Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan de Manejo Ambiental

Plan de Manejo Ambiental

Ratings: (0)|Views: 2,522|Likes:
Documento de gestion ambiental de residuos solidos
Documento de gestion ambiental de residuos solidos

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: linaretti_consultora8077 on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

 
 
MMiinniisstteeiiooddeeSSaalluudd
 
DD
iieecccciióónnRReeggiioonnaallddeeSSaalluudd--A Ayyaaccuucchhoo
 
HHoossppiittaallRReeggiioonnaallddeeA Ayyaaccuucchhoo
 
II
nniicciiaattiivvaaA Ammbbiieennttaall:: ³³PPllaannddeeMMaannee j jooA AmmbbiieennttaallddeeRReessiidduuoossSSóólliiddooss³³ HHoossppiittaallRReeggiioonnaallddeeA Ayyaaccuucchhoo ((--PP A AMM A A--)) 
Presentada en conformidad con D.L.Nº 1065 que modifica la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos, y suReglamento, aprobado por Decreto Supremo No. 057 ± 2004 ± PCM y la NORMA TÉCNICA: Manejo de Residuos SólidosHospitalarios. MINSA/DGSP v.0.1.2004.
 
DD..JJooggeeRROODDRRIIGGUUEEZZRRIIVVAASS 
D
irector EjecutivoHospital Regional de Ayacucho
LLiicc..IInnddiiaaTTEENNOORRIIOOAAGGUUIIRRRREE 
Jefe Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Regional de AyacuchoE ± Mail:
I
ndira_tenorioa@hotmail.comF.:
 
+ 51-066-312180-117C.:
 
+ 51-066-966-167558
LLiicc..GGuuaaddaalluuppeePPAALLOOMMIINNOODDAAMMIIAANNOO 
Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental
Hospital Regional de AyacuchoE ± Mail:Lpalomino@hotmail.comF.:
 
+ 51-066-312180-117C.:
 
+ 51-066-966-657253
EEllaabbooaacciióónnyyA AssiisstteenncciiaaTTééccnniiccaa 
BBiióóll..LLuuiissRROOJJAASSLLIINNAARREESS 
Hospital Regional de AyacuchoE ± Mail:Linaretti_consultora@yahoo.es |Linaretti@hotmail.com  F.:
 
+ 51-066-312180-117C.:
 
+ 51-066-966-685944
PPLLAANNDDEEMMAANNEEJJOOAAMMBBIIEENNTTAALLDDEERREESSIIDDUUOOSSSSÓÓLLIIDDOOSS PPAAMMAA± ±HHRRAA 
Pág.
 
 
Un
i
dad
 
de
E
p
i
de
mi
o
l
og
í
a
y S
a
l
ud
 
  
mbi
en
t
a
l
C
ód
i
go
: P
  
-P
    
-001
 
PP:: 
PP
            
 
    
EE 
            
EE
        
 
            
IIEE
                
 
    
EE 
    
EESSII
    
UUOO
SS SS
        
II
    
OO
SS
F
ec
h
a
 
  
pro
b
ac
i
ón
:00/00/00V
ers
i
ón
: 1.0
g
i
na
 
2
 
de
44
EE
            
OORRAADDOO
 
RR
EEVVIISS
AADDOO
 
AA
PP
RROOBBAADDOO
 
    
OOMMBBRR
EEY YFFII
RRMMAA
 
B
i
ó
l.
  
I
S
  
O
  
 AS
  
IN
 A
  
ES
  
B
P
6610
 
CC
AARRGGOO
 
E
p
i
dem
i
o
l
og
i
a
 
  
S
a
l
ud
A
mb
i
en
t
a
l
  
e
e
 
de
E
p
i
dem
i
o
l
og
i
a
 
  
S
a
l
ud
  A
mb
i
en
t
a
lDi
rec
t
or 
Ej
ecu
ti
vo
 
  
osp
it
a
l
  
eg
i
ona
l A
  
acucho
 
Un
i
dad
 
de
E
p
i
de
mi
o
l
og
í
a
 y S
a
l
ud
 
A
mbi
en
t
a
l
C
uadro
 
03
 
C
os
t
os
 
de
 
operac
i
ón
 
asoc
i
ados
 
a
l
mane
 j
o
 
de
l
os
 
res
i
duos
 
li
dos
 
hosp
it
a
l
ar 
i
os
 
de
l
  
osp
it
a
l
  
eg
i
ona
l
de
A
  
acucho,
 
12
 
C
uadro
 
04
 
  
orar 
i
os
 
  
recuenc
i
a
 
de
t
ranspor 
t
e
 
de
 
res
i
duos
 
21
 
C
uadro
 
05
Eq
u
i
pos,
 
ma
t
er 
i
a
l
es
 
e
i
nsumos
 
necesar 
i
os
 
para
 
e
l
persona
l
de
S
erv
i
c
i
os
 
de
l
  
osp
it
a
l
  
eg
i
ona
l
de
A
  
acucho,
 
31
 
C
uadro
 
06
E
spec
ifi
cac
i
ones
t
  
cn
i
cas
 
de
V
eh
í
cu
l
os
 
de
 
  
ranspor 
t
e
 
In
t
erno
 
32
 
C
uadro
 
07
 
E
spec
ifi
cac
i
ones
 
  
cn
i
cas
 
de
Eq
u
i
pos
 
de
P
ro
t
ecc
i
ón
P
ersona
l
 
32
 
C
uadro
 
08
E
spec
ifi
cac
i
ones
 
de
 
  
ec
i
p
i
en
t
es
 
para
 
  
es
i
duos
 
C
omunes
 
B
i
ocon
t
am
i
nados
 
  
E
spec
i
a
l
es
 
33
 
C
uadro
 
09
E
spec
ifi
cac
i
ones
 
  
cn
i
cas
 
de
 
Bo
l
sas
 
para
 
reves
ti
m
i
en
t
o
.
34
 
C
uadro
 
10
E
spec
ifi
cac
i
ones
 
  
cn
i
cas
 
de
 
  
ec
i
p
i
en
t
es
 
í
g
i
dos
 
para
 
res
i
duos
 
pun
z
ocor 
t
an
t
es
 
35
 
1.
D
I
AGNÓ
S
  
IC
O
 
D
E
  
 
MAN
E
  
O
 
D
E
R
ESI
DUO
S S
ÓL
I
DO
S
El
  
osp
it
a
l
  
eg
i
ona
l
de
A
  
acucho,
 
en
ti
dad
 
de
 
sa
l
ud
 
de
l
subsec
t
or 
 
púb
li
co
 
de
 
ca
t
egor 
í
a
 
II-
2
,
 
ha
 
en
ocado
 
su
 
v
i
s
i
ón
 
en
 
me
 j
orar 
 
  
 
promover 
 
e
l
mane
 j
o
 
de
l
os
 
res
i
duos
 
hosp
it
a
l
ar 
i
os
 
  
l
ograr 
 
resu
lt
ados
i
n
t
egra
l
es
 
en
 
e
l
proceso
 
de
 
acred
it
ac
i
ón
.
  
a
 
mayor 
í
a
 
de
l
as
 
ac
ti
v
i
dades
q
ue
 
se
 
rea
liz
an
 
en
 
nues
t
ra
 
en
ti
dad
 
de
S
a
l
ud,
 
generan
 
res
i
duos
 
li
dos,
l
os
q
ue
 
p
l
an
t
ean
 
d
ifi
cu
lt
ades
 
de
 
pr 
i
or 
i
dad
 
para
 
su
 
mane
 j
o
.
  
a
 
magn
it
ud
 
de
 
es
t
e
 
prob
l
ema
 
se
 
debe
 
en
t
re
 
o
t
ros
ac
t
ores
 
a
l
a
 
he
t
erogene
i
dad
 
de
l
os
 
m
i
smos,
 
a
 
su
 
na
t
ura
l
e
z
a
i
n
t
í
nseca,
 
compos
i
c
i
ón,
 
con
t
en
i
do
 
de
 
humedad,
 
capac
i
dad
 
de
 
absorc
i
ón,
 
proced
i
m
i
en
t
os
 
en
l
os
 
cua
l
eshan
 
s
i
do
 
u
tiliz
ados
 
y
 
a
l i
ncremen
t
o
 
en
 
e
l
uso
 
de
 
ma
t
er 
i
a
l
desechab
l
e
 
como
 
una
 
med
i
da
 
de
 
b
i
osegur 
i
dad
. P
or 
t
a
l
es
 
ra
z
ones,
 
es
i
nd
i
spensab
l
e
q
ue
 
e
l
mane
 j
o
 
de
 
res
i
duos
 
li
dos
 
se
 
rea
li
ce
 
en
 
cond
i
c
i
ones
t
a
l
es
q
ue
 
se
i
mp
i
da,
 
a
t
ravés
 
de
 
e
ll
os,
l
a
 
propagac
i
ón
 
de
 
en
ermedades
 
y
l
os
 
i
esgos
 q
ue
 
de
 
e
ll
os
 
se
 
der 
i
van
 
en
l
os
 
seres
 
v
i
vos
 
y
 
e
l
amb
i
en
t
e
.
  
o
 
an
t
er 
i
or 
 
ob
li
ga
 
a
 
promover 
 
e
l
mane
 j
o
 
de
l
os
 
res
i
duos
 
li
dos
 
hosp
it
a
l
ar 
i
os,
 
de
t
a
l
manera
q
ue
 
garan
ti
cen
 
procesos
 
aprop
i
ados
 
de
 
segregac
i
ón
 
y
 
d
i
spos
i
c
i
ón
 
de
l
os
 
res
i
duos
 
pe
li
grosos
.
  
o
q
ue
 
ac
ilit
ar 
í
a,
q
ue
 
e
l
res
t
o
 
pueda
 
mane
 j
arse
 
a
t
ravés
 
de
l
os
 
s
i
s
t
emas
 
convenc
i
ona
l
es
 
de
 
reco
l
ecc
i
ón
 
mun
i
c
i
pa
l
para
 
res
i
duos
 
comunes
 
y
 
some
t
er 
l
os
 
a
 
procesos
 
de
 
rec
i
c
l
a
 j
e,
 
compos
t
a
 j
e,
 
convers
i
ón
 
b
i
o
l
óg
i
ca,
 
e
t
c
.
,
 
pero
 
s
i
empre
 
basados
 
en
 
e
l
concep
t
o
 
un
i
versa
l
de
q
ue
 
e
l
éx
it
o
 
es
t
ª  
 
en
l
a
 
producc
i
ón
 
de
 
can
ti
dades
 
m
í
n
i
mas
 
de
 
res
i
duos
 
y
 
en
 
e
l
aprovecham
i
en
t
o
 
seguro
 
y
 
a
l
máx
i
mo
 
de
 l
os
 
m
i
smos,
 
como
 
ma
t
er 
i
a
 
pr 
i
ma
 
en
 
o
t
ros
 
procesos
.E
s
 
as
í q
ue
 
e
l
  
osp
it
a
l
  
eg
i
ona
l
de
A
yacucho
 
debe
 
de
 
conso
li
dar 
 
su
Pl
an
 
de
 
«  
ane
 j
o
 
de
 
  
es
i
duos
 S
ó
li
dos
 
  
osp
it
a
l
ar 
i
os,
 
para
 
m
iti
gar 
l
os
 
pos
i
b
l
es
i
mpac
t
os
 
a
l
a
 
sa
l
ud
 
y
 
e
l
med
i
oamb
i
en
t
e,
 
der 
i
vados
 
de
l
i
esgo
q
ue
 
con
ll
eva
 
e
l
mane
 j
o
 
has
t
a
l
a
 
d
i
spos
i
c
i
ón
fi
na
l
de
 
d
i
chos
 
res
i
duos
. Si
endo
 
es
t
e
 
p
l
an
 
p
l
asmado
 
en
 
es
t
e
 
documen
t
o
t
écn
i
co
 
como
 
e
l
resu
lt
ado
 
de
l
as
 
neces
i
dades
 
con
 
re
l
ac
i
ón
 
a
l
os
 
procesos
 
de
 
mane
 j
o
 
de
l
os
 
res
i
duos
 
y
ti
ene
 
como
fi
na
li
dad
 
con
t
i
bu
i
 
a
 
prop
i
c
i
ar 
 
una
 
ges
ti
ón
 
óp
ti
ma
 
y
 
amb
i
en
t
a
l
men
t
e
 
segura
.El
  
osp
it
a
l
  
eg
i
ona
l
de
A
yacucho
 
ha
i
n
i
c
i
ado
 
acc
i
ones
 
en
 
e
l
mane
 j
o
 
de
l
os
 
res
i
duos
 
pe
li
grosos,
 
a
 t
ravés
 
de
l
a
 
¬  
n
i
dad
 
de
E
p
i
dem
i
o
l
og
í
a
 
y
S
a
l
ud
A
mb
i
en
t
a
l
,
q
u
i
enes
 
han
i
mp
l
emen
t
ado
 
y
or 
t
a
l
ec
i
do
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->