Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan van aanpak Ambtenaar 2 0, versie 0 1

Plan van aanpak Ambtenaar 2 0, versie 0 1

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 309|Likes:
Published by Davied
Eerste versie van het plan van aanpak voor het project Ambtenaar 2.0 bij LNV.
Eerste versie van het plan van aanpak voor het project Ambtenaar 2.0 bij LNV.

More info:

Published by: Davied on May 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Plan van aanpak Ambtenaar 2.0
De LNV’er in het e-tijdperk 
A.Inleiding
'Ambtenaar 2.0' gaat over de maatschappelijke veranderingen als gevolg van internet enweb 2.0 en de gevolgen daarvan voor het werken van LNV. Hoe gaat LNV om met burgersdie maatschappelijk actief zijn via internet? Hoe maakt LNV gebruik van dat potentieelvan ideeën, kennis en tijd? Kunnen we efficiënter werken door web 2.0 (met mindermensen meer doen)? Wat moeten we daarvoor kunnen en leren? Wat betekent dit voor deinterne organisatie van LNV? Dergelijke vragen worden aangesneden in dit project. Meerinformatie over de achtergrond van dit project is te vinden in deopdrachtbrief en hetweblog op www.ambtenaar20.nl. Deze vragen zullen worden aangesneden in een (aantal) onderzoek(en) en zullen leidentot beslispunten voor de bestuursraad van LNV. Het resultaat van dit onderzoek moet nietalleen bestaan uit een papieren rapport, maar door het publiceren van opiniestukken enhet organiseren van debatten worden medewerkers betrokken en wordt tegelijkertijdgewerkt aan de bewustwording over de gevolgen van web 2.0. Ervaringen uitetalageprojecten kunnen daar een bijdrage aan leveren. Tegelijkertijd zal in het projectaan een aantal praktische middelen worden gewerkt om direct mee aan de slag tekunnen gaan. Al deze activiteiten staan opgesomd in dit plan van aanpak.
B.Werkwijze
Het project Ambtenaar 2.0 maakt onderdeel uit van het cultuurveranderingsprogrammaAnders Werken. Het gaat dan ook om een cultuurverandering: het is niet mogelijk om inte spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen rond web 2.0 als de overheid die maniervan werken en denken niet zelf ook internaliseert en leert begrijpen. Daarom zal demanier van werken in het project Ambtenaar 2.0 ook overeenkomen met de manierwaarop web 2.0 zich maatschappelijk ontplooit. Kenmerken daarvan zijn dus: organischeontwikkelingen, openheid en transparantie in de informatievoorziening, kennis delenen participatieve meningsvorming. Daarmee is het project ook een casus op zichzelf.Dat heeft gevolgen voor het plan van aanpak. Veel kan wel aangezwengeld worden maarniet vanuit vaste, hiërarchische kaders 'uitgerold' worden. Het heeft meer de kenmerkenvan een beweging dan van een programma. De oorsprong van het project ligt ook in eennetwerk dat vanuit verschillende disciplines werd gevoed voordat het project formeelwerd vastgesteld. Werkendeweg groeit het netwerk en vormen nieuwesamenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld binnen LNV, maar ook met BZK en anderedepartementen. Netwerken, kennisuitwisseling en samenwerking zijn dus impliciete
 
doelstellingen van het project, ondanks dat de effecten daarvan moeilijk in concreteresultaten te vangen zijn.
C.Richting
 Juist omdat niet alle resultaten concreet te duiden zullen zijn en het project een procesvan onderzoek en inzicht is, zal bij de evaluatie deels worden gekeken naar de resultaten(bijv. van het onderzoek en de instrumenten) en deels naar de in gang gezetteinitiatieven en activiteiten, bijv. als het gaat om duiding en bewustmaking. Een helderplan van aanpak en concreet beschreven activiteiten zijn voorwaarden om zo te kunnenwerken, maar ook moet goed duidelijk zijn wat je wil bereiken. Als je niet kunt sturen opeindpunt, moet je des te beter je richting in de gaten houden.Die richting, of visie, is voor hetzelfde als voor de rest van de rijksoverheid. Deveranderingen hebben op alle ministeries, op de gehele rijksoverheid, min of meerhetzelfde effect. Er zijn verschillen tussen ministeries te benoemen, nog sterker zijn erverschillende gevolgen te duiden op de taakgebieden van de overheid (beleid, uitvoering,inspectie, bedrijfsvoering), maar met dat in het achterhoofd is het een uitdaging die voorde hele rijksoverheid gezamenlijk opgepakt moet worden. Daarom verwijs ik hier naar hetvisiedocument [link volgt] dat is geschreven voor het interdepartementale traject'Overheid 2.0 en Ambtenaar 2.0', in het kader van het programma VernieuwingRijksdienst.
D.Hoofdlijnen
Om aan de slag te gaan met die visie is in de opdrachtbrief een aantal werkgebiedenbenoemd voor het project, te weten:
Duiding
: onderzoek doen naar de betekenis van web 2.0 voor de beleidsterreinen ende organisatie van LNV?
Bewustmaking
: LNV’ers aan het denken zetten over de gevolgen van web 2.0 voorhun werk;
Etalageprojecten
: wat gebeurt er binnen LNV al en wat kunnen we daarvan leren?
Instrumenten
: hoe kunnen we al praktisch met web 2.0 aan de slag, bijv. viaopleidingen en Anders Werken?
Ambitieniveau
: de BR in de positie brengen om te beslissen over het vervolg (intwee fasen).Daarbij zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden, een (theoretische) onderzoekslijn en een(praktische) uitvoeringslijn:1.De eerste lijn van het project zal zijn het
onderzoek 
naar de duiding (1): watbetekent web 2.0 voor het werken van LNV, naar buiten toe in relatie tot burgers ennaar binnen toe voor de eigen organisatie? Dit onderzoek wordt opgesplitst in tweefasen. In het eerste deel zal een algemeen beeld worden geschetst van de gevolgenen zal een voorstel worden gedaan voor specifiekere onderzoeksthema's in detweede fase. Daarin zullen de specifieke thema's worden onderzocht en zal eenvoorstel worden gedaan voor vervolgactiviteiten in 2009/2010. Op die manier heeftde BR twee beslismomenten en kan zodoende sturen op het ambitieniveau (5). Door
 
debatten en bijeenkomsten te organiseren en te publiceren over het onderzoek ende thema's daarvan wordt tegelijkertijd gewerkt aan de bewustmaking (2) en aan debekendheid van web 2.0 in de organisatie;2.De tweede lijn is om ook
praktisch
als organisatie aan de slag te gaan met web 2.0.Gewoon doen. Dat past bij een web 2.0-manier van werken en zorgt ervoor dat weaangehaakt blijven bij de snelle ontwikkelingen. Met de organisatie aan de slag gaandoen we op drie gebieden:a.aandacht vragen voor web 2.0 (bijv. met debatten en lezingen, maar ook metpublicaties, presentaties, het weblog, etc.): bewustmaking (2) dus;b.cursussen, opleidingen en andere instrumenten (4) om kennis van web 2.0 en demogelijkheden ervan voor het eigen werk en de eigen organisatie te verspreidenc.het vinden van etalageprojecten (3) om te begeleiden, te etaleren en ervan teleren.Deze hoofdlijnen zullen worden uitgewerkt in een aantal activiteiten dat hieronder isopgesomd.
E.Activiteiten
1. Onderzoek 
Met name vanuit BZK wordt veel onderzoek uitgezet over de kansen en risico's van web2.0 voor de overheid. Daarbij wordt samenwerkt met TNO, de Erasmus UniversiteitRotterdam en de Universiteit Utrecht. Het is niet de bedoeling dubbel werk te gaan doen,dus er zal nauw worden samengewerkt met BZK om onderzoek op elkaar aan te latensluiten. Dat onderzoek betreft echter niet specifiek de beleidsterreinen van LNV en legtsterk de nadruk op de relatie tussen burger en overheid en minder op de interneconsequenties: voor het werken van de organisatie en van de ambtenaar. Dezeaandachtsgebieden worden daarom meegenomen in het onderzoek dat P&O en IFZ latenuitvoeren door het Center for Public Informatie (CPI) over duurzameorganisatieontwikkeling.De thema's die rond web 2.0 aan de orde komen in het onderzoek zijn:Wat betekent web 2.0 voor de rol van de overheid op de beleidsterreinen van LNV?Welke gevolgen heeft die veranderende rol op de organisatie en besturing van hetministerie?En wat betekent dat voor de rol van ambtenaar: tegelijk burger, medewerker enambtenaar?Welke (nieuwe) basisvaardigheden heeft de ambtenaar nodig om die rol te vervullen?Wat voor omgeving, voorzieningen en omstandigheden zal die ambtenaar van LNVverwachten?De uitkomst van dit deelonderzoek naar de gevolgen van web 2.0 zal worden ingebrachtin het integrale onderzoek naar duurzame organisatieontwikkeling. Met integraal wordthier bedoeld de effecten op personeel, organisatie, faciliteiten en informatievoorziening.Het CPI levert het theoretisch kader en praktische aanwijzingen hoe tijdig en effectief in

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->