Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
251Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Computer Book - Windows XP

Tamil Computer Book - Windows XP

Ratings:

4.81

(1)
|Views: 22,176|Likes:
Published by Sakthivel
Tamil Computer Book - Windows XP
Tamil Computer Book - Windows XP

More info:

Published by: Sakthivel on May 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

 
1
ð£ì1M«ì£v âvd-å¼ º¡Â¬ó
(An Intruduction to Windows XP)
1.1 M«ì£v âvd â¡ð¶ â¡ù?
M«ì£vâvd ¹ªó£çðûù â¡ð¶ âõ¼ âOî£èðò¡ð´¶õîªèù õ®õ¬ñèðì æ Þòè º¬ø¬ñ
(Op-erating System)
Ý°. M«ì£¬ú ðò¡ð´¶õF à÷ Iè¾ ºAòñ£ù ÜÂÃô, T»ä
(GUI - Graphical User Interface -GOOYEE
âù àêKèð´Aø¶) âùð´ Üî¡ õ¬óè¬ô Þ¬ìºè Ý°. ñQî ͬ÷J¡ Þìð°F» õôð°F» Þ¼«õÁFø¡ªðø¬õ â¡Á è¼îð´Aø¶. Þìðè ͬ÷, ðìè¬÷¹K¶ ªè£õF Fø¡ ªðø¶; ð¬ìð£è Cî¬ùèO¡ HøHìñ£è M÷°õ¶; àÀíõ£ àîð´ âíèO¡ Þ¼Hìñ£è Fèõ¶. õôðè ͬ÷«ò£ î¼躬ø Cî¬ùèO
(Logical Thinking)
Cø¶ M÷°Aø¶. T»ä-Þ¡ ÜPºè¶° º¡¹,èEªð£PJ¡ Þòè º¬ø¬ñJ ðEò£Pòõè ªð¼ð£½ Þìðè ͬ÷¬ò ñ´«ñ ðò¡ð´Fù£è â¡Áõôðè ͬ÷¬ò õ£÷£ ¬õF¼îù â¡Á ïðð´Aø¶. M«ì£v Þòè º¬ø¬ñ, Þìðè ͬ÷¬ò» õôðè ͬ÷¬ò» 弫êó ðò¡ð´F ªè£Aø¶ âù è¼îð´Aø¶.âFó¶ì¡ ªî£ì¹ªè£÷ Þ¬ìºè àî¾Aø¶. à¬ñJ Þ¬ìºè â¡ð¶ Þ¼«õÁ ༪ð£¼èÀ°
(Entities)
Þ¬ì«òò£ù ªñGè Þ¬í¹
(Virtual Connection)
Ý°. â´¶è£ì£è, ¯M ªî£¬ôM
(TV Remote)
â¡ð¶ ðòù¬ó» ¯M¬ò» Þ¬í° æ Þ¬ìºè Ý°. ââv-ì£v
(MS-DOS)
àðì ªð¼ð£ô£ù Þòè º¬ø¬ñè èì¬÷ õK Þ¬ìºè¬î«ò
(Command Line Interface)
ðò¡ð´¶A¡øù. Þî õ¬èÞ¬ìºèF, ¹Kò£î èì¬÷è¬÷ G¬ùM ¬õF¼¶,Üõ¬ø H¬öJ¡P M¬êðF¾
(Typing)
ªêò«õ´.Þ¡Âèõ¬ô°Kò ªêF â¡ùªõQ, Cô Þòè º¬ø¬ñè â¿¶õ®õ àí¾
(Case - Sensitive)
Iè¬õò£è¾ à÷ù.
(LS, Ls, lS,ls
ÝAò¬õ ªõ«õÁ ªð£¼ ªè£ì¬õ). å¼ ê£î£óí
 
2
â¿¶ H¬ö Üô¶ æ ÞìªõO
(Space)
Þô£¬ñ èì¬÷¬òH¬öò£A M´. M«ì£v, ܬù¶ îèõ¬ô» ðìC¡-ùè÷£è F¬óJ è£´. cè ªêò «õ®ò¶, Üî¡T»ä-Þ ²®
(Mouse)
¬ò ðò¡ð´F «îªî´î£ «ð£¶.å¼ ðì â¡ð¶ ÝJó ªê£èÀ° ßì£ù¶ Üôõ£?M«ì£v âvd ¹ªó£çðûù, ¬ñ«ó£ê£ç®¡ º¬îò Þòè º¬ø¬ñèO¡ ܬù¶ Cø¹ ÃÁè¬÷» î¡ùè«î ªè£´÷¶. ªñ¡ªð£¼ Ü®è® ªêòLö¶ «ð£õ¬îM¼ð£î, Iè âO¬ñò£ù ªêò¸ðè¬÷ ðò¡ð´î M¼¹A¡ø, ܬù¶ ðòùèO¡ Üõ£¬õ» G¬ø¾ ªê¶÷¶.
1.2 M«ì£v Þòè º¬ø¬ñJ¡ 𮺬ø õ÷C
Þòè º¬ø¬ñ HKM, M«ì£v îò£K¹èO¡ õK¬êJ, M«ì£v âvd, Iè Ü¬ñè£ô ðFð£°. M«ì£v â¡Â è¼¶¼¬õ
(Concept)
ÝH
(Apple)
GÁõù ÜPºèð´Fò¶. Ýù£, Üî¬ù ªð£¶ñèO¬ì«ò ªð¼õöA ªè£´õî ªð¼¬ñ ¬ñ«ó£ê£ç GÁõù¬î«ò ꣼.M«ì£v õK¬êJ æó÷¾ ªêõ£° ªðø ºî ðF¹M«ì£v 3.0 Ý°. «è£¹ «ñô£¬ñ ðò¡ÃÁèÀìÂ
(File Management Utilities)
ñÁ Hø º¬ø¬ñ è¼MèÀìÂ
(Sys-tem Tools)
ªõOJìðì ºî M«ì£v ðF¹ Þ¶«õ. M«ì£R ªêòð´î îò ãó£÷ñ£ù ðò¡ð£´è
(Applications)
ªõ° M¬óM ê¬îJ Mð¬ù° õó ªî£ìAù. å¼CôÝ´èO«ô«ò i´èO½ ܽõôèèO½, õEè GÁõùèO½ ðô¼ M«ì£¬ú ðò¡ð´î ªî£ìAù.M«ì£v 3.0-¬õ ªî£ì¶ M«ì£v 3.1 ªõOJìðì¶. º¡ù¬îMì Cøî õêFè¬÷
(Features)
ªè£ìî£ M÷Aò¶. M«ì£v 3.1, ðò¡ð£´è¬÷ ªêòð´¶õîªèù ¹«ó£Aó£ «ñ«ùü â¡Â ê£÷ó¬î
(Window)
ðò¡ð´Fò¶. ãøî£ö Ü«î è£ôèìF ðE°¿èÀè£è
(For Workgroups)
M«ì£v 3.11 ðF¬ð ¬ñ«ó£ê£ç ÜPºèð´Fò¶. «ô¡
(LAN)
Ü®ð¬ìJô£ù õ¬ôò¬ñ¹ ÅöL½ M«ì£¬ú ðò¡ð´î º®î¶. «ñèì M«ì£v ðF¹ âî¬ù» Üîù÷M æ à¬ñò£ù Þòè º¬ø¬ñ â¡Á Ãøº®ò£¶. ܬõ,ââv-ì£v Þòè º¬ø¬ñ»ì¡ Þ¬í¶ ªêòð´ Góè«÷
(Programs)
Ý°.
 
3
Ü´î ºAò õ÷C èìñ£è, M«ì£v 95 ÜPºèñ£ù¶. M«ì£v 95 M«ì£R¡ º¬îò ðF¹è¬÷ «ð£ô¡P,å¼ º¿¬ñò£ù Þòè º¬ø¬ñò£è Fèî¶. Þî¡H¡, M«ì£v, ââv-ì£R¡ ñó¹èÀ° è´ð´ AìèM¬ô.îQî Þòè º¬ø¬ñò£è«õ õ÷C ªðø¶.M«ì£v 95- ðò¡ð£´è¬÷ âOî£è Þò躮». M«ì£v 3.1 - ðòù «ïó®ò£è ¬èò£ì ¹«ó£Aó£ «ñ«ùüGó½° ðFô£è, ðò¡ð£´è¬÷ Þò°õî° Ýõíè¬÷ Føðî° ¹Fò õNº¬øè¹°îðìù.ðò¡ð£´ê£÷óè¬÷¬èò£÷, ðòù¼° Cøî õêFè¬÷M«ì£v95õöAò¶. ¹Fò Åö-àí ²¼èõN ð®è
(Context - Sensi-tive Shortcut Menus),
«ñð´îðì õ¬ôò¬ñ¹ ð¹ÃÁèñÁ Hø õêFè¬÷» ªè£®¼î¶.M«ì£v 95-ä ªî£ì¶, M«ì£v 98 Ýóõ£ó¶ì¡ªõOõî¶. M«ì£v 98 ð«õÁ ¹Fò ðò¡ÃÁè¬÷
(Utilities)
õöAò¶. «ñðì ªêòFø¡ ªè£ìî£ Þ¼î¶. Üè£ôèìF¡, ¹Fòî£ù õ¡ªð£¼ ªî£N¸ðèÀ°
(HardwareTechnologies)
ã¹¬ìòî£ M÷Aò¶. Þ¬íò¬î
(Internet)
âOF ܵ°õîè£ù ð«õÁ õêFè¬÷» ðò¡ÃÁè¬÷»ªè£®¼î¶.Þ¬ìðì è£ôF M«ì£v
9x
(95 Üô¶ 98) ðF¹è¬÷ ê£ó£î M«ì£v ⡯
(NT- New Technology)
â¡Â Þò躬ø¬ñ¬ò ¬ñ«ó£ê£ç ªõOJì¶. M«ì£v ⡯ °´ðF M«ì£v ⡯ ðF¹è 3.5, 3.51, 4 ÝAò¬õ ªõOJìðìù. Þ¬õ åªõ£¡Á ðEG¬ôò ðF¹
(Work SationVersion),
«ê¬õòè ðF¹
(Server Version)
âù Þ¼ HKõ£è ªõOJìðìù.M«ì£v
9x
ðF¹è Ü®è® ªêòLö¶ «ð£ùî£, ܬõG¬ô¹ÁF
(Stablity)
Üø¬õ âù¾, M«ì£v ⡯ G¬ô¹ÁF ªè£ì¶ âù¾ ðòùè è¼Fù. Ýù£ «õÁCô«ó£ M«ì£v ⡯ åF¬ê¾
(Compatibility)
Üø¶ âùè¼Fù. M«ì£v
9x -
 ï¡° ÞòAò ÜõèO¡ M¼ð¶° àèî Góè Côõ¬ø M«ì£v ⡯-J Þò躮òM¬ô â¡ð«î Þõ£Á è¼î è£óí. M«ì£v
9x
õK¬êJ ªõOõî M«ì£v âÞ
(ME - Millennium Edition)
, Iè¾

Activity (251)

You've already reviewed this. Edit your review.
shankar liked this
palpandibharathi liked this
Satheeskanna Nadaraja added this note
]
1 thousand reads
1 hundred reads
Muthu Kumar liked this
Frank Stephens liked this
Gnanambal Kannappan liked this
syedppm liked this
Gopi Nathan added this note
yah its very Useful to me

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->