Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1921 Teşkilat-ı Esasiye

1921 Teşkilat-ı Esasiye

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by nhemasvs

More info:

Published by: nhemasvs on May 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2013

pdf

text

original

 
1921TE
Ş
K
İ
L
Â
TI ESAS
İ
YE KANUNU
1921 TE
Ş
K
İ
L
Â
TI ESAS
İ
YE KANUNUNUN B
Ö
L
Ü
MLER
İ
 
İ
dare (Madde 10)Vilayat (Madde 11-14)Kaza (Madde 15)Nahiye (Madde 16-21)Umumi M
ü
fetti
ş
lik (Madde 22-23) 
 
 
TE
Ş
K
İ
L
Â
TI ESAS
İ
YE KANUNU
Kanun No: 85
Kabul Tarihi: 20 K
â
nun-ı Sani 1337 (20 Ocak 1921)
D
ü
stur,
Üçü
nc
ü
Tertip, Cilt 1, s.196-199.Ceride-i Resmiye, 1-7
Ş
ubat 1337 (1921)
 
MADDE 1.-
Hakimiyet bil
â
kayd
ü
 
ş
art milletindir.
İ
dare usul
ü
, halkın mukadderatanı bizzat vebilfiil idare etmesi esasına m
ü
stenittir.
MADDE 2.-
İ
cra kudreti ve te
ş
ri salahiyeti milletin yeg
â
ne ve hakiki m
ü
messili olan B
ü
y
ü
k MilletMeclisinde tecelli ve temerk 
ü
z eder.
MADDE 3.-
T
ü
rkiye Devleti, B
ü
y
ü
k Milleti Meclisi tarafından idare olunur ve h
ü
û
meti "B
ü
y
ü
Millet Meclisi H
ü
û
meti" unvanını ta
ş
ır.
MADDE 4.-
B
ü
y
ü
k Millet Meclisi, vil
â
yetler halkınca m
ü
ntehap azadan m
ü
rekkeptir.
MADDE 5.-
B
ü
y
ü
k Millet Meclisinin intihabı iki senede, bir kere icra olunur.
İ
ntihap olunan azanınazalık m
ü
ddeti iki seneden ibaret olup fakat tekrar intihap olunmak caizdir. Sabık heyet l
â
yik heyetin i
ç
timaına kadar vazifeye devam eder. Yeni intihabat icrasına imk 
â
n g
ö
r
ü
lmedi
ğ
i takdirdei
ç
tima devresinin yalnız bir sene temdidi caizdir. B
ü
y
ü
k Millet Meclisi azasının herbiri kendiniintihap eden vil
â
yetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir.
MADDE 6.-
B
ü
y
ü
k Millet Meclisinin heyeti umumiyesi te
ş
rinisani iptidasında davetsiz i
ç
tima eder.
MADDE 7.-
Ahk 
â
ş
er'iyenin tenfizi, umum kavaninin vaz'ı, tadili, feshi ve muahede ve sulh aktive vatan m
ü
dafaası il
â
nı gibi hukuku esasiye B
ü
y
ü
k Millet Meclisine aittir. kavanin ve nizamattanziminde muamelatı nasa erfak ve ihtiyacatı zamanaevfak ahkamı fıkhiye ve hukukiye ile adap vemuamel
â
t esas ittihaz kılınır. Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyeti kanunu mahsus ile tayin edilir.
MADDE 8.-
B
ü
y
ü
k Millet Meclisi, h
ü
ü
metin inkısam eyledi
ğ
i devairi kanunu mahsus mucibinceintihap kerdesi olan vekiller vasitası ile idare eder. Meclis, icrai hususat i
ç
in vekillere ve
ç
he tayin veledelhace bunları tebdil eyler.
MADDE 9.-
B
ü
y
ü
k Millet Meclisi heyeti umumiyesi tarafından intihap olunan reis bir intihapdevresi zarfında B
ü
y
ü
k Millet Meclisi reisidir. Bu sıfatla Meclis namına imza vaz'ına ve HeyetiVekile mukarreratını tasdika sel
â
hiyettardır.
İ
cra Vekilleri Heyet i
ç
lerinden birini kendilerine reisintihap ederler. Ancak B
ü
y
ü
k Millet Meclisi reisi Vekiller Heyetinin de reisi tabiisidir.
İ
dare
MADDE 10.-
T
ü
rkiye, co
ğ
raf 
 î 
vaziyet ve iktisad
 î 
m
ü
nasebet noktai nazarından vil
â
yetlere,vil
â
yetler kazalara m
ü
nkasem olup kazalar da nahiyelerden terekk 
ü
p eder.
 
Vil
â
yet
MADDE 11.-
Vil
â
yet, mahalli umurda manevi
ş
ahsiyeti ve muhtariyeti haizdir. Harici ve dahilisiyaset,
ş
er'
 î 
, adl
 î 
ve asker
 î 
umum, beynelmilel iktisad
 î 
m
ü
nasebet ve h
ü
û
metin umum
 î 
tek 
â
lifi ilemenafii birden ziyade vil
â
yete
şâ
mil hususat m
ü
stesna olmak 
ü
zere B
ü
y
ü
k Millet Meclisincevaz'edilecek kavanin mucibince Evkaf, Medaris, Maarif, Sıhhiye,
İ
ktisat, Ziraat, Nafia ve Muaveneti
İç
timaiye i
ş
lerinin tanzim ve idaresi Vil
â
yet
Şû
ralarının sal
â
hiyeti dahilindedir.
MADDE 12.-
Vil
â
yet
Şû
raları, vil
â
yetler halkınca m
ü
ntehap azalan m
ü
rekkeptir. Vil
â
yet
Şû
ralarının i
ç
tima devresi iki senedir.
İç
tima m
ü
ddeti senede iki aydır.
MADDE 13.-
Vil
â
yet
Şû
rası, azası meyanında icra amiri olacak bir reis ile mutelif 
ş
uabatı idareyememur azadan te
ş
ekk 
ü
l etmek 
ü
zere bir idare heyeti intihab eder.
İ
cra sel
â
hiyeti, daimi olan buheyete aittir.
MADDE 14.-
Vil
â
yette B
ü
y
ü
k Millet Meclisinin vekili ve m
ü
messili olmak 
ü
zere vali bulunur. Vali,B
ü
y
ü
k Millet Meclisi H
ü
û
meti tarafından tayin olunup, vazifesi devletin umumi ve m
üş
terek vezaifini r
ü
yet etmektir. Vali, yalnız devletin umumi vazaifile mahalli vezaif arasında tearuzvukuunda m
ü
dahale eder.Kaza
MADDE 15.-
Kaza yalnız idar
 î 
ve inzibat
 î 
c
ü
z
ü
olup manevi
ş
ahsiyeti haiz de
ğ
ildir.
İ
daresi, B
ü
y
ü
Millet Meclisi H
ü
û
meti tarafından mansup ve valinin emri altında bir kaymakama mevdudur.Nahiye
MADDE 16.-
Nahiye, hususi hayatında muhtariyeti haiz bir manev
 î 
 
ş
ahsiyettir.
MADDE 17.-
Nahiyenin bir
şû
rası, bir idare heyeti ve bir de m
ü
d
ü
r
ü
vardır.
MADDE 18.-
Nahiye
şû
rası, nahiye halkınca do
ğ
rudan do
ğ
ruya m
ü
ntehap azadan terekk 
ü
p eder.
MADDE 19.-
İ
dare heyeti ve nahiye m
ü
d
ü
r, nahiye
şû
rası tarafından intihap olunur.
MADDE 20.-
Nahiye
şû
rası ve idare heyeti kaza
 î 
, iktisad
 î 
ve mal
 î 
sal
â
hiyeti haiz olup bunlarınderecatı kavanini mahsusa ile tayin olunur.
MADDE 21.-
Nahiye, bir veya bir ka
ç
ö
yden m
ü
rekkep oldu
ğ
u gibi bir kasaba da bir nahiyedir.Umumi m
ü
fetti
ş
lik 
MADDE 22.-
Vil
â
yetler, iktisad
 î 
ve i
ç
tima
 î 
m
ü
nasebetleri itibariyle birle
ş
tirilerek, umumim
ü
fetti
ş
lik kıtaları v
ü
cuda getirilir.
MADDE 23.-
Umum
 î 
m
ü
fetti
ş
lik mıntıkalarının umum
 î 
surette asayi
ş
inin temini ve umum devairmuamelatının tefti
ş
i, umumi m
ü
fetti
ş
lik mıntıkasındaki vil
â
yetlerin m
üş
terek i
ş
lerinde ahengintanzimi vazifesi umumi m
ü
fetti
ş
lere mevdudur. Umumi m
ü
fetti
ş
ler Devletin umumi vezaifilemahall
 î 
idarelere ait vezaif ve mukarreratı daimi surette murakabe ederler.Maddei m
ü
nferide
İş
bu kanun tarihi ne
ş
rinden itibaren meri olur. Ancak elyevm m
ü
nakit B
ü
y
ü
k Millet Meclisi 5 Eyl
ü
l1336 tarihli nisabı m
ü
zakere kanununun birinci maddesinde g
ö
sterildi
ğ
i
ü
zere gayesinin husul
ü
ne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->