Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tamil Self Confidence - Lena Tamilvaanan-Neengal Oor Oru Nimida Saathanaiyaalar

Tamil Self Confidence - Lena Tamilvaanan-Neengal Oor Oru Nimida Saathanaiyaalar

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,461|Likes:
Published by Sakthivel
Tamil Self Confidence - Lena Tamilvaanan-Neengal Oor Oru Nimida Saathanaiyaalar
Tamil Self Confidence - Lena Tamilvaanan-Neengal Oor Oru Nimida Saathanaiyaalar

More info:

Published by: Sakthivel on May 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
ம
 
கட
 
ஒற
 
சறத
.
த
 
வச
 
க
,
கடய
 
அகல
 
வத
 
அட
 
கக
,
ந
 
ப
 
வச
 
மனதனக
 
நற
.
கடயல
 
உமயள
 
மம
 
(
அபத
 
தத
)
இத
.
ஊ
!
கத
 
கபயக
,
அத
 
கடத
 
எ
 
மல
 
ந
 
நவ
 
பத
 
வளய
 
ச
 
ஒ
 
நமஷ
 
வட
 
எற
 
என
 
ப
 
ஒ
 
னக
 
கலப
.
அத
 
பற
 
ந
 
கதத
 
ஏ
 
நமடஙக
 
ம
.
அத
 
னக
 
அத
 
அகற
,
அத
 
ப
 
என
 
அபய
 
க
 
பவடன
.
வழகமன
 
ம
 
கடகர
 
ப
 
இற
.
ரப
 
வரசயமன
 
நபரக
 
இகறர
 
எ
 
ஒந
 
ப
 
கத
.
வகயளகள
 
ந
 
மதகறக
 
அ
 
நஙக
 
சன
 
அத
 
ஒ
 
நமடத
 
மறக
 
மட
.
சவ
 
சன
. ‘‘
!
அவ
?
ந
 
எலட
 
கடபகற
 
பண
 
அ
.
அத
 
ஒ
 
வகய
 
எலர
 
க
 
பவ
.
ஒ
 
வகயள
 
எ
 
ஊழயம
 
க
 
சத
 
ஊழயர
 
அவ
 
கப
.
எ
 
ஆம
 
தப
 
இக
.
1
 
ஆன
,
சத
 
பவ
.
அவ
 
பனபற
 
‘‘
மனல
 
வகத
!
அவகக
 
அப
 
சன
.
அவ
 
உ
 
தலளக
 
தலள
 
தம
?
எப
 
உஙக
 
கசப
 
படல
 
தமலவ
?
த
.
வஷஙபட
 
நமவ
 
அதப
.
ஆம
.
அவரத
.
பய
 
நவக
 
பபல
 
பதவல
.
ஆன
 
அவ
 
சவர
.
வகயளக
 
எபவக
 

 
வகயன
.
தலமவக
 
நமடம
 
வலக
 
பனவக
.
இவக
 
ஏ
 
வலகனக
 
எ
 
ஆரத
 
நல
 
தக
,
வடக
 
கட
.
அதவக
 
நட
 
இபவக
.
இவகள
 
எப
 
தக
 
வ
 
கவத
 
றபக
 
இக
 
வ
.
இவக
 
நமட
 
இகறக
 
எபத
 
நம
 
ஆணவ
,
அலசய
 
வ
 
வட
 
ட
.
இ
 
வத
 
நமடம
 
வலக
 
வவக
.
றமவக
,
இன
 
வர
 
பகறவக
.
இவக
 
ம
 
அதகமக
 
கவன
 
சத
 
வ
.
இவகள
 
எப
 
கவரல
,
எப
 
இ
 
படல
 
எபத
 
ந
 
கவன
 
சத
 
வ
 
எபர
.
ந
 
நறய
 
மறவட
.
இத
 
பதய
 
60
ம
 
கடக
 
இ
.
ஆன
,
நஙகத
 
அதக
 
வயபர
 
பற
. (
ஓக
!
அபய
 
சத
?)
இ
 
கரண
 
எனன
 
வகயளக
 
பறய
 
எ
 
பவகள
 
மற
 
கடத
’’
எப
?
நம
 
ஆஙக
 
வகயளகள
 
வரதக
 
மத
 
பறஙக
.
ஏத
 
நம
 
கடயல
 
ழ
 
களயக
 
வதவகள
 
பல
 
நடகறக
.
அற
 
எப
 
வளர
 

 
தழல
?
ஏத
 
ஜ
 
சன
 
மத
 
வ
 
வ
 
சத
 
அத
 
ம
 
கடகர
.
2
 
 ‘‘
என
 
எல
 
இ
;
இ
 
மல
 
ஒ
 
தவயல
.
அற
 
ந
 
ஏ
 
அலக
?’’
எ
 
வவ
 
மக
 
உயய
 
நலய
 
தடவகள
 
பல
 
சல
 
கப
 
என
 
வயப
 
தகற
.600
க
 
ப
 
வட
 
வதக
 
ச
 
ஒ
 
மகபய
 
தமழக
 
தழலதபர
 
கட
. ‘‘
என
,
மன
 
நறதன
?’’‘‘
நசய
 
நறத
.
ஆன
 
இத
 
ததயடவட
 
ம
?
அத
 
இலக
 
நணய
 
அத
 
நக
 
நகர
 
ஆரபதய
.’’‘‘
இ
 
வளரவத
.
ஆன
 
இத
 
எலத
 
என
?’’‘‘
ஒ
 
தழல
 
தத
 
அடவவ
 
எப
 
தக
 
அடவத
 
சம
.
தக
 
வவட
 
அ
 
சவ
 
ஆரப
 
எப
.
தட
 
வள
 
கட
 
இபத
 
பல
 
நமக
 
இகறன
.
அபன
 
சகதரகளட
 
கபஙகள
,
தததன
 
எ
!
இ
 
வளத
 
எதனய
 
ப
 
நர
 
வல
 
வக
,
மறக
 
வல
 
வக
 
தர
 
எ
 
நவன
 
கரணமக
 
இம
!’’
இப
 
அவ
 
மட
 
படக
 
பட
 
பற
 
ஆசத
 
பஙக
 
கரண
 
எகற
 
த
 
பதனய
,
ப
 
எற
 
மனம
 
ப
 
ச
 
ம
எகற
 
ந
 
3

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
bala liked this
prsiva2420034066 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->