Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yeni Hayat - Orhan Pamuk

Yeni Hayat - Orhan Pamuk

Ratings: (0)|Views: 260|Likes:
Published by Erhan Koçtürk

More info:

Published by: Erhan Koçtürk on May 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

 
TARAYAN: YA
Ş
AR MUTLUresimli romanlardan, dizi filmlerden ve h
ı
z-lla geçen otobüslerin, trenlerinh
ı
z
ı
ndan benim hikâyemde melek sözüyle her kar-j
ı
nda, çok görmü
ş
bir ak
ı
lc
ı
l
ı
klagülümse-endinden emin,
ş
üpheci okur! Belki de, tutkuma, öfkeme ve hikâyemekendini bü-3 vermedi
ğ
in için,
ş
imdi bana h
ı
zla yakla
ş
-olan o an, bir gün sankisana hiç yakla
ş
-akm
ı
ş
gibi, güvenle kitab
ı
elinde tutuyor-na benim gördüklerimisenin de bir gün ece
ğ
ini akl
ı
ndan hiç ç
ı
karma ve sak
ı
n i ölümsüz sanma.Kitaplar, mükemmel r, ölümsüzlerin i
ş
idir. Ben ve kahrama-3 fazla fazla kusurlu,fazla fazla eksikli muzu bildi
ğ
imiz için zaten ölümlüyüz."han Pamuk'un öteki eserleriORHAN PAMUK • Yeni HayatORHAN PAMUK 7 Haziran 1952'de istanbul'da do
ğ
du. New York'u
ı
geçirdi
ğ
i üç y
ı
ld
ı
ş
ı
nda hep istanbul'da ya
ş
ad
ı
. Liseyi Robert Köleji'ndc bitirdi, istanbulTeknik Üniversitesi'nde üç y
ı
l mimarl
ı
k okudu, 1976'da istanbul ÜniversitesiGazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. 1974'den ba
ş
layarak düzenli bir
ş
ekilde yaz
ı
 yazmay
ı
kendine i
ş
edindi, ilk roman
ı
Cevdet Bey ve O
ğ
ullan 1979'da MilliyetYay
ı
nlar
ı
Roman Yar
ı
ş
mas
ı
n
ı
kazand
ı
. 1982'de yay
ı
mlanan bu kitap 1983 OrhanKemal Roman Ödülü nü de ald
ı
. Ayn
ı
y
ı
l ilk bask
ı
s
ı
ç
ı
kan Sessiz Ev ile 1984Madaral
ı
Roman Öclülü'nü ve bu kitab
ı
n Fransa'da ç
ı
kan çevirisiyle ele 1.991Prix de la decouverte europeenne'i (Avrupa Kesit Ödülü) kazand
ı
. 1985'deyay
ı
mlanan tarihî roman
ı
Beyaz Kale Pamuk'un ününü yurt içinde ve yurt d
ı
ş
ı
ndageni
ş
letti. New York Times gazetesinin ''Do
ğ
u'da bir y
ı
ld
ı
z yükseldi" sözleriylekar
ş
ı
lad
ı
ğ
ı
bu kitap, belli ba
ş
l
ı
bütün Bat
ı
dillerine çevrildi. 1990'dayay
ı
mlanan Kura Kitap karma
ş
ı
kl
ı
ğ
ı
, zenginli
ğ
i ve dol
ıı
lu
ğ
uyla ça
ğ
da
ş
Türkedebiyat
ı
n
ı
n üzerinde en fazla tart
ı
ş
ı
lan ve en çok okunan romanlar
ı
ndan birioldu. Ömer Kavur'un yönetmenli
ğ
ini yapt
ı
ğ
ı
Gizli Yüz filminin senaryosunu daPamuk 1992 y
ı
l
ı
nda kitapla
ş
t
ı
rd
ı
. Romanlar
ı
onüç dile çevrilen Orhan Pamuk'unkitaplar
ı
Brezilya'dan Avustralya'ya, Norveç'ten italya'ya pek çok ülkedeyay
ı
mlanmaya devam ediyor.ileti
ş
im Yay
ı
nlar
ı
304 ISBN 975-470-445-71 Ça
ğ
da
ş
Türkçe Edebiyat 271.-6. BASKI »ileti
ş
im Yay
ı
nc
ı
l
ı
k A. S. Ekim 1994 (22.000)7.-35. BASKI «ileti
ş
im Yay
ı
nc
ı
l
ı
k A.
Ş
. Kas
ı
m 1994 (22.001-109.000)36.-37. BASKI «ileti
ş
im Yay
ı
nc
ı
l
ı
k A.
Ş
. Aral
ı
k 1994 (109.001-115.000)KAPAK Ümit K
ı
vanç - Ahmet I
ş
ı
ı
FOTO
Ğ
RAFLAR Ümit K
ı
vanç - Manuel Ç
ı
tak DlZGJ veUYGULAMA Hüsnü Abbas KAPAK CASKI.S; Sena Matbaas
ı
(C BASKI ve C
İ
LT
Ş
efikMatbaas
ı
 ileti
ş
im Yay
ı
nlanKlodfarer Cad. ileti
ş
im Han No.7 Ca
ğ
alo
ğ
lu 34400 istanbul Tel. 516 2260-61-62 •Fax. 516 12 58ORHAN PAMUKYeni Hayatt i
ş
i m
Ş
eküre'yeAyn
ı
masallar
ı
dinlemelerine ra
ğ
men, ötekiler hiç böyle bir
ş
ey ya
ş
amad
ı
lar.NOVALISlBir gün bir kitap okudum ve bütün hayat
ı
m de
ğ
i
ş
ti. Daha ilk sayfalar
ı
nclaykenbile, kitab
ı
n gücünü öyle bir hissettim ki içimde, oturdu
ğ
um masadan vesandalyeden gövdemin kopup uzakla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
sand
ı
m. Ama gövdemin benden kopupuzakla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
sanmama ra
ğ
men, sanki bütün varl
ı
ğ
ı
m ve her
ş
eyimle herzamankinden daha çok sandalyede ve masan
ı
n bas
ı
ndayd
ı
m ve kitap bütün etkisiniyaln
ı
z ruhumda de
ğ
il beni ben yapan her
ş
eyde gösteriyordu. Öyle güçlü biretkiydi ki bu, okudu
ğ
um kitab
ı
n sayfalar
ı
ndan yüzüme
ı
ş
ı
k f
ı
ş
k
ı
r
ı
yor sand
ı
m:Ayn
ı
anda hem bütün akl
ı
m
ı
körle
ş
tiren, hem de onu p
ı
r
ı
l p
ı
r
ı
l parlatan bir
ı
ş
ı
k. Bu
ı
ş
ı
kla kendimi yeniden yapaca
ğ
ı
m
ı
ş
ündüm, bu
ı
ş
ı
kla yoldan ç
ı
kaca
ğ
ı
m
ı
 sezdim, bu
ı
ş
ı
kta daha sonra tan
ı
yaca
ğ
ı
m, yak
ı
nla
ş
aca
ğ
ı
m bir hayat
ı
n gölgelerinihissettim. Masada oturuyor, oturdu
ğ
umu akl
ı
m
ı
n bir kö
ş
esiyle biliyor, sayfalar
ı
 çeviriyor ve bütün hayat
ı
m de
ğ
i
ş
irken ben yeni kelimeleri ve sayfalan okuyordum.
 
Bir süre sonra, ba
ş
ı
ma gelecek
ş
eylere kar
ş
ı
kendimi o kadar haz
ı
rl
ı
ks
ı
z veçaresiz hissettim ki, kitaptan f
ı
ş
k
ı
ran güçten korunmak ister gibi bir aniçgüdüyle yüzümü sayfalardan uzakla
ş
tirdim.Çevremdeki dünyan
ı
n da ba
ş
tan a
ş
a
ğ
ı
ya de
ğ
i
ş
ti
ğ
im o zaman korkuyla farkettim ve
ş
imdiye kadar hiç duymad
ı
ğ
ı
m bir yaln
ı
zl
ı
k duygusuna kap
ı
ld
ı
m. Sanki dilini,al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
n
ı
, co
ğ
rafyas
ı
n
ı
bilmedi
ğ
im bir ülkede yapayaln
ı
z kalm
ı
ş
t
ı
m.Bu yaln
ı
zl
ı
k duygusunun verdi
ğ
i çaresizlik bir anda beni kitaba daha s
ı
k
ı
s
ı
k
ı
yaba
ğ
lad
ı
, içine dü
ş
ğ
üm yeni ülkede yapmam gereken
ş
eyleri, inanmakistediklerimi, görebileceklerimi, hayat
ı
m
ı
n alaca
ğ
ı
yolu bana bu kitapgösterecekti. Sayfalan tek tek çevirirken kitab
ı
 
ş
imdi bana vah
ş
i ve yabanc
ı
birülkede yol gösterecek bir rehber gibi de okuyordum. Yard
ı
m et bana, demekgeliyordu içimden, yard
ı
m et ki kazaya belaya u
ğ
ramadan yeni hayat
ı
bulay
ı
m. Buhayat
ı
n da, ama, rehberinin kelimeleriyle yap
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
biliyordum. Kelimeleri tektek okurken, bir yandan yolumu bulmaya çal
ı
ş
ı
yor, bir yandan da yolumu büsbütünkaybettirecek hayal harikalar
ı
n
ı
hayretle tek tek ben kuruyordum.Bütün bu süre boyunca kitap masam
ı
n üzerinde duruyor ve
ı
ş
ı
ğ
ı
n
ı
yüzüme saçarken,odamdaki öteki e
ş
yalara benzer bildik tan
ı
d
ı
k bir
ş
ey gibi gözüküyordu. Bunu,önümde aç
ı
lan yeni bir hayat
ı
n, yeni bir dünyan
ı
n varl
ı
ğ
ı
n
ı
hayretle ve sevinçlekar
ş
ı
larken hissettim: Hayat
ı
m
ı
böylesine de
ğ
i
ş
tirecek olan kitap asl
ı
ndas
ı
radan bir e
ş
ya idi. Akl
ı
m pencerelerim kap
ı
lar
ı
n
ı
kelimelerin bana vaad etti
ğ
iyeni dünyan
ı
n harikalar
ı
na ve korkular
ı
na a
ğ
ı
r a
ğ
ı
r açarken, bir yandan da benibu kitaba götüren rastlant
ı
y
ı
yeniden dü
ş
ünüyordum, ama bu akl
ı
m
ı
n yüzeylerinde,derine gidemeyen bir hayaldi. Okudukça bu hayale dönmem bir çe
ş
it korkudand
ı
 sanki: Kitab
ı
n bana açt
ı
ğ
ı
yeni dünya o kadar yabanc
ı
, o kadar tuhaf ve
ş
a
ş
ı
rt
ı
c
ı
yd
ı
ki, bu alemin içine bütünüyle gömülmemek için
ş
imdiki zamanlailgili bir
ş
eyler hissetme tela
ş
ı
duyuyordum. Ba
ş
ı
m
ı
kitaptan kald
ı
r
ı
p odama,dolab
ı
ma, yata
ğ
ı
ma bakarsam ve penceremden d
ı
ş
ar
ı
ya bir göz atarsam, dünyay
ı
 b
ı
rakt
ı
ğ
ı
m gibi bulamayaca
ğ
ı
m korkusu içime yerle
ş
iyordu çünkü.Dakikalar ve sayfalar birbirini izledi, uzaktan trenler geçti, annemin evdenç
ı
k
ı
ş
ı
n
ı
, çok sonra da eve dönü
ş
ünü duydum;
ş
ehrin her zamanki u
ğ
ultusunu,kap
ı
n
ı
n önünden geçen yo
ğ
urtçunun ç
ı
ng
ı
ra
ğ
ı
n
ı
ve arabalar
ı
n motorunu duydum vetan
ı
d
ı
ğ
ı
m bütün sesleri yabanc
ı
sesler gibi i
ş
ittim. D
ı
ş
arda bir ara ya
ğ
murbast
ı
rd
ı
sand
ı
m, ama ip atlayan k
ı
zlar
ı
n sesleni
ş
leri geldi. Hava açarakayd
ı
nlan
ı
yor sand
ı
m, ama penceremin cam
ı
nda ya
ğ
mur damlac
ı
klar
ı
t
ı
p
ı
rdad
ı
. Ondansonraki sayfay
ı
okudum, öteki sayfay
ı
, ba
ş
ka sayfalar
ı
okudum; öteki hayat
ı
ne
ş
i
ğ
inden s
ı
zan
ı
ş
ı
ğ
ı
gördüm;
ş
imdiye kadar bilmediklerimi ve bildiklerimigördüm; kendi hayat
ı
m
ı
gördüm, kendi hayat
ı
m
ı
n alaca
ğ
ı
n
ı
sand
ı
ğ
ı
m yolu...Yava
ş
yava
ş
sayfalar
ı
çevirdikçe, bundan önce varl
ı
ğ
ı
n
ı
hiç bilmedi
ğ
im, hiç
ş
ünmedi
ğ
im, hiç sezemedi
ğ
im bir dünya ruhuma sindi ve orada kald
ı
.
Ş
imdiyekadar bildi
ğ
im, dü^ sundu
ğ
um pek çok
ş
ey, üzerinde durulmaya de
ğ
mez ayr
ı
nt
ı
laradönü
ş
tüler ve bilmediklerim gizlendikleri yerlerden ç
ı
k
ı
p bana i
ş
aretleryollad
ı
lar. Kitab
ı
okurken bunlar
ı
n ne oldu
ğ
unu söyle deseler sankisöyleyemezdim, çünkü okudukça, geri dönü
ş
ü olmayan bir yolda a
ğ
ı
r a
ğ
ı
r yolald
ı
ğ
ı
m
ı
biliyor, arkamda b
ı
rakt
ı
ğ
ı
m baz
ı
 
ş
eylere ilgi ve merak
ı
m
ı
n kapand
ı
ğ
ı
n
ı
 hissediyor, ama önümde aç
ı
lmakta olan yeni hayata kar
ş
ı
öylesine bir heyecan vemerak duyuyordum ki, varolan her
ş
ey bana ilgiye de
ğ
er gibi geliyordu. Builginin heyecan
ı
yla sars
ı
ld
ı
ğ
ı
m, bacaklar
ı
m
ı
sallamaya ba
ş
lad
ı
ğ
ı
m zaman olupbilebileceklerin çoklu
ğ
u, zenginli
ğ
i, karma
ş
ı
kl
ı
ğ
ı
içimde bir çe
ş
it deh
ş
etedönü
ş
tü.Bu deh
ş
etle birlikte, kitaptan yüzüme f
ı
ş
k
ı
ran
ı
ş
ı
kta köhnemi
ş
odalar gördüm,ç
ı
lg
ı
n otobüsler, yorgun insanlar, soluk harfler, kay
ı
p kasabalar ve hayatlar,hayaletler gördüm. Bir yolculuk vard
ı
, hep vard
ı
, her
ş
ey bir yolculuktu. Buyolculukta beni hep izleyen, en olmad
ı
k yerde kar
ş
ı
ma ç
ı
-k
ı
verecekmi
ş
gibiyapan, sonra kaybolan, kayboldu
ğ
u içinde kendini aratan bir bak
ı
ş
gördüm; suçtan günahtan çoktan ar
ı
nm
ı
ş
yumu
ş
ak birbak
ı
ş
... Ben o bak
ı
ş
olabilmek isterdim. O bak
ı
ş
ı
n gördü
ğ
ü dünyada olmakisterdim. O kadar çok istedim ki bunlar
ı
, o dünyada ya
ş
ad
ı
ğ
ı
ma inanas
ı
m geldi.Hay
ı
r, inanmaya bile gerek yoktu; orada ya
ş
ı
yordum ben. Kitap ela, tabiî, benorada ya
ş
ad
ı
ğ
ı
ma göre, benden söz ediyor olmal
ı
yd
ı
. Benim dü
ş
ündüklerimi, bendenönce biri dü
ş
ünüp yazd
ı
ğ
ı
için böyleydi bu.
 
Kelimelerle onlar
ı
n bana anlatt
ı
klar
ı
 
ş
eylerin birbirlerinden apayr
ı
olmas
ı
 gerekti
ğ
ini de i
ş
te böyle anlad
ı
m. Çünkü, ta ba
ş
ı
ndan itibaren kitab
ı
n benimiçin yaz
ı
ld
ı
ğ
ı
n
ı
sezmi
ş
tim. Okurken, her kelimenin, her sözün içime i
ş
leyi
ş
izaten bu yüzdendi. Onlar ola
ğ
anüstü sözler,
ı
ş
ı
l
ı
ş
ı
l par
ı
ldayan kelimelerolduklar
ı
için de
ğ
il, hay
ı
r; kitab
ı
n benden sözetti
ğ
i duygusuna kap
ı
ld
ı
ğ
ı
m için.Bu duyguya nas
ı
l kap
ı
ld
ı
ğ
ı
m
ı
da ç
ı
karamad
ı
m. Ç
ı
kard
ı
m da unuttum belki; çünkükatiller, kazalar, ölümler ve kay
ı
p i
ş
aretler aras
ı
nda yolumu bulmayaçal
ı
ş
ı
yordum.Böylece, okuya okuya benim bak
ı
ş
ı
m kitab
ı
n sözlerine, kitab
ı
n sözleri de benimbak
ı
ş
ı
ma dönü
ş
tü. I
ş
ı
ktan kama
ş
an gözlerim kitaptaki dünya ile dünyadaki kitab
ı
 birbirinden ay
ı
ramaz oldu. Sanki tek dünya, varolan her
ş
ey, olabilecek her renkve e
ş
ya kitab
ı
n içinde ve kelimelerin aras
ı
ndayd
ı
da, ben okurken mümkünolabilecek her
ş
eyi kendi akl
ı
mla, mutluluk ve hayretle gerçekle
ş
tiriyorclum.Kitab
ı
n bana önce f
ı
s
ı
ldar gibi, sonra bir çe
ş
it zonklamayla, sonra pervas
ı
z bir
ş
iddetle gösterdi
ğ
i
ş
ey, okudukça anl
ı
yordum, orada, benim ruhumunderinliklerinde y
ı
llard
ı
r yat
ı
yormu
ş
. Kitap sular
ı
n dibinde as
ı
rlard
ı
r yatankay
ı
p bir hazineyi bulup ortaya ç
ı
kar
ı
yor ve ben sat
ı
rlar ve kelimeler aras
ı
ndabulduklar
ı
ma,
ş
imdi art
ı
k bu da benim, demek isliyordum. Son sayfalarda biryerde, bunu ben de dü
ş
ünmü
ş
tüm de demek istedim. Daha sonra, kitab
ı
n anlatt
ı
ğ
ı
 dünyaya bütünüyle girdi
ğ
imde, karanl
ı
kla alacakaranl
ı
k aras
ı
ndan ç
ı
kan bir melekgibi ölümü gördüm. Kendi ölümümü...10Bir anda hayat
ı
m
ı
n hiç dü
ş
ünemeyece
ğ
im kadar zenginle
ş
ti
ğ
ini anlad
ı
m. O s
ı
radatek korktu
ğ
um
ş
ey, dünyaya, e
ş
yalara, odama, sokaklara bak
ı
p orada kitab
ı
nanlatt
ı
klar
ı
n
ı
görememek de
ğ
il, yaln
ı
zca kitaptan uzak kalmakt
ı
. Kitab
ı
ikielimin aras
ı
nda tuttum ve çocuklu
ğ
umda resimli romanlar
ı
okuyup bitirdi
ğ
imzamanlar yapt
ı
ğ
ı
m gibi sayfalan aras
ı
ndan ç
ı
kan kâ
ğ
ı
t ve mürekkep kokusunukoklad
ı
m. Ayn
ı
kokuyla kokuyordu.Masadan kalkt
ı
m, çocuklu
ğ
umda yapt
ı
ğ
ı
m gibi pencereye yürüyüp, aln
ı
m
ı
so
ğ
uk camayaslay
ı
p, d
ı
ş
ar
ı
ya soka
ğ
a bakt
ı
m. Kitab
ı
be
ş
saat önce, ö
ğ
leden sonra masan
ı
nüzerine koyup ilk okumaya ba
ş
lad
ı
ğ
ı
m zaman kar
ş
ı
kald
ı
r
ı
ma yana
ş
m
ı
ş
olan kamyonçekip gitmi
ş
ti
ş
imdi, ama bo
ş
alan araçtan aynal
ı
dolaplar, a
ğ
ı
r masalar,sehpalar, kutular, ayakl
ı
lambalar indirilmi
ş
, kar
ş
ı
daki bo
ş
daireye yeni biraile yerle
ş
mi
ş
ti. Ç
ı
plak ve güçlü bir ampulün
ı
ş
ı
ğ
ı
nda orta ya
ş
l
ı
bir annebabayla, ben ya
ş
larda bir o
ğ
ulla k
ı
z
ı
n aç
ı
k bir televizyonun kar
ş
ı
s
ı
nda ak
ş
amyeme
ğ
ini yiyi
ş
lerini, perdeler tak
ı
l
ı
olmad
ı
ğ
ı
için görebiliyordum. K
ı
z
ı
nsaçlar
ı
kumrald
ı
, televizyon ekran
ı
ye
ş
il.Bir süre bu yeni kom
ş
ulara bakt
ı
m; belki de yeni olduklar
ı
için onlar
ı
 seyretmekten ho
ş
lan
ı
yordum; bu ela sanki beni bir
ş
ekilde koruyordu. Çevremdekibildik tan
ı
d
ı
k eski dünyan
ı
n tepeden a
ş
a
ğ
ı
de
ğ
i
ş
mesiyle yüzyüze gelmekistemiyordum, ama ne sokaklar
ı
n eski sokaklar, ne odam
ı
n eski odam, ne deannemin, arkada
ş
lar
ı
m
ı
n ayn
ı
insanlar olduklar
ı
n
ı
anl
ı
yordum art
ı
k. Bir çe
ş
it
ş
manl
ı
k, ad
ı
n
ı
tam koyamad
ı
ğ
ı
m bir tehdit ve korkutucu bir
ş
ey olmal
ı
yd
ı
 hepsinde. Pencereden bir ad
ı
m çekildim, ama masan
ı
n üzerinden beni ça
ğ
ı
rankitaba da dönemedim. Hayat
ı
m
ı
yolundan ç
ı
karan
ş
ey orada, arkamda, masan
ı
nüzerinde beni bekliyordu. Ne kadar arkam
ı
dönersem döneyim, her
ş
eyin ba
ş
lang
ı
c
ı
 orada, kitab
ı
n sat
ı
rlar
ı
aras
ı
ndayd
ı
ve ben o yola ç
ı
kacakt
ı
m art
ı
k.Bir an eski hayat
ı
mdan kopmu
ş
olmak bana öylesinekorkunç gözükmü
ş
olmal
ı
ki, bir felaket sonucu hayatlar
ı
dönü
ş
ü olmayacak bir
ş
ekilde de
ğ
i
ş
en ki
ş
ilerin yapt
ı
ğ
ı
gibi, hayat
ı
m
ı
n eskiden oldu
ğ
u gibi akmayadevam edece
ğ
ini, ba
ş
ı
ma gelen kazan
ı
n, felaketin ya da neyse o korkunç
ş
ey, onunolmad
ı
ğ
ı
n
ı
hayal ederek huzur bulmak istedim. Ama arkamda masada, hâlâ aç
ı
kolarak duran kitab
ı
n varl
ı
ğ
ı
n
ı
öyle bir
ş
ekilde hissediyordum ki içimde,hayat
ı
m
ı
n eskisi gibi nas
ı
l devam edebilece
ğ
ini hayal bile edemedim.Böylece, daha sonra annem beni ça
ğ
ı
rd
ı
ğ
ı
nda ak
ş
am yeme
ğ
ini yemek için odamdanç
ı
kt
ı
m ve yeni bir dünyaya al
ı
ş
maya çal
ı
ş
an bir acemi gibi masaya oturup onunlakonu
ş
maya çal
ı
ş
t
ı
m. Televizyon aç
ı
kt
ı
, tabaklarda k
ı
ymal
ı
patates, zeytinya
ğ
l
ı
 p
ı
rasa, ye
ş
il salata ve elmalar vard
ı
. Annem kar
ş
ı
ya yeni ta
ş
ı
nan kom
ş
ulardansöz etti, benim bütün ö
ğ
leden sonra, aferin, oturup çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
mdan, çar
ş
ı
 pazardan, ya
ğ
murdan, televizyondaki haberden, haberi anlatan adamdan. Annemi

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yalcindiker liked this
akhp678395 liked this
kkoylu liked this
olur61 liked this
olur61 liked this
ehk2 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->