdeinin ideolojisiolarak yerini almtr. Eskiden öyle saptamalarmz vard: derdik ki; bir kontrgerilla devletinden sözetmek çok mümkün. Belki teknik anlamda doru bir tabir deil ama, bir soyutlama kolayl olmaaçsndan bunu söylemek mümkün. imdi gelinen noktada da o milli güvenlik devletinin, bölge eksenlikent devletine dönüümü söz konusu. O kent devleti çerçevesi içerisinde de "kar ayaklanmac"doktrin, yenilenmi, eskisinden daha sk bir çerçeve içerisinde sivil kadrolar çok daha genilemi vearlkl olarak "zor"un daha sermayelemi biçimlerine dayanan bir nitelie sahip. Askeri çerçeveiçerisinde, militer çerçeve içerisinde bundan sonraki süreçte ar derece de profesyonellemi birnitelie bürünüyor. Zaten bu sürecin içerisindeyiz.Türkiye'de yaanan bu youn çelikileri de bu çerçeve içerisinde deerlendirmek lazm. Dediim gibi,bir devlet geçiindeyiz. u anda gene soyutlama kolayl açsndan söyleyelim; yeni bir devletkuruluyor. Bu bölge çerçevesinde kent devlet artk. Bu kent devleti de global ehirler; stanbul,Trabzon, skenderun, bunlar gibi global ehirler. Bu global ehirlerde arka planda; ucuz köle depolar,serbest bölgeler, ehirlerde iletiimden tutun da -onlarn tabiriyle- kongre turizmine kadar, çok yaygnçerçeveler içerisinde yeni iler ve bu çerçevede o global ehirlerin, özellikle de Türkiye söz konusuolduunda bu ehirlerden bu nitelie aday olan, hatta geçi aamasnda olan ehir says da fazlacorafi olanaklardan, yani bir corafya avantajndan ve jeo-ekonomiden yararlanarak buna dayalaçlmlar... Yani, global kapitalizmin hortumlarn bu bölgeye, bu corafyaya uzatma, Avrasya tabiriçerçevesinde bunu gelitirme...Yani, Avrasya denildii zaman bunun da snfsal balamlarnda deerlendirilmesi lazm. Öyle soyut birAvrasya yok. Kimse Avrasya deyip uçulara geçmesin. Böyle eitlikçi, özgürlükçü bir Avrasya'dan sözetmiyoruz. Avrasya denildii zaman da adna Türki cumhuriyetler denilen yaplar içerisinde globalkapitalizmle iç içe geçmi, binbir türlü iliki kurmu, otokrat rejimler var. Rusya'nn yaps ortada.Eitsizlikleri barndran ve halen daha o devlet gücünü arlkl olarak kapitalist sermaye birikiminin

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->