Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
test_ps1

test_ps1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 9,499|Likes:
Published by anhaa0811

More info:

Published by: anhaa0811 on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

 
ÎÞÓÒÀÍ-2008
/Èõ, äýýä ñóðãóóëü, êîëëåæ, ÌѯҺâä ýëñýí ñóðàëöàã÷èä,îþóòàí, ýöýã ýõ÷¿¿ä, áîëîâñðîëûí ñàëáàðûã ñóäëàí ñîíèðõîã÷èä,îþóòàí, çàëóó÷óóäûí áàéãóóëëàãóóäàä çîðèóëàâ/
Ýíýõ¿¿ íîìîíä îðñîí ìàòåðèàëûã îëîí íèéòýä ò¿ãýýõ,èíòåðíåòýä áàéðøóóëàí ñóðòàë÷ëàõ, àøèãëàõ òîõèîëäîëä òóñíîìíû íýðèéã äóðäàõûã àíõààðíà óó.
“Îþóòàí-2008”-ä îðñîí ìýäýý, íèéòëýë, ýõ ìàòåðèàë íüèâýýí òýòãýã÷äèéí ¿çýë áîäëûã òóñãààã¿é áºãººä çîõèîã÷èéí èð¿¿ëñýíìàòåðèàëûã õÿíàí ¿çýæ îðóóëñàí áîëíî. Èâýýí òýòãýã÷èä íü çºâõºí ººðñäèéíñóðòàë÷èëãàà ìýäýýëýë õàìààðàëòàé áîëíî.
Ýìõýòãýí õýâë¿¿ëýã÷èä
Ìîíãîëûí èõ, äýýä ñóðãóóëèóäûí äýëãýðýíã¿é ëàâëàõ Ìîíãîë óëñûí ìýðãýæëèéí ÷èãëýë, èíäåêñèéí æàãñààëò Ìýðãýæëýý ñîíãîõ çºâëºãºº, ìýäýýëýëÒýòãýëýã, õºíãºëºëò çýýëä õàìðàãäàõ áîëîìæóóä Áîëîâñðîëûí õóóëü, òîãòîîìæ Ìîíãîëûí çàëóó÷óóäûí áàéãóóëëàãûí ëàâëàõ Îþóòíû õºíãºëºëò, ¿éë÷èëãýý, õºäºëìºð ýðõëýëò, ýð¿¿ë ìýíä Øèëäýã îþóòíóóäûí çºâëºãººÈðýýä¿éí óäèðäàã÷èéí ãàðûí àâëàãà Õ¿í õóäàëäààëàõ ãýìò õýðýã Àâëèãà ãýæ þý âý? Îþóòíû áàéð, îþóòíû àìüäðàëûí òóõàé 
ÝÍÝÍÎÌÍÎÎÑÒÀ:

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nandinbileg liked this
Enji Lha liked this
Subd Pvvjee liked this
Oyumaa Mgl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->