Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Counsel of God

Counsel of God

Ratings: (0)|Views: 565 |Likes:
Published by James
Sabi ng iba itaas mo lang ang kamay mo at tanggapin ang Panginoon ay maliligtas ka na. Sabi naman ng iba kapag ligtas ka na ay hindi na mawawala pa ang kaligtasan mo.Sabi naman ng iba kapag hindi ka nabautismuhan hindi ka na maliligtas. Ano ba ang tutoo? Maaari nyong i-download ang aklat na ito sa kahit ng magkanong offering bilang pantulong sa Malabon at Noveleta Church
Sabi ng iba itaas mo lang ang kamay mo at tanggapin ang Panginoon ay maliligtas ka na. Sabi naman ng iba kapag ligtas ka na ay hindi na mawawala pa ang kaligtasan mo.Sabi naman ng iba kapag hindi ka nabautismuhan hindi ka na maliligtas. Ano ba ang tutoo? Maaari nyong i-download ang aklat na ito sa kahit ng magkanong offering bilang pantulong sa Malabon at Noveleta Church

More info:

Published by: James on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

 
ANG PAYO NG DIYOS SA KALIGTASAN
 James Padua
1 KALIGTASAN?
 
Sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso: “At kayo'y binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahilsa inyong mga pagsalansang” (Efeso 2:1). Noong tayo ay hiwalay sa Diyos at mga pataydahil sa pagkakasala, hindi natin alam na tayo ay nasa kapahamakan. Gaya ng isang pataysa pisikal hindi niya alam na siya ay patay, gayundin ang isang patay sa espiritwal ay hindiniya alam na siya’y patay. Dahil tayo ay patay sa harap ng Diyos tayo ay pawang mga nasakapahamakan, kaya't nangangailangan tayo ng kaligtasan.Ano ba ang kapahamakan na naghihintay sa atin? Walang iba kundi ang impiyerno. Lahatng tao’y nararapat doon magtutungo dahil ang lahat ay nagkasala. Walang sinuman angnararapat sa atin sa langit dahil banal lamang ang nararapat doon. Dahil dito ang Diyos aygumawa ng paraan upang ang tao ay makarating sa langit. Gumawa Siya ng paraan at itoang kaligtasan. Kapag ang tao ay walang kaligtasan siya’y nasa kapahamakan.Ano naman ang ibig sabihin ng kapahamakan? Una, ang kapahamakang tinutukoy ngBibliya ay espirituwal, ito ay ang maranasan natin ang galit ng Diyos. Huwag nating isipin nakakayanin natin ang galit ng Diyos dahil sa katotohanan hindi natin ito mababata.Mararanasan ng tao ang galit na iyan sa itinakda Niyang panahon o kaya ay sa kamatayanng tao. Ang magpapatikim ng sakit ng kaparusahan sa tao ay ang impiyerno na nilikha ngDiyos para sa kanyang mga anghel na magkakasala.Ipinaaalam ng Diyos sa mga tao na may naghihintay na kaparusahan sa kanila kung hindisila magsisisi. Ito ay ipinakita na ng Diyos sa Kanyang mga salita na ipinagkaloob sa atin.Ang Bibliya ay nararapat na maging batayan ng tao sa mga bagay na nararapat niyangpaniwalaan tungkol sa Diyos. Walang nalalaman ang tao tungkol sa dapat niyangpaniwalaan maliban na ito ay sinabi ng ibang tao o kaya ay kanya ng nakagisnan. TangingBibliya ang may kapamahalaan sa nararapat paniwalaan ng tao, kung hindi, angpaniniwalaan niya ay mga kathang-isip lang.Kung hindi paniniwalaan ng tao ang Bibliya, magkakaroon kaya siya ng kaligtasan? Kunghindi niya ito paniniwalaan, kapahamakan ang patutunguhan niya. Ano ba naman angmagiging batayan natin upang hindi ito paniwalaan? Wala, dahil sa lahat ng bagay angBibliya ay matapat. Kaya’t kung nais ng tao na maligtas, maniwala siya at sumunod sa mgasinasabi ng Bibliya.
Tunay na Kalagayan ng Tao
 
Ang paniniwala naman ng ibang tao, maging mabuti ka lang sa iyong ay kapwamaliligtas ka na. Ito ay isa sa mga kathang-isip ng tao na walang batayan. Hindi sapamamagitan ng paggawa ng kabutihan maliligtas ang tao. Kahit na gaano karami angnagawang kabutihan ng tao ay sa impiyerno pa rin siya magtutungo. Ito kasi ang kalikasanng tao: sila ay mga anak ng kagalitan. Hindi natin magagawang pawiin ang galit ng Diyos sapamamagitan ng paggawa ng mabuti upang iligtas Niya tayo.“Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Dios na ating Tagapagligtas; na siya may ibigna ang lahat ng mga tao'y mangaligtas at mangakaalam ng katotohanan” (1 Tim. 2:3-4).Dahil sa kagustuhan Niyang maligtas ang tao, gumawa Siya ng paraan upang tayo aymaligtas. Nagtagumpay ang Panginoon kaya’t nabuksan Niya ang kaligtasan para sa lahat.Upang mangyari ito napakalaking halaga ang Kanyang pinagbayaran. Kung ito ay ipagbibili,walang tao ang makakabili. Ang ginawa ng Diyos ipinamahagi ito ng walang bayad. Kaya’t
 
sa oras na ito ay matatanggap natin ang kaligtasan ng Diyos ng hindi na natin paghihirapanpa. Sa sandaling ito ay titingnan natin ang paraan kung paano nating matatanggap angkaligtasan upang tayo’y maligtas.Dahil napakalaking halaga ang pinagbayaran dito, nangangahulugan na ang tao ay nasamiserableng kalagayan. Nangangailangan siya ng tulong ng Diyos upang maligtas. Angkaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos ay pag-aalis sa atin sa miserableng kalagayang ito.Hindi tayo mayaman na gaya ng ating iniisip. Gaano man kayaman ang tao sa pinansyalpulubi naman siya sa espiritwal. Kaya kailangan natin ang Panginoong Jesus dahil binayaranna Niya ang ating kaligtasan.Bukod sa impiyerno kailangan muna nating maligtas sa kasalanan na ating nagagawa sabuhay na ito. Ito ang dahilan kung bakit tayo nasa kapahamakan. Kahit na wala tayongnalalaman sa mga moral na batas nalalaman natin na ang isang bagay ay masama sapamamagitan ng ating budhi. Ang batas ng Diyos at ang ating budhi ay nagpapatotoo natayo’y mga makasalanan. Bilang mga makasalanan at nagkakasala tayo ay nararapat sakahatulan. Ang kaligtasan ng Diyos ay naghahandog ng kaligtasan sa kasalanan.Kung tayo nga sa ngayon ay ligtas na, paano ko mapapatunayan sa sarili kong ako’yligtas? Iyan ang nais kong linawin dito. Napakaraming tao ang nagsasabing sila ay ligtaskahit na sa katotohanan ay hindi. Mayroon namang ligtas na subalit pinag-aalinlanganan paang kaligtasan niya. Ang mangyayari baka hindi pa siya maligtas dahil sa pag-aalinlanganniya. Mayroon namang tiwala sa kaligtasan nila subalit hindi nagpapahalaga sa kaligtasannila. Para sa kanila sa oras na tinanggap mo ang kaligtasan ay habang-buhay ka ng ligtaskahit patuloy kang nagkakasala. Hindi din sila maliligtas kahit na sabihing sila’y minsan ngsumampalataya kung hindi makikita ang pagbabago sa kanila.Katotohanang marami ang naniniwala sa Bibliya subalit ang problema ay anginterpretasyong ibinibigay dito. May nagpapahalaga sa isang talata at winawalang-kabuluhan ang iba, sa pagnanasang maitaguyod ang sariling kanila. Kung ganito anggagawin ng tao sumusuway na siya sa sinasabi ng Diyos. Titingnan natin ang tunay nasinasabi ng Bibliya at titimbangin natin ang sinasabi ng iba kung makatotohanan nga.
Paano Nangyayari ang Kaligtasan?
Sa Lumang Tipan ay makikita natin ang larawan kung paano ang pagliligtas. Ayon sasinasabi ni Pablo: “Sapagkat ang anomang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulatdahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan aymangagkaroon tayo ng pagasa” (Roma 15:4). Nasulat ang lahat ng ito para sa atingkapakinabangan. Sa lahat ng mga nasusulat na ito tayo ay matututo.Ang diwa ng kaligtasan ay makikita natin sa Lumang Tipan sa kasaysayan ng Israel.Noong nasa malubhang kahirapan ang Israel dahil sa pang-aalipin ng mga Egipcio, dumaingsila sa Diyos at ang Diyos ay nagsusugo na magliligtas sa kanila. Kapag sila ay nailigtas na,ang taong naging tagapagligtas ang nagiging pinuno o hari nila. Maraming ulit natingmakikita ang mga ganitong tagpo Lumang Tipan.Nangangahulugan na kapag sinabi nating kaligtasan, ang ililigtas ay nasa panganib omalubhang kalagayan at wala ng magawa upang iligtas ang sarili. Pagkatapos ay daratingang isang tagapagligtas na may kakayahang sagipin sa panganib ang ililigtas. Ganito ngaang lagay natin sa ngayon: tayo ay kahalubilo ng mga patungo sa kapahamakan, subalitdumating ang isang Tagapagligtas at tayo ay hinango Niya sa mapait na kalagayang iyon. Tayo ang mga nasa kapahamakan na nangangailangan ng Tagapagligtas; ang Panginoong Jesus ang isinugo upang maging Tagapagligtas natin.Nahahawig sa mga pangyayari sa Lumang Tipan ang pagliligtas ng Panginoon sa Bagong Tipan. Bagaman ang ating kalagayan sa ngayon ay malubha, ayaw iwan ng maraming taoang kalagayang ito. Sa pagliligtas ng Panginoon tinatawag Niya ang tao upang pumanig saKanya. Kaya't ang napapaloob sa kaligtasan sa Bagong Tipan ay ang pagtawag ng Tagapagligtas at ang ating tugon sa tawag na iyan.
Ang Kaligtasan ay Isang Proseso
 
Ang kaligtasan ay isang proseso. Una, sinasabi na tayo ay
maliligtas
(Marcos 16:16).Nangangahulugang wala pa sa atin ang kaligtasan subalit maaaring mapasa atin. Ikalawa aysa
ikaliligtas
(Heb. 10:39) na nagpapahiwatig na kung magawa natin ang mga sinabi ngPanginoon gaya ng pagsunod at pagpapatuloy, ito ay sa ating ikaliligtas. Pangatlo ay
ligtaskayo
(1 Cor. 15:2) na nagpapahiwatig na tayo ay ligtas na sa kapahamakan sa ngayon palamang. Ito ay pag-aaralan natin sa ikalimang kabanata ng aklat na ito.
- o -
2 SA BIYAYA KAYO’Y NANGALIGTAS
Hindi natin ginawa ang ating kaligtasan kundi ito ay biyaya ng Diyos. “Sapagkat sabiyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya: at ito'y hindi dahil sainyong sarili, ito'y kaloob ng Dios”. (Efe. 2:8). Ano ba ang ibig sabihin ng salitang BIYAYA?Unang ginamit ng Bibliya ang salita biyaya sa Genesis 6:8 na sinasabi, “Datapwat si Noe aynakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon”.Ang salitang biyaya sa Hebreo ay
chanan
na ayon sa
Strong’s Exhaustive Concordance
:“a primitive root (compare 'chanah' (2583)); properly, to bend or stoop in kindness to aninferior; to favor, bestow; causatively to implore (i.e. move to favor by petition):--beseech,fair, (be, find, shew) favour(-able), be (deal, give, grant (gracious(-ly), intreat, (be) merciful,have (shew) mercy (on, upon), have pity upon, pray, make supplication…Sa panahong iyon tanging si Noe lang ang nakapasa sa paningin ng Diyos. Dahil sakanyang paglakad na matuwid nakuha niya ang pabor ng Diyos at hindi siya napahamak sapaggunaw. Sa dami ng mga tao noong kanyang kapanahunan, tanging siya lang angsinabing nakasumpong ng biyaya sa Diyos. Nangangahulugan na ang pagsiyasat naginagawa ng Diyos sa bawat tao ay personal. Isa-isa Niyang kinikilatis at tanging si Noe langang nakapasa sa pamantayan Niya. Bilang ganti ng Diyos sa kanya ay nagpakita Ito ngkatapatan sa kanyang buong sambahayan.Kaya’t sinasabi sa susunod na talata: “Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalakingmatuwid at sakdal noong kapanahunan niya: si Noe ay lumakad na kasama ng Dios” (Gen.6:9). Sa kapanahunang iyon lahat ng tao ay tatanggap ng kagalitan ng Diyos. Tanging si Noeang makakaligtas sa galit na ibubuhos ng Diyos sa mundo.Nangangahulugan na ang biyaya ay ang kabutihang-loob o pabor na ating natatanggapsa iba na hindi natin kayang bayaran. Halimbawa ay gaya ng nangyari kay Jose ng mapuntasiya sa bahay ni Potiphar, sinasabi, “At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin,na ang Panginoon ay sumasakanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ngPanginoon sa kanyang kamay” (Gen. 39:4). Kung tayo ay nakasumpong ng biyaya tayo aymapagkakatiwalaan. Ito ay nagbabadya ng pananagutan sa nagbigay sa atin ng biyaya.Si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa Diyos kaya ipinagkatiwala sa kanya ang pagbibigaybabala sa buong mundo. Si Jose naman ay nakasumpong ng biyaya kay Potiphar, kaya’tipinagkatiwala naman sa kanya ni Potiphar ang lahat ng kanyang kabuhayan. Lahat ngnakatanggap ng biyaya nasa kanilang kamay ang malaking responsibilidad.Lahat ng mga tumatanggap ng biyaya ng Diyos ay pinagkakatiwalaan ng Diyos ngKanyang hiwaga. Hiniling ni Moises na makita ang Diyos at dahil siya ay tumanggap ngmataas na biyaya ay ipinakita sa kanya ng Diyos ang Kanyang likod (Ex. 33:13,17). Nangiwan ni Pablo ang pamumuhay niya at sumunod sa Panginoong Jesus, ang malalim nahiwaga ng Diyos ay nahayag sa kanya (Rom. 16:25; Eph. 6:19). Dahil sa mga kapahayagangiyan, hindi nila mapigilang ipahayag ang kabutihan ng Diyos. Gaya ng nangyari kay Moisesng makita niya ang kabutihan ng Diyos ay nasabi niya, “At ang Panginoo'y nagdaan saharap niya, na itinanyag, Ang Panginoon, ang Panginoong Dios na puspos ng kahabagan atmapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kaawaan at katotohanan; na gumagamitng kaawaan sa libo libo, na nagpapatawad ng kasamaan, at ng pagsalansang, at ng

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Manny Angeles liked this
Manny Angeles liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->