Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sansanook March

Sansanook March

Ratings:
(0)
|Views: 97|Likes:
Monthly Magazine of Sansanook School (Bangkok Waldorf School)
Monthly Magazine of Sansanook School (Bangkok Waldorf School)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Wutijat Aramdilokrat on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2014

pdf

text

original

 
ฉบับปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๒
 
สารแสนสนุ
เปนวารสารเลมเล็กๆ ประจำารายเดือน จัดทำาโดย
ชมรมผู ปกครอง โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ
ผู ้ปกครองทานใด มีเรื ่องราวอยากรวมสนุก แบงปนประสบการณ์  สามารถติดตอได้ที ่ 
พี ่เอี ้ยม หองธุรการ หรือ e-mail : sithorn9@hotmail.com
ถึงผู อานสารแสนสนุ ตั ้งแตเปดภาคการศึกษา 2/2553 มา ผู อานสารแสนสนุกหลายคน คงเห็นการเปลี ่ยนแปลงในตัวสารแสนสนุก คือการเปลี ่ยนเปนสีโดยฉบั พฤศจิกายน 2552 เราเริ ่มเปลี ่ยนเปนฉบับ หนึ ่งสีอยางที ่เราเห็ (แต ในภาษาโรงพิมพ์เรียกวา 2 สี) แลวสารแสนสนุกก็หายไป ตามปรกติของการจัดทำาสารแสนสนุกนั ้น เราจะจัดหนากระดาษกันเปนภาพสี ่สี  แลวนำามาพิมพ์เปนขาวดำา แลวนำาไปถายเอกสาร ซึ ่งทุกครั ้งผู จัดทำ ก็จะรู สึกวาภาพตนฉบับนั ้นสวยมากเลยอยากตีพิมพ์เปนฉบับสี ่สีออกมา แตการพิมพ์สี ่สีตนทุนในการผลิตสูงมาก เราเลยชิมลางกันที ่สองสีกอน ซึ ่งราคาไมตางกับการถายเอกสาร สิ ่งที ่แตกตางคือ สีที ่เรามองเห็นในงานวาดภาพ ของเด็กที ่เรานำามาประกอบในเลมนั ้นแตกตาง เราเห็นน ำาหนักของสีที ่ตางกั  ไดอารมณ์ที ่ตางกันออกไป เราจึงเกิดความฮึกเฮิม อยากทำาฉบับสี ่สี  โดยอยางนอยไดสักปละหนึ ่งเลม และเนื ่องจากตนทุนที ่สูง ในฉบับนี ้  เราจึงขออนุญาตรวมเอาสามฉบับเปนฉบับเดียว โดยนำาตนทุนการผลิตที ่มี มาใส ไว ในเลมเดียวกัน จึงออกมาเป สารแสนสนุกฉบับสี ่สีฉบับแรกของโลก ^_^ การเกิดการเปลี ่ยนแปลงครั ้งนี ้ผู อานก็มีทั ้งชอบและไมชอบ ทางผู จัดทำาก็ขอขอบคุณเปนอยางมากกับทุกคำาแนะนำาที ่ ไดมอบให เมื ่อไดอานสารแสนสนุกฉบับสี ่สีจบแลว โปรดอยาลืมแนะนำาคณะผู จัดทำาดวย เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ ้น เปนธรรมดาที ่เราจะยังไมคุ นชินกับสิ ่งนั ้ อาจจะตองมีการปรับเปลี ่ยน หรือใชเวลาทำาความคุ นเคยกั แลวเราก็จะมองเห็นขอดีของสิ ่งที ่เปลี ่ยนแปลง ขอเพียงเปดใจใหกั เราก็จะมีพื ้นที ่สำาหรับทุกสิ ่งเสมอ คณะผู จัดทำ
ฉบับปิดภาคการศึกษา ๒๕๕๒
เรื ่องเลาเบาสมอง ๔  สัพเพเหระ ๙เรื ่องกระจิ ๊ดสะกิดใจ ๑๐ เรื ่องเลาเบาสมอง ๑๒ เรื ่องเลาจากครูมัย ๑๔  เรื ่องเลาจากครูตอ ๑๖ เรื ่องเลาจากครูอร ๑๗ เรื ่องเลาจากอิ ่มอุ น ๑๘ เรื ่องเลาจากแสงตะวัน ๑๙ เรื ่องเลาจากจันทร์ฉาย ๒๐ เรื ่องเลาจากจิตประภัสสร ๒๑ เรื ่องเลาจากตนกลา ๒๒ เรื ่องเลาจากหองความรัก ๒๓ เรื ่องเลาชาวประถม ๒๔  เรื ่องเลาชาวมัธยมหนึ ่ง ๓๔  เก็บมาฝาก ๓๕กิจกรรมแสนสนุก ๓๙บอกตอ ๔๒เรื ่องเลากอนปดเทอม ๔๖
2
 
ส า ร แ ส น ส นุ
มีนาคม
๒๕๕๓
ส า ร แ ส น ส นุ
มีนาคม
๒๕๕๓
3
 
 
 น   ั
 ี่ ๒
ตอน รปภ.
จากสนามบิน เราใชเวลาอีกหลายชั ่วโมง  ในรถตู ที ่ดูแปลกตา สำาหรับฉันรูปราง ของมันเกือบจะเปนกอนสี ่เหลี ่ยมจัตุรัส  ภายในบุดวยผากำามะหยี ่สีน ำาตาล ทาง ฝ งซายเปนเกาอี ้เดี ่ยว สวนทางฝ งขวา เปนเกาอี ้คู มีพัดลมตัวเล็กๆติดอยู  บริเวณที ่วางขางๆหนาตางของที ่นั ่งใน ทุกๆ แถว ฉันนั ่งลงตรงเกาอี ้ตัวที ่สอง ทางฝ งซายทันที
ฟามืดลงแลวแตอากาศยังคง อบอาว คนขับเริ ่มเรงความเร็วขึ ้นเรื ่อยๆ เมื ่อเราพนจากเขตการจราจรคับคั ่ง ทิ ทัศนสองขางทางเปนตึกบาง บานบาง สลับกับที ่รกรางวางเปลา โดยมีกองขยะ กับคนพื ้นเมืองที ่นอนอยู ตามทางเทาเป ฉากประกอบ เกาะกลางถนนเปนกอนปูนทรงสี ่เหลี ่ยมๆสูงประมาณเมตรเศษ วางกระจัดกระจายไปทั ่ว ทันใดนั ้น! สิ ่งที ่ ไมคาดคิดก็เกิดขึ ้นเมื ่อคนขั กระชากพวงมาลัยไปทางขวา พารถพุ  ทะยานผานเกาะกลางถนนนั ่นไปดวย ความเร็วสูง พระเจา! สามสาวที ่อยู แถว แรกขางหนาฉันกรีดรองดวยความตกใจ แตคุณคนขับหนาแขกตัวเล็กผิวดำานั ่นยั คงเหยียบคันเรงตอไปบนถนนอีกฝ  แลวลูกกระตาของฉันก็เกือบจะกระเด็ ออกมานอกเบาตาเมื ่อเหลือบไปเห็นแสง  ไฟหนารถบรรทุกฝ งตรงขามสองมา พรอมกับเสียงบีบแตรดังยาวเหยียด โดยไมตองซักซอมพวกเราส เสียงรองขึ ้นพรอมเพรียงกัน คุณคนขั หนาแขกหักซายอยางแรงพุ งผานเกาะ กลางอีกครั ้งกลับไปยังถนนฝ งเดิม รถ บรรทุกเมื ่อครู แทบจะวิ ่งสวนเราไปใน ๕ หรือ ๖ วินาทีถัดมา ฉันคอยๆ คลายคิ ้วที ่ขมวดออก พรอมกับเตือนตัวเองใหหายใจอยางถู วิธีไมมีอะไรเปลี ่ยนแปลง เรายังคงมุ   ไปในความมืด หลายคนหลับไปแลวแต ฉันยังไมอยากหลับและหวังวาคนขับจะ รู สึกเชนเดียวกัน นาิกาบอกเวลาตี สองตามเวลาทองถิ ่น ที ่จริงเรานาจะถึ ตั ้งแตเที ่ยงคืนแลวตามกำาหนด แตจะทำ อะไรไดละ........รถหยุดอยู กับที ่สักพักใหญๆแล ฉันดึงหลังตัวเองออกจากเบาะแลวก็ ชะเงอดูรอบนอก เห็นคนขับรถคุยอยู  กับชายสามคนทางดานนอกไม ไกลจาก ตัวรถ แลวฉันก็เหลือบเห็นปาย อัชรัมศรีดรายานันดา ในที ่สุดก็ถึ ที ่หมาย ฉันกวาดตามองเพื ่อนรวมทาง หลายคนยังคงหลับอยู จนกระทั ่งคนขั รถเดินมากระชากประตูรถบานใหญ ให เลื ่อนออก จากนั ้นก็รัวภาษาพื ้นเมืองที ่ ฉันไมอาจเขาใจ แตดวยภาษากายของเขา บอกฉันวาลงจากรถไดแล ดวยความเต็มใจฉันกาวลงจาก รถไปเปนคนแรกพบเจาหนาที ่สองคน ยืนอยู คนหนึ ่งสวมชุดซาฟารีสีกากี อีกคนสวมชุดซาฟารีสีเขียวหมน พวกเขา ดูคลายกัน หนาตาตามแบบฉบับคน พื ้นเมือง ตัวโตและลงพุงนิดๆ ไวหนวด  ไวเคราดวยกันทั ้งคู จะผิดกันชัดเจนก็ ตรงที ่คนหนึ ่งผมดำาคนหนึ ่งผมขาว สวนเจาหนาที ่คนที ่สามยืนหางออกไป  ไม ไกลนักเขาสวมเสื ้อยืดสีขาวกระชับตั กับกางเกงขาสั ้น ผิวสีน ำาผึ ้ง หนาตาดี  สูงประมาณ ๑๖๕ ซม.หรือมากกวานั ้ นิดหนอย ฉันเดินผานพวกเขาไปยังหลั รถเพื ่อรอรับกระเปาโดยไม ไดพูดอะไร เลย ฉันคิดในใจวา รปภ. เยอะดี กระเปาสัมภาระมากมายกระจัดกระจายอยู บนพื ้นโดยมีเจาของ ของมันยืนกำากับอยู รปภ. หนาตาดี พูดอะไรซักอยางเปนภาษาอังกฤษ สมองของฉันยังคงใชการอะไรไม ได ภายในวางเปลา ฉันเพียงแตยืนและ หายใจอยู ก็เทานั ้น จนกระทั ่ง รปภ. คนเดิมนั ่นถามพวกเราวา “จะเขาหองฝ  โยคะตามกำาหนดการเดิมคือ ๐๖.๓๐ น.  ใชหรือไม” สมองของฉันกระตุกใหปาก ทำางานทันที“NO!” แปลวาไมและมั คือคำาตอบสุดทาย ทามกลางความเงียบ ฉันคิดในใจวา นั ่นมันฆากันชัดๆ..... ครู ตอมาหลายคนเริ ่มพยักหนางึกงั รปภ.คนเดิมถามตอวา “กี ่ โมงดี พี ่หญิงหัวหนาคณะเราตอบไปว “ขอเปนแปดโมงเชาแลวกันคะ” เขาพยักหนารับแลวเดินนำาเราเขาที ่พั ทันทีอันที ่จริงฉันก็ ไมรู วาจะรอแปด  โมงเชาไปทำาไม ฉันยังคงนอนไมหลั อยู ดีเพื ่อนรวมหองของฉันหลับสนิทอยู 
อีกเตียงขางๆ เธอชื ่อเบน หนาตาหนารั
4
 
ส า ร แ ส น ส นุ
มีนาคม
๒๕๕๓
ส า ร แ ส น ส นุ
มีนาคม
๒๕๕๓
5
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->