Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
77Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Gordon W Allport - Structura si dezvoltarea personalitatii

Gordon W Allport - Structura si dezvoltarea personalitatii

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 11,307|Likes:
Published by adytzza_21

More info:

Published by: adytzza_21 on May 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
GOROON W AtlPQRlPEDAGOGIA SECOLULU! XXTRUCTURA Şl DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII- 1Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga"Secţia de împrumutAceasta publicaţie trebuie returnata înainte de ultima data marcata mai jos2NOV.200117NOV.20046DEC.200411OEC?001i/0Q5s1î700515/ÂLLGQRDON W. ALLPORT
 
au.STRUCTURA Şi DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢIITiaducere şi note de IOANA HERSENIt Să nuiling si cţiunilePINOZAEDITURADIDACTICAŞl PEDAGOGICĂBucureşti, 1991<Traducerea s-a făcut după :Gordon W. Allport, Harvard UniversitjPattern and Grozoth in PersonalityHoit, Rinehart and Winston New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London Copyright 1937, © 1961.Colecţia „Pedagogia secolului XX", iniţiatăde NADIA NICOLESCU, este coordonatăde dr. VIOREL NICOLESCUsi MIRELA CONSTANTINISBN 973-30-1151-7Redactor : Ştefan WestfriedTehnoredactor : Elena StanCoperta colecţiei : Constantin GuluţăM-am străduit neîncetat să nu ridiculizez, să nu deplîng si nici să dispreţuiesc acţiunile umane, ci să le înţeleg.SPINOZAPrefaţai într-un sens acest volum este revizuirea lucrării melePersonality : A Psychological Interpretation (1937), în alt sens el reprezintă o lucrare complet noua. <■*■Ca şi volumul anterior, cel de faţă prezintă o trecere în revistă a celor mai importante rezultate ale cercetărilor despre personalitate. De asemenea, oferă o teorie pentru a coordona rezultatele acestor cercetări. Concepţia,scopul şi accentul nu s-au schimbat prea mult.Totodată, prezentul volum este incontestabil diferit. Numai eî-teva fraze şi paragrafe sîm retipărite identic.Cercetările citate aici sînt, în cea mai mare parte a lor, de dată recentă. Spre deosebire de lucrarea precedentă,cartea de faţă este destinată studenţilor care au puţine sau nici un fel de cunoştinţe de psihologie.Ediţia anterioară pleda pentru o psihologie a persoanei normale, şi integrate. Majoritatea şcolilor de gîndireexistente apăreau ca fiind inadecvate, indiferent dacă susţineau teoria stimul-răspuns, psihanaliza, psihologiadiferenţială,? tipologia sau analiza facto-rială. Inadecvarile exTstă îrîcainTr^e măsură considerabilă şi sîntsubliniate din nou.Totuşi, în acest interval s-a produs un progres binevenit. Mulţi autori de dată recentă ni s-au alăturat pentru asusţine că psihologia nu trebuie să se mulţumească cu studierea unui om artificial, ci trebuie să descrie şi săexplice omul real. în ultimii ani cîteva mişcări noî au avut o influenţă binefăcătoare — printre eleexistenţialismul, fenomenologia, terapia centrată pe client şi aşa-numita psihologie a eului.Datorită acestora, unor noi cuceriri ştiinţifice şi, de asemenea, criticilor mei, sper că mi-am îmbunătăţitexpunerea. Capitole noi privesc roiul factorilor culturali implicaţi în formarea personalităţii, cogniţia, eul. Am
 
revizuit argumentarea privitoare la autonomia funcţională. Atîtea lucruri s-au produs în domeniul învăţării,evaluării şi în „percepţia persoanei" încît am pregătit o expunere complet nouă despre aceste problemeProblema, de bază a rămas neschimbată. Această problemă, aşa cum o văd eu, este aceea de a descoperiechilibrulftadecvat între factorii comuni şi factorii morfogenetici individuali ai personalităţii. Să explic ce înţeleg prin aceasta, referindu-mă la ştiinţa biologiei. Biologia moleculară rcievăloT moi mult că substanţele vieţii sîntidentice~*Ţnaiferent de_jşppcîî~~' Eli-11 ffenfele de construcţie "ale vielii"— Vegetale si anijnakT— sedovedesc uimitor de uniforme în termeni de acizi nucleici., molecule de proteine şi reacji^->enzi-rnati£e*s.Totuşi, o vrabie se deosebeşte de un pin, un orrfae o vra-b~Tc\iar un om este foarte diferit de alt om.Problema morfogenezet (care explică structura) devine din ce în ce mai acută pe măsură ce descoperimelementele comune de la baza vieţii.Acelaşi fenomen se produce şi în psihologie. Cu cît cercetăm mai mult şi descoperim ceea ce este uniform înnatură, cu atît ex-plii area unicităţii formei si structurii întregului devine mai urgentă. Aşa cum biologiamorfogenetică rămîne în urma biologiei ar ilitice şi moleculare, tot astfel psihologia morfogenetică rămîne înurma psihologiei analitice şi moleculare. -Un obiectiv important al acestui volum este să atragă atenţia asupraacestui decalaj şi asupra căilor posibile de a-1 elimina.^ — Prin urmare punem acceat pe organizarea injgrnă arnoliyelor^ trasaturilor şi a stilului personaLIn ciuda unor vii atacuri difTpar-le i "CTUicllor, stărui în credinţă'-mea că individualitatea structurată ar trebui să fie şi poate fiun dat pentru ştiinţa personalităţii. Această convingere mă face să mă opun teoriei care reduce perso-nalitatea laelementele comune constatate la toţi oamenii."~~" Mă face, de asemenea, să mă opun modalităţii obişnuite în <iiiiiţpb FDP'Hle. care ar reduce personalitaifflala-Q manifestare cje roluri, la relaţii interpersonale, la incidente în cadrul sistemului sorio'cUllUTliŢ Pricit deilnpuT'tarile âr li cultura şi societatea, nu ar trecui'sa "H se-permită să eclipseze sistemul intern coerent careconstituie esenţa personalităţii. Este adevărat, desigur, că personalii iţea este modelată de mediul social şi seexprimă pe sine în cadrul acestuia. Totuşi, ea este şi un sistem în sine şi merită să fieAceastă carte se depărtează şi într-o altă privinţă de tendinţele curente. Ea este indiferentă faţă de modelele caretraduc per-sonalitafea în termeni specifici calculatoarelor uriaşe, constructelor matematice şi statistice şi ai altor simulatoare. Nu obiectez împo-triva utilizării unor asemenea modele pentru cercetarea 'exploraţi vă. Prejudiciul apare numai cînd partizaniiacestora pretind că abordarea lor permite evaluări „mai fundamentale" decît abordarea empiric-umanistă. Deexemplu, statistica poate să ofere un, instrument valoros pentru simbolizarea unor argumente temeinice ;j dar dacă un argument nu este în mod fundamental valabil (sau lipseşte) prelucrarea statistică nu face decît sămărească confuzia, în ciuda acestor rezerve, sper şi cred că cititorul va găsi îr aceste pagini o expunerecuprinzătoare a studiilor ştiinţifice asupra personalităţii. în momentul de faţă nu avem dreptul că îngrădim sau sădescurajăm nici o cale de abordare a investigaţiei naturii umane. Dogmatismul îngust este deplasat. în acelaşitimp este legitim fteniru un autor să testeze contribuţiile pe care le aduce din-tr-un punct de vedere sistematic.Prezintă aceste contribuţii, ne întrebăm, o legătură clară cu personalitatea concepută ca sistem structurat şi îndezvoltare ?Sînt deplin conştient că domeniul cel mai slab al cercetării empirice actuale este acela pe care acest volum îlsubliniază în special, adică studiile asupra structurii concrete interne a unei personalităţi unice. Multe din ceea cetrebuie afirmat despre acest subiect rănim de domeniul viitorului. Şi totuşi acest lucru nu este în întregimeadevărat. în majoritatea capitolelor putem să atragem atenţia asupra unor rezultate ale cercetării care vizeazăstructura şi dezvoltarea internă şi avînd de aceea o legătură cu viaţa umană concretă, care reprezintă singurulmod în care viaţa umană este trăită.Toate lucrările de psihologia personalităţii sînt în acelaşi timp lucrări de filozofia persoanei. Nu ar putea fi altfel.Un autor care decicle-eă-^ţeorie a învăţării sau a motivaţiei g^te^raai bună decît alta, ^adoptă astfel o anumităconcepţie despre* natura umană în cteiavgSTeiJ allOr concepţii. In majoritatea textelor psihologice, fî-iczOîiaepte totuşi ascunsă. Numai un cititor albii o poate detecta în această privinţă, volumul de faţa este mai sincer. Eiinvită pe cititor să observe consecinţele filozofice ale susţinerii unei anumite interpretări psihologice şi nu aalteia. Părerea mea este că, în ansamblu, dovezile de care dispunem nu descriu omul ca pe un robot reactiv. Eledemonstrează mai curînd o concepţie asupra omului ca fiinţă cu un potenţial unic de creştere. Mj^Qpiaiea^po-tentialitătiloc-"r"1111" .r"i fînt rpalJLa*t-& "^înfiptă si P^^■£L_£ÎHri n" le-1îvtelegem mai bine, ele nu pot fi puse în mişcare.Originile acestei lucrări se află în cercetările întreprinse acum patruzeci de ani. Chiar de atunci a început procesul scrierii sau revizuirii, ei. Ediţia din 1937 a fost, în general, bine primită şi poate că a ajutat la definireaştiinţei psihologice a personalităţii. După publicarea ei multe probleme speciale mi-au reţinut atenţia.Rezultatul a fost o serie de cărţi, privite corect ca suplimente ale volumului originar : The Use of PersonalDocuments in Psycholo-gical Science (Utilizarea documentelor personale în ştiintiL-psiho-logiei, 1942), TheIndividual and his neligion [Individul si religia scŢri950), The Nature of Prejudice (Mgtyrr, ■prejudecăţi^ 1954),Becoming : Basic Considerations for a Psychology of Personality (Devenirea : criţezii^fundampnţa\e pşntru o psihologie a personali-tăţii, 1955). în plus, multe articole, din care unele au fost retipărite Tnlf-un volum de

Activity (77)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
tmmt liked this
svayambhu liked this
Benko Emoke liked this
Dan liked this
octaviacdc liked this
pitilica36 liked this
laurra liked this
octaviacdc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->