Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Conservation South Asia: SANEYOCOP Newsletter April 2010

Conservation South Asia: SANEYOCOP Newsletter April 2010

Ratings:
(0)
|Views: 336|Likes:
Published by saneyocop
a Newsletter of South Asian Network of Young Conservation Professionals (SANEYOCOP)
a Newsletter of South Asian Network of Young Conservation Professionals (SANEYOCOP)

More info:

Published by: saneyocop on Apr 29, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

 
Jbnzhrvmqibn
 
Zbxqg Mzim 
Zbxqg Mzimn Nhq|br` bf Ybxnl Jbnzhrvmqibn [rbfhzzibnmdz
Z M N H Y B J B [
 
Nh|zdhqqhr
 Vbd. ?. Nb. =. Cmn%M{rid. ?;=;
 Mdd _ilgqz _hzhrvha
© ?;=;. ZMNHYBJB[
Aizjdmiehr3
Qgh jbnqhnqz bf mna b{inibnzhw{rhzzha in qgh mrqijdhz mrh qgbzh bf mxqgbrz mna nbq nhjhzzmridy zgmrhaoy qgh {xodizghr bf qgiz {xodijmqibn.
H a i q b r i m dJ b n q h n q z
HaiqbrCgideid @izgbrhJbnqrioxqbrz Meiqm Zingm@m{idm A Zidvm@irmn @mdmeamniNhhd @memd Jgm{mlmin[rm`mzg Amrnmd_mcmq _my
Haiqbrimd % =
 Mrqijdhz
 Cmrlbnz % ?
_mcmq _my 
Jbnzhrvinl qgh Dmnazjm{h Ghriqmlh bf Zbxqg _ialh in Ahdgi % 1
Meiqm Zingm
_hhjqibnz bn Inqmnliodh Ghriqmlh % 6
@m{idm A Zidvm
_hzqbrmqibn bf Nmwmd Ogml|mqi Qhe{dh qxrnz inqb rhjbnzqrxjqibn % <
[rm`mzg Amrnmd
Zx{{dhehnqmry Nh|z bn _hzqbrmqibn bf Nmwmd Ogml|mqi Qhe{dh % <
Nhhd @memd Jgm{mlmin
Ghriqmlh Lmddhry mq Jggmqrm{mqi Zgivmci Qhreinxz$
 
Exeomi % 7
@irmn @mdmeamni
Obb` _hvih|z % 9
Nhhd @memd Jgm{mlmin
EbahrmqbrNhhd @memd Jgm{mlmin
\hdjbeh mdd qb qgh rzq ‗rhvivmd’ izzxh bf bxr nh|zdhqqhr. \h mrh nb| m lrbx{ bf =8; eheohrz frbe 6 Zbxqg Mzimn Jbxnqrihz mna jbeh qblhqghr mz ohdihvhrz bf qgh
{rinji{dh qgmq
‗[dmjhz bf jxdqxrmd zilnijmnjh hnrijg {hb{dh’z divhz$ bfqhn {rbviainl m ahh{ mna inz{irmqibnmd zhnzh bf jbnnhjqibn qb jbeexniqy mna dmnazjm{h$ qb qgh {mzq mna qb divha hw{hrihnjh’.
In qgiz izzxh bf JZM$ |h zqmrq |iqg ‗Cmrlbnz’ oy _mcmq |ghrhin gh hw{dbrhz qgh ‗MOJ’bf Jbnzhrvmqibn. Meiqm {rbviahz xz |iqg m zxjjinjq jmzh fbr jbnzhrvmqibn bf qghZbxqg _ialh in Ahdgi ‚ in qxrn rmizinl {hrqinhnq }xhzqibnz mobxq inqhlrmqibn bf vmribxzjbnzhrvmqibn aizji{dinhz. @m{idm rhhjqz x{bn Inqmnliodh Ghriqmlh mna |gmq iq rhmddyehmnz% hz{hjimddy in Zbxqg Mzimn jbnqhwq.Qgh jmzh zqxay bf Nmwmd Ogml|mqi Qhe{dh oy [rm`mzg mna qgh fbddb| x{ zx{{dhehnqmrynh|z rh{brqmlh oy Nhhd mlmin em`hz xz }xhzqibn% gb| fmr mrh |h {rh{mrha qb lb mzJbnzhrvmqibn [rbfhzzibnmdz qb lgq fbr bxr ghriqmlh. Qgh zxjjhzz bf Ghriqmlh Lmddhrymq JZQ$ Exeomi oy @irmn$ livhz xz qgh ldieehr bf gb{h qgmq mdd iz nbq dbzq% qghrh iz mninjrhmzinl m|mrhnhzz qb|mraz rhz{hjq fbr bnh’z ghriqmlh.Nhhd gmz rhvih|ha q|b obb`z % qgh rzq obb` rhvih|ha ghrh {rhzhnqz m gizqbry mnajbe{dijmqibnz bf ghriqmlh jbnzhrvmqibn in Nh{md ‚ @mqgemnax vmddhy in {mrqijxdmr$|ghrh bfjimd {bdijy qrihz qb mdiln iqzhdf |iqg —Vhnijh jgmrqhr― in mn mqqhe{q qb
ahebnzqrmqh qgh zqmnamra mna inqhrnmqibnmd mjjh{qmnjh bf iqz ghriqmlh jbnzhrvmqibn
mqqiqxah. Qgh zhjbna obb`$ bn qgh bqghr gmna iz m jbddhjqibn bf {m{hrz {rhzhnqhamq mn inqhrnmqibnmd jbnfhrhnjh axrinl qgh Vhnijh Oihnnmdh ?;;6 qgmq mqqhe{qha qbrhviziq qgh Vhnijh jgmrqhr. Frbe qgh mxqgbr’z {hrz{hjqivh qghzh q|b rhvih|z ghrh mrhinqhnaha qb maa inqb mn bnlbinl aizjxzzibn bn —rhviziqinl jbnzhrvmqibn {rmjqijh―.% Cgideid @izgbrh
 
Jbnzhrvmqibn
 
Zbxqg Mzim 
ZMNHYBJB[ Nh|zdhqqhr Vbd.? Nb. =. ?;=;
 Cmrlbnz
Oy _mcmq _my
Ilnbrmnjh iz odizz. Difh ohlinz |iqg ilnbrmnjh$ oxq jxrzha iq iz qgmq iqqrmvhdz qgrbxlg zh{mrmqibnz mna qghn {rbjhhaz qb|mraz odizz mnarhmddy abhz zb in qgh odhzzha z{iriqxmd zbxd. M|mrhnhzz iz ohlinninl0ohlinninl bf zh{mrmqibn. Gilghr ahlrhh bf zh{mrmqibn emy dhma qbbodivibn br iq emy in qxrn dbma x{ ehebry mna emy zhq x{ ahemna
fbr gilghr ahlrhh bf jbnzjibxznhzz mna hvhn zhq bf aizqinjq mjqibnz
 cxzq fbr qgh zm`h bf iq. Zh{mrmqibnz lhnhrmqh aizqinjq aizjbxrzhzohq|hhn qgh zh{mrmqha. Zh{mrmqibn irbnijmddy hnrijghz difh oxq qgmqiz mn mliqmqha hnrijgehnq mna bf jbxrzh {rbvizibnmd.Bochjqz$ {rbjhzzhz mna hvhn iahmz gmvh q|b hwqrheh `inaz bf hwizqhnqimd zqmqxz in gxemn jxdqxrh mna qghrhoy in qgh gxemn‗Zxochjq’. Mq bnh hwqrheh qghy mrh fxddy inqhlrmqha mna mdilnha
|iqg qgh eina |gijg iz m|mrh yhq nbq bvhrqdy jbnzjibxz bf qghir
hwizqhnjh. Qgiz iz di`h m zqmqh bf zbdxqibn. In jgheizqry$ m zbdxqibn izm gbeblhnhbxz eiwqxrh jbe{bzha bf q|b br ebrh zxozqmnjhz. Inzxjg m eiwqxrh$ m zbdxqh iz aizzbdvha in mnbqghr zxozqmnjh$ `nb|nmz m zbdvhnq. Mq mnbqghr hwqrheh qgh zbdxqhz mrh zhlrhlmqha frbe
qgh jxrrhnq {dhnxe bf zbdvhnq eina mna mrh bxq bf qgh zbdxqibn
inqb m zxz{hnzibn zqmqh |ghrh qghy mrh jbnzjibxzdy iahnqimodh.In jgheizqry$ m zxz{hnzibn iz m ghqhrblhnhbxz xia jbnqmininlzbdia {mrqijdhz qgmq mrh zxfjihnqdy dmrlh fbr zhaiehnqmqibn. Mnazhaiehnqmqibn bf qgh bochjqz mna iahmz mrh qghir zqmqxz bf ohjbeinlmrjgmij. Bochjqz mna iahmz in zxz{hnzibn zqmqh mrh gb|hvhr nbqyhq bxq bf eina. Iq iz di`h ahqmjginl zbehqginl frbe iqz brilinmdrhdmqibnzgi{ |iqg qgh jbnqhwq mna {xqqinl iq omj` inqb qgh zmehjbnqhwq |iqg aiffhrhnq rhdmqibnzgi{. Aizjbxrzh bf ghriqmlh bochjqz${rbjhzzhz mna iahmz bxq in qgh rhmde bf qgh zxz{hnaha. In zbdxqibnzqmqh qgiz aizjbxrzh |bxda oh mozhnq. Mq qgh ghmrq bf iq ‗Gizqbry’mz{irhz qb oh$ mna iz$ di`h zbdxqibn.In qgh zbdxqibn zqmqh qghrh iz m xnifbre hwizqhnqimd$ aynmeij brzqmqij rhmdiqy bf qgh zbdvhnq mna qgh zbdxqh. Qghy mrh nbq zh{mrmqha.Qghy mrh jb {dmnhr mna xni}xh. Qghrh iz bnh zbxd0 qghrh iz bnh
zhnzh bf gizqbry mz zinldh Ehqm jbnqinxxe in qgh {xrh gizqbrijmd
ebehnq qghrh iz nb ehebry nb dbzz nb ahzirh nb zxo% aizjbxrzh$\ghrhmz$ in zxz{hnzibn qghrh iz m lm{ mna zjb{h bf inqhr{dmy. QghZbdvhnq aynmeijz bf qgh eina iz qgh lbvhrnbr jm{modh bf qm`inl
mdbnl |iqg iq qgh zxz{hnaha emqhrimd |gijg iz nb| {bqhnq qb gmvh
iqz b|n frhh ebvhehnq oxq iz zxocxlmqha omj` qb qgh {b|hr bf qgh zbdvhnq. Bnjh zhlrhlmqha qgh zbdxqhz mjqxmddy gmvh hzjm{izqqhnahnjihz hiqghr oy zhqqdinl ab|n mz zhaiehnqz br bmqinl x{mna b|inl bxq mz zjxe. Qgh zbdvhnq emy oh bodivibxz br iq emyzqidd ahzirh qb gbda bn qb qgh zbdxqhz oy `hh{inl qghe in iqz fbdaoxq nbq md|myz }xiqh |mnqinl br modh qb rh%hzqmodizg qgh jbnaiqibn
bf zbdxqibn qghrh iz qghrhfbrh qgh }xhzqibn bf m nh| rhdmqibnzgi{$ m
nh| h}xmqibn. Qgh zqmqxz bf zxz{hnaha emqqhr in m zbdvhnq iz di`h
qgh zqmqxz bf nh| infbremqibn mna `nb|dhalh mna hvhn m|mrhnhzz
mna jbnzjibxznhzz qb bxr hwizqhnjh yhq br nhvhr qb oh aizzbdvha.
Zxjg zxz{hnaha emqqhr emy mrrivh frbe bxqziah |ghn maaha$
br iq emy hehrlh frbe qgh zbdxqibn iqzhdf0 frbe |iqgin. Exjg bf bxr ghriqmlh qgmq |h qmd` mobxq iz di`h qgh zxz{hnaha emqqhr0 infmjq zbeh bf qghe gmvh ohhn zqirrha omj` inqb zxz{hnzibn frbem fxddy zhaiehnq jbnaiqibn. Frbshn br jbnzbdiamqha ehebry izie{xriqy in gizqbry. Qgiz iz |ghrh qgh aizqinjq aizjbxrzhz qgrivh.
Oxq difh lbhz bn mna gizqbry$ iq zhhez hvhnqxmddy bvhrrxdhz lhqqinl
iq omj` |iqgin iqz fbda$ br$ bnh }xihqdy aihz. Aizjbxrzhz lhnhrmqhain qgh {rbjhzz hzqmodizg iahbdblihz mna {rmjqijhz$ & zqrmqhlihz mnaqmjqijz. Fbddb|inl qgh jbxrzh bf ebvinl frbe jbe{dhqh ‗Inmjqibn’qb ‗Jrhmqivh Mjqibn0 in qgh {rbjhzz bf zh{mrmqibn mna jbnzh}xhnq
lhnhrmqibn bf zhnzh bf dbzz mna qghn qgh zhnzh bf ahzirh bnh
emy iahnqify zbeh ehnqmd jbnaiqibnz qgmq jbxda oh inaiviaxmd br
jbddhjqivh dhmainl qb m{{rbmjghz mqqiqxahz br hvhn fmdzhdy jmddha
‗{gidbzb{gihz’. M rhmainl bf qgh cbxrnhy frbe ilnbrmnjh qb odizz. Mdifh lmeh bf zh{mrmqibn mna rhxnibn.
\h emy iniqimqh mq
Inmjqibn
br
M
|ghrh bn bnh hwqrheh qghrh
iz mozbdxqh nb hwqhrnmd mjqibn |ghn qgh —Zxochjq― {rhfhrz qbnhxqrmdish iqzhdf |iqg rhz{hjq qb m zhnzh bf gizqbry mz mn inhviqmoidiqy.Qghn$ |ghn zh{mrmqibn ohlinz$ qgmq iz$ m|mrhnhzz m{{hmrz$aizjbxrzhz mrh obrn. Mna$ if bnh iz nbq bodivibxz qghrh m{{hmrz
Jbnzhrvmqibn
br
O
|gijg iz fxnamehnqmddy m `ina bf {rhvhnqivh _h%
Mjqibn qb mn mjqxmd br mn mnqiji{mqha fbrjh bf qgrhmq jmxzinl br{bqhnqimd bf jmxzinl m —Zhnzh bf Dbzz―. Mny Zhnzh bf Dbzz mdohiq
iz ah{hnahnq bn hiqghr zbeh m%{ribri Zhnzh bf B|nhrzgi{ br mn
m%{ribri Zhnzh bf Ohdbnlinl.In —Eminqhnmnjh―$ qgh qgrhmq iz mnqiji{mqha mna qghrhfbrh qgh{rhvhnqivh mjqibn emy m{{hmr {rb%mjqivh. Gb|hvhr iqz inqhnq iz
{riemridy in mjqinl mlminzq qgh qgrhmq jmxzinl qgh zhnzh bf dbzz$ in
mrrhzqinl qgh qgrhmq. In jbnzhrvmqibn qghrhfbrh mny hwilhnjy bf maaiqibn iz mdqblhqghr mozhnq. Iq iz mq ebzq di`h m nhjhzzmry mnaeiniemd jxrh.
\ghn zhnzh bf dbzz lhqz jbnvhrqha ebrh inqb ahzirh fbr qgh dbzq
br {mzq0 qghrh hehrlhz
_hzqbrmqibn«
br
J
$ qgh mjq bf lhqqinl omj` 
zbehqginl mdrhmay dbzq qb rhlmin mn hmrdihr jbe{dhqh zqmqh br
|gbdh. Qgiz iz di`h rhvhrzinl qgh mjqibn bf qgh qgrhmq fbrjh mnarhebvinl iqz hffhjq bf amemlh0 rh{dhnizginl cxzq qgh injxrrha dbzz.Qghrhfbrh —Maaiqibn― iz iqz nhjhzzmry inqhnq . Gb|hvhr qgiz qmz` bf maaiqibn iz bvhr|ghdeinldy jbnaiqibnha oy qgh hwmjq `nb|dhalh
 
Jbnzhrvmqibn
 
Zbxqg Mzim 
ZMNHYBJB[ Nh|zdhqqhr Vbd.? Nb. =. ?;=;
br hvhn mjqxmd yhq aiz{dmjha hwizqhnjh bf |gmq |mz dbzq. Mna qgxz
iq iz inqiemqhdy rhdmqha qb qgh }xhzqibn bf |gmq mna gb| |mz qgh
brilinmd hnqiqy qgmq iz dbzq. Qgiz maaiqibn iz fxnamehnqmddy mn mjqbf orinlinl inqb {rhzhnjh zbehqginl qgmq |mz hmrdihr mdrhmay{rhzhnq oxq nb| mozhnq frbe iqz dbjmqibn. Iq iz mn mjq bf rh{mirbr —rh%{mirinl―. _hzqbrmqibn iz qghrhfbrh hzzhnqimddy eiehqij. Qgh{rbjhzz bf qgiz rhzqbrmqivh mjq emy oh jbe{dhqhdy aiffhrhnq frbeqgh {rbjhzz bf jrhmqibn 'em`inl) bf qgh brilinmd. Hvhn if iq hvb`hz
qgh {rbjhzz bf em`inl qgh brilinmd$ rhzqbrmqibn {rbjhzz zqidd gmz
qb oh dmrlhdy eiehqij bf qgmq {mrqijxdmr gizqbrij inzqmnjh bf qghhwhjxqibn bf qgmq {rbjhzz.
Jbnchjqxrh
br
A
iz mdzb mn mjq bf 
lhqqinl omj` zbehqginl qgmq qgmq |mz dbzq$ oxq |ghrh qghrh iz hiqghrnbnh br inmah}xmqh br inzxfjihnq `nb|dhalh rhlmrainl |gmq |mzdbzq. In jmzh bf jbnchjqxrh qghrhfbrh zhjbnamry infbremqibn br
dblijmd mna jmdjxdmqivh ahaxjqibn iz xzha qb ahqhreinh |gmq |mz
dbzq. Qgiz jmn oh zbeh|gmq iemlinmqivh"z{hjxdmqivh lxhzz|br` oxqbndy qb qgh hwqhnq bf mjgihvinl m eiehziz bf qgh mozhnq mz inqhnahain _hzqbrmqibn. Qgiz iz qghrhfbrh zqidd zxochjq qb m {rhahqhreinhazhnzh bf mjjxrmjy bf cxalehnq.Mna |ghn qgh {rhzhnq ohlinz qb qm`h hw{dijiq jbnqrbd$
_hnh|md 
br
H
ohlinz qb gm{{hn mz mn mjq bf —jbe{dhehnqinl― qghrhemininl$ rmqghr qgmn ‗jbe{dhqinl’ iq mz in _hzqbrmqibn$ in jmzh bf zbehqginl |gijg gmz zxffhrha dbzz. Ghrh qgh zhnzh bf rhvhrzinl qgh
mjqibn bf qgrhmq ah{mrqz frbe ehrh eiehziz br hwmjq rh{dijmqibn bf 
qgh dbzq oxq emy zgifq m|my frbe iq. \gidh em`inl maaiqibnz$ Xndi`h
_hzqbrmqibn$ _hnh|md maeiqz qrmnzfbremqivh inqhrvhnqibn inqb qgh
`nb|dhalh bf |gmq |mz dbzq mna iqz brilinmd {rbjhzz bf em`inl.
_hnh|md emy rmnlh frbe$ bn qgh bnh hna$ rhzxdqinl inqb m zhnzhbf mdebzq eiehqij rhlmininl bf qgh dbzq brilinmd |gbdhnhzz |iqg
bndy qrmnzfbreha {mrqz. Bn qgh bqghr hna iq emy hvhn ohjbehm qrmnzfbreha vhrzibn bf qgh brilinmd |gbdh iqzhdf oxq |gbzhiahnqiqy iz nbq qb oh zmjrijha in hzzhnjh mna inqhnq. \ghrhmz
_h%Jrhmqibn
br
F
iz m 'jrhmqivh) mjq bf frhh qrmnzfbremqibn mrbxna
mna mobxq qgh rhemininl jbe{bnhnqz |iqg nb {mrqijxdmr hwilhnjybf rh%lmininl |gmq iz dbzq in bochjqivh qhrez$ nhiqghr in qhrez bf {mrqz br qgh |gbdh. Mebnl vmribxz {bzzioidiqihz ghrh iz m jgbijh
bf hvb`inl qgrbxlg infbremqibn br z{hjxdmqibn$ br nbq mq mdd$ bf qgh
brilinmd {rbjhzz mna inqhrmjqinl |iqg iq in mny iemlinmqivh emnnhr.Mna zmeh iz mdzb qrxh fbr qgh {rbaxjq mz m |gbdh br in {mrqz. Mna mz
gizqbry rhlminz frhh ebqibn |h gmvh
Ahzqrxjqibn"Jrhmqibn
br
L
qgmq
iz ziexdqmnhbxz mjq bf qrmnzfbremqibn mna nb jbnzhrvmqibn. Qgh—Zxochjq― qm`hz m jbe{dhqh mna ieehaimqh {dxnlh in qgh {rbjhzzbf gizqbry. L iz ebrh br dhzz omj` qb M in m jirjdh.Bnh emy injrhmzh qgh rhzbdxqibn fxrqghr mna hw{mna qgh dizq oy
inzhrqibn bf dhvhdz mq mny {binq |iqgin qgh hwqrhehz mz bnh di`hz
br ehrlh qghe qblhqghr in mny jbeoinmqibn fbr mny {mrqijxdmrrhmdiqy br fmzjinmqibn$ mdd m{{dijmodh qb bochjqz mna iahmz$ |br`z bf mrq br zhribxz mjq bf difh$ xnivhrzmddy mjrbzz qgh ldboh irrhz{hjqivhbf rhlibnmd mna gizqbrijmd aizqinjqibnz. Iq iz di`h m rhmainl bf$ qgh cbxrnhy frbe ilnbrmnjh qb odizz$ bf m difh lmeh bf zh{mrmqibn mnarhxnibn$ bf Zbdxqibn qb Zxz{hnzibn mna omj` qb zbdxqibn. Br iz iq
bndy zbeh qghbry bf Ghriqmlh Jbnzhrvmqibn mz hvhrybnh `nb|z-
 Cmrlbnz 'jbnqa.)
Oy _mcmq _my
_mcmq _my iz mn Mrjgiqhjq$ Xromn Ahzilnhr & Jbnzhrvmqibn Mrjgiqhjq.Gh jxrrhnqdy qhmjghz mq Zxzgmnq Zjgbbd bf Mrq & Mrjgiqhjqxrh$ Lxrlmbn$Inaim.
ZMNHYBJB[ Eheohrzgi{
:(=(<=(<(8(6(<(OmnldmahzgOgxqmnInaimNh{md[m`izqmnZri dmn`mBqghrz
Mq qgh {rhzhnq qieh |h gmvh =8; eheohrz frbe 6 Zbxqg Mzimn Jbxnqrihz

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jayatissa Herath liked this
drmatthewhardy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->