Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subiecte rezolvate examen autorizare ANRE electricieni 2010 Legislatie

Subiecte rezolvate examen autorizare ANRE electricieni 2010 Legislatie

Ratings:
(0)
|Views: 7,031|Likes:
Published by Catalin
1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat: Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului. De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor a
1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat: Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului. De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor a

More info:

Published by: Catalin on Apr 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

 
1
Codul tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie(Codul RED), reglementare ce este parteconstitutiv
ă
a legisla
 ţ 
iei secundare, esteaprobat:Prin Hot 
ă
râre aGuvernului României.Prin Ordin alministrului Economiei
ş
i Comer 
 ţ 
ului.Prin Decizie a pre
ş
edintelui ANRE.
2
Scopul "Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie" este: De a promova siimpune regulile
ş
icerin
 ţ 
ele de ordintehnic si comercial învederea buneiunc
 ţ 
ion
ă
ri a pie
 ţ 
ei deenergie electric
ă
 De a promova siimpune regulile
ş
icerin
 ţ 
ele de ordintehnic minimale pentruo func
 ţ 
ionare sigur 
ă
 ,stabil
ă
 
ş
i economic
ă
are
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie, în beneficiultuturor utilizatorilor acestora De a promova siimpune regulile
ş
icerin
 ţ 
ele de ordin tehnicminimale pentru ounc
 ţ 
ionare sigur 
ă
 ,stabil
ă
 
ş
i economic
ă
are
 ţ 
elelor electrice detransport în beneficiultuturor utilizatorilor acestora
3
Printre obiectivele Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED) se reg
ă
sesc:Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice dedistribu
 ţ 
ie.Stabilirearesponsabilit 
ăţ 
ilor 
ş
iobliga
 ţ 
iilor operatorilor dedistribu
 ţ 
ie
ş
i ale tuturor utilizatorilor re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie.Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice detransport.
4
Printre obiectivele Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED) se reg
ă
sesc:Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice detransport.Stabilirea cerin
 ţ 
elor tehnice pentruracordareautilizatorilor la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie.Stabilirea Standarduluide performan
 ţă
pentruserviciul de distribu
 ţ 
ie aenergiei electrice.
5
Printre obiectivele Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED) se reg
ă
sesc:Stabilirea cerin
 ţ 
elor  pentru dezvoltareare
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie.Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice detransport.Stabilirea interfe
 ţ 
elor 
ş
ia fluxurilor informa
 ţ 
ionale dintreoperatorii de distribu
 ţ 
ie
ş
i operatorul detransport 
ş
i de sistem
ş
iutilizatorii re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie
6
Codul tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
iereglementeaz
ă
activitatea operatorilor dedistribu
 ţ 
ie:la care ac
 ţ 
ionar  principal este statulromân.la care ac
 ţ 
ionar majoritar nu este statulromân.tuturor operatorilor dedistribu
 ţ 
ie, indiferent deac
 ţ 
ionarul majoritar.
7
 Atribu
 ţ 
iile principale ale operatorilor dedistribu
 ţ 
ie, conform prevederilor Codului tehnical re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED),sunt:Operatorii dedistribu
 ţ 
ie presteaz
ă
 serviciul public pentruto
 ţ 
i utilizatorii re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie, permi
 ţ 
ând accesulnediscriminatoriu lare
 ţ 
elele electrice dedistribu
 ţ 
ie oric
ă
ruisolicitant careîndepline
ş
te cerin
 ţ 
eletehnice prev
ă
 zute încodul tehnicOperatorii dedistribu
 ţ 
ie presteaz
ă
 serviciul de distribu
 ţ 
iedoar pentru utilizatoriire
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie cu care auîncheiat un contract deurnizare a energieielectriceOperatorii dedistribu
 ţ 
ie asigur 
ă
 serviciul public dedistribu
 ţ 
ie a energieielectrice doar consumatorilor deenergie electric
ă
 vulnerabili
8
Codul tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie(Codul RED) este administrat de:SC ELECTRICA SA, încalitate de elaborator  ANRE - Autoritatea Na
 ţ 
ional
ă
de Reglementare îndomeniul EnergieiCN TRANSELECTRICASA
 
9
Serviciul de distribu
 ţ 
ie a energiei electrice esteun serviciu public:ale c
ă
rui activit 
ăţ 
ispecifice se desf 
ăş
oar 
ă
 în conformitate cu prevederile Legiiserviciilor publice degospod 
ă
rire comunal
ă
a c
ă
rui realizare a fost concesionat 
ă
de c
ă
treautorit 
ăţ 
ileadministra
 ţ 
iei publicelocale de pe razac
ă
rora sunt amplasatere
 ţ 
elele electrice dedistribu
 ţ 
ie.ale c
ă
rui activit 
ăţ 
ispecifice se desf 
ăş
oar 
ă
 în conformitate cucondi
 ţ 
iile licen
 ţ 
ei dedistribu
 ţ 
ie acordate de ANRE, în baza legiienergiei electrice
10
Printre activit 
ăţ 
ile desf 
ăş
urate de operatorul dedistribu
 ţ 
ie se num
ă
ă
 
ş
i urm
ă
toarele activit 
ăţ 
i:Gestionarea,exploatarea,mentenan
 ţ 
a,modernizarea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor electrice aflate în patrimoniu (liniielectrice, sta
 ţ 
ii detransformare, puncte dealimentare, posturi detransformare, instala
 ţ 
iide protec
 ţ 
ie
ş
iautomatizare etc) Dispecerizarea energieielectrice la nivelna
 ţ 
ional Aprobarea tarifelor dedistribu
 ţ 
ie a energieielectrice, stabilite înunc
 ţ 
ie de structuracheltuielilor 
11
Printre activit 
ăţ 
ile desf 
ăş
urate de operatorul dedistribu
 ţ 
ie, precizate în Codul re
 ţ 
elelor electricede distribu
 ţ 
ie (Codul RED), se num
ă
ă
 
ş
iurm
ă
toarele activit 
ăţ 
i:Gestionarea,exploatarea,mentenan
 ţ 
a,modernizarea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor  proprii din re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie. Asigurarea tranzit 
ă
riienergiei electrice prinre
 ţ 
elele electrice de 110kV aflate în patrimoniu propriu Dispecerizarea energieielectrice la nivelna
 ţ 
ional.
12
 Responsabilit 
ăţ 
ile operatorului de distribu
 ţ 
ie precizate în Codul re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie (Codul RED) includ: Administrareadocumenta
 ţ 
iei tehnice
ş
inormelor carereglementeaz
ă
  proiectarea,unc
 ţ 
ionarea,între
 ţ 
inerea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor componente alere
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ieObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 45 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acestei Asigurarea integral
ă
 ,din surse proprii de producere a energieielectrice, cantitateacorespunz
ă
toare pierderilor tehnice dinre
 ţ 
ele.
13
Printre responsabilit 
ăţ 
ile
ş
i obliga
 ţ 
iileoperatorului de distribu
 ţ 
ie precizate în Codulre
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED)sunt incluse: Administrareadocumenta
 ţ 
iei tehnice
ş
ia normelor carereglementeaz
ă
  proiectarea,unc
 ţ 
ionarea,între
 ţ 
inerea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor componente alere
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ieObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 7 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acesteia Asigurarea integral
ă
 ,din surse proprii de producere a energieielectrice, cantitateacorespunz
ă
toare pierderilor tehnice dinre
 ţ 
ele.
 
14
Printre obliga
 ţ 
iile operatorului de distribu
 ţ 
ie precizate în Codul re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie (Codul RED) sunt incluse:Obliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 7 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acesteiaObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 30 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acesteiObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 45 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului de distribu
 ţ 
iedin partea unui titular de licen
 ţă
sauconsumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acestei
15
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Racordareautilizatorilor la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie; Asigurarea continuit 
ăţ 
iiîn alimentarea cuenergie electric
ă
 
ş
i acalit 
ăţ 
ii energieielectrice distribuite; Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie
16
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Racordareautilizatorilor la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie;Furnizarea energieielectrice Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie
17
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ieSolu
 ţ 
ionarea sesiz
ă
rilor utilizatorilor; Întreruperile programate, ca urmarea lucr 
ă
rilor planificatede exploatare
ş
imentenan
 ţă
;
18
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ieSolu
 ţ 
ionarea sesiz
ă
rilor utilizatorilor;Furnizarea energieielectrice
19
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind:Evenimenteleaccidentale produse deter 
 ţ 
i asupra re
 ţ 
elelor electrice din patrimoniul public Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ie Întreruperile programate, ca urmarea lucr 
ă
rilor planificatede exploatare
ş
imentenan
 ţă
;
20
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Asigurarea continuit 
ăţ 
iiîn alimentarea cuenergie electric
ă
 
ş
i acalit 
ăţ 
ii energieielectrice distribuite; Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ieEvenimenteleaccidentale produse deter 
 ţ 
i asupra re
 ţ 
elelor electrice din patrimoniul public
21
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind:Evenimenteleaccidentale produse deter 
 ţ 
i asupra re
 ţ 
elelor electrice din patrimoniul public Asigurarea continuit 
ăţ 
iiîn alimentarea cuenergie electric
ă
 
ş
i acalit 
ăţ 
ii energieielectrice distribuite; Întreruperile programate, ca urmarea lucr 
ă
rilor planificatede exploatare
ş
imentenan
 ţă
;
22
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie se aplic
ă
în rela
 ţ 
iile dintre operatorulde distribu
 ţ 
ie
ş
i utilizatorii re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie care: Au instala
 ţ 
ii electricecare func
 ţ 
ioneaz
ă
latensiunea nominal
ă
 alternativ
ă
în gama 0,4-110 kV 
ş
i la frecven
 ţ 
adin SEN, de 50 Hz;Prin regimul lor deunc
 ţ 
ionare nu introduc perturba
 ţ 
ii înalimentarea altor utilizatori ai re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
iedin zon
ă
; Au contracte deurnizarea a energieielectrice încheiate cuoperatorul dedistribu
 ţ 
ie
23
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie se aplic
ă
în rela
 ţ 
iile dintre operatorulde distribu
 ţ 
ie
ş
i utilizatorii re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie care:Se încadreaz
ă
în puterea maxim
ă
  prev
ă
 zut 
ă
în avizultehnic de racordare(ATR)
ş
i respect 
ă
 condi
 ţ 
iile prev
ă
 zute încontract  Au contracte deurnizarea a energieielectrice încheiate cuoperatorul dedistribu
 ţ 
ie Au instala
 ţ 
ii electricecare func
 ţ 
ioneaz
ă
latensiunea nominal
ă
 alternativ
ă
în gama 220-400 kV 
ş
i la frecven
 ţ 
adin SEN, de 50 Hz;

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
MariusTnd liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pitu Catalin liked this
Pelmus Liviu liked this
marian liked this
Dobrica Ciortea liked this
Constantin Mihaita liked this
Gheorghe Nicolescu liked this
Mari Ilie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->