Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Umjetnost 19.st.u Hrvatskoj

Umjetnost 19.st.u Hrvatskoj

Ratings: (0)|Views: 8,702|Likes:
Published by zecorog
skripta / FF Zadar
skripta / FF Zadar

More info:

Published by: zecorog on May 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2014

pdf

text

original

 
HRVATSKA UMJETNOST 1800 – 1860
KLASICIZAM U HRVATSKOJ
Umjetnost klasicizma dosada se u našoj literaturi uglavnom karakterizirala kao kasnobarokna.To je zato što klasicizam kod nas ne stoji o doktrinarnoj suprotnosti prema baroknim oblicima – kao uFrancuskoj i Njemačkoj, nego slijedi umjereniju stru-ju koja se nadovezuje na barok. Taj oblik karakterističan je za zemlje srednjeg poduna-vlja, a kod nas se javlja u posljednjoj četvrtini 18. st.Hrvatska je tada u bliskim politi-čkim i kulturnim vezama s Bečom.Iako se veliki dio hrvatskih zemalja našao u okviru Ilirskih pokrajina, kod nas ima maloempirea. Kod nas se odrazio uglavnom na predmetima umj. obrta. Neispravno se nazivala empireom iklasicistička arhitektura inspirirana antikom.
Periodizacija;
I.faza;
oko 1775
. – barokni, odnosno rani klasicizam – očite barokne tradicije.II.faza;
oko 1800
. – klasicistički smjer pod utjecajem antike – traje kroz prvu pol. 19. st.
III. faza;
oko 1835
. – kasni, romantični klasicizam s tradicijama baroka i primjesama historicizma
 
Paralelno traje Biedermayer
Klasicizam se u kontinentalnom dijelu očituje intenzivnom gradnjom arhitektonskih objekata na području Slavonije, Baranje i Srijema, dok je u osiromašenim pokrajinama uz more sao sporadična pojava.
Glavni inicijatori građevne djelatnosti;
 
feudalci
– do ukidanja kmetstva 1848.,
crkve
– katolička; zagrebački biskupi M. Vrhovac, A. Alagović, J. Haulik; pravoslavna; grkokatolička;reformistička.
Vojne vlasti
koje od 18. st. grade jednosta-vnu, skladnu utilitarnu arhitekturu.
Građanski faktor
koji sve jače sudjeluje u općoj gradnji. Klasicistički motivi zadržali su se kodseljaka do 20. st. u pojedinim motivima i nošnji. Nakon što je Josip II. ukinuo redove njihova uloga potpuno nestaje.Široka djelatnost tog razdoblja velikim je dijelom plod anonimnih majstora. Među domaćimgraditeljima ističu se
B. Flebinger, F. Vukasović, J. K. Knežić
. Zami-sli najistaknutijeg klasicista uDalmaciji – 
Vicka Andrića
(Canovin učenik) ostale su neizvedene. Od stranih majstora radeaustrijanci, u Slavoniji često i mađari, talijani i francuzi. U Klasicističkim oblicima gradi se naladanjskim dvorcima feudalaca, ali je veća koncentracija u gradovima – puno toga stradalo je u svakomratu.Inventar je sačuvan po nekim crkvama; Goričan – na način barokne zasićenosti, Suhopolje – klasicistička izolacija pojedinih objekata, pojedinačna djela po muzejima (VŽ, OS, ZG – MUO),građanskim stanovima i zbirkama.U to vrijeme događaju se velike promjene u Hr. slabi feuddalni faktor, a jača građanski.Usprkos fiancijskom slomu i gladi nakon napoleonskih ratova u prvim desetljećima 19. st. – čitavigradovi naglo mijenjaju fizionomiju. U vrijeme kontinenta-lne blokade jača žitna trgovina. Tranzitnatrgovina bogati građanski sloj pa po gradovi-ma nastaju skladn zidanice s klasicističkim pročeljima. To1
 
 je vrijeme kada trgovački i lučki gradovi (KA, RI, ŠI, ST, Bakar) imaju više stanovnika od Zagrebakoji početkom stoljeća ima manje od 3000. stanovnika. Trgovačkom prosperitetu pomaže gradnja cestai luka; Jozefina, Lujzijana – dovršena 1811.
EMPIRE
Pojava je vezana uz širenje Napoleonovog carstva na našr prostore koje su francuzi stekli 1805 – 1809. Požunskim mirom 1805. Napoleon je dobio; mletačku Istru, Dalmaciju, Boku i sve dalmatinskeotoke, 1806. general Lauriston zauzeo je Dubrovnik. Mirom u Schönbrunu 1809. tim pokrajinama pripojili su i Goricu, Trst, Kra-njsku, dio Koruške, civilnu Hrvatsku južno od Save i 6. distrikata VojneKrajine, Rijeku i hrv. primorije te austrijsku Istru.Sve te porajine ujedinjene su u Ilirske provincije sa sjedištem u Ljubljani. Guve-rner je bioMaršal Marmont 1809 – 11. koji uz Vicka Dandola u Dalmaciji daje najsna-žniji pečat franc. vladaviniovdje. Ta kratkotrajna vladavina – do jeseni 1813. bila je zaokupljena rješavanjem društvenih iekonomsko – političkih problema pa nije dala većih poticaja za likovna ostvarenja.Izrazite karakteristike empirea imaju samo predmeti umjetničkog obrta – dije-lom uvezeni i portreti – osobito portretna minijatura. I to ne samo na okupiranom podru-čju nego i sjeverno od Save.Teritoriji Ilirskih provincija bili su strateški važni za Napo-leonove planove na istoku pa počinjeubrzana gradnja strateških cesta. Više ih je izgra-đeno u Dalmaciji gdje je franc. vlast najdulje trajala.Oni završavaju i Lujzijanu, a njen završetak u Karlovcu ukrašavaju lijepom alejom platana. Uz cestegrade niz objekata vojnog karaktera – utvrde, skladišta i česme.Primjer takve vojne arhitekture su skladišta u Karlovcu, sa snažnim skrovištima, a most prekoUne u Kostajnici ukrašavaju obelisci. Sve te utilizirane građevine jedno-stavne su u ne nose osobitestilske značajke. Nastaju neki zanimljivi, ali neizvedeni projekti – osobito u Dalmaciji; nacrt M. P.Gautiera (Percierov učenik) za vilu Pavla Gučetića Basseglija za Trsteno; nacrt V. Andrića zasplitsko kazalište 1816 i glorijeta na Sustipanu. Od arhit. objekata ističe se glorijeta u Trogiru dignuta1809. u čast Marmontu. U KA je sagrađen kuća za Marmonta...Sjeverno od Save još se gradi i slika u stilu kasnog baroka. Takve su palače baruna Kulmera igrofa Raucha u Zagrebu – dovršene 1808. – Banski dvori. Zakladna bolnica na Harmici 1804 – kapelas kasnobar. – klasicističkim pročeljem.Da podignu zaostalo zanatstvo u Zadru osnivaju 1810. Šklou za umjetnost i obrt, a iste god.šalju u franc. veći broj dječaka. U muzejima i kod prvatnika postoji veći broj primjeraka (satovi,svijećnjaci, lusteri...) mobilijara s empire ukrasima; orlovi, grifoni, egipatski mot. sačuvano je nekolikovrijednih importiranih predmeta;
-
trimo od mahagonija s brončanim orlovima i grifonima – dvorac Bombelles, Opeka; pripadao jevjerojatno carici Mariji Lujzi.
-
 pozlaćeni naslon s okruglim leđnim naslonom i prednjim nogama u obliku herma, OS
-
drveni pozlaćeni luster s orlom – Marmontov dar – MUO
-
stolovi, naslonjači, tabureti, konzole, kreveti, ormarići...peći,
-
neki proizvodi staklane u Mrzlim Vodicama imaju obilježja empirea.2
 
Skulptura tog vremena zastupljena je nadgrobnim spomenicima – djela prosje-čnih obrtnika.Slikarstvo ostaje u tradicijama kasnog baroka, osobito crkveno. Strani putujući slikari izrađuju portretei portretne minijature plemića i građana u suvremenim kostimima i frizurama. Zanimljiv je krug franc.slikara od kojih su se neki nalazili u pratnji Marmonta. Spominje se portretist
Neugas
, sačuvane suminijature;
P. Reyrea, F. Albertija, Bouillerota i Lepirea
. Iz tog doba su i portreti Marmonta u DU i Napoleona u ŠI. franjevačkom samostanu – Marmontov dar – radovi slabijih slikara.
ROMANTIZAM U HRVATSKOJ
Teritorij je u 19. st. upravno i politički razjedinjen, feudalno društveno uređenje traje do 1848. –  premda se kapitalizam afirmira i ranije. Mlado hrvatsko građanstvo stvara nacionalni preporod. Ilirski preporod sadržavao je ideju okupljanja hrvatskih i južnoslavenskih zemalja u kulturnu cjelinu natemelju zajedničkog jezika. U duhu roma-ntizma razvija se ilirizam svijesti o starini i vrijednostihrvatske prošlosti i kulture – upozorio je na vrijednost narodnog jezika – suprotstavlja se mađarizaciji igermaniza-ciji. Potiče intenzivan kulturni život; otvaraju se čitaonice, novine na narodnom jeziku,Kukuljević – Društvo za... – čuvanje starina. Do kraja stoljeća Zagreb postupno postaje centar.U takvim uvjetima likovna umj. hrvatskih pokraina nema veće međusobne veze. Produkcija pripada strancima, često udomaćenima u ovim krajevima. Unatoč postojanju mladog građanstva kaonosioca ideja romantizma, nedostatak domaćih školovanih umjetnika onemogućio je njegov značajijirazvoj u likovnim umjetnostima. Poneki rezultati proizlaze iz općeg programa ilirizma – valorizacijavlastite povijesti i ljepote domovine. Oni se javljaju pojedinačno u određenom djelu ili krugu snajsnažnijim ostvarenjima u hortikulturi i pejzažnom slikarstvu.Pejzaž i vedute gradova postaju tematski samostalni, no dominaciju slikarstva zadržava bidermajerski portret i okašnjela barokna sakralna slika. Nova se traženja javljaju oko 1840 – ih. i trajudo pokušaja realizma oko 1880 – ih. Utjecaji u sjevernim krajevima dolaze iz Beča, a u Istri i Dalmacijiiz Italije. Ovi tokovi jačaju pod utjecajem građanskih risarskih škola, osnovanih potkraj 18. st., kojedjeluju do druge pol. 19. st., a stvaraju skromnu osnovu likovne kulture među grđanstvom.U to vrijeme brojan je krug crtača i slikara amatera koji rade pretežno u akvarelu naivne vedutegradova se sklonošću poetizaciji. U Dalmaciji;
A. Barač, P. Začević, F. Bratanić
. U sjev. Hr.
F.Daubači – Brlić, S. Marjanović
. Tom krugu pripada i ciklus pejzaža iz dvorca Eltz u Vukovaru – nepoznat majstor.Prvi ilirski slikar je
V. Karas
koji pod utjecajem nazarenaca slika teme iz naro-dnog života. Nešto stariji je
I. Simmoneti
koji toplim koloritom radi bidermajerske portrete, a povijesne i mitološketeme su mu pod romantičnim utjecajima. Talijanski akademski romantizam – riječanin
F. Colombo
– uz navedene “naivce romantizma” splićanin
J. Pavlović
je najizrazitiji predstavnik r. – portreti toplih boja i slobodna impostacija likova. Posebno značajna komponenta je slikarski krug koji se razvija uz
osiječku risarsku školu
. Već akvareli
F. C. v Hötzendorfa
nose oznake ranog romant-izma. Njegovsin
H. C. v Hötzendorf 
slika i crta slavonske pajzaže i gradine pune neposredne izražajnosti iromantičnog ugođaja.U povijesnim temama i pejzažima
J. F. Mückea
nalaze se odjeci kasnog roma-ntizma.Posljednji među osječkim pejzažistima
A. Waldinger
slika slavonske šume u bezbrojnim varijantama3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
PavoLasić liked this
Matea Benvin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
zfpetesic liked this
Dora Hranilović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->