Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
49Activity
P. 1
Sejarah Manajemen Operasi

Sejarah Manajemen Operasi

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,315|Likes:
Published by b2to

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: b2to on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

 
QOIHTHM WOTJOCDHBNHB CHBHIOCOB @WOTHQE
Hfh obhc hkethb uvhch hbn dotwothb doqht votmhfhw wotjocdhbnhb chbhiocob `wothqe" Uhevu qodhnhedotejuv:8"
 
Hkethb wocdhnehb jotih -
fe|eqe`b `l khd`t 
%
: dotfhqhtjhb hvhq j`bqow hbn qhbnhv qofotmhbh"Qwoqehkeqhqe vobhnh jotih whfh quhvu vunhq vubnnhk fhwhv cobnmhqekjhb wt`fujve|evhq fhboleqeobqe kodem doqht fhtewhfh wobunhqhb qo`thbn jhth~hb whfh dhbhj vunhq" Hmke oj`b`ccehbn cobnocujhjhb hfhkhm
 Hfhc Qcevm vmo ~ohkvm `l bhve`bq 8>> 
<: dhm~h qwoqehkeqhqe vobhnhjotih hjhb cobebnjhvjhb jokuhthb jhtobh venh lhjv`t9-8
%
" Wobebnjhvhb jovothcwekhb vobhnh jotih+-4
%
" Wobnmochvhb ~hjvu jotih hbn mekhbn jhtobh wotudhmhb wojotihhb wojotihhb-1
%
" Wobocuhb wothkhvhb fhb coqeb  coqeb"Qofhbnjhb
Amhtkoq Dhddhno `b vmo oa`b`cu `l chamebotu hbf chblhavto 8=18
cobnhvhjhbdhm~h qwoqehkeqhqe vobhnh jotih vefhj mhbh cobebnjhvjhb wt`fujve|evhq vhwe iunh cocubnjebjhbwotuqhmhhb ubvuj cocdhht uwhm mhbh ubvuj jovothcwekhb  jovothcwekhb hbn votdhvhq fhbvotvobvu hbn fewotkujhb"4"
 
T
o|`kuqe ebfuqvt9 qucdhbnhb votdoqht whfh vhmub 8><6
`kom Ihcoq ^hvv 
fobnhb wobocuhbcoqeb uhwbh+ cotuwhjhb qucdot uvhch vobhnh coqeb c`dek ubvuj wotvhbehb fhb whdtej whdtej"
T
o|`kuqe ebe fejocdhbnhb kodem khbiuv vhmub 8=77hb fobnhb wobnocdhbnhb dhmhb dhjhtcoqeb fhb keqvtej" Whfh wotcukhhb hdhf evu+ j`bqow wt`fujqe chqqh dotjocdhbn " hdhfwochqhthb fhb wt`fujqe chqqh vokhm fekhbiuvjhb fohbn foqhjhb joduvumhb hjhb `v`chveqhqefhb wt`fujqe |`kuco vebnne" Chqhthjhv vokhm cukhe cochquje quhvu wot`fo wutbh ebfuqvthbn fevhbfhe fobnhhb wotjocdhbnhb qojv`t oj`b`ce ihqh fhb wotmhvehb hbn kodem doqhtvotmhfhw kebnjubnhb hkhc fhb q`qehk"
 
1"
 
Chbhiocob ekcehm9 wotvhch jhke fejocdhbnjhb `kom
tofoteaj ^ebqk`~ vhuk 
`t qojevht h~hkvhmub 8577hb" Fhkhc chbhiocob `wothqe+ chbhiocob ekcehm cocwubhe fuh wobnotvehb:cotuwhjhb wobothwhb cov`fo  cov`fo ekcehm whfh qvufe hbhkeqh fhb wocoahmhb chqhkhm chqhkhm `wothqe" Qofhbnjhb htve jofuh+ hfhkhm qowothbnjhv cojhbeqco  cojhbeqco fhb vojbej  vojbej ubvuj cobebnjhvjhb oleqeobqe `wothqe `tnhbeqhqe" Wocejethb chbhiocob ekcehmdotvuiuhb ubvuj cobocujhb cov`fo jotih hbn kodem dhej cokhkue wobnnubhhb wobfojhvhbekcehm dotejuv ebe9h"
 
@
dqot|hqe cov`fo jotih qojhthbn fhb wotjocdhbnhb cov`fo hbn kodem dhej cokhkuewobnujuthb fhb hbhkeqeq ekcehmd"
 
Qokojqe ekcehm ubvuj jhth~hb+ hhnht qovehw jhth~hhb fhwhv fedotejhb vhbnnubn ih~hd hvhuquhvu vunhq qoquhe fobnhb jochcwuhbbh"a"
 
Khvemhb fhb wotjocdhbnhb whth jhth~hbf"
 
Jotihqhch hbn dhej hbvhth chbhiocob fhb vobhnh jotih"Cojhbeqco vhk`t ebe chqem fenubhjhb hbvhth kheb ubvuj : qvufe nothj fhb ~hjvu+ qeqvoc uwhmwotw`v`bn fellotobqehk+ wtebqew wobnoauhkehb+ jhtvu ebvtujqe+ qwoqelejhqe wocdokehb+ qvhbfhteqhqewojotihhb+ wothkhvhb fhb vobhnh jotih"Nhnhqhhb Vhk`t fejocdhbnhjhb kodem khbiuv `kom Lthbj , Kekkehb Nekdotv+ Mobt K" Nhbvv fhbMhtebnv`b Ocotq`b" Cov`fo cotojh dhbhj fejtevej `kom whth qotejhv jotih fhb whth hmke+ jhtobhdotdhnhe jovotdhvhqhb" Wt`fujbh qotebn vefhj feejuve wocuhqhb joduvumhb q`qehk whth wojotih"6"
 
Mudubnhb chbuqeh~e cobojhbjhb wobvebnbh coc`ve|hqe fhb ubqut  ubqut chbuqeh fhkhcfoqheb jotih" Wocuhqhb joduvumhb q`qehk fhkhc wobfojhvhb mudubnhb chbuqeh~e vokhmcokobnjhwe wobfojhvhb chbhiocob ekcehm+ qodhnhe uqhmh ubvuj cobebnjhvjhb wt`fujve|evhq"Fejocdhbnjhb `kom Okv`b Ch` fjj fhkhc qvufebh vobvhbn wotekhju jhth~hb whfhwotuqhmhhb ~oqvotb okoavtea+ fejobhk fobnhb wota`dhhb Mh~vm`tbo" Cobubiujhb dhm~h
 
c`ve|hqe jhth~hb hfhkhm ubqut wobvebbn fhkhc wobebnjhvhb wt`fujve|evhq+ vobvu qhih vhbwhcobnhdhejhb hqwoj kebnjubnhb wmeqej fhb vojbej" Wobvebnbh wotkuhqhb jotih+ hvhucochbuqeh~ejhb vocwhv jotih?"
 
C`fok  c`fok jowuvuqhb juhbvevhvel" Fhwhv fenubhjhb ubvuj cobhiejhb qeqvoc wt`fujvel fhkhc c`fok chvochvejhk" Febhvhjhb fhkhc dotdhnhe ujuthb wotl`tchbao dhvhqhb fhb|htehdok jowuvuqhb" Vuiuhb uvhch hfhkhm ubvuj cobocujhb bekhe  bekhe `wvechk hvhucocuhqjhb dotdhnhe |htehdok jowuvuqhb hbn hjhb cobebnjhvjhb wotl`tchbao qeqvocfobnhb dhvhqhb  dhvhqhb hbn hfh" Vojbej hvhu wt`qofut ebe fejobhk qodhnhe chbhnocobvqaeobao hvhu `wothve`b toqohtam+ cotuwhjhb fhqht thqe`bhk wocduhvhb jowuvuqhb chbhiocob"Fenubhjhb wotvhch jhke vhmub 858?+ jovejh L"^ Mhtteq cobnocdhbnjhb quhvu tucuqhboa`b`cea `tfot  xuhbvev -O
@X%
ubvuj chbhiocob wotqofehhb" Vhmub 8518+ Qmo~mhtvcobnocdhbnjhb c`fok  c`fok jowuvuqhb juhbvevhvel ubvuj fenubhjhb fhkhc chbhiocobjuhkevhq" Vhmub 856>+ No`tno fhbvyex cobnocujhjhb cov`fo qecwkojq keboht wt`nthccebnhbn cocubnjebjhb wobokoqhehb mhcwot qokutum chqhkhm c`fok  c`fok chvochvej" Vhmub85?7+ wotjocdhbnhb c`fok qecukhqe a`cwuvot cocdotejhb qucdhbnhb doqht ubvuj qvufehbhkeqeq `wothqe" Hjmetbh+ qoihj vhmub 85?7hb+ wobnnubhhb dotdhnhe c`fok jowuvuqhb fhkhc`wothqe vokhm qhbnhv kuhq+ qowotve fhkhc wobihf~hkhb wt`fujqe+ wt`nthc wobnocdhbnhbwt`fuj+ wobobvuhb wotqofehhb `wvechk+ fhb qodhnhebh"<"
 
J`cwuvot: wobnnubhhb J`cwuvot vokhm cobnudhm qoahth fthchveq defhbn chbhiocob `wothqeqoihj vhmub 85?7hb" Mhcwet qocuh `tnhbeqhqe qojhthbn cobnnubhjhb fhb cochblhhvjhbj`cwuvot ubvuj chbhiocob wotqofehhb+wobihf~hkhb wt`fujqe+ wobnh~hqhb juhkevhq+ fhbqqvoc wocdehhhb" Qokheb evu ubvuj cocoahmjhb chqhkhm j`cubejhqe fhb vthbqw`tvhqe hbnchjeb j`cwkoj
T
olotobqe 9V" MHBE MHBF
@
J
@
+ Fhqht  Fhqht Chbhiocob Wt`fujqe fhb
@
wothqe 855>

Activity (49)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
afandarys liked this
afandarys liked this
Anggo Claser liked this
Wardiyo Yoyok liked this
Leo Chandra Yo liked this
Kreji Alexander liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->