Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
28Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Matlab Ile Gui Tasarimi Bitirme Tezi Kenan Savas

Matlab Ile Gui Tasarimi Bitirme Tezi Kenan Savas

Ratings: (0)|Views: 1,690|Likes:
Published by siardeniz

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: siardeniz on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

 
 
T.C.MARMARA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 TEKN
İ
K E
Ğİ
T
İ
M FAKÜLTES
İ
 ELEKTRON
İ
K-B
İ
LG
İ
SAYAR BÖLÜMÜ
KONTROL S
İ
STEMLER 
İ
 
İ
Ç
İ
NMATLAB’TE GUI UYGULAMALARITASARIMI
( L
İ
SANS B
İ
T
İ
RME TEZ
İ
, 2006-2007 Ö
Ğ
RET
İ
M YILI)HAZIRLAYAN :
2306826 Kenan SAVA
Ş
– 4BK 
TEZ DANI
Ş
MANI : Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDAL
İ
stanbul, 2007
 
 T.C.MARMARA ÜN
İ
VERS
İ
TES
İ
 TEKN
İ
K E
Ğİ
T
İ
M FAKÜLTES
İ
 ELEKTRON
İ
K-B
İ
LG
İ
SAYAR BÖLÜMÜ
KONTROL S
İ
STEMLER 
İ
 
İ
Ç
İ
NMATLAB’TE GUI UYGULAMALARITASARIMI
( L
İ
SANS B
İ
T
İ
RME TEZ
İ
, 2006-2007 Ö
Ğ
RET
İ
M YILI)HAZIRLAYAN :
2306826 Kenan SAVA
Ş
– 4BK 
 
TEZ DANI
Ş
MANI : Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDAL
KONTROL
İ
MZASI : …………………………………...JÜR 
İ
ÜYELER 
İ
: Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDALYrd. Doç. Dr. Mustafa ONATYrd. Doç. Dr. Özgül VAYVAY
 
 ÖNSÖZ
Bu çal
ı
ş
mada MatLab program
ı
de
ğ
i
ş
ik yönleri ile incelenmi
ş
tir. Konu ile ilgili literatürdeçok az Türkçe kaynak olmas
ı
ve konuya özellikle bilimsel ara
ş
t
ı
rma yapan akademisyenlerinço
ğ
unun bu bak 
ı
mdan eksiklik ya
ş
amas
ı
ş
ünüldü
ğ
ünde böyle bir proje üzerinde çal
ı
ş
magere
ğ
i duydum. Bu amaçla konu ile ilgili literatürü çok ayr 
ı
nt
ı
l
ı
bir 
ş
ekilde taramaya veelimden geldi
ğ
ince içeri
ğ
in kolay anla
ş
ı
l
ı
r bir 
ş
ekilde sunulmas
ı
na özen gösterdim.Ayr 
ı
ca, bu çal
ı
ş
mada Otomatik Kontrol alan
ı
ile ilgili çe
ş
itli amaçlara hizmet etmek üzereMatlab program
ı
kullan
ı
larak tasarlanan pek çok say
ı
da GUI uygulamalar 
ı
na yer verilmi
ş
tir.Bu tasar 
ı
mda ö
ğ
rencilerin görsel uygulamalar sayesinde özellikle Kontrol alan
ı
ile ilgilidersleri daha h
ı
zl
ı
ve daha iyi kavramalar 
ı
amaçlanm
ı
ş
t
ı
r. Haz
ı
rlanan GUI uygulamalar 
ı
,grafiksel kolayl
ı
k ve basit bir arabirim sunmas
ı
ile dersin ö
ğ
renmesinde ö
ğ
rencileri komutezberleme ya da komut ile i
ş
yapma i
ş
kencesinden kurtararak dersi kolay anla
ş
ı
l
ı
r, e
ğ
lencelive pratik bir zeminde ö
ğ
renme f 
ı
rsat
ı
sunacakt
ı
r. Uygulama konular 
ı
Introduction to ControlSystems, Professional Mathematics, Automatic Control I ve Automatic Control II dersleri program
ı
nda yer alan konular baz al
ı
narak seçilmi
ş
tir. Bunlar 
ı
n yan
ı
nda bu çal
ı
sman
ı
nsonunda haz
ı
rlanan GUI uygulamalar 
ı
na ait algoritmalar 
ı
n eklenmi
ş
, bunlar 
ı
n benzer uygulamalar 
ı
n geli
ş
tirilmesi için bir kaynak olaca
ğ
ı
ş
ünülmü
ş
tür.Böyle de
ğ
erli bir proje çal
ı
ş
mas
ı
nda kendisi ile çal
ı
ş
mama f 
ı
rsat verdi
ğ
i ve ba
ş
ı
ndansonuna kadar deste
ğ
ini sürdürdü
ğ
ü için de
ğ
erli hocam Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDAL Bey’e,de
ğ
erli bilgileri ve yard
ı
mlar 
ı
n
ı
esirgemeyen hocam Yrd. Doç Dr. Mustafa ONAT Bey’e,özellikle o de
ğ
erli zamanlar 
ı
n
ı
ay
ı
ran ve ilgisini bir an olsun esirgemeyen Muhammed ÜNALBey’e ve alm
ı
ş
oldu
ğ
u doktora dersleri ile ilgili bilgilerini payla
ş
t
ı
ğ
ı
için Önder DEM
İ
Bey’e te
ş
ekkür ederim. Routh kriteri için haz
ı
rlam
ı
ş
oldu
ğ
u tez çal
ı
ş
mas
ı
ile bana projemdeyard
ı
mc
ı
olan Hakan AYDIN Bey’e ve bu çal
ı
ş
may
ı
gerçekle
ş
tirmemde bana yard
ı
mc
ı
olanve çal
ı
ş
malar 
ı
ndan yararland
ı
ğ
ı
m ve burada ad
ı
n
ı
anmad
ı
ğ
ı
m bütün
ş
ah
ı
slara da ayr 
ı
cate
ş
ekkür ederim
Ş
u an içinde bulundu
ğ
um f 
ı
rsatlar 
ı
n olu
ş
mas
ı
nda en büyük pay
ı
olan ve hayat
ı
m boyuncaemeklerini ve yüreklerini unutamayaca
ğ
ı
m ve daima hat
ı
rlayaca
ğ
ı
m de
ğ
erli annem ve babama
ş
ükranlar 
ı
m
ı
sunar 
ı
m. Ö
ğ
renim hayat
ı
mda bu ana gelmemde eme
ğ
i olan tüm hocalar 
ı
ma dacan
ı
gönülden te
ş
ekkür ederim.
Haziran 2007 Kenan SAVA
Ş
 
I

Activity (28)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zeynep Büşra liked this
alis1980 liked this
Ender Özcan liked this
kevin0642 liked this
DrAyKi liked this
eem_felix liked this
measpear liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->