Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Deflegmator

Deflegmator

Ratings:
(0)
|Views: 2,238|Likes:
Published by cevapcic100

More info:

Published by: cevapcic100 on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
 
MAŠINSKI FAKULTETU BEOGRADUProcesna tehnika
 Predmet
:
Toplotni i difuzioni aparati
List br.
2
 
 SADRŽAJ 
 
 Sadržaj 
2
 
Tehni 
č 
ki opis deflegmatora
3
 
 Prora
č 
un deflegmatora
4
1.Tehnološki prora
č 
un
41.1.Toplotni bilans 41.2.Srednja temperaturska razlika 41.3.Izbor tipa razmenjiva
č 
a toplote i osnovne geom. karakteristike 51.4.Ode
đ 
ivanje koeficijenta prelaza toplote sa strane cevi 1.5. Ode
đ 
ivanje koeficijenta prelaza toplote sa strane omota
č 
a 1.6. Ode
đ 
ivanje koeficijenta prolaza toplote 1.7.Korekcija koeficijenta prolaza toplote 81.8.Popravka dimenzija razmenjiva
č 
a toplote 10
2.Strujni prora
č 
un
112.1.Odre
đ 
ivanje pre
č 
nika priklju
č 
ka za ulaz i izlaz vode 112.2.Odre
đ 
ivanje pre
č 
nika priklju
č 
ka za ulaz pare 112.3. Odre
đ 
ivanje pre
č 
nika priklju
č 
ka za izlaz kondenzata 122.4.Pad pritiska sa strane cevi 12
3.Mehani 
č 
ki prora
č 
un
143.1.Prora
č 
un debljine zida cilindri
č 
nog omota
č 
a aparata 143.2.Prora
č 
un standardnog danaca 153.3.Prora
č 
un vijaka 193.4.Prora
č 
un prirubnica 213.5.Prora
č 
un cevnih plo
č 
a 223.6.Provera
č 
vrsto
ć
e omota
č 
a usled dilatacije cevi cevnog snopa 233.7.Provera cevi cevnog snopa na izvijanje 243.8.Provera izdržljivosti uvaljanog spoja cevi i cevne plo
č 
e 24
 
 Literatura
25
Br. indeksa Ime i prezime Šk. god. Datum Pregledao
 
 
MAŠINSKI FAKULTETU BEOGRADUProcesna tehnika
 Predmet
:
Toplotni i difuzioni aparati
List br.
3
 
TEHNI 
Č 
 KI OPIS DEFLEGMATORA
Deflegmator ili kako se zove prema svojoj ulozi – parcijalni kondenzator, je aparat koji sekoristi u procesu kontinualne destilacije sa ulogom da obogati ostatak pare sa lakše isparljivomkomponentom, u ovom slu
č
aju etanolom. Naj
č
ć
e posle njega dolaze jos dva kondenzatora gde se para skoro potpuno kondenzuje. Prema dijagramu entalpija – sastav, proces kondenzacije udeflegmatoru kao da ne ide vertikalnom linijom ve
ć
izotermom ta
č
ke kondenzacije i to samonjenim pocetkom jer se samo mali deo pare kondenzuje. Jasno je preko pravila poluge da je sastavkondenzata to malo te
č
nosti osiromašen vodom, a ve
ć
i je udeo etanola. Kako zadatkom nije datmaseni protok ulazne pare kao ni protok pare koja izlazi, ve
ć
samo protok kondenzata, smatra
ć
e seda se sva para koja u
đ
e kondenzuje (termofizi
č
ke veli
č
ine kondenzata uzimam za sastav pare), astavljen je isti priklju
č
ak za izlaz pare kao i za ulaz bez prora
č
una.Deflegmator je zamišljen kao vertikalni dobošasti razmenjiva
č
toplote sa nepokretnimcevnim plo
č
ama.Omota
č
aparata je izra
đ
en od debelog
č
eli
č
nog lima s =5 mm, sastava austenitnog
č
elika
Č
4571 otpornog na hemijske uticaje materije kakva je etanol.Za omota
č
sa jedne i druge strane su zavarene okrugle
č
eli
č
ne cevne plo
č
e sa nadnesenim prirubnicama sa prstenastim upustima, materijala istog kao i omota
č
,
č
ije dimenzije za spajanje izaptivanje odgovaraju prirubnicama sa prstenastim ispustom standardnih dimenzija, JUSM.B6.011. i JUS M.B6.008.Spoj cei sa cevnim plo
č
ama je izveden uvaljivanjem.Cevi razmenjiva
č
a su standardne meke bakarne cevi
Č
22 , JUS C.D5.501.Danca aparata su dva identi
č
na standardna plitka danca, napravljena iscela od
č
eli
č
noglima srednje debljine s = 4 mm, sastava obi
č
nog feritnog konstrukcionog
č
elika
Č
0361, jer nedolazi u kontakt sa agresivnom materijom kakva je etanol.Za danca su privarene prirubnice od
č
elika istog sastava kao i danca, sa prstenastimispustom standardih dimenzija, JUS M.B6.011. i JUS M.B6.008.Vijci su standardni, od
č
elika
Č
0445 , JUS M.B1.050. , u kombinaciji sa elasti
č
nim podloškama od
č
elika
Č
2130 , JUS C.B2.110.U donjoj komori za dance je zavarena pregrada u obliku
č
eli
č
nog lima sastava istog kao idance debljine 5 mm, koja deli ulaz i izlaz vode za hla
đ
enje. Sa strane omota
č
a za cevnu plo
č
u jezavarena uzdužna pregrada od
č
eli
č
nog lima debljine 10 mm, sastava istog kao i omota
č
aparata,koji služi da para ne ide direktno dalje kroz izlazni otvor ve
ć
da okupa celu dužinu cevi.Priklju
č
ci su izra
đ
eni od standardnih cevi bez šava sa standardnim prirubnicama saispustom , JUS M.B6.011. i JUS M.B6.008. Za ulaz i izlaz pare su identi
č
ni, na istom nivou, a zaizlaz kondenzata je na dnu omota
č
a, od
č
elika istog kao i omota
č
. Za ulaz i izlaz vode su identi
č
ni,vertikalno postavljeni na donjem dancetu, od cevi
č
elika
Č
1212 , JUS C.B5.122.Svi zaptiva
č
i su meki, od teflona PTFE.Br. indeksa Ime i prezime Šk. god. Datum Pregledao
 
 
MAŠINSKI FAKULTETU BEOGRADUProcesna tehnika
 Predmet
:
Toplotni i difuzioni aparati
List br.
4
 
 PRORA
Č 
UN DEFLEGMATORA
1.Tehnološki prora
č 
un
1.1.Toplotni bilans
Toplotna snaga razmenjiva
č
a iznosi :
( )
kW34893671937 36008000)'''(
111
====
hhmmQ
 a maseni protok vode za hla
đ
enje je:
skg8,2785,10425,230 3489
222
===
 p
hhQm
 gde je:
 
m
1
= 8000 kg/h , maseni protok suvozasi
ć
ene mešavine vodene pare i pare etanola (
pare
),
 
h
= 1937 kJ/kg , entalpija suvozasi
ć
ene pare na atmosferskom pritisku ,T.4.1.
[
3
]
,
 
h
'
= 367 kJ/kg , entalpija klju
č
ale te
č
nosti na atmosferskom pritisku ,T.4.1.
[
3
]
,
 
h
2k 
 
= 230,25 kJ/kg , entalpija vode na izlazu iz aparata na pritisku od 1,5 bar ,T.4.2.6.
[
4
]
,
 
h
2p
 
= 104,85 kJ/kg , entalpija vode na ulazu u aparat na pritisku od 1,5 bar ,T.4.2.6.
[
4
]
.
1.2.Srednja temperaturska razlika
Srednja temperaturska razlika za slu
č
aj kondenzacije suvozasi
ć
ene pare bez pothla
đ
ivanjakondenzata iznosi:
C4,50 559,91 259,91 ln2555ln
2222
°===
kond  pkond  p sr 
 gde je:
 
kond 
= 91,9ºC , temperatura kondenzacije pare na atmosferskom pritisku , T.4.1.
[
3
]
,
 
 
k2
= 55ºC , temperatura vode na izlazu iz aparata na pritisku od 1,5 bar,
 
 
k2
= 25ºC , temperatura vode na ulazu u aparat na pritisku od 1,5 bar.
 
 
Br. indeksa Ime i prezime Šk. god. Datum Pregledao

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirko Ilic liked this
Nicolae Rusu liked this
prevrtljivac liked this
Stefana Dimitrieska liked this
Tonci Gavranic liked this
Concrete Worms liked this
Војкан Војче Јоцић liked this
Gordan Bozalo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->