Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Subiecte rezolvate examen autorizare ANRE electricieni 2010 Legislatie

Subiecte rezolvate examen autorizare ANRE electricieni 2010 Legislatie

Ratings: (0)|Views: 6,868|Likes:
Published by Catalin
1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat: Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului. De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor a
1

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED), reglementare ce este parte constitutivă a legislaţiei secundare, este aprobat: Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie" este:

Prin Hotărâre a Guvernului României.

Prin Ordin al ministrului Economiei şi Comerţului. De a promova si impune regulile şi cerinţele de ordin tehnic minimale pentru o funcţionare sigură, stabilă şi economică a reţelelor electrice de distribuţie, în beneficiul tuturor utilizatorilor a

More info:

Published by: Catalin on Apr 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

 
1
Codul tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie(Codul RED), reglementare ce este parteconstitutiv
ă
a legisla
 ţ 
iei secundare, esteaprobat:Prin Hot 
ă
râre aGuvernului României.Prin Ordin alministrului Economiei
ş
i Comer 
 ţ 
ului.Prin Decizie a pre
ş
edintelui ANRE.
2
Scopul "Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie" este: De a promova siimpune regulile
ş
icerin
 ţ 
ele de ordintehnic si comercial învederea buneiunc
 ţ 
ion
ă
ri a pie
 ţ 
ei deenergie electric
ă
 De a promova siimpune regulile
ş
icerin
 ţ 
ele de ordintehnic minimale pentruo func
 ţ 
ionare sigur 
ă
 ,stabil
ă
 
ş
i economic
ă
are
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie, în beneficiultuturor utilizatorilor acestora De a promova siimpune regulile
ş
icerin
 ţ 
ele de ordin tehnicminimale pentru ounc
 ţ 
ionare sigur 
ă
 ,stabil
ă
 
ş
i economic
ă
are
 ţ 
elelor electrice detransport în beneficiultuturor utilizatorilor acestora
3
Printre obiectivele Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED) se reg
ă
sesc:Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice dedistribu
 ţ 
ie.Stabilirearesponsabilit 
ăţ 
ilor 
ş
iobliga
 ţ 
iilor operatorilor dedistribu
 ţ 
ie
ş
i ale tuturor utilizatorilor re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie.Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice detransport.
4
Printre obiectivele Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED) se reg
ă
sesc:Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice detransport.Stabilirea cerin
 ţ 
elor tehnice pentruracordareautilizatorilor la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie.Stabilirea Standarduluide performan
 ţă
pentruserviciul de distribu
 ţ 
ie aenergiei electrice.
5
Printre obiectivele Codului tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED) se reg
ă
sesc:Stabilirea cerin
 ţ 
elor  pentru dezvoltareare
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie.Stabilirea unui set dereguli
ş
i norme învederea asigur 
ă
riiaccesului utilizatorilor la re
 ţ 
elele electrice detransport.Stabilirea interfe
 ţ 
elor 
ş
ia fluxurilor informa
 ţ 
ionale dintreoperatorii de distribu
 ţ 
ie
ş
i operatorul detransport 
ş
i de sistem
ş
iutilizatorii re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie
6
Codul tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
iereglementeaz
ă
activitatea operatorilor dedistribu
 ţ 
ie:la care ac
 ţ 
ionar  principal este statulromân.la care ac
 ţ 
ionar majoritar nu este statulromân.tuturor operatorilor dedistribu
 ţ 
ie, indiferent deac
 ţ 
ionarul majoritar.
7
 Atribu
 ţ 
iile principale ale operatorilor dedistribu
 ţ 
ie, conform prevederilor Codului tehnical re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED),sunt:Operatorii dedistribu
 ţ 
ie presteaz
ă
 serviciul public pentruto
 ţ 
i utilizatorii re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie, permi
 ţ 
ând accesulnediscriminatoriu lare
 ţ 
elele electrice dedistribu
 ţ 
ie oric
ă
ruisolicitant careîndepline
ş
te cerin
 ţ 
eletehnice prev
ă
 zute încodul tehnicOperatorii dedistribu
 ţ 
ie presteaz
ă
 serviciul de distribu
 ţ 
iedoar pentru utilizatoriire
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie cu care auîncheiat un contract deurnizare a energieielectriceOperatorii dedistribu
 ţ 
ie asigur 
ă
 serviciul public dedistribu
 ţ 
ie a energieielectrice doar consumatorilor deenergie electric
ă
 vulnerabili
8
Codul tehnic al re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie(Codul RED) este administrat de:SC ELECTRICA SA, încalitate de elaborator  ANRE - Autoritatea Na
 ţ 
ional
ă
de Reglementare îndomeniul EnergieiCN TRANSELECTRICASA
 
9
Serviciul de distribu
 ţ 
ie a energiei electrice esteun serviciu public:ale c
ă
rui activit 
ăţ 
ispecifice se desf 
ăş
oar 
ă
 în conformitate cu prevederile Legiiserviciilor publice degospod 
ă
rire comunal
ă
a c
ă
rui realizare a fost concesionat 
ă
de c
ă
treautorit 
ăţ 
ileadministra
 ţ 
iei publicelocale de pe razac
ă
rora sunt amplasatere
 ţ 
elele electrice dedistribu
 ţ 
ie.ale c
ă
rui activit 
ăţ 
ispecifice se desf 
ăş
oar 
ă
 în conformitate cucondi
 ţ 
iile licen
 ţ 
ei dedistribu
 ţ 
ie acordate de ANRE, în baza legiienergiei electrice
10
Printre activit 
ăţ 
ile desf 
ăş
urate de operatorul dedistribu
 ţ 
ie se num
ă
ă
 
ş
i urm
ă
toarele activit 
ăţ 
i:Gestionarea,exploatarea,mentenan
 ţ 
a,modernizarea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor electrice aflate în patrimoniu (liniielectrice, sta
 ţ 
ii detransformare, puncte dealimentare, posturi detransformare, instala
 ţ 
iide protec
 ţ 
ie
ş
iautomatizare etc) Dispecerizarea energieielectrice la nivelna
 ţ 
ional Aprobarea tarifelor dedistribu
 ţ 
ie a energieielectrice, stabilite înunc
 ţ 
ie de structuracheltuielilor 
11
Printre activit 
ăţ 
ile desf 
ăş
urate de operatorul dedistribu
 ţ 
ie, precizate în Codul re
 ţ 
elelor electricede distribu
 ţ 
ie (Codul RED), se num
ă
ă
 
ş
iurm
ă
toarele activit 
ăţ 
i:Gestionarea,exploatarea,mentenan
 ţ 
a,modernizarea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor  proprii din re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie. Asigurarea tranzit 
ă
riienergiei electrice prinre
 ţ 
elele electrice de 110kV aflate în patrimoniu propriu Dispecerizarea energieielectrice la nivelna
 ţ 
ional.
12
 Responsabilit 
ăţ 
ile operatorului de distribu
 ţ 
ie precizate în Codul re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie (Codul RED) includ: Administrareadocumenta
 ţ 
iei tehnice
ş
inormelor carereglementeaz
ă
  proiectarea,unc
 ţ 
ionarea,între
 ţ 
inerea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor componente alere
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ieObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 45 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acestei Asigurarea integral
ă
 ,din surse proprii de producere a energieielectrice, cantitateacorespunz
ă
toare pierderilor tehnice dinre
 ţ 
ele.
13
Printre responsabilit 
ăţ 
ile
ş
i obliga
 ţ 
iileoperatorului de distribu
 ţ 
ie precizate în Codulre
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
ie (Codul RED)sunt incluse: Administrareadocumenta
 ţ 
iei tehnice
ş
ia normelor carereglementeaz
ă
  proiectarea,unc
 ţ 
ionarea,între
 ţ 
inerea
ş
idezvoltarea instala
 ţ 
iilor componente alere
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ieObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 7 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acesteia Asigurarea integral
ă
 ,din surse proprii de producere a energieielectrice, cantitateacorespunz
ă
toare pierderilor tehnice dinre
 ţ 
ele.
 
14
Printre obliga
 ţ 
iile operatorului de distribu
 ţ 
ie precizate în Codul re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie (Codul RED) sunt incluse:Obliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 7 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acesteiaObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 30 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului dedistribu
 ţ 
ie din parteaunui titular de licen
 ţă
 sau consumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acesteiObliga
 ţ 
ia ca în termende maximum 45 zilecalendaristice de la primirea unei solicit 
ă
ride contractare aserviciului de distribu
 ţ 
iedin partea unui titular de licen
 ţă
sauconsumator eligibilracordat la RED, s
ă
 ac
ă
o ofert 
ă
 
ş
i în cazulaccept 
ă
rii acestei
15
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Racordareautilizatorilor la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie; Asigurarea continuit 
ăţ 
iiîn alimentarea cuenergie electric
ă
 
ş
i acalit 
ăţ 
ii energieielectrice distribuite; Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie
16
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Racordareautilizatorilor la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie;Furnizarea energieielectrice Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la re
 ţ 
eleleelectrice de distribu
 ţ 
ie
17
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ieSolu
 ţ 
ionarea sesiz
ă
rilor utilizatorilor; Întreruperile programate, ca urmarea lucr 
ă
rilor planificatede exploatare
ş
imentenan
 ţă
;
18
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ieSolu
 ţ 
ionarea sesiz
ă
rilor utilizatorilor;Furnizarea energieielectrice
19
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind:Evenimenteleaccidentale produse deter 
 ţ 
i asupra re
 ţ 
elelor electrice din patrimoniul public Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ie Întreruperile programate, ca urmarea lucr 
ă
rilor planificatede exploatare
ş
imentenan
 ţă
;
20
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind: Asigurarea continuit 
ăţ 
iiîn alimentarea cuenergie electric
ă
 
ş
i acalit 
ăţ 
ii energieielectrice distribuite; Debran
ş
areaconsumatorilor r 
ă
u- platnici de la releleelectrice de distribu
 ţ 
ieEvenimenteleaccidentale produse deter 
 ţ 
i asupra re
 ţ 
elelor electrice din patrimoniul public
21
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie stabile
ş
te indicatorii
ş
i nivelurile de performan
 ţă
privind:Evenimenteleaccidentale produse deter 
 ţ 
i asupra re
 ţ 
elelor electrice din patrimoniul public Asigurarea continuit 
ăţ 
iiîn alimentarea cuenergie electric
ă
 
ş
i acalit 
ăţ 
ii energieielectrice distribuite; Întreruperile programate, ca urmarea lucr 
ă
rilor planificatede exploatare
ş
imentenan
 ţă
;
22
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie se aplic
ă
în rela
 ţ 
iile dintre operatorulde distribu
 ţ 
ie
ş
i utilizatorii re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie care: Au instala
 ţ 
ii electricecare func
 ţ 
ioneaz
ă
latensiunea nominal
ă
 alternativ
ă
în gama 0,4-110 kV 
ş
i la frecven
 ţ 
adin SEN, de 50 Hz;Prin regimul lor deunc
 ţ 
ionare nu introduc perturba
 ţ 
ii înalimentarea altor utilizatori ai re
 ţ 
elelor electrice de distribu
 ţ 
iedin zon
ă
; Au contracte deurnizarea a energieielectrice încheiate cuoperatorul dedistribu
 ţ 
ie
23
Standardul de performan
 ţă
pentru serviciul dedistribu
 ţ 
ie se aplic
ă
în rela
 ţ 
iile dintre operatorulde distribu
 ţ 
ie
ş
i utilizatorii re
 ţ 
elelor electrice dedistribu
 ţ 
ie care:Se încadreaz
ă
în puterea maxim
ă
  prev
ă
 zut 
ă
în avizultehnic de racordare(ATR)
ş
i respect 
ă
 condi
 ţ 
iile prev
ă
 zute încontract  Au contracte deurnizarea a energieielectrice încheiate cuoperatorul dedistribu
 ţ 
ie Au instala
 ţ 
ii electricecare func
 ţ 
ioneaz
ă
latensiunea nominal
ă
 alternativ
ă
în gama 220-400 kV 
ş
i la frecven
 ţ 
adin SEN, de 50 Hz;

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
MariusTnd liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Pitu Catalin liked this
Pelmus Liviu liked this
marian liked this
Dobrica Ciortea liked this
Mari Ilie liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->