Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Heritage and Legacy of the Metis People

Heritage and Legacy of the Metis People

Ratings: (0)|Views: 355 |Likes:
The contributions of Metis People to North America are described. This is an excerpt from the book, Metis Legacy, Volume I.
The contributions of Metis People to North America are described. This is an excerpt from the book, Metis Legacy, Volume I.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Lawrence J. Barkwell on May 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/25/2014

 
Zle Lepczfbe fkj Iebfms na zle Oezc} Tentie
=
Ck zle Ukczej ]zfze} fkj Mfkfjf) re fpe }uppnukjej `s ofks }so`ni} na Oezc} muizupefkj lepczfbe+ Fmpn}} zle bpefzep Oezc} Lnoeifkj zlepe fpe ofks ekjupckb) eo`ieofzcmpeockjep} na zle Oezc} lc}znpcmfi tpe}ekme7 zle Onkzfkf `uaafin }huii inbn8 zle `uaafin nkOfkczn`f–} mnfz na fpo} fkj nk zle aifb na zle Ofkczn`f Oezc} Aejepfzcnk8 zle `iue Oezc}ckackczs aifb8 zle acjjie fkj }f}l8 zle u`cvucznu} Pej Pcqep Mfpz8 fkj zle kuoepnu} }zpeez}kfoej fazep Oezc} tfzpcnz} ck mczce} fkj znrk} apno Hfk}f} Mczs zn Rckkcteb) fkj apnoEjonkznk zn Seiinrhkcae+ Zle Oezc} anukjej ofks na nup ofgnp mczce} apno Bpeek @fs ,If@fse#) Rc}mnk}ck ck zle ef}z) zn Gukefu) Fif}hf ck zle re}z) anukjej `s Oezc} bnij tpn}tem/znp) Gne Gukefu+ Zle ukcvue fkj rnpij/peknrkej Ocmlca/Mpee ifkbufbe c} }zcii pebuifpis}tnhek ck anup }zfze} fkj acqe Mfkfjcfk tpnqckme}+Zle fkme}znp} na znjfs–} Oezc} Kfzcnk repe zle mlcijpek na zle ukcnk} `ezreek KnpzlFoepcmfk F`npcbckfi onzlep} fkj Eupntefk afzlep}+ Zles jeqeintej ckzn f jc}zckmz tentierczl f bpnut mnk}mcnu}ke}} keme}}fps zn tpnonze zlecp mniiemzcqe mfu}e}+ F Oezc} rf} knz fApekml Mfkfjcfk) knp fk Ekbic}l Mfkfjcfk) knp f ]mnz+ Keczlep repe zles Acp}z Kfzcnk} npCkucz+ Zles mpefzej anp zleo}eiqe} fkj auzupe bekepfzcnk} f ukcvue muizupe) f bpnut cjekzczs)fkj jemifpej zleo}eiqe} f ’Ker Kfzcnk+‟ Zle Oezc} anpbej zpefzce} fkj jemifpej f
@cii na Pcblz}
zlfz ofphej zlc} cjekzczs f} f ’Ker Kfzcnk+‟Nazek hknrk f} anukjep} na zle aup zpfje) zle Oezc} na rlfz rf} zn `emnoe zleMfkfjcfk fkj Foepcmfk Knpzlre}z tfpzcmctfzej f} zpfttep}) bucje}) ckzeptpezep}) afmznp})jnmh fkj rfpelnu}e rnphep}) qnsfbeup})
mnupeup} je `nc}
 ) mfkne fkj Snph @nfz ntepfznp})mnupcep} na zle acp}z tn}zfi }epqcme}) fkj Pej Pcqep Mfpz zefo}zep}+ Zle Oezc} repe e}}ekzcfick mnooepmcficwckb `nzl zle aup zpfje rczl zle ckqekzcnk na zle Snph @nfz) fkj zle `uaafinlukz rczl zle ckqekzcnk na zle Pej Pcqep Mfpz+ Zles repe fi}n ck}zpuoekzfi ck ofhckb ac}l/ckb f sefp/pnukj mnooepmcfi ckju}zps rczl zlecp ckbekcnu} ’gcbbep‟ zlfz rf} u}ej zn }ez kez}ukjep zle cme+Oezc} rnoek repe ckzebpfi zn fii ekjefqnup}+ Zles repe zle ofhep} na teooc/mfk) zle bfzlepep} na apucz} fkj lep`} fkj zle }hciiej fpzc}fk} rln }uttnpzej zlecp afocice}zlpnubl zle }fie na jemnpfzcqe fpzrnph+ Oezc} rnoek repe zle oejcmfi tpfmzczcnkep} fkj zletlfpofmc}z} na zlecp jfs+ Oezc} rnoek repe zle mlcijpek–} zefmlep} fkj heetep} na zle Oezc}ifkbufbe}+ Fz zle mnooukczs ieqei rnoek repe zle tefmeofhep}+@eanpe mfzzie repe f`ukjfkzeknubl zn `emnoe f annj }zftie) Oezc}lukzej `uaafin zn ofhe teoocmfk+ Rcij `eppce} fkj rcij qebezf`ie} repe bfzl/epej fkj }nij finkb rczl zle teoocmfk)rlcml rf} u}ej zn aeej zle nuzisckbmnooukczce} fkj zpfjckb tn}z}+Oezc} `uaafin lukz} repe namnin}}fi }cwe+ Ck 6<15) Fie|fkjep Pn}})f }ezziep ck Pej Pcqep) petnpzej ck jezfcink fk e|tejczcnk zlfz ieaz zle Pej Pcqep]ezzieoekz nk Guke 65) 6<:4+ Rlek zle
6
Pej Pcqep Mfpz} ck Ofkczn`f+
Fpmlcqe} na Ofkczn`f)Zpfk}tnpzfzcnk ” Pej Pcqep Mfpz 0< ,K6==#
Apno
 Oezc} Iebfms 0
) ejczej `s Ifrpekme @fphreii) Iefl O+ Jnpcnk) fkj Fujpeek Lnupce]f}hfznnk7 Bf`pcei Juonkz Ck}zczuze fkj Teoocmfk Tu`icmfzcnk}) 0441+
 
pnii rf} mfiiej fz Teo`ckf) 6)1=4 tentie repe tpe}ekz rczl 6)064 Pej Pcqep Mfpz}+ Ck 6<5:)Tìpe @eimnupz petnpzej zlfz zlepe repe f`nuz 0)444 Oezc} icqckb fz Teo`ckf+ Rlek zle}etentie gnckej nzlep} apno zle F}}ckc`ncf Jc}zpcmz) zles rnuij onukz lukzckb e|tejczcnk}rczl f} ofks f} 5)444 Oezc} fkj Ckjcfk}+ Zle}e tfpzce} zpfqeiiej fk e|zek}cqe pnuze) }noe f}afp f} zle Oc}}nupc Pcqep zn gu}z `einr Anpz Ofkjfk+Zle Oezc} f}}c}zej ker }ezziep} ck fjftzckb zn zle lfp}l mnkjczcnk} na zlc} mnukzps+ Ck6<04) Oezc} mfzzieofk Fie|c} @fciis jpnqe f lepj na mfzzie apno Tpfcpce ju Mlcek) ck rlfz c}knr Rc}mnk}ck) zn zle ]eihcph ]ezzieoekz+ Jue zn Fie|c}– ekzpetpekeupcfi qekzupe) f apecblz/ckb pnfj rf} ntekej `ezreek zle zrn mnooukczce} `s 6<0=+ F kuo`ep na Oezc} afocice} ckzle ]eihcph fkj Teo`ckf jc}zpcmz} `ebfk pfc}ckb n|ek zn lfui Pej Pcqep Mfpz}+Ifzep) cz rf} Oezc} mnr`ns} fkj mfzzieoek fz inmfzcnk} }uml f} Anpz Eiicme ,e}zf`ic}lejck 6<=6# rln rnuij tpnqc}cnk zle re}zepk anpz} fkj apecblzckb ntepfzcnk} rczl mfzzie fkjlnp}e}+ Zle Oezc} repe zle lnp}e fkj mfzzie `peejep} fkj rpfkbiep} na zle}e ifpbe ntepfzcnk}+Zle on}z }umme}}aui na zle}e rf} Oezc} Mlcea Zpfjep Rciicfo OmHfs+ Fii na lc} mniiefbue}fkj `cnbpftlep} knzej zlfz le }uptf}}ej eqepsnke ck zle Re}z ck lc} lnp}e/zpfjckb fkj gujb/oekz na fkcofi}+ C}ffm Mnrce) ck lc} `nnh)
Zle Mnotfks na Fjqekzupep}
 ) }fs}7 ’Zle nkis bucieC eqep lefpj lco XOmHfs_ fmmu}ej na `s fksnke rf} ck lc} lnp}e zpfjckb ntepfzcnk} rlcmlrepe e|zek}cqe‡ Ck zlc} bfoe Xlnp}e zpfjckb_ “@ciis– lfj f rnkjepaui fjqfkzfbe na firfs} `eckb f`ie zn pemnbkcwe fks lnp}e le lfj eqep }eek) kn ofzzep lnr fizepej `s mlfkbe ckmnkjczcnk) }ef}nk) np fbe+‟
:
Zlc} rf} f }epcnu} `u}cke}} `emfu}e lnp}e}) iche aup}) anpoej zlemuppekms na zle mnukzps+ Zle lnp}e zpfje rf} knz nkis mfppcej nuz zn }uttis zle Luj}nk–}@fs Mnotfks) np anp zpfje rczl zle Ckjcfk}) cz fi}n }utticej zle zpfjep}) apecblzep} fkj nzlepzpfqeiiep} onqckb `ezreek Anpz Bfpps fkj Ejonkznk nk zle Mfpiznk Zpfci+ Anpz Eiicme rf} fofgnp }nupme na mfzzie `peejckb fkj zpfjckb fz ief}z ukzci 6<13 fkj teplft} eqek ifzep+Ck zle re}zepk Ukczej ]zfze}) zle acp}z ifpbe pfkmlckb ntepfzcnk rf} zlfz na Ejonkznk/ `npk Oezc}) Gnlkks Bpfkz+ Bpfkz rf} vucze }umme}}aui ck Onkzfkf"} Jeep Injbe Qfiies+ Ckrckzep le zpfjej rczl zle kecbl`nupckb @ifmhannz) ]ln}lnkc) @fkknmh) fkj Aifzlefj Ckjcfk})fkj jupckb }tpckb fkj }uooep le rekz ut zle Npebnk Zpfci zn zpfje anp mfzzie rczl zlecoocbpfkz}+ @s zle ifze 6<54}) le lfj nqep 6)444 lefj na mfzzie fkj `s 6<1= lfj nqep :)444lefj fkj }noe =)444 lnp}e} ck fjjczcnk+ Le }utticej `eea fkj lnp}e} anp zle Onkzfkf bnijpu}l na 6<16) fkj `s 6<1= lc} lnijckb} repe qfiuej ck zle kecbl`nuplnnj na *654)444+ Lee|tfkjej lc} `u}cke}}e} `s ntekckb f }znpe) }finnk) jfkme lfii) bpc}zocii) fkj `ifmh}oczl}lnt f} reii f} f apecblzckb `u}cke}}+ Fazep zle Mcqci Rfp) Mnkaejepfze peaubee} ainmhej znzle Onkzfkf bnij aceij}) `pckbckb rczl zleo fk uk}fqnps ckzniepfkme anp tentie jcaaepekzapno zleo}eiqe}+ ]u`}evuekzis) Bpfkz }nij lc} pfkml fkj lepj zn Mnkpfj Hnlp} anp *63)444ck 6<12 fkj zlek onqej zn Ofkczn`f+ Zle Bpfkz pfkml }cze c} muppekzis f lc}znpcm tfph7 zleBpfkz/Hnlp} Pfkml Kfzcnkfi Lc}znpcm ]cze+Oezc} oek rnphej f} afpoep}) `peejckb lnp}e} fkj mfzzie) miefpckb ifkj) fkj tifkz/ckb mpnt} rlcie Oezc} rnoek zfublz keris fppcqej Eupn/Mfkfjcfk fkj Eupntefk rnoekzn tpetfpe fkj tpe}epqe rcij bfoe fkj nzlep annj} rlcml repe keejej zn }upqcqe zle lfp}lrckzep}+Zle Snph @nfz rf} ckknqfzej ck zle efpis 6<44} `s Oezc} rczl Nphkes lepczfbe,Qchckb fkme}zps# rln rnphej anp Rciicfo ]ckmifcp) f Oezc} Mlcea Afmznp apno Snph Afmznps+Zle Oezc}/ofje Snph @nfz} mnuij zpfqep}e ifpbep `njce} na rfzep+ Zle}e ifpbe aifz/`nzznoej `nfz} repe ut zn 6= oezpe} inkb) mnuij lnij ut zn }c| znk} na mfpbn) fkj eotinsej f mper naecblz oek+ Ck fjjczcnk zn zlecp }utepcnp mftfmczs) zle}e `nfz} pevucpej ie}} ofckzekfkme+ @nzlnfp} fkj f }vufpe }fci tnrepej zleo+ @f}ej nk fk Nphkes) Qchckb/ckaiuekmej je}cbk zles
0
 
pe}eo`ie nij Knp}e pcqep`nfz}+Zle Oezc} repe pe}tnk}c`ie anp zle jeqei/ntoekz na zle qep}fzcie Pej Pcqep Mfpz u}ej znzpfk}tnpz bnnj} nqep zle tpfcpce zeppfck+ Znjfs) zlePej Pcqep Mfpz c} nke na zle `e}z/hknrk }so`ni}na Oezc} muizupe+ Zle iebfms na zle Pej Pcqep Mfpzc} }zcii anukj ck mczce} }uml f} Rckkcteb) Ofkczn`f)rlcml lfqe qeps `pnfj pnfjrfs}+ Tnpzfbe Fqekueck Rckkcteb c} rcje `emfu}e cz rf} fk npcbckfi mfpzzpfci rczl mfpz} zpfqeiickb apno zlpee zn zrekzs mfpz}f`pef}z+Zle mfpz) jpfrk `s eczlep fk n| np lnp}e)rf} u}ej zn zpfk}tnpz oefz) `uaafin lcje}) teo/ocmfk) zpfje czeo}) fkj tep}nkfi `einkbckb} zn fkjapno zle `c}nk lukz fkj mekzpe} na zpfje ck zle Ukczej ]zfze}+ Zle mfpz mnuij mfpps =44 zn :44hcinbpfo} na apecblz+ Cz rf} ofje ekzcpeis na rnnj rczl zrn ifpbe pfrlcje mnqepej rleei})nqep zrn oezpe} ck jcfoezep+ Zle qep}fzciczs na zle mfpz rf} ukofzmlej+ Zles mnuij `e u}ejf} f pfaz zn mpn}} rfzep+ Zle rleei} repe }cotis peonqej fkj if}lej zn zle `nzzno zn anpof pfaz+ Ck rckzep) zle apfoe mnuij `e u}ej f} f }iej tuiiej `s f lnp}e+ Zle acp}z ofme u}ejck zle Ofkczn`f Iebc}ifzupe rf} mnk}zpumzej apno tfpz na fPej Pcqep Mfpz f|ie rczl zle lu` nk zle ekj+@eanpe zle e}zf`ic}loekz na f tnicme anpme ck zleRe}z) zle Oezc} npbfkcwej zleo}eiqe} ck f ociczfps }zsiezlfz tpnqej u}eaui ck pebuifzckb zle `c}nk lukz fkj ckzle mpefzcnk na `npjep tfzpni}+ Ck afmz) zle Pnsfi MfkfjcfkOnukzej Tnicme Ou}cmfi Pcje ofs lfqe `eek ck}tcpej `s zle Oezc} tpfmzcme na pcjckb zlecp lnp}e} zn zle gcb fkj}vufpe jfkme ou}cm+ Zle onjei mnoe} apno zle Oezc} tpfm/zcme na jnckb }vufpe jfkme} nk zlecp lnp}e} zn f acjjie zukef} f oefk} na e|epmc}e fkj ekzepzfckoekz+ ]hciiej lnp}e/ofk}lct jeqeintej rczl zle `uaafin lukz fkj rf} ef}cisfjftzej anp `pnkmn `u}zckb) mfia pntckb fkj pfkbe pcjckb+Zle}e }hcii} repe tuz zn bnnj u}e) fkj f} jc}mu}}ej f`nqe)zle Oezc} repe ck}zpuoekzfi ck zle bpnrzl fkj tpn}tepczs napfkmlckb ck zle Re}z+Zle Oezc}" ifkbufbe }hcii} repe rczlnuz tfpfiiei+ Zles repe rcjeis eotinsej f}ckzeptpezep}) f} zles repe qfiuej anp zlecp ifkbufbe }hcii} fkj ouizcickbufi f`ciczs+ Zle Oezc}repe eotinsej f} ckzeptpezep} `s zle Foepcmfk fkj Mfkfjcfk bnqepkoekz} anp zle qf}zofgnpczs na Ckjcfk zpefzs kebnzcfzcnk}+ Zle Oezc} jeqeintej zlecp nrk ukcvue ifkbufbe)rlcml) iche zlecp lepczfbe) rf} f mno`ckfzcnk na `nzl Eupntefk fkj Ckjcbeknu} muizupe}+ Zlc}ifkbufbe) mfiiej ’Ocmlca‟ np ’Ocmlca/Mpee)‟ c} f mno`ckfzcnk na Apekml fkj Tifck} Mpee fkjc} }zcii }tnhek `s zle Oezc}+]cocifpis) zle Oezc} mpefzej zlecp nrk }skmpezcm anpo na ou}cm) rlcml mno`cke} fzpfjczcnkfi Meizcm }zsie rczl `efz} fkj mfjekme} mlfpfmzepc}zcm na Mpee fkj Ngc`rf }nkb}+ Zle’Pej Pcqep Gcb‟ acjjie zuke fkj cz} ukcvue gcb jfkme fpe hknrk fmpn}} Knpzl Foepcmf+
=
Snph @nfz+
 Fpmlcqe} na Ofkczn`f) Zpfk}tnpzfzcnk ,56364#
Pej Pcqep N| Mfpz} nk Tpfcpce `ezreek ]z+ Tfuifkj Ockkeftnic}) 6<12+
 Ockke}nzf Lc}znpcmfi]nmcezs ,LE 0+6 T61#

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Pamela Letterman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->