Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
El Filibusterismo:Deciphered-kab06

El Filibusterismo:Deciphered-kab06

Ratings: (0)|Views: 2,471 |Likes:

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2013

pdf

 
UNCORRECTED PROOF
Kabanata 6Si Basilio
Nang magsimulang rumipeke ang kampana para sa misa sahatinggabi, at sa mga nais pa ang mahimbing na pagtulog kaysa mgakapistahan at seremonyas na nagigising sa nakakayamot na ingay atgalawan, Maingat na pumanaog si Basilio at lumigid nang makalawa omakaitlo sa ilang lansangan, at nang makumbinse ang sarili na walangsumusunod at nagmamatyag
1
ay nagpunta sa mga daan na dipinagdaraanan ng maraming tao at tinungo ang matandang kagubatanna dating pag-aari ng mga Ibarra, na nabili ni Kapitan Tiyago, nakinumpika at ipinagbili ng pamahalaan.
2
 
Dahilan sa ang Pasko ng Panganganak sa taong iyon aynatama sa pagliit ng buwan ay laganap doon ang kadiliman
.
3
Angpagrerepike ay huminto at ang isa-isang tugtog na lamang ang nadidinigsa katahimikan ng gabi, sa gitna ng lagaslas ng mga dahongpinagagalaw ng simoy at mga dagundong ng alon ng kalapit na lawa, nawari·y hilik ng kalikasan nakalulong sa isang mahimbing na pagtulog.
MGA PALIWANAGAng kahalagahan ni Basilio bilang tauhan ni Rizal sa dalawang nobela ay makikita sa pagbibigay ng may-akda ng tig-iisang Kabanata sa
NMT 
at
Fili 
.1 Tandaan na ito ay 
noche buena 
 2 Halos ito rin ang kinasapitan ng lupang pag-aari ni Rizal sa Dapitan,pagkatapos siyang dakpin ng pamahalaang Espanya dahilan sa bintang narebelyon.3 Sa pagkukumpara sa tagpuan ng
nocehe buena 
sa dalawang nobela ay mapapansin na ginamit ni Rizal ang pagkakaroon ng maliwanag na buwan natinataya sa pag-aaral ng nagsasaliksik na sa taong 1882. Ang sikat ng buwansa
noche bueba 
ng 1882 ay maliwanag na katulad ng paglalarawan sa NMT (sangguniin ang wbsite nahttp://www.timeanddate.com/calendar/?year=1882&country=1). Samantalangang kadiliman ng buwan sa
noche buena 
sa
Fili 
ay madilim na sinasabi ni Rizalna 13 taon ang agwat ay umamayon sa mukha/phase ng buwan para sa
noche buena 
ng 1895. (Sanguniin ang website nahttp://www.timeanddate.com/calendar/?year=1895&country=1).Isang tanong:Kalkulado kaya ni Rizal (at itinaon ni Bonifacio) ang rebolusyon sa taong 1896?
 
UNCORRECTED PROOF
Ang binata ay nakatungo na lumalakad na waring ibigmakaaninag sa gitna ng kadiliman, may guniguni siyang taglay dahil sapook at mga sandaling iyon. Paminsan-minsan ay itinataas ang uloupang tanawin ang mga bituin sa pagitan ng mga dahong matataas ngkahuyan, at pagkatapos ay itinutuloy ang paglakad na hinahawi angmga sanga at siit na nagpapabagal sa kanya; kung minsan ay bumabaliksa pinanggalingan, ang kanyang mga paa·y nasasalabid sa isang punongmaliit, masasagasa sa isang ugat na nakalabas sa lupa o sa isangsangang bakli. Nang makalipas ang kalahating oras ay nakarating saisang batis na sa kabilang pampang ay may isang bunduk-bundukan,na sa gitna ng kadiliman ay nag-aanyong malaking bundok. Tinawid niBasilio ang sapa sa tulong ng pagpapalundag-lundag sa mga bato nanatatangi sa kaitiman sa ibabaw ng kinang ng tubig, umakyat sabunduk-bundukan at tinungo ang isang munting pook na nakukulongng matanda·t sira-sirang muog. Tinungo ang puno ng baliting malaki,mahiwaga, matanda (na binubuo halos ng mga ugat na pataas atpaibaba, na waring mga sangang nangagkasala-salabid) na nakatayo sakalagitnaan.
4
 Huminto sa tabi ng isang bunton ng bato, nag-alis ng sumbreroat waring nanalangin. Iyon ang libingan ng kanyang ina, at ang unangdinadalaw niya ay ang libingang iyong walang nakababatid, walangnakamamalay. Sa dahilang dadalaw sa mag-aanak ni Kabesang Tales sakinabukasan ay sinamantala niya ang gabing iyon upang gumanap sagayong katungkulan.Naupo sa isang bato at waring nag-iisip. Sumipot sa kanyangpagbubulay-bulay ang mga panahong nakaraan na waring isang maitimat mahabang badha na mapula-pula sa simula, matapos ay nakapangingilabot, may bahid na dugo, at sa huli·y maitim, nagingabuhing malinaw at unti-unting lumiliwanag.
5
 
A
ng dakong dulo ayhindi mamalas, sapagka·t nakakanlong sa isang ulap na nagbabanaagng liwanag at pagbubukang-liwayway
«
6
 
4 Ito rin ang lakad ni Basilio sa Noche Buena ng NMT.5 Ang buhay at kasaysayann ng tao ay tulad ng isang
apes 
try.
 
Sa bahaging itoay dalawa ang layer na isinusulat ni Rizal ² ang buhay ni Basilio at angkasaysayan ng bayan.6 Ipinararating ni Rizal ang kasalukuyan ng bayan gamit ang pagninilay niBasilio sa kaniyang buhay. Ang hinaharap ay may lambong pa ng ulap ngunitnabanaagan na ng darating na bukang-liwayway. Halos ramdam na ni Rizal sabahaging ito ang pagdating ng kalayaan ng Pilipinas.
 
UNCORRECTED PROOF
May 
labintatlong taon nang ganap na namatay
doon angkanyang ina, sa gitna ng karalitaan,
nang isang magandang gabi, naang buwan ay maliwanag at ang mga Kristiyano sa buong mundo aynagagalak
.
7
Sugatan at pipilay-pilay siyang nakarating doon sapagsunod sa kanyang ina, at ito naman ay baliw at lipos katakutanglumalayo na wari·y anino sa kanyang anak. Doon namatay, dumatingang isang taong hindi niya kilala at ipinag-utos sa kanyang magbuntonng kahoy, bigla siyang umalinsunod, at nang siya·y bumalik ay isa panghindi rin kilala ang natagpuan sa piling ng bangkay ng una. Anong arawat gabi iyon! Tinulungan siya noong taong hindi kilala sa pagbubuntonng kahoy na pinagsunugan sa bangkay ng lalaki, hinukay angpinagbaunan sa kanyang ina at matapos abutan siya ng kauntingkuwalta ay ipinag-utos sa kanyang umalis sa pook na iyon. Noonlamang niya nakita ang lalaking iyon; matangkad, mapupula ang mata,mapuputla ang labi, matangos ang ilong«
8
 Ulilang lubos, walang magulang at kapatid ay iniwan niya angbayang iyon na may mga maykapangyarihang kinasisindakan niya, attumungo sa Maynila upang pumasok na alila sa isang mayaman at mag-aral, na gaya nang ginagawa ng ilan. Ang kanyang paglalakbay ay isangpaglalagalag, puno ng pagpupuyat at pag-aagam-agam, na ang gutom ay hindi inaalintana. Ang ipinangtatawid-kagutuman niya ay mgabungangkahoy ng mga kagubatang kanyang pinagtataguan, kailanma·tnakakatanaw ng suot guwardiya sibil, kasuotan na nakapagpapaalaalang pinagmulan ng kanyang mga kasawian. Nang nasa Maynila na siya,gula-gulanit ang damit at may sakit pa ay dumulog sa mga bahay-bahay at pumapasok na alila. Isang batang taga-lalawigan na hindi marunongng munti mang wikang Kastila at masasakitin pa! Walang pag-asa,dayukdok at hapis na gumalagala sa mga lansangan na napupuna ngmga tao dahil sa ayos na karumal-dumal ng kanyang damit! Makailangtinangka ang pasagasa na sa mga kabayo, na nangagdaraang parangkidlat, na hila ang mga sasakyang nagkikinangan sa pilak at barnis,
7 Alam at inuulit ni Rizal ang kabilugan at liwanag ng buwan 13 taon na angnakakalipas. Balikan ang talababa blg. 3 ng kabanatang ito. Nakapagtataka rinsa pag-aaral na ito na dami ng pagitan ng taon ay kaniyang pinili ang 13 taon.Maging sa
Noli Me Tange 
ang kabatan na pinamatagang Premonisyon ngSigwa ay itinanapat niya sa Kabanata 13.8 Ang bahaging ito ay paglilinaw sa hindi ipinakitang kaganapan sa Kabanata63 ng
Noli Tange 
. Tandaan na dumating si Elias na nanghihina dahilan satinamong mga sugat mula sa habulan sa lawa. Sa bahaging ito ay may dumating na ikalawang lalaki na hindi sugatan at tumulong sa kaniya sapaglilibing sa kaniyang ina at sa pagsunog sa bangkay ni Elias.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->