Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
29Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
programa stimulare cognitiva_învăţământ special_terapie educaţională complexă şi integrantă

programa stimulare cognitiva_învăţământ special_terapie educaţională complexă şi integrantă

Ratings: (0)|Views: 1,798 |Likes:
Published by Anam@rias12

More info:

Published by: Anam@rias12 on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

 
ANEXA 2 la Ordinul Ministrului Educa 
ţ 
iei, Cercet 
ă
rii 
ş
i Tineretului 
nr. 5234/ 01.09.2008
 
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I TINERETULUI
CENTRUL NA
Ţ
IONAL PENTRU CURRICULUM
Ş
IEVALUARE ÎN ÎNV
ĂŢĂ
MÂNTUL PREUNIVERSITAR
ARIA CURRICULAR
Ă
:„TERAPIA EDUCA
Ţ
IONAL
Ă
COMPLEX
Ă
 
Ş
IINTEGRAT
Ă
STIMULARE COGNITIV
Ă
 
PROGRAM 
 Ă 
 
Ş 
COLAR
 Ă 
 Clasele I – a X-a
 Aprobat prin ordin al ministrului
nr. 5234/ 01.09.2008 
 
Bucure
ş
ti, 2008
 
Stimulare cognitiv
ă 
 
Clasele I - a X-a1
NOTA DE PREZENTARE
Ini
ţ
ierea unui curriculum pentru copiii cu dizabilit
ăţ
i r
ă
spunde unei cerin
ţ
e imperative a educa
ţ
ieicomprehensive
ş
i integrative pe care
ş
coala româneasc
ă
 
ş
i societatea se str
ă
duiesc s
ă
o implementeze în ultimiiani. Integrarea educa
ţ
ional
ă
a copiilor cu deficien
ţă
mintal
ă
medie
ş
i a celor cu deficien
ţ
e severe, profunde
ş
i/ sau asociate nu înseamn
ă
înscrierea formal
ă
a acestora al
ă
turi de copiii f 
ă
r
ă
dizabilit
ăţ
i, ci presupune elaborareaunor programe de lucru proprii, articulate pe principii comune
ş
i strategii incluzive. Solu
ţ
iile educa
ţ
ionaleprivind integrarea copiilor cu deficien
ţ
e mintale se reg
ă
sesc în realizarea unui curriculum deschis,
centrat pecopil
 
ş
i respectând principiile educa
ţ
iei integrate:
 principiul normaliz
ă 
rii,
 
 principiul drepturilor egale
,
 principiul
 
diversit 
ăţ 
ii
 
ş
i
 principiul unicit 
ăţ 
ii
 ş
i al individualiz
ă 
rii
.Procesul de înv
ăţă
mânt dintr-o
ş
coal
ă
special
ă
trebuie s
ă
vizeze, pe lâng
ă
componenta instructiv-educativ
ă
,
ş
i o component
ă
compensator-recuperatorie, aceasta din urm
ă
fiind realizat
ă
prin intermediulactivit
ăţ
ilor din cadrul ariilor curriculare „
Terapii specifice
 ş
i de compensare”
ş
i
Terapia educa
 ţ 
ional
ă 
 complex
ă 
 
 ş
i integrat 
ă 
. Se respect
ă
, astfel, unul dintre principiile fundamentale ale educa
ţ
iei speciale:
 principiul asigur 
ă 
rii unit 
ăţ 
ii instruc
 ţ 
iei, educa
 ţ 
iei, compens
ă 
rii, recuper 
ă 
rii
 ş
i/ sau reeduc
ă 
rii.
 Aria curricular
ă
„Terapia educa
 ţ 
ional 
ă
complex
ă
 
 ş
i integrat
ă
” 
cuprinde urm
ă
toarele discipline:
Formarea autonomiei personale, Socializarea, Terapia ocupa
 ţ 
ional
ă 
 , Stimularea cognitiv
ă 
 
ş
i
Ludoterapia.
 Activit
ăţ
ile propuse în cadrul acestor discipline sunt realizate de c
ă
tre înv
ăţă
torul-educator (clasele I –aIV-a)
ş
i de c
ă
tre profesorul-educator (clasele aV-a – aX-a) cu to
ţ
i elevii clasei, în completarea programuluicentrat pe predare-înv
ăţ
are-evaluare, desf 
ăş
urat de c
ă
tre profesorul psihopedagog
ş
i au un caracter de terapiecorectiv-recuperativ
ă
. Aceste tipuri de activit
ăţ
i sunt parte component
ă
a programului complex, integrativ, deevolu
ţ
ie
ş
i dezvoltare a copiilor/ tinerilor
 
cu deficien
ţ
e mintale. Prin con
ţ
inutul lor, acestea se refer
ă
 predominant la aria de dezvoltare personal
ă
 
ş
i social
ă
, având ca scop final independen
ţ
a copilului/ tânarului cudizabilit
ăţ
i, precum
ş
i integrarea lui într-un mediu în continu
ă
schimbare. Activit
ăţ
ile se g
ă
sesc într-o rela
ţ
ie deinterdependen
ţă
, cu implica
ţ
ii metodologice intermodulare/ intradisciplinare
ş
i intramodulare, urm
ă
rindvalorificarea înv
ăţă
rii sociale cu larg
ă
deschidere spre normalitate.Pornind de la valen
ţ
ele înv
ăţă
rii comutative, programele din cadrul ariei curriculare „Terapia educa
ţ
ional
ă
 complex
ă
 
ş
i integrat
ă
” propun o interven
ţ
ie modular
ă
, realizat
ă
pe domenii progresive. Finalit
ăţ
ile acestorprograme au un caracter practic
ş
i urm
ă
resc formarea unor deprinderi de autonomie personal
ă
 
ş
i social
ă
, sporindgradul de adaptabilitate al copiilor cu deficien
ţă
mintal
ă
.La baza proceselor de înv
ăţ
are recuperatorie stau educa
ţ
ia senzorial-motric
ă
 
ş
i dobândirea autonomieipersonale
ş
i sociale, acestea asigurând terenul educa
ţ
iei cognitive
ş
i al integr
ă
rii în comunitate.
 Educa
 ţ 
ia cognitiv
ă 
a copilului cu deficien
ţ
e mintale are o not
ă
de specificitate, cu un parcurs diferit dedezvoltarea cognitiv
ă
 
ş
i înv
ăţ
area instrumental
ă
a copilului obi
ş
nuit. Structurarea proceselor de cunoa
ş
tere lacopilul cu deficien
ţă
mintal
ă
se refer
ă
la dobândirea instrumentelor de baz
ă
ale cunoa
ş
terii (citit, scris, socotit)
ş
i la formarea unor tehnici elementare de munc
ă
intelectual
ă
. E necesar ca activit
ăţ
ile desf 
ăş
urate în cadrulacestei arii s
ă
aib
ă
un pronun
ţ
at caracter ludic, jocul fiind cea mai eficient
ă
cale de stimulare cognitiv
ă
în cazulacestui copil.
 Ludoterapia
implic
ă
jocuri de stimulare a diverselor func
ţ
ii
ş
i procese psihice
ş
i are valen
ţ
e multiple însfera dezvolt
ă
rii structurilor psihice ale copilului cu deficien
ţă
mintal
ă
.
Socializarea
ş
i
activit 
ăţ 
ile ocupa
 ţ 
ionale
contribuie la formarea unei personalit
ăţ
i adaptative, integrative.Activit
ăţ
ile de tip ergoterapeutic asigur
ă
formarea unor deprinderi care îl preg
ă
tesc pe tân
ă
rul cu dizabilit
ăţ
ipentru inser
ţ
ia socio-profesional
ă
.Aceste programe sunt concepute ca structuri interdisciplinare cu con
ţ
inut specific, astfel încât s
ă
r
ă
spund
ă
 cerin
ţ
elor individuale de dezvoltare, dar
ş
i dezideratului general, de formare a unei personalit
ăţ
i apte de aparticipa activ la via
ţ
a în familie, de grup profesional
ş
i social. În scopul atingerii acestui deziderat major, suntnecesare urm
ă
toarele: cunoa
ş
terea propriei persoane, a mediului
ş
i a normelor de compatibilizare cu acesta,structurarea abilit
ăţ
ilor de ordin psihomotric
ş
i instrumental, ce îl sus
ţ
in ca membru activ al acestor grupuri,precum
ş
i cunoa
ş
terea/ respectarea regulilor de existen
ţă
independent
ă
, condi
ţ
ionat
ă
de maturizarea emo
ţ
ional
ă
 
ş
i atitudinal
ă
, prin responsabilizarea sa fa
ţă
de activitate
ş
i fa
ţă
de ceilal
ţ
i.Programele propuse pentru disciplinele cuprinse în aria curricular
ă
„Terapia educa
ţ
ional
ă
complex
ă
 
ş
iintegrat
ă
” au un caracter orientativ, oferind cadrului didactic libertatea de a alege exerci
ţ
ii de înv
ăţ
are
ş
iactivit
ăţ
i cu caracter terapeutic corespunz
ă
toare nivelului de dezvoltare psihofizic
ă
al elevilor cu deficien
ţă
 mintal
ă
 
ş
i, respectiv, zonei proximei dezvolt
ă
ri a fiec
ă
rui caz în parte.
 
Stimulare cognitiv
ă 
 
Clasele I - a X-a2
CICLUL PRIMAR (CLS. I-IV)
OBIECTIVE CADRU:1.
 
Explorarea senzorial
ă
 
ş
i motric
ă
a lumii înconjur
ă
toare în vederea form
ă
riiconduitelor de orientare, cunoa
ş
tere
ş
i adaptare la mediul ambiant2.
 
Stimularea
ş
i dezvoltarea capacit
ăţ
ilor psiho-individuale în vederea form
ă
riiunor comportamente independente3.
 
Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social

Activity (29)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Codruta Cursaru liked this
Ioana Verdes liked this
Rusu Andreea liked this
Tiberiu Milko liked this
Tripon Mihaela liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->