Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Deflegmator

Deflegmator

Ratings: (0)|Views: 2,190|Likes:
Published by cevapcic100

More info:

Published by: cevapcic100 on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
 
MAŠINSKI FAKULTETU BEOGRADUProcesna tehnika
 Predmet
:
Toplotni i difuzioni aparati
List br.
2
 
 SADRŽAJ 
 
 Sadržaj 
2
 
Tehni 
č 
ki opis deflegmatora
3
 
 Prora
č 
un deflegmatora
4
1.Tehnološki prora
č 
un
41.1.Toplotni bilans 41.2.Srednja temperaturska razlika 41.3.Izbor tipa razmenjiva
č 
a toplote i osnovne geom. karakteristike 51.4.Ode
đ 
ivanje koeficijenta prelaza toplote sa strane cevi 1.5. Ode
đ 
ivanje koeficijenta prelaza toplote sa strane omota
č 
a 1.6. Ode
đ 
ivanje koeficijenta prolaza toplote 1.7.Korekcija koeficijenta prolaza toplote 81.8.Popravka dimenzija razmenjiva
č 
a toplote 10
2.Strujni prora
č 
un
112.1.Odre
đ 
ivanje pre
č 
nika priklju
č 
ka za ulaz i izlaz vode 112.2.Odre
đ 
ivanje pre
č 
nika priklju
č 
ka za ulaz pare 112.3. Odre
đ 
ivanje pre
č 
nika priklju
č 
ka za izlaz kondenzata 122.4.Pad pritiska sa strane cevi 12
3.Mehani 
č 
ki prora
č 
un
143.1.Prora
č 
un debljine zida cilindri
č 
nog omota
č 
a aparata 143.2.Prora
č 
un standardnog danaca 153.3.Prora
č 
un vijaka 193.4.Prora
č 
un prirubnica 213.5.Prora
č 
un cevnih plo
č 
a 223.6.Provera
č 
vrsto
ć
e omota
č 
a usled dilatacije cevi cevnog snopa 233.7.Provera cevi cevnog snopa na izvijanje 243.8.Provera izdržljivosti uvaljanog spoja cevi i cevne plo
č 
e 24
 
 Literatura
25
Br. indeksa Ime i prezime Šk. god. Datum Pregledao
 
 
MAŠINSKI FAKULTETU BEOGRADUProcesna tehnika
 Predmet
:
Toplotni i difuzioni aparati
List br.
3
 
TEHNI 
Č 
 KI OPIS DEFLEGMATORA
Deflegmator ili kako se zove prema svojoj ulozi – parcijalni kondenzator, je aparat koji sekoristi u procesu kontinualne destilacije sa ulogom da obogati ostatak pare sa lakše isparljivomkomponentom, u ovom slu
č
aju etanolom. Naj
č
ć
e posle njega dolaze jos dva kondenzatora gde se para skoro potpuno kondenzuje. Prema dijagramu entalpija – sastav, proces kondenzacije udeflegmatoru kao da ne ide vertikalnom linijom ve
ć
izotermom ta
č
ke kondenzacije i to samonjenim pocetkom jer se samo mali deo pare kondenzuje. Jasno je preko pravila poluge da je sastavkondenzata to malo te
č
nosti osiromašen vodom, a ve
ć
i je udeo etanola. Kako zadatkom nije datmaseni protok ulazne pare kao ni protok pare koja izlazi, ve
ć
samo protok kondenzata, smatra
ć
e seda se sva para koja u
đ
e kondenzuje (termofizi
č
ke veli
č
ine kondenzata uzimam za sastav pare), astavljen je isti priklju
č
ak za izlaz pare kao i za ulaz bez prora
č
una.Deflegmator je zamišljen kao vertikalni dobošasti razmenjiva
č
toplote sa nepokretnimcevnim plo
č
ama.Omota
č
aparata je izra
đ
en od debelog
č
eli
č
nog lima s =5 mm, sastava austenitnog
č
elika
Č
4571 otpornog na hemijske uticaje materije kakva je etanol.Za omota
č
sa jedne i druge strane su zavarene okrugle
č
eli
č
ne cevne plo
č
e sa nadnesenim prirubnicama sa prstenastim upustima, materijala istog kao i omota
č
,
č
ije dimenzije za spajanje izaptivanje odgovaraju prirubnicama sa prstenastim ispustom standardnih dimenzija, JUSM.B6.011. i JUS M.B6.008.Spoj cei sa cevnim plo
č
ama je izveden uvaljivanjem.Cevi razmenjiva
č
a su standardne meke bakarne cevi
Č
22 , JUS C.D5.501.Danca aparata su dva identi
č
na standardna plitka danca, napravljena iscela od
č
eli
č
noglima srednje debljine s = 4 mm, sastava obi
č
nog feritnog konstrukcionog
č
elika
Č
0361, jer nedolazi u kontakt sa agresivnom materijom kakva je etanol.Za danca su privarene prirubnice od
č
elika istog sastava kao i danca, sa prstenastimispustom standardih dimenzija, JUS M.B6.011. i JUS M.B6.008.Vijci su standardni, od
č
elika
Č
0445 , JUS M.B1.050. , u kombinaciji sa elasti
č
nim podloškama od
č
elika
Č
2130 , JUS C.B2.110.U donjoj komori za dance je zavarena pregrada u obliku
č
eli
č
nog lima sastava istog kao idance debljine 5 mm, koja deli ulaz i izlaz vode za hla
đ
enje. Sa strane omota
č
a za cevnu plo
č
u jezavarena uzdužna pregrada od
č
eli
č
nog lima debljine 10 mm, sastava istog kao i omota
č
aparata,koji služi da para ne ide direktno dalje kroz izlazni otvor ve
ć
da okupa celu dužinu cevi.Priklju
č
ci su izra
đ
eni od standardnih cevi bez šava sa standardnim prirubnicama saispustom , JUS M.B6.011. i JUS M.B6.008. Za ulaz i izlaz pare su identi
č
ni, na istom nivou, a zaizlaz kondenzata je na dnu omota
č
a, od
č
elika istog kao i omota
č
. Za ulaz i izlaz vode su identi
č
ni,vertikalno postavljeni na donjem dancetu, od cevi
č
elika
Č
1212 , JUS C.B5.122.Svi zaptiva
č
i su meki, od teflona PTFE.Br. indeksa Ime i prezime Šk. god. Datum Pregledao
 
 
MAŠINSKI FAKULTETU BEOGRADUProcesna tehnika
 Predmet
:
Toplotni i difuzioni aparati
List br.
4
 
 PRORA
Č 
UN DEFLEGMATORA
1.Tehnološki prora
č 
un
1.1.Toplotni bilans
Toplotna snaga razmenjiva
č
a iznosi :
( )
kW34893671937 36008000)'''(
111
====
hhmmQ
 a maseni protok vode za hla
đ
enje je:
skg8,2785,10425,230 3489
222
===
 p
hhQm
 gde je:
 
m
1
= 8000 kg/h , maseni protok suvozasi
ć
ene mešavine vodene pare i pare etanola (
pare
),
 
h
= 1937 kJ/kg , entalpija suvozasi
ć
ene pare na atmosferskom pritisku ,T.4.1.
[
3
]
,
 
h
'
= 367 kJ/kg , entalpija klju
č
ale te
č
nosti na atmosferskom pritisku ,T.4.1.
[
3
]
,
 
h
2k 
 
= 230,25 kJ/kg , entalpija vode na izlazu iz aparata na pritisku od 1,5 bar ,T.4.2.6.
[
4
]
,
 
h
2p
 
= 104,85 kJ/kg , entalpija vode na ulazu u aparat na pritisku od 1,5 bar ,T.4.2.6.
[
4
]
.
1.2.Srednja temperaturska razlika
Srednja temperaturska razlika za slu
č
aj kondenzacije suvozasi
ć
ene pare bez pothla
đ
ivanjakondenzata iznosi:
C4,50 559,91 259,91 ln2555ln
2222
°===
kond  pkond  p sr 
 gde je:
 
kond 
= 91,9ºC , temperatura kondenzacije pare na atmosferskom pritisku , T.4.1.
[
3
]
,
 
 
k2
= 55ºC , temperatura vode na izlazu iz aparata na pritisku od 1,5 bar,
 
 
k2
= 25ºC , temperatura vode na ulazu u aparat na pritisku od 1,5 bar.
 
 
Br. indeksa Ime i prezime Šk. god. Datum Pregledao

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Mirko Ilic liked this
Nicolae Rusu liked this
prevrtljivac liked this
Tonci Gavranic liked this
Concrete Worms liked this
Gordan Bozalo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->