Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa ludoterapie_învăţământ special_învăţământ special_terapie educaţională complexă şi integrantă

programa ludoterapie_învăţământ special_învăţământ special_terapie educaţională complexă şi integrantă

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,999|Likes:
Published by Anam@rias12
ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

LUDOTERAPIE
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

NOTA DE PREZENTARE
Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe
ARIA CURRICULARĂ: „TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

LUDOTERAPIE
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ Clasele I – a X-a

Aprobat prin ordin al ministrului nr. 5234/ 01.09.2008

Bucureşti, 2008

NOTA DE PREZENTARE
Iniţierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilităţi răspunde unei cerinţe

More info:

Published by: Anam@rias12 on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
 
 ANEXA 4 la Ordinul Ministrului Educa
 ţ 
iei, Cercet
ă
 rii
 ş
i Tineretului nr. 5234/ 01.09.2008
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUI
CENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
I EVALUAREÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR
ARIA CURRICULAR
Ă
:„TERAPIA EDUCA
Ţ
IONAL
Ă
COMPLEX
Ă
 
Ş
IINTEGRAT
Ă
LUDOTERAPIE
PROGRAM 
 Ă 
 
Ş 
COLAR
 Ă 
 Clasele I – a X-a
 Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008 
 
Bucure
ş
ti, 2008
 
Ludoterapie
Clasele I- a X-a 2 
NOTA DE PREZENTARE
Ini
ţ
ierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilit
ăţ
i r
ă
spunde unei cerin
ţ
e imperative a educa
ţ
ieicomprehensive
ş
i integrative pe care
ş
coala româneasc
ă
 
ş
i societatea se str
ă
duiesc s
ă
o implementeze înultimii ani. Integrarea educa
ţ
ional
ă
a copiilor cu deficien
ţă
mintal
ă
medie
ş
i a celor cu deficien
ţ
e severe,profunde
ş
i/ sau asociate nu înseamn
ă
înscrierea formal
ă
a acestora al
ă
turi de copiii f 
ă
r
ă
dizabilit
ăţ
i, cipresupune elaborarea unor programe de lucru proprii, articulate pe principii comune
ş
i strategii incluzive.Solu
ţ
iile educa
ţ
ionale privind integrarea copiilor cu deficien
ţ
e mintale se reg
ă
sesc în realizarea unuicurriculum deschis,
centrat pe copil
 
ş
i respectând principiile educa
ţ
iei integrate:
 principiul normaliz
ă 
rii,
 
 principiul drepturilor egale
,
 principiul
 
diversit 
ăţ 
ii
 
ş
i
 principiul unicit 
ăţ 
ii
 ş
i al individualiz
ă 
rii
.Procesul de înv
ăţă
mânt dintr-o
ş
coal
ă
special
ă
trebuie s
ă
vizeze, pe lâng
ă
componenta instructiv-educativ
ă
,
ş
i o component
ă
compensator-recuperatorie, aceasta din urm
ă
fiind realizat
ă
prin intermediulactivit
ăţ
ilor din cadrul ariilor curriculare „
Terapii specifice
 ş
i de compensare”
ş
i
Terapia educa
 ţ 
ional
ă 
 complex
ă 
 
 ş
i integrat 
ă 
. Se respect
ă
, astfel, unul dintre principiile fundamentale ale educa
ţ
iei speciale:
 principiul asigur 
ă 
rii unit 
ăţ 
ii instruc
 ţ 
iei, educa
 ţ 
iei, compens
ă 
rii, recuper 
ă 
rii
 ş
i/ sau reeduc
ă 
rii.
 Aria curricular
ă
„Terapia educa
 ţ 
ional 
ă
complex
ă
 
 ş
i integrat
ă
” 
cuprinde urm
ă
toarele discipline:
Formarea autonomiei personale, Socializarea, Terapia ocupa
 ţ 
ional
ă 
 , Stimularea cognitiv
ă 
 
ş
i
Ludoterapia.
 Activit
ăţ
ile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de c
ă
tre înv
ăţă
torul-educator (clasele I– a IV-a)
ş
i de c
ă
tre profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu to
ţ
i elevii clasei, în completareaprogramului centrat pe predare-înv
ăţ
are-evaluare, desf 
ăş
urat de c
ă
tre profesorul psihopedagog
ş
i au uncaracter de terapie corectiv-recuperativ
ă
. Aceste tipuri de activit
ăţ
i sunt parte component
ă
a programuluicomplex, integrativ, de evolu
ţ
ie
ş
i dezvoltare a copiilor/ tinerilor
 
cu deficien
ţ
e mintale. Prin con
ţ
inutul lor,acestea se refer
ă
predominant la aria de dezvoltare personal
ă
 
ş
i social
ă
, având ca scop final independen
ţ
acopilului/ tânarului cu dizabilit
ăţ
i, precum
ş
i integrarea lui într-un mediu în continu
ă
schimbare. Activit
ăţ
ilese g
ă
sesc într-o rela
ţ
ie de interdependen
ţă
, cu implica
ţ
ii metodologice intermodulare/ intradisciplinare
ş
iintramodulare, urm
ă
rind valorificarea înv
ăţă
rii sociale cu larg
ă
deschidere spre normalitate.Pornind de la valen
ţ
ele înv
ăţă
rii comutative, programele din cadrul ariei curriculare „Terapiaeduca
ţ
ional
ă
complex
ă
 
ş
i integrat
ă
” propun o interven
ţ
ie modular
ă
, realizat
ă
pe domenii progresive.Finalit
ăţ
ile acestor programe au un caracter practic
ş
i urm
ă
resc formarea unor deprinderi de autonomiepersonal
ă
 
ş
i social
ă
, sporind gradul de adaptabilitate al copiilor cu deficien
ţă
mintal
ă
.La baza proceselor de înv
ăţ
are recuperatorie stau educa
ţ
ia senzorial-motric
ă
 
ş
i dobândirea autonomieipersonale
ş
i sociale, acestea asigurând terenul educa
ţ
iei cognitive
ş
i al integr
ă
rii în comunitate.
 Educa
 ţ 
ia cognitiv
ă 
a copilului cu deficien
ţ
e mintale are o not
ă
de specificitate, cu un parcurs diferitde dezvoltarea cognitiv
ă
 
ş
i înv
ăţ
area instrumental
ă
a copilului obi
ş
nuit. Structurarea proceselor decunoa
ş
tere la copilul cu deficien
ţă
mintal
ă
se refer
ă
la dobândirea instrumentelor de baz
ă
ale cunoa
ş
terii(citit, scris, socotit)
ş
i la formarea unor tehnici elementare de munc
ă
intelectual
ă
. E necesar ca activit
ăţ
iledesf 
ăş
urate în cadrul acestei arii s
ă
aib
ă
un pronun
ţ
at caracter ludic, jocul fiind cea mai eficient
ă
cale destimulare cognitiv
ă
în cazul acestui copil.
 Ludoterapia
implic
ă
jocuri de stimulare a diverselor func
ţ
ii
ş
i procese psihice
ş
i are valen
ţ
e multiple în sfera dezvolt
ă
rii structurilor psihice ale copilului cu deficien
ţă
mintal
ă
.
Socializarea
ş
i
activit 
ăţ 
ile ocupa
 ţ 
ionale
contribuie la formarea unei personalit
ăţ
i adaptative,integrative. Activit
ăţ
ile de tip ergoterapeutic asigur
ă
formarea unor deprinderi care îl preg
ă
tesc pe tân
ă
rul cudizabilit
ăţ
i pentru inser
ţ
ia socio-profesional
ă
.Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu con
ţ
inut specific, astfel încât s
ă
 r
ă
spund
ă
cerin
ţ
elor individuale de dezvoltare, dar
ş
i dezideratului general, de formare a unei personalit
ăţ
iapte de a participa activ la via
ţ
a în familie, de grup profesional
ş
i social. În scopul atingerii acestui dezideratmajor, sunt necesare urm
ă
toarele: cunoa
ş
terea propriei persoane, a mediului
ş
i a normelor decompatibilizare cu acesta, structurarea abilit
ăţ
ilor de ordin psihomotric
ş
i instrumental, ce îl sus
ţ
in camembru activ al acestor grupuri, precum
ş
i cunoa
ş
terea/ respectarea regulilor de existen
ţă
independent
ă
,condi
ţ
ionat
ă
de maturizarea emo
ţ
ional
ă
 
ş
i atitudinal
ă
, prin responsabilizarea sa fa
ţă
de activitate
ş
i fa
ţă
deceilal
ţ
i.Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curricular
ă
„Terapia educa
ţ
ional
ă
complex
ă
 
ş
i integrat
ă
” au un caracter orientativ, oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerci
ţ
ii de înv
ăţ
are
ş
iactivit
ăţ
i cu caracter terapeutic corespunz
ă
toare nivelului de dezvoltare psihofizic
ă
al elevilor cu deficien
ţă
 mintal
ă
 
ş
i, respectiv, zonei proximei dezvolt
ă
ri a fiec
ă
rui caz în parte.
 
Ludoterapie
Clasele I- a X-a 3 
CICLUL PRIMAR (CLS. I-IV)
OBIECTIVE CADRU:1.
 
Stimularea autocunoa
ş
terii, cunoa
ş
terii celorlal
ţ
i
ş
i a mediului înconjur
ă
tor2.
 
Stimularea
ş
i dezvoltarea capacit
ăţ
ilor psiho-individuale în vederea adapt
ă
rii la mediu3.
 
Formarea unor abilit
ăţ
i manuale
ş
i a unor deprinderi practic-aplicative4.
 
Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Elena Doicova added this note
super material
Florentina Tunsu liked this
Ioana Verdes liked this
Tripon Mihaela liked this
Tripon Mihaela liked this
Tripon Mihaela liked this
Daniela Carstiuc liked this
Raluca Ciobanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->